Últimas plazas 2022 Listado oposiciones Guia y Consejos Cursos Foros Buscador

Oposiciones Guardia Urbana de l'Ajuntament de Barcelona

Funcions de la Guàrdia Urbana

A continuació, et detallem futures funcions que desenvoluparàs quan aconsegueixis una plaça a  la Guàrdia Urbana de Barcelona:

 • Protecció d'autoritats locals.
 • Vigilància o custòdia d'edificis o instal·lacions municipals.
 • Ordenació, senyalització i direcció del trànsit en el nucli urbà.
 • Realització d'atestats per accidents de circulació succeïts en el nucli urbà.
 • Com a policia judicial i prestant serveis de prevenció per evitar actes delictius.

 

Proves Guàrdia Urbana

Per l'accés al Cos de la Guàrdia Urbana de Barcelona s'exigeixen les següents proves:

FASE D'OPOSICIÓ

Primera prova: cultural iteòrica.

 • Subprova Cultura General. Consistirà en un qüestionari de preguntes tipus test (màxim de 50 preguntes), un 50% relatives a coneixements de cultura general i un 50% relatives a coneixements sobre l'actualitat política, econòmica, social i cultural. (Eliminatòria).
 • Subprova Teòrica. Consistirà en contestar, en un període màxim d'una hora, un qüestionari de preguntes tipus test (màxim 75 preguntes) relaciones amb els temari. (Prova eliminatòria)

Segona prova:tests aptitudinals.

Consisteix en l'administració de tres tests adreçats a la valoració de les capacitats intel·lectuals i els processos de raonament de les persones aspirants. Aquests tests valoraran l'aptitud verbal, numèrica i el raonament abstracte, respectivament. (prova eliminatòria).

Tercera prova: prova de català nivell B2.

La prova consta de dues parts:

 • Primera part: S'avaluarà el domini de l'expressió escrita mitjançant realització d'exercicis de coneixements sintàctics i de comprensió de la llengua catalana relacionats en grau adequat amb les places objecte de la convocatòria.
 • Segona part: S'avaluarà l'expressió oral per mitjà d'una exposició oral i una conversa sobre temes generals d'actualitat. (prova eliminatòria).

Quedaran exempts de la realització d'aquesta prova les persones aspirants que acreditin documentalment en el termini i forma correcte, acomplir les condicions establertes en les bases.

Quarta prova: prova d'aptitud física.

Els exercicis físics que cal superar són els següents:

 • Tracció general.
 • Circuit d'agilitat.
 • Course navette o cursa llançadora.

Cinquena prova: proves de personalitati de competències. Aquesta prova consistirà en la realització de tres qüestionaris i una entrevista que mesuraran els trets de personalitats bàsics, els trets clínics de la persona aspirant, la seva adaptació personal i social a l'entorn i el seu grau d'adequació al següent perfil competencial: habilitats socials, responsabilitat, solució de problemes, interès i iniciativa, flexibilitat i polivalència i autocontrol i resistència a la pressió.

Sisena prova: proves mèdiques. Comprobació de taula d'exclusions mèdiques.

 

FASE DE FORMACIÓ (CURS SELECTIU) Consisteix en la superació del curs de Formació Bàsica de Policies Locals que organitza l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

 

FASE DE PRÀCTIQUES Els aspirants aptes hauran de superar un període de pràctiques professionals de 12 mesos de durada, a les Unitats Operatives de la Guàrdia Urbana de Barcelona a les quals siguin assignats. Durant el curs selectiu i el període de pràctiques, els aspirants són nomenats funcionaris en pràctiques i han de percebre les retribucions que per a aquest personal funcionari estableix la normativa vigent.

Temari Guàrdia Urbana Barcelona

 • La Constitució espanyola.
 • L'Estatut d'Autonomia de Catalunya 2006.
 • El règim local espanyol. Tema 
 • L’organització municipal.
 • El procediment administratiu.
 • El marc legal de la seguretat a l'estat: Forces i Cossos de Seguretat. Llei Orgànica 2/1986.
 • Codi deontològic policial. Tema 8. Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals.
 • Llei 4/2003, de 7 d'abril, d’ordenació del sistema de Seguretat Pública de Catalunya.
 • L’organització territorial de l’Estat.
 • La Carta Municipal. 
 • Principis d’actuació de l’Administració pública.
 • Ordenança de mesures per fomentar i garantir la convivència ciutadana a l'espai públic de Barcelona.
 • Ordenança sobre l'ús de les vies i l'espai públic de Barcelona.
 • Ordenança de circulació de vianants i vehicles de Barcelona.
 • Actuacions relacionades amb la seguretat ciutadana. La policia judicial. Habeas corpus.
 • Drets, deures i retribucions dels funcionaris. 
 • La indelitat en la custòdia de documents i la violació de secrets. 
 • Incompatibilitats i règim disciplinari dels funcionaris.
   

Requisits Oposiciones Guàrdia Urbana Ajuntament de Barcelona

 Al ser una oposició de caràcter local, cada organisme convocant podrà exigir els requisits que consideri convenients per cobrir les places. Per tant, els requisits que indiquem a continuació han de servir com orientació general, però podran variar d'una convocatòria a una altra:

 

 • Ser espanyol o tenir nacionalitat espanyola.
 • Tenir 18 anys d'edat i no existeix límit d'edat.
 • Estar en possessió del graduat en educació secundaria, graduat escolar, tècnic corresponent a cicles formatius de grau mitjà, tècnic auxiliar corresponent a formació professional de primer grau o un altre d'equivalent o superior.
 • Tenir una alçada mínima de 1,60 metres per les dones i 1,70 pels homes, encara que alguns organismes indiquen l'alçada mínima de 1,60 tant per homes com per dones.
 • Estar en possessió del permís de conducció B i a més depenent de la convocatòria i de l'organisme convocant el permís A, A2 o BTP. En el cas dels permisos A, A2 i BTP hi ha ajuntaments que permeten als aspirants obtenir-los abans de la finalització del curs selectiu. 
 • Pel Cos de Guàrdia Urbana de l'Ajuntament de Barcelona és necessari posseir el permís de conduir vehicles de la classe B i A2, la presentació del permís A2 podrà ajornar-se fins el darrer dia del curs selectiu a l’EPC de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC). Les persones aspirants que hagin superat l'esmentat curs selectiu, hauran de tramitar el permís BTP seguint les instruccions del Departament de Recursos Humans de la Gerència de Prevenció, Seguretat i Mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona.
 • No patir cap malaltia ni estar afectat per cap impediment físic o psíquic que impossibiliti el normal exercici de les funcions pròpies de la categoria, d'acord amb el quadre d'exclusions mèdiques establertes a les bases de cada convocatòria.
 • No haver estat condemnat per cap delicte, o en cas d'haver-ho estat, tenir extingida la responsabilitat penal i cancel.lats els antecedents penals. No estar inhabilitat per a l'exercici de les funcions publiques ni estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració publica.
 • Nivell B2 de català.
 • Compromís de portar armes i la seva utilització
 •  
 

Solicita información sin compromiso

Los campos marcados con (*) son obligatorios.

Acepto las condiciones de la política de privacidad

No soy un robot

ENVIAR

Ofertas de empleo relacionadas
2226 Plazas libres este año
Oferta de 2 plazas de Policía Local en Gondomar (Pontevedra), publicado en BOP de 26/09/2022

Convocatoria de 8 plazas de Convocatoria Policía Municipal en Coslada (Madrid), publicado en BOE nº 215 de 07/09/2022

Convocatoria de 4 plazas de Convocatoria Policía Municipal en San Martin De Valdeiglesias (Madrid), publicado en BOE nº 214 de 06/09/2022

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Policía Municipal en Cobeña (Madrid), publicado en Descargar Documento Oficial

Convocatoria de 5 plazas de Convocatoria Policía Local en Culleredo (A Coruña), publicado en BOE nº 213 de 05/09/2022

Convocatoria de 8 plazas de Convocatoria Policía Municipal en Rivas-Vaciamadrid (Madrid), publicado en BOE nº 209 de 31/08/2022

Convocatoria de 6 plazas de Convocatoria Policía Municipal en Torrelodones (Madrid), publicado en BOE nº 209 de 31/08/2022

Oferta de 2 plazas de Policía Local en Caldas De Reis (Casco Urbano) (Pontevedra), publicado en DOG de 24/08/2022

Oferta de 1 plaza de Policía Local en Vilagarcía De Arousa (Pontevedra), publicado en BOPPO nº157 de 18/08/2022

Convocatoria de 60 plazas de Convocatoria Policía Local en Xunta de Galicia, publicado en BOE nº 197, de 17/08/2022

Oferta de 3 plazas de Policía Municipal en Alcorcón (Madrid), publicado en BOCM nº 191, de 12/08/2022

Convocatoria de 4 plazas de Convocatoria Policía Municipal en San Lorenzo De El Escorial (Madrid), publicado en BOE nº 187 de 05/08/2022

Oferta de 276 plazas de Policía Municipal en Madrid (Madrid), publicado en BOAM de 03/08/2022

Convocatoria de 3 plazas de Convocatoria Policía Municipal en San Martin De La Vega (Madrid), publicado en BOE nº 170, de 16/07/2022 | BOE nº 176, de 23/07/2022

Oferta de 6 plazas de Policía Municipal en Villanueva De La Cañada (Madrid), publicado en BOCM de 22/07/2022

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Policía Local en Mos (Pontevedra), publicado en BOP de 22/07/2022

Oferta de 3 plazas de Policía Municipal en Pozuelo De Alarcón (Madrid), publicado en BOCM de 21/07/2022

Convocatoria de 5 plazas de Convocatoria Policía Municipal en Majadahonda (Madrid), publicado en BOE nº 196, de 16/08/2022

Oferta de 173 plazas de Policía Municipal en Leganés (Madrid), publicado en BOCM de 18/07/2022

Convocatoria de 6 plazas de Convocatoria Policía Municipal en Alcalá De Henares (Madrid), publicado en Descargar Documento Oficial

Oferta de 1 plaza de Policía Municipal en San Martin De La Vega (Madrid), publicado en BOCM de 15/07/2022

Oferta de 3 plazas de Policía Municipal en Pinto (Madrid), publicado en BOCM de 12/07/2022

Oferta de 2 plazas de Policía Local de Galicia en Moaña (Pontevedra), publicado en BOP de 11/07/2022

Oferta de 4 plazas de Policía Municipal de Madrid en San Lorenzo De El Escorial (Madrid), publicado en BOCM de 08/07/2022

Oferta de 2 plazas de Policía Municipal de Madrid en Ciempozuelos (Madrid), publicado en BORM de 05/07/2022

Oferta de 37 plazas de Policía Municipal de Madrid en Villaviciosa De Odon (Madrid), publicado en BOCM DE 05/07/2022

Convocatoria de 2 plazas de Convocatoria Policía Municipal de Madrid en Cubas De La Sagra (Madrid), publicado en Descargar Documento Oficial

Convocatoria de 8 plazas de Convocatoria Policía Municipal de Madrid en Alcobendas (Madrid), publicado en BOE Nº 153

Oferta de 10 plazas de Policía Municipal de Madrid en Móstoles (Madrid), publicado en BOCM de 22/06/2022

Convocatoria de 4 plazas de Convocatoria Policía Municipal de Madrid en Navalcarnero (Madrid), publicado en BOE nº 147 de 21/06/2022

Convocatoria de 189 plazas de Convocatoria Policía Municipal de Madrid en Madrid (Madrid), publicado en BOE nº 147 de 21/06/2022

Oferta de 19 plazas de Policía Municipal de Madrid en Cercedilla (Madrid), publicado en BOCM de 20/06/2022

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Policía Municipal de Madrid en Morata De Tajuña (Madrid), publicado en BOE nº 146 DE 20/06/2022

Convocatoria de 2 plazas de Convocatoria Policía Local de Galicia en Chantada (Lugo), publicado en BOP de 20/06/2022

Oferta de 1 plaza de Policía Municipal de Madrid en Molar, El (Madrid), publicado en BOCM de 16/06/2022

Convocatoria de 2 plazas de Convocatoria Policía Municipal de Madrid en Boalo, El (Madrid), publicado en BOE nº 135

Convocatoria de 169 plazas de Convocatoria Policía Municipal de Madrid en Madrid (Madrid), publicado en BOAM DE 01/06/2022

Oferta de 2 plazas de Policía Local de Galicia en Santiago De Compostela (A Coruña), publicado en BOP de 01/06/2022

Oferta de 2 plazas de Policía Local de Galicia en Padron (A Coruña), publicado en DOG DE 25/05/2022

Convocatoria de 122 plazas de Convocatoria Policía Municipal de Madrid en Torrejon De Ardoz (Madrid), publicado en BOCM de 23/05/2022

Convocatoria de 5 plazas de Convocatoria Policía Municipal de Madrid en Escorial, El (Madrid), publicado en BOE nº 120 de 20/05/2022

Convocatoria de 3 plazas de Convocatoria Policía Municipal de Madrid en Pelayos De La Presa (Madrid), publicado en BOE nº 120 de 20/05/2022

Oferta de 139 plazas de Policía Municipal de Madrid en Torrejon De Ardoz (Madrid), publicado en BOCM de 19/05/2022

Convocatoria de 4 plazas de Convocatoria Policía Local de Galicia en Mos (Pontevedra), publicado en 19/05/2022

Oferta de 1 plaza de Policía Municipal de Madrid en Humanes De Madrid (Madrid), publicado en BOCM de 17/05/2022

Oferta de 1 plaza de Policía Municipal de Madrid en Cubas De La Sagra (Madrid), publicado en BOCM de 12/05/2022

Oferta de 2 plazas de Policía Municipal de Madrid en Navalafuente (Madrid), publicado en BOCM de 11/05/2022

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Policía Local de Galicia en Pontes De Garcia Rodriguez (As) (A Coruña), publicado en BOP de 09/05/2022

Oferta de 1 plaza de Policía Local de Galicia en Fene (A Coruña), publicado en DOG de 05/05/2022

Oferta de 3 plazas de Policía Local de Galicia en Bueu (Casco Urbano) (Pontevedra), publicado en BOP de 04/05/2022

Convocatoria de 2 plazas de Convocatoria Policía Local de Galicia en Nigran (Pontevedra), publicado en Descargar Documento Oficial

Oferta de 3 plazas de Policía Municipal de Madrid en Alcalá De Henares (Madrid), publicado en BOCM de 26/04/2022

Convocatoria de 2 plazas de Convocatoria Policía Municipal de Madrid en Serranillos Del Valle (Madrid), publicado en Descargar Documento Oficial

Oferta de 1 plaza de Policía Local de Galicia en Tomiño (Pontevedra), publicado en BOP de 26/04/2022

Oferta de 1 plaza de Policía Municipal de Madrid en Navalcarnero (Madrid), publicado en BOCM DE 22/04/2022

Oferta de 1 plaza de Policía Local de Galicia en Barco De Valdeorras, O (Orense), publicado en DOG nº 75 de 20/04/2022

Oferta de 1 plaza de Policía Local de Galicia en Oposición de Policía Local de Galicia, publicado en DOG nº 16 de 25/01/2022

Oferta de 1 plaza de Policía Local de Galicia en Oposición de Policía Local de Galicia, publicado en DOG nº 13 DE 20/01/2022

Oferta de 6 plazas de Policía Municipal de Madrid en Oposición de Policía Municipal de Madrid, publicado en BOCM nº 15 de 19/01/2022

Oferta de 1 plaza de Policía Local de Galicia en Oposición de Policía Local de Galicia, publicado en BOP de 18/01/2022

Oferta de 10 plazas de Policía Municipal de Madrid en Oposición de Policía Municipal de Madrid, publicado en BOCM nº 09 DE 12/01/2022

Oferta de 2 plazas de Policía Local de Galicia en Oposición de Policía Local de Galicia, publicado en DOG nº 07 de 12/01/2022

Oferta de 114 plazas de Guàrdia Urbana en Oposición de Guàrdia Urbana, publicado en BOP de 10/01/2022

Oferta de 2 plazas de Policía Local de Galicia en Oposición de Policía Local de Galicia, publicado en DOG nº 3 DE 05/01/2022

Oferta de 1 plaza de Policía Local de Galicia en Oposición de Policía Local de Galicia, publicado en BOP de 05/01/2022

Oferta de 2 plazas de Policía Municipal de Madrid en Oposición de Policía Municipal de Madrid, publicado en BOCM nº 311, de 30/12/2021

Oferta de 9 plazas de Policía Local de Galicia en Oposición de Policía Local de Galicia, publicado en DOG nº 250, de 30/12/2021

Oferta de 1 plaza de Policía Local de Galicia en Oposición de Policía Local de Galicia, publicado en DOG nº 249, de 29/12/2021

Oferta de 10 plazas de Policía Municipal de Madrid en Oposición de Policía Municipal de Madrid, publicado en BOCM de 23/12/2021

Oferta de 4 plazas de Policía Municipal de Madrid en Oposición de Policía Municipal de Madrid, publicado en BOCM de 23/12/2021

Oferta de 2 plazas de Policía Local de Galicia en Oposición de Policía Local de Galicia, publicado en BOP de 23/12/2021

Oferta de 2 plazas de Policía Local de Galicia en Oposición de Policía Local de Galicia, publicado en BOP de 22/12/2021

Oferta de 283 plazas de Policía Municipal de Madrid en Oposición de Policía Municipal de Madrid, publicado en BOCM nº 303 de 21/12/2021

Oferta de 5 plazas de Policía Municipal de Madrid en Oposición de Policía Municipal de Madrid, publicado en BOCM de 21/12/2021

Oferta de 1 plaza de Policía Local de Galicia en Oposición de Policía Local de Galicia, publicado en BOP de 20/12/2021

Oferta de 2 plazas de Policía Municipal de Madrid en Oposición de Policía Municipal de Madrid, publicado en BOCM nº 294 de 10/12/2021

Oferta de 1 plaza de Policía Local de Galicia en Oposición de Policía Local de Galicia, publicado en DOG de 10/12/2021

Oferta de 2 plazas de Policía Local de Galicia en Oposición de Policía Local de Galicia, publicado en BOP de 10/12/2021

Oferta de 5 plazas de Policía Municipal de Madrid en Oposición de Policía Municipal de Madrid, publicado en BOCM Nº 293 de 09/12/2021

Oferta de 3 plazas de Policía Local de Galicia en Oposición de Policía Local de Galicia, publicado en DOG de 02/12/2021

Oferta de 1 plaza de Policía Municipal de Madrid en Oposición de Policía Municipal de Madrid, publicado en BOCM Nº 285 de de 30/11/2021

Oferta de 1 plaza de Policía Municipal de Madrid en Cobeña (Madrid), publicado en BOCM nº 277 de 23/11/2021

Oferta de 2 plazas de Policía Local de Galicia en Vilagarcía De Arousa (Pontevedra), publicado en DOG de 17/11/2021

Oferta de 2 plazas de Policía Local de Galicia en Pobra De Trives, A (Orense), publicado en DOG Nº 202 de 20/10/2021

Oferta de 12 plazas de Policía Municipal de Madrid en San Sebastian De Los Reyes (Madrid), publicado en BOCM de 14/10/2021

Oferta de 3 plazas de Policía Municipal de Madrid en Navalcarnero (Madrid), publicado en BOCM nº 242, de 11/10/2021

Oferta de 1 plaza de Policía Municipal de Madrid en Morata De Tajuña (Madrid), publicado en BOCM nº 234 de 01/10/2021

Oferta de 5 plazas de Policía Local de Galicia en Pontevedra (Pontevedra), publicado en BOP de 24/09/2021

Oferta de 1 plaza de Policía Municipal de Madrid en Pozuelo De Alarcón (Madrid), publicado en BOCM de 21/069/2021

Oferta de 4 plazas de Policía Local de Galicia en Coruña, A (A Coruña), publicado en BOP de 09/09/2021

Oferta de 1 plaza de Policía Local de Galicia en Viveiro (Casco Urbano) (Lugo), publicado en DOG nº 172 de 07/09/2021

Oferta de 2 plazas de Policía Municipal de Madrid en Alcalá De Henares (Madrid), publicado en BOCM nº 212 de 06/09/2021

Oferta de 1 plaza de Policía Local de Galicia en Viveiro (Casco Urbano) (Lugo), publicado en BOP Nº 196 de 26/08/2021

Oferta de 1 plaza de Policía Local de Galicia en Oposición de Policía Local de Galicia, publicado en DOG Nº 13 de 20/01/2022, DOG nº 164 de 26/08/2021

Oferta de 2 plazas de Policía Municipal de Madrid en Manzanares El Real (Madrid), publicado en BOCM nº 188, de 09/08/2021

Oferta de 2 plazas de Policía Municipal de Madrid en Collado Mediano (Madrid), publicado en BOCM nº 186 de 06/08/2021

Oferta de 10 plazas de Policía Municipal de Madrid en Boadilla Del Monte (Madrid), publicado en BOCM del 05/08/2021

Oferta de 5 plazas de Policía Local de Galicia en Tui (Casco Urbano) (Pontevedra), publicado en BOP de 27/07/2021

Oferta de 1 plaza de Policía Municipal de Madrid en Humanes De Madrid (Madrid), publicado en BOCM nº 176 de 26/07/2021

Oferta de 1 plaza de Policía Municipal de Madrid en Villanueva De La Cañada (Madrid), publicado en BOCM nº 172 de 21/07/2021

Oferta de 1 plaza de Policía Local de Galicia en Betanzos (A Coruña), publicado en BOP de 16/07/2021

Convocatoria de 4 plazas de Policía Municipal de Madrid en Mejorada Del Campo (Madrid), publicado en BOE nº 168 de 15/07/2021

Oferta de 2 plazas de Policía Municipal de Madrid en Valdemorillo (Madrid), publicado en BOCM nº 167 de 15/07/2021

Convocatoria de 1 plaza de Policía Local de Galicia en Porto Do Son (A Coruña), publicado en BOP de 12/07/2021

Convocatoria de 5 plazas de Policía Municipal de Madrid en Humanes De Madrid (Madrid), publicado en BOE nº 163 de 09/07/2021, BOCM nº 111 de 11/05/2021

Convocatoria de 2 plazas de Policía Local de Galicia en Xunta de Galicia, publicado en BOE nº 162 de 08/07/2021, DOG nº 127 de 06/07/2021

Convocatoria de 3 plazas de Policía Municipal de Madrid en Pedrezuela (Madrid), publicado en BOE nº 161 de 07/07/2021, Web ayuntamiento, BOCM nº 152 de 28/06/2021

Convocatoria de 4 plazas de Policía Municipal de Madrid en San Fernando De Henares (Madrid), publicado en BOE nº 160 de 06/07/2021, BOCM nº 149 de 24/06/2021

Convocatoria de 6 plazas de Policía Municipal de Madrid en Arganda Del Rey (Madrid), publicado en BOE nº 156 de 01/07/2021, BOCM nº 148 de 23/06/2021

Oferta de 2 plazas de Policía Local de Galicia en Ponteareas (Pontevedra), publicado en DOG nº 117 de 22/06/2021

Oferta de 5 plazas de Policía Municipal de Madrid en Mejorada Del Campo (Madrid), publicado en BOCM nº 134 de 07/06/2021

Convocatoria de 1 plaza de Policía Local de Galicia en Allence (Pravia) (Asturias), publicado en BOPA nº 108 de 07/06/2021

Convocatoria de 6 plazas de Policía Municipal de Madrid en Rivas-Vaciamadrid (Madrid), publicado en BOE nº 130, de 01/06/2021

Oferta de 3 plazas de Policía Municipal de Madrid en Pinto (Madrid), publicado en BOCM nº 128 de 31/05/2021

Convocatoria de 7 plazas de Policía Municipal de Madrid en Tres Cantos (Madrid), publicado en BOE nº 127 de 28/05/2021, BOCM nº 106 de 05/05/2021

Oferta de 1 plaza de Policía Local de Galicia en Oleiros (A Coruña), publicado en DOG nº 97 de 26/05/2021

Convocatoria de 10 plazas de Policía Municipal de Madrid en Getafe (Madrid), publicado en BOE nº 124 de 25/05/2021, BOCM nº 95 de 21/04/2020

Convocatoria de 8 plazas de Policía Local de Galicia en Baiona (Casco Urbano) (Pontevedra), publicado en BOP de 20/05/2021

Convocatoria de 7 plazas de Policía Local de Galicia en Boiro (A Coruña), publicado en BOP nº 92 de 19/05/2021

Convocatoria de 7 plazas de Policía Municipal de Madrid en Pozuelo De Alarcón (Madrid), publicado en BOE nº 117 de 17/05/2021, BOCM nº 111 de 11/05/2021

Convocatoria de 2 plazas de Policía Municipal de Madrid en Pozuelo De Alarcón (Madrid), publicado en BOE nº 117 de 17/05/2021

Oferta de 6 plazas de Policía Municipal de Madrid en Arganda Del Rey (Madrid), publicado en BOCM Nº 114 de 14/05/2021

Oferta de 2 plazas de Policía Municipal de Madrid en Huelva (Huelva), publicado en BOJA nº 91 de 14/05/2021

Convocatoria de 1 plaza de Policía Local de Galicia en Gijon (Asturias), publicado en BOPA nº 92 de 14/05/2021

Oferta de 1 plaza de Policía Local de Galicia en Barbadas (Orense), publicado en BOP nº 107 de 13/05/2021

Convocatoria de 4 plazas de Policía Local de Galicia en Monforte De Lemos (Lugo), publicado en BOP nº 107 de 13/05/2021

Convocatoria de 2 plazas de Policía Local de Galicia en Mondoñedo (Casco Urbano) (Lugo), publicado en BOP de 12/05/2021

Oferta de 2 plazas de Policía Local de Galicia en Ponteareas (Pontevedra), publicado en BOP de 06/05/2021

Oferta de 1 plaza de Policía Local de Galicia en Melide (A Coruña), publicado en DOG nº 81 de 30/04/2021

Oferta de 3 plazas de Policía Municipal de Madrid en Parla (Madrid), publicado en BOCM nº 100 de 28/04/2021

Convocatoria de 1 plaza de Policía Local de Galicia en Chantada (Lugo), publicado en BOP nº 91 de 23/04/2021

Oferta de 2 plazas de Policía Municipal de Madrid en Villa Del Prado (Madrid), publicado en BOCM nº 94 de 21/04/2021

Convocatoria de 2 plazas de Policía Local de Galicia en Nigran (Pontevedra), publicado en BOE nº 90 de 15/04/2021

Convocatoria de 2 plazas de Policía Municipal de Madrid en Villalbilla (Madrid), publicado en BOE nº 94 de 20/04/2021, Web ayuntamiento, BOCM nº 87 de 13/04/2021

Oferta de 2 plazas de Guàrdia Urbana en Teia (Barcelona), publicado en DOGC nº 8384 de 12/04/2021

Convocatoria de 104 plazas de Policía Local de Galicia en Xunta de Galicia, publicado en DOG nº 65 de 08/04/2021

Oferta de 4 plazas de Policía Municipal de Madrid en Camarma De Esteruelas (Madrid), publicado en BOCM nº 82 de 07/04/2021

Oferta de 3 plazas de Policía Municipal de Madrid en Rivas-Vaciamadrid (Madrid), publicado en BOCM nº 82 de 07/04/2021

Oferta de 1 plaza de Policía Local de Galicia en Verin (Orense), publicado en BOP nº 99 de 04/05/2021

Convocatoria de 3 plazas de Policía Local de Galicia en Monforte De Lemos (Lugo), publicado en BOE nº 67 de 19/03/2021

Convocatoria de 32 plazas de Policía Municipal de Madrid en Leganés (Madrid), publicado en BOCM nº 62 de 15/03/2021

Oferta de 2 plazas de Policía Municipal de Madrid en Villalbilla (Madrid), publicado en BOCM Nº 60 de 12/03/2021

Oferta de 2 plazas de Policía Local de Galicia en Naron (A Coruña), publicado en BOP n1 47 de 11/03/2021

Oferta de 1 plaza de Policía Local de Galicia en Oleiros (A Coruña), publicado en BOP nº 44 de 08/03/2021

Convocatoria de 4 plazas de Policía Municipal de Madrid en Ciempozuelos (Madrid), publicado en BOE Nº 45 de 22/02/2021

Convocatoria de 1 plaza de Policía Municipal de Madrid en Daganzo De Arriba (Madrid), publicado en BOCM nº 42 de 19/02/2021

Oferta de 1 plaza de Policía Local de Galicia en Ortigueira (A Coruña), publicado en BOP nº 29 de 12/02/2021

Convocatoria de 18 plazas de Policía Municipal de Madrid en Parla (Madrid), publicado en BOE nº 40 de 16/02/2021, BOCM nº 34 de 10/02/2021

Oferta de 1 plaza de Policía Local de Galicia en Bergondo (A Coruña), publicado en DOG nº 25 de 08/02/2021

Oferta de 1 plaza de Policía Local de Galicia en Bergondo (A Coruña), publicado en BOP nº 22 de 03/02/2021

Convocatoria de 20 plazas de Policía Municipal de Madrid en San Sebastian De Los Reyes (Madrid), publicado en BOE nº 18 de 21/01/2021

Convocatoria de 27 plazas de Policía Municipal de Madrid en Fuenlabrada (Madrid), publicado en BOE Nº 15 de 18/01/2021, BOCM Nº 5 de 07/01/2021

Oferta de 3 plazas de Policía Municipal de Madrid en Galapagar (Madrid), publicado en BOCM nº 12 de 15/01/2021

Oferta de 19 plazas de Policía Municipal de Madrid en Rozas De Madrid, Las (Madrid), publicado en BOCM nª 9 de 12/01/2021

Oferta de 1 plaza de Policía Municipal de Madrid en Villanueva Del Pardillo (Madrid), publicado en BOCM nº 8 de 11/01/2021

Oferta de 1 plaza de Policía Local de Galicia en Ribeira (Creciente) (Pontevedra), publicado en DOG nº 4 de 08/01/2021

Oferta de 1 plaza de Policía Local de Galicia en Pontes De Garcia Rodriguez (As) (A Coruña), publicado en BOP nº 223 de 29/12/2020

Oferta de 1 plaza de Policía Local de Galicia en Culleredo (A Coruña), publicado en BOP nº 224 de 30/12/2020

©2022 Serfuncionario.net - Política de privacidad - Aviso legal


¡Hola! Utilizamos cookies propias y de terceros para analizar el uso de esta web. Al continuar navegando aceptas nuestra política de cookies. Aceptar | Más información