Últimas plazas 2023 Listado oposiciones Guia y Consejos Cursos Foros Buscador

Oposiciones Guardia Urbana de l'Ajuntament de Barcelona

Funcions de la Guàrdia Urbana

A continuació, et detallem futures funcions que desenvoluparàs quan aconsegueixis una plaça a  la Guàrdia Urbana de Barcelona:

 • Protecció d'autoritats locals.
 • Vigilància o custòdia d'edificis o instal·lacions municipals.
 • Ordenació, senyalització i direcció del trànsit en el nucli urbà.
 • Realització d'atestats per accidents de circulació succeïts en el nucli urbà.
 • Com a policia judicial i prestant serveis de prevenció per evitar actes delictius.

 

Proves Guàrdia Urbana

Per l'accés al Cos de la Guàrdia Urbana de Barcelona s'exigeixen les següents proves:

FASE D'OPOSICIÓ

Primera prova: cultural iteòrica.

 • Subprova Cultura General. Consistirà en un qüestionari de preguntes tipus test (màxim de 50 preguntes), un 50% relatives a coneixements de cultura general i un 50% relatives a coneixements sobre l'actualitat política, econòmica, social i cultural. (Eliminatòria).
 • Subprova Teòrica. Consistirà en contestar, en un període màxim d'una hora, un qüestionari de preguntes tipus test (màxim 75 preguntes) relaciones amb els temari. (Prova eliminatòria)

Segona prova:tests aptitudinals.

Consisteix en l'administració de tres tests adreçats a la valoració de les capacitats intel·lectuals i els processos de raonament de les persones aspirants. Aquests tests valoraran l'aptitud verbal, numèrica i el raonament abstracte, respectivament. (prova eliminatòria).

Tercera prova: prova de català nivell B2.

La prova consta de dues parts:

 • Primera part: S'avaluarà el domini de l'expressió escrita mitjançant realització d'exercicis de coneixements sintàctics i de comprensió de la llengua catalana relacionats en grau adequat amb les places objecte de la convocatòria.
 • Segona part: S'avaluarà l'expressió oral per mitjà d'una exposició oral i una conversa sobre temes generals d'actualitat. (prova eliminatòria).

Quedaran exempts de la realització d'aquesta prova les persones aspirants que acreditin documentalment en el termini i forma correcte, acomplir les condicions establertes en les bases.

Quarta prova: prova d'aptitud física.

Els exercicis físics que cal superar són els següents:

 • Tracció general.
 • Circuit d'agilitat.
 • Course navette o cursa llançadora.

Cinquena prova: proves de personalitati de competències. Aquesta prova consistirà en la realització de tres qüestionaris i una entrevista que mesuraran els trets de personalitats bàsics, els trets clínics de la persona aspirant, la seva adaptació personal i social a l'entorn i el seu grau d'adequació al següent perfil competencial: habilitats socials, responsabilitat, solució de problemes, interès i iniciativa, flexibilitat i polivalència i autocontrol i resistència a la pressió.

Sisena prova: proves mèdiques. Comprobació de taula d'exclusions mèdiques.

 

FASE DE FORMACIÓ (CURS SELECTIU) Consisteix en la superació del curs de Formació Bàsica de Policies Locals que organitza l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

 

FASE DE PRÀCTIQUES Els aspirants aptes hauran de superar un període de pràctiques professionals de 12 mesos de durada, a les Unitats Operatives de la Guàrdia Urbana de Barcelona a les quals siguin assignats. Durant el curs selectiu i el període de pràctiques, els aspirants són nomenats funcionaris en pràctiques i han de percebre les retribucions que per a aquest personal funcionari estableix la normativa vigent.

Temari Guàrdia Urbana Barcelona

 • La Constitució espanyola.
 • L'Estatut d'Autonomia de Catalunya 2006.
 • El règim local espanyol. Tema 
 • L’organització municipal.
 • El procediment administratiu.
 • El marc legal de la seguretat a l'estat: Forces i Cossos de Seguretat. Llei Orgànica 2/1986.
 • Codi deontològic policial. Tema 8. Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals.
 • Llei 4/2003, de 7 d'abril, d’ordenació del sistema de Seguretat Pública de Catalunya.
 • L’organització territorial de l’Estat.
 • La Carta Municipal. 
 • Principis d’actuació de l’Administració pública.
 • Ordenança de mesures per fomentar i garantir la convivència ciutadana a l'espai públic de Barcelona.
 • Ordenança sobre l'ús de les vies i l'espai públic de Barcelona.
 • Ordenança de circulació de vianants i vehicles de Barcelona.
 • Actuacions relacionades amb la seguretat ciutadana. La policia judicial. Habeas corpus.
 • Drets, deures i retribucions dels funcionaris. 
 • La indelitat en la custòdia de documents i la violació de secrets. 
 • Incompatibilitats i règim disciplinari dels funcionaris.
   

Requisits Oposiciones Guàrdia Urbana Ajuntament de Barcelona

 Al ser una oposició de caràcter local, cada organisme convocant podrà exigir els requisits que consideri convenients per cobrir les places. Per tant, els requisits que indiquem a continuació han de servir com orientació general, però podran variar d'una convocatòria a una altra:

 

 • Ser espanyol o tenir nacionalitat espanyola.
 • Tenir 18 anys d'edat i no existeix límit d'edat.
 • Estar en possessió del graduat en educació secundaria, graduat escolar, tècnic corresponent a cicles formatius de grau mitjà, tècnic auxiliar corresponent a formació professional de primer grau o un altre d'equivalent o superior.
 • Tenir una alçada mínima de 1,60 metres per les dones i 1,70 pels homes, encara que alguns organismes indiquen l'alçada mínima de 1,60 tant per homes com per dones.
 • Estar en possessió del permís de conducció B i a més depenent de la convocatòria i de l'organisme convocant el permís A, A2 o BTP. En el cas dels permisos A, A2 i BTP hi ha ajuntaments que permeten als aspirants obtenir-los abans de la finalització del curs selectiu. 
 • Pel Cos de Guàrdia Urbana de l'Ajuntament de Barcelona és necessari posseir el permís de conduir vehicles de la classe B i A2, la presentació del permís A2 podrà ajornar-se fins el darrer dia del curs selectiu a l’EPC de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC). Les persones aspirants que hagin superat l'esmentat curs selectiu, hauran de tramitar el permís BTP seguint les instruccions del Departament de Recursos Humans de la Gerència de Prevenció, Seguretat i Mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona.
 • No patir cap malaltia ni estar afectat per cap impediment físic o psíquic que impossibiliti el normal exercici de les funcions pròpies de la categoria, d'acord amb el quadre d'exclusions mèdiques establertes a les bases de cada convocatòria.
 • No haver estat condemnat per cap delicte, o en cas d'haver-ho estat, tenir extingida la responsabilitat penal i cancel.lats els antecedents penals. No estar inhabilitat per a l'exercici de les funcions publiques ni estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració publica.
 • Nivell B2 de català.
 • Compromís de portar armes i la seva utilització
 •  
 

Solicita información sin compromiso

Los campos marcados con (*) son obligatorios.

Acepto las condiciones de la política de privacidad

No soy un robot

ENVIAR

Ofertas de empleo relacionadas
1564 Plazas libres este año
Convocatoria de 2 plazas de Convocatoria Policía Municipal en San Fernando De Henares (Madrid), publicado en BOE nº 67 de 20/03/2023

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Policía Municipal en Navas Del Rey (Madrid), publicado en BOE nº 44 de 21/02/2023

Convocatoria de 17 plazas de Convocatoria Policía Municipal en Cercedilla (Madrid), publicado en BOE nº 44 de 21/02/2023

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Policía Municipal en Daganzo De Arriba (Madrid), publicado en BOE nº 39 de 15/02/2023

Oferta de 3 plazas de Policía Local en Tomiño (Pontevedra), publicado en BOP DE 06/02/2023

Oferta de 5 plazas de Policía Municipal en Torrejon De Ardoz (Madrid), publicado en BOCM de 27/01/2023

Convocatoria de 4 plazas de Convocatoria Policía Municipal en Colmenar Viejo (Madrid), publicado en Descargar Documento Oficial

Convocatoria de 3 plazas de Convocatoria Policía Municipal en Loeches (Madrid), publicado en BOE nº 292 de 06/12/2022

Oferta de 11 plazas de Policía Local en Lugo (Lugo), publicado en

Convocatoria de 3 plazas de Convocatoria Policía Local en Oleiros (A Coruña), publicado en BOE nº 291, de 05/12/2022

Convocatoria de 3 plazas de Convocatoria Policía Local en Sarria (Casco Urbano) (Lugo), publicado en BOE nº 285 de 28/11/2022

Convocatoria de 14 plazas de Convocatoria Policía Local en Autoridad Portuaria de Vigo (Pontevedra), publicado en DOG de 14/11/2022

Oferta de 1 plaza de Policía Municipal en Colmenar Viejo (Madrid), publicado en BOCM de 27/10/2022

Convocatoria de 6 plazas de Convocatoria Policía Municipal en Ciempozuelos (Madrid), publicado en BOCM DE 24/10/2022

Convocatoria de 4 plazas de Convocatoria Policía Municipal en Villaviciosa De Odon (Madrid), publicado en Descargar Documento Oficial

Oferta de 2 plazas de Policía Local en Sanxenxo (Casco Urbano) (Pontevedra), publicado en BOP de 20/10/2022

Oferta de 2 plazas de Policía Local en Betanzos (A Coruña), publicado en BOP de 19/10/2022

Convocatoria de 3 plazas de Convocatoria Policía Municipal en Getafe (Madrid), publicado en BOE nº 248 de 15/10/2022

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Policía Local en Mos (Pontevedra), publicado en BOE nº 244, de 11/10/2022

Oferta de 8 plazas de Policía Local en Pontevedra (Pontevedra), publicado en BOP de 06/10/2022

Oferta de 1 plaza de Policía Local en Ponteareas (Pontevedra), publicado en BOP de 04/10/2022

Oferta de 2 plazas de Policía Local en Gondomar (Pontevedra), publicado en BOP de 26/09/2022

Convocatoria de 8 plazas de Convocatoria Policía Municipal en Coslada (Madrid), publicado en BOE nº 215 de 07/09/2022

Convocatoria de 4 plazas de Convocatoria Policía Municipal en San Martin De Valdeiglesias (Madrid), publicado en BOE nº 214 de 06/09/2022

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Policía Municipal en Cobeña (Madrid), publicado en Descargar Documento Oficial

Convocatoria de 5 plazas de Convocatoria Policía Local en Culleredo (A Coruña), publicado en BOE nº 213 de 05/09/2022

Convocatoria de 8 plazas de Convocatoria Policía Municipal en Rivas-Vaciamadrid (Madrid), publicado en BOE nº 209 de 31/08/2022

Convocatoria de 6 plazas de Convocatoria Policía Municipal en Torrelodones (Madrid), publicado en BOE nº 209 de 31/08/2022

Oferta de 2 plazas de Policía Local en Caldas De Reis (Casco Urbano) (Pontevedra), publicado en DOG de 24/08/2022

Oferta de 1 plaza de Policía Local en Vilagarcía De Arousa (Pontevedra), publicado en BOPPO nº157 de 18/08/2022

Convocatoria de 60 plazas de Convocatoria Policía Local en Xunta de Galicia, publicado en BOE nº 197, de 17/08/2022

Oferta de 3 plazas de Policía Municipal en Alcorcón (Madrid), publicado en BOCM nº 191, de 12/08/2022

Convocatoria de 4 plazas de Convocatoria Policía Municipal en San Lorenzo De El Escorial (Madrid), publicado en BOE nº 187 de 05/08/2022

Oferta de 276 plazas de Policía Municipal en Madrid (Madrid), publicado en BOAM de 03/08/2022

Convocatoria de 3 plazas de Convocatoria Policía Municipal en San Martin De La Vega (Madrid), publicado en BOE nº 170, de 16/07/2022 | BOE nº 176, de 23/07/2022

Oferta de 6 plazas de Policía Municipal en Villanueva De La Cañada (Madrid), publicado en BOCM de 22/07/2022

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Policía Local en Mos (Pontevedra), publicado en BOP de 22/07/2022

Oferta de 3 plazas de Policía Municipal en Pozuelo De Alarcón (Madrid), publicado en BOCM de 21/07/2022

Convocatoria de 5 plazas de Convocatoria Policía Municipal en Majadahonda (Madrid), publicado en BOE nº 196, de 16/08/2022

Oferta de 173 plazas de Policía Municipal en Leganés (Madrid), publicado en BOCM de 18/07/2022

Convocatoria de 6 plazas de Convocatoria Policía Municipal en Alcalá De Henares (Madrid), publicado en Descargar Documento Oficial

Oferta de 1 plaza de Policía Municipal en San Martin De La Vega (Madrid), publicado en BOCM de 15/07/2022

Oferta de 3 plazas de Policía Municipal en Pinto (Madrid), publicado en BOCM de 12/07/2022

Oferta de 2 plazas de Policía Local de Galicia en Moaña (Pontevedra), publicado en BOP de 11/07/2022

Oferta de 4 plazas de Policía Municipal de Madrid en San Lorenzo De El Escorial (Madrid), publicado en BOCM de 08/07/2022

Oferta de 2 plazas de Policía Municipal de Madrid en Ciempozuelos (Madrid), publicado en BORM de 05/07/2022

Oferta de 37 plazas de Policía Municipal de Madrid en Villaviciosa De Odon (Madrid), publicado en BOCM DE 05/07/2022

Convocatoria de 2 plazas de Convocatoria Policía Municipal de Madrid en Cubas De La Sagra (Madrid), publicado en Descargar Documento Oficial

Convocatoria de 8 plazas de Convocatoria Policía Municipal de Madrid en Alcobendas (Madrid), publicado en BOE Nº 153

Oferta de 10 plazas de Policía Municipal de Madrid en Móstoles (Madrid), publicado en BOCM de 22/06/2022

Convocatoria de 4 plazas de Convocatoria Policía Municipal de Madrid en Navalcarnero (Madrid), publicado en BOE nº 147 de 21/06/2022

Convocatoria de 189 plazas de Convocatoria Policía Municipal de Madrid en Madrid (Madrid), publicado en BOE nº 147 de 21/06/2022

Oferta de 19 plazas de Policía Municipal de Madrid en Cercedilla (Madrid), publicado en BOCM de 20/06/2022

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Policía Municipal de Madrid en Morata De Tajuña (Madrid), publicado en BOE nº 146 DE 20/06/2022

Convocatoria de 2 plazas de Convocatoria Policía Local de Galicia en Chantada (Lugo), publicado en BOP de 20/06/2022

Oferta de 1 plaza de Policía Municipal de Madrid en Molar, El (Madrid), publicado en BOCM de 16/06/2022

Convocatoria de 2 plazas de Convocatoria Policía Municipal de Madrid en Boalo, El (Madrid), publicado en BOE nº 135

Convocatoria de 169 plazas de Convocatoria Policía Municipal de Madrid en Madrid (Madrid), publicado en BOAM DE 01/06/2022

Oferta de 2 plazas de Policía Local de Galicia en Santiago De Compostela (A Coruña), publicado en BOP de 01/06/2022

Oferta de 2 plazas de Policía Local de Galicia en Padron (A Coruña), publicado en DOG DE 25/05/2022

Convocatoria de 122 plazas de Convocatoria Policía Municipal de Madrid en Torrejon De Ardoz (Madrid), publicado en BOCM de 23/05/2022

Convocatoria de 5 plazas de Convocatoria Policía Municipal de Madrid en Escorial, El (Madrid), publicado en BOE nº 120 de 20/05/2022

Convocatoria de 3 plazas de Convocatoria Policía Municipal de Madrid en Pelayos De La Presa (Madrid), publicado en BOE nº 120 de 20/05/2022

Oferta de 139 plazas de Policía Municipal de Madrid en Torrejon De Ardoz (Madrid), publicado en BOCM de 19/05/2022

Convocatoria de 4 plazas de Convocatoria Policía Local de Galicia en Mos (Pontevedra), publicado en 19/05/2022

Oferta de 1 plaza de Policía Municipal de Madrid en Humanes De Madrid (Madrid), publicado en BOCM de 17/05/2022

Oferta de 1 plaza de Policía Municipal de Madrid en Cubas De La Sagra (Madrid), publicado en BOCM de 12/05/2022

Oferta de 2 plazas de Policía Municipal de Madrid en Navalafuente (Madrid), publicado en BOCM de 11/05/2022

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Policía Local de Galicia en Pontes De Garcia Rodriguez (As) (A Coruña), publicado en BOP de 09/05/2022

Oferta de 1 plaza de Policía Local de Galicia en Fene (A Coruña), publicado en DOG de 05/05/2022

Oferta de 3 plazas de Policía Local de Galicia en Bueu (Casco Urbano) (Pontevedra), publicado en BOP de 04/05/2022

Convocatoria de 2 plazas de Convocatoria Policía Local de Galicia en Nigran (Pontevedra), publicado en Descargar Documento Oficial

Oferta de 3 plazas de Policía Municipal de Madrid en Alcalá De Henares (Madrid), publicado en BOCM de 26/04/2022

Convocatoria de 2 plazas de Convocatoria Policía Municipal de Madrid en Serranillos Del Valle (Madrid), publicado en Descargar Documento Oficial

Oferta de 1 plaza de Policía Local de Galicia en Tomiño (Pontevedra), publicado en BOP de 26/04/2022

Oferta de 1 plaza de Policía Municipal de Madrid en Navalcarnero (Madrid), publicado en BOCM DE 22/04/2022

Oferta de 1 plaza de Policía Local de Galicia en Barco De Valdeorras, O (Orense), publicado en DOG nº 75 de 20/04/2022

Oferta de 1 plaza de Policía Local de Galicia en Oposición de Policía Local de Galicia, publicado en DOG nº 16 de 25/01/2022

Oferta de 1 plaza de Policía Local de Galicia en Oposición de Policía Local de Galicia, publicado en DOG nº 13 DE 20/01/2022

Oferta de 6 plazas de Policía Municipal de Madrid en Oposición de Policía Municipal de Madrid, publicado en BOCM nº 15 de 19/01/2022

Oferta de 1 plaza de Policía Local de Galicia en Oposición de Policía Local de Galicia, publicado en BOP de 18/01/2022

Oferta de 10 plazas de Policía Municipal de Madrid en Oposición de Policía Municipal de Madrid, publicado en BOCM nº 09 DE 12/01/2022

Oferta de 2 plazas de Policía Local de Galicia en Oposición de Policía Local de Galicia, publicado en DOG nº 07 de 12/01/2022

Oferta de 114 plazas de Guàrdia Urbana en Oposición de Guàrdia Urbana, publicado en BOP de 10/01/2022

Oferta de 2 plazas de Policía Local de Galicia en Oposición de Policía Local de Galicia, publicado en DOG nº 3 DE 05/01/2022

Oferta de 1 plaza de Policía Local de Galicia en Oposición de Policía Local de Galicia, publicado en BOP de 05/01/2022

Oferta de 2 plazas de Guàrdia Urbana en Teia (Barcelona), publicado en DOGC nº 8384 de 12/04/2021

©2023 Serfuncionario.net - Política de privacidad - Aviso legal


¡Hola! Utilizamos cookies propias y de terceros para analizar el uso de esta web. Al continuar navegando aceptas nuestra política de cookies. Aceptar | Más información