Últimas plazas 2021 Listado oposiciones Guia y Consejos Cursos Foros Buscador

Oposiciones Auxiliars Administratius Institut Catalán de la Salut (ICS)

Aconsegueix una feina fixa, amb flexibilitat horària i ben remunerada. L'Institut Català de la Salut obre la seva convocatòria amb nombroses places.

Requisits

Edat: 16 anys

Nacionalitat: Espanyola o de la Unió Europea

Nivell d'estudis: Títol de Graduat Escolar, Formació Professional de Primer Grau o equivalent

Funcions

Si treballes com a auxiliar les teves funcions seran:

 • Tramitar expedients i processos administratius seguint unes pautes de procediments prèviament establerts, utilitzant els mitjans adequats, inclús informàtics.
 • Revisar i proposar impresos i formularis de manera que aquests siguin eficaços per l'objectiu per al que van ser ideats.
 • Realitzar feines mecanogràfiques, arxivístiques i de càlcul, per qualsevol mitjà, inclús informàtic.
 • Participar i col·laborar en les tasques d'informatització de la Unitat a la que estigui destinat.
 • Informar als superiors competents sobre els continguts dels expedients, així com a qualsevol persona o entitat legítimament interessada.
 • Seguint instruccions dels seus superiors jeràrquics, assumir la responsabilitat de la coordinació del personal de menor qualificació professional en la seva àrea funcional per a la realització de tasques concretes.
 • Atendre usuaris.
 • En general, qualsevol altres tasques afins a la categoria de la posició i semblants a les anteriorment descrites, que li siguin encomanades pels seus superiors jeràrquics i que resultin necessàries per raons del servei.

 

Convocatòria

 

Tipus: Concurs-Oposició

Cos: Cos Generals

Escala: C2 (Auxiliars)

Convocatòria: Previsió 2012

Examen: Previsió 2012

Sou: 1.300€ mensual aprox.

Nº de places: Cap el 2011, 933 altres anys

Programa: 25 temes

Tipus examen:

 • Primera prova:

  Test relatiu al contingut del temari

 • Segona prova:

  Llengua catalana. Llengua castellana

 • Tercera prova:

  Possible prova d'ofimàtica sobre paper

 

Programa

I. Dret Constitucional. Organització política i administrativa de l’Estat
Tema 1
La Constitució Espanyola de 1978: estructura, contingut i principis. Drets i deures fonamentals.

Tema 2
Les Corts Generals: composició, organització i atribucions. L’organització territorial de l’Estat. Les Comunitats Autònomes: constitució i competències.

Tema 3
Estatut d’Autonomia de Catalunya: concepte, contingut. Drets i deures de la ciutadania. Principis rectors. Garanties dels drets estatutaris. Competències de la Generalitat de Catalunya: tipologia. Institucions de la Generalitat de Catalunya.

II. Administració Pública. Formes de Govern i d’Administració. L’Empresa pública. El dret administratiu
Tema 4
Organització administrativa de la Generalitat de Catalunya. Principis generals. Tipus d’Òrgans. L’Administració Institucional o Instrumental. L’organització administrativa. La competència administrativa: concepte i alteracions. El sector públic empresarial. Els consorcis i les fundacions.

Tema 5
L’empresa pública Institut Català de la Salut. Règim jurídic, objectius, funcions i principis de gestió. Organització de l’ICS. La prestació de serveis sanitaris i socisanitaris. Règim de personal, econòmic i patrimonial.

Tema 6
L’Administració Pública: concepte i principis. El dret administratiu. Jerarquia. El reglament: concepte i classes. Fonament i límits de la potestat reglamentaria.

Tema 7
L’acte administratiu: concepte i classes. Elements. La motivació i la forma. El silenci administratiu i els actes presumptes. La notificació i la publicació.

Tema 8
El procediment administratiu. Fases del procediment administratiu. El terminis administratius.

Tema 9
Els recursos administratius. Concepte i classes. La responsabilitat de les administracions públiques

III. Gestió de recursos humans
Tema 10
L’Estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut. Principis generals i àmbit d’aplicació. Classificació del personal estatutari. Planificació i ordenació del personal. Drets i deures.

Tema 11
Adquisició, pèrdua i renúncia a la condició de personal estatutari fix. Provisió, selecció i promoció interna. Mobilitat del personal. Carrera professional. Retribucions.

Tema 12
Jornada de treball, permisos i llicències. Situacions del personal estatutari. Règim disciplinari. Incompatibilitats. Representació, participació i negociació col·lectiva.

Tema 13
II Acord de la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat sobre les condicions de treball del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut: sistemes d’incentius i promoció professional: la carrera professional i la retribució variable per compliment d’objectius, polítiques d’ocupació i mesures de reordenació de la prestació assistencial i millores laborals.

Tema 14
L’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. Àmbit d’aplicació. Principis generals. Afectació al règim jurídic del personal estatutari dels serveis de salut.

IV. Gestió econòmica i financera
Tema 15
La comptabilitat pública. Conceptes generals. La comptabilitat de les empreses públiques. Elements de la comptabilitat de l’ICS.

Tema 16
El pressupost de l’ICS en el marc del pressupost de la Generalitat de Catalunya. Els principis pressupostaris. Estructura del pressupost. El cicle pressupostari.

Tema 17
Execució del pressupost de l’ICS. Execució de les despeses. Execució dels Ingressos. El control financer permanent. Documents comptables i pressupostaris. El control Pressupostari.

V. Prevenció de riscos laborals
Tema 18
El marc jurídic de la prevenció de riscos laborals a Espanya: Principis generals. El Reglament dels serveis de prevenció.

Tema 19
Especial referència a l’àmbit de la Funció Pública a Catalunya. Els serveis de prevenció de riscos laborals per al personal al servei de l'Administració de la Generalitat. El Pacte sobre drets de participació dels empleats i empleades públics en matèria de prevenció de riscos laborals en l’àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya de 28 de juliol de 2005. La detecció i prevenció de l’assetjament sexual i moral al lloc de treball.

VI. Organització del treball
Tema 20
Les Administracions Públiques i la Societat de la Informació. L’administració electrònica a Catalunya. La informàtica com a eina de suport en els processos administratius i assistencials derivats de l’actuació de l’ICS. Protecció de dades de caràcter personal.

Tema 21
Ofimàtica: Bases de dades. Tractament de textos. Fulls de càlcul. Presentacions electròniques. Internet. Intranet. Correu electrònic.

Tema 22
Organització, mètode de treball i els circuits administratius. Els serveis d’informació administrativa. Cartes de serveis. La qualitat a l’Administració Pública.

Tema 23
Atenció al ciutadà i a la ciutadana. Atenció integral: personal, telefònica, escrita; atenció al públic culturalment divers. Habilitats comunicatives. Iniciatives, reclamacions, queixes i peticions.

Tema 24
Recepció i registre de documents. Organització del documents administratius. Històries clíniques. Arxiu de documents. Conservació i eliminació de documents: avaluació i tria. Gestió del documents electrònics. Certificació digital i signatura electrònica.

Tema 25
Redacció de documents administratius i Tipologia de documents. Terminologia sanitària bàsica.

 

Solicita información sin compromiso

Los campos marcados con (*) son obligatorios.

Acepto las condiciones de la política de privacidad

No soy un robot

ENVIAR

Ofertas de empleo relacionadas
2121 Plazas libres este año
Oferta de 14 plazas de Técnico especialista en documentación sanitaria en Institut Català de la Salut, publicado en DOGC nº 8278 de 23/11/2020

Oferta de 32 plazas de Auxiliar Administrativo de Servicios de Salud en MurciaSalud (Servicio Murciano de Salud), publicado en BORM nº 301 de 31/12/2019

Oferta de 130 plazas de Auxiliar Administrativo de Servicios de Salud en SAS (Servicio Andaluz de Salud), publicado en BOJA nº 250 de 31/12/2019

Oferta de 105 plazas de Auxiliar Administrativo de Servicios de Salud en SAS (Servicio Andaluz de Salud), publicado en BOJA nº 250 de 31/12/2019

Oferta de 7 plazas de Auxiliar Administrativo de Servicios de Salud en Consorcio Hospital General Universitario de Valencia (Valencia), publicado en BOJA nº 250 de 31/12/2019

Oferta de 146 plazas de Auxiliar Administrativo de Servicios de Salud en Servicio Canario de Salud, publicado en BOC nº 252 de 31/12/2019

Oferta de 33 plazas de Auxiliar Administrativo de Servicios de Salud en Servicio Cántabro de Salud, publicado en BOC nº 74 de 23/12/2019

Oferta de 218 plazas de Auxiliar Administrativo de Servicios de Salud en Junta de Castilla y León, publicado en BOCYL nº 245 de 23/12/2019

Oferta de 24 plazas de Auxiliar Administrativo de Servicios de Salud en IB-SALUT (Servicio de Salud de las Islas Baleares), publicado en BOIB nº 171 de 21/12/2019

Convocatoria de 51 plazas de Auxiliar Administrativo de Servicios de Salud en Hospital Universitario de Fuenlabrada, publicado en BOCM nº 298 de 16/12/2019

Convocatoria de 23 plazas de Auxiliar Administrativo de Servicios de Salud en Hospital Universitario de Fuenlabrada, publicado en BOCM nº 298 de 16/12/2019

Oferta de 3 plazas de Auxiliar Administrativo de Servicios de Salud en Agencia Valenciana de Salud, publicado en DOCV nº 8691 de 04/12/2019

Convocatoria de 60 plazas de Auxiliar Administrativo de Servicios de Salud en Agencia Valenciana de Salud, publicado en DOCV nº 8682 de 21/11/2019

Convocatoria de 8 plazas de Auxiliar Administrativo de Servicios de Salud en Agencia Valenciana de Salud, publicado en DOCV nº 8679 de 18/11/2019

Convocatoria de 6 plazas de Auxiliar Administrativo de Servicios de Salud en Hospital Universitario Fundación de Alcorcón (Madrid), publicado en BOCM nº 256 de 28/10/2019

Convocatoria de 12 plazas de Auxiliar Administrativo de Servicios de Salud en Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, publicado en BOE nº 63 de 14/03/2019

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administrativo de Servicios de Salud en Instituto Municipal de Parques y Jardines (Barcelona), publicado en BOP de 29/01/2019

Oferta de 52 plazas de Auxiliar Administrativo de Servicios de Salud en Servicio Cántabro de Salud, publicado en BOC nº 10 de 15/01/2019

Convocatoria de 341 plazas de Auxiliar Administrativo de Servicios de Salud en MurciaSalud (Servicio Murciano de Salud), publicado en BORM nº 7 de 10/01/2019

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administrativo de Servicios de Salud en Consell Comarcal de Osona (Barcelona), publicado en DOGC nº 7785 de 10/01/2019

Oferta de 664 plazas de Auxiliar Administrativo de Servicios de Salud en Servicio Canario de Salud, publicado en BOC nº 252 de 31/12/2018

Oferta de 2 plazas de Auxiliar Administrativo de Servicios de Salud en Muntanyola (Barcelona), publicado en DOGC nº 7782 de 08/01/2019

Oferta de 5 plazas de Auxiliar Administrativo de Servicios de Salud en SERIS (Servicio Riojano de Salud), publicado en BOR nº 154 de 31/12/2018

Oferta de 183 plazas de Auxiliar Administrativo de Servicios de Salud en Agencia Valenciana de Salud, publicado en DOCV nº 8454 de 31/12/2018

©2021 Serfuncionario.net - Política de privacidad


¡Hola! Utilizamos cookies propias y de terceros para analizar el uso de esta web. Al continuar navegando aceptas nuestra política de cookies. Aceptar | Más información