Últimas plazas 2023 Listado oposiciones Guia y Consejos Cursos Foros Buscador

Oposiciones Auxiliars Administratius Institut Catalán de la Salut (ICS)

Aconsegueix una feina fixa, amb flexibilitat horària i ben remunerada. L'Institut Català de la Salut obre la seva convocatòria amb nombroses places.

Requisits

Edat: 16 anys

Nacionalitat: Espanyola o de la Unió Europea

Nivell d'estudis: Títol de Graduat Escolar, Formació Professional de Primer Grau o equivalent

Funcions

Si treballes com a auxiliar les teves funcions seran:

 • Tramitar expedients i processos administratius seguint unes pautes de procediments prèviament establerts, utilitzant els mitjans adequats, inclús informàtics.
 • Revisar i proposar impresos i formularis de manera que aquests siguin eficaços per l'objectiu per al que van ser ideats.
 • Realitzar feines mecanogràfiques, arxivístiques i de càlcul, per qualsevol mitjà, inclús informàtic.
 • Participar i col·laborar en les tasques d'informatització de la Unitat a la que estigui destinat.
 • Informar als superiors competents sobre els continguts dels expedients, així com a qualsevol persona o entitat legítimament interessada.
 • Seguint instruccions dels seus superiors jeràrquics, assumir la responsabilitat de la coordinació del personal de menor qualificació professional en la seva àrea funcional per a la realització de tasques concretes.
 • Atendre usuaris.
 • En general, qualsevol altres tasques afins a la categoria de la posició i semblants a les anteriorment descrites, que li siguin encomanades pels seus superiors jeràrquics i que resultin necessàries per raons del servei.

 

Convocatòria

 

Tipus: Concurs-Oposició

Cos: Cos Generals

Escala: C2 (Auxiliars)

Convocatòria: Previsió 2012

Examen: Previsió 2012

Sou: 1.300€ mensual aprox.

Nº de places: Cap el 2011, 933 altres anys

Programa: 25 temes

Tipus examen:

 • Primera prova:

  Test relatiu al contingut del temari

 • Segona prova:

  Llengua catalana. Llengua castellana

 • Tercera prova:

  Possible prova d'ofimàtica sobre paper

 

Programa

I. Dret Constitucional. Organització política i administrativa de l’Estat
Tema 1
La Constitució Espanyola de 1978: estructura, contingut i principis. Drets i deures fonamentals.

Tema 2
Les Corts Generals: composició, organització i atribucions. L’organització territorial de l’Estat. Les Comunitats Autònomes: constitució i competències.

Tema 3
Estatut d’Autonomia de Catalunya: concepte, contingut. Drets i deures de la ciutadania. Principis rectors. Garanties dels drets estatutaris. Competències de la Generalitat de Catalunya: tipologia. Institucions de la Generalitat de Catalunya.

II. Administració Pública. Formes de Govern i d’Administració. L’Empresa pública. El dret administratiu
Tema 4
Organització administrativa de la Generalitat de Catalunya. Principis generals. Tipus d’Òrgans. L’Administració Institucional o Instrumental. L’organització administrativa. La competència administrativa: concepte i alteracions. El sector públic empresarial. Els consorcis i les fundacions.

Tema 5
L’empresa pública Institut Català de la Salut. Règim jurídic, objectius, funcions i principis de gestió. Organització de l’ICS. La prestació de serveis sanitaris i socisanitaris. Règim de personal, econòmic i patrimonial.

Tema 6
L’Administració Pública: concepte i principis. El dret administratiu. Jerarquia. El reglament: concepte i classes. Fonament i límits de la potestat reglamentaria.

Tema 7
L’acte administratiu: concepte i classes. Elements. La motivació i la forma. El silenci administratiu i els actes presumptes. La notificació i la publicació.

Tema 8
El procediment administratiu. Fases del procediment administratiu. El terminis administratius.

Tema 9
Els recursos administratius. Concepte i classes. La responsabilitat de les administracions públiques

III. Gestió de recursos humans
Tema 10
L’Estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut. Principis generals i àmbit d’aplicació. Classificació del personal estatutari. Planificació i ordenació del personal. Drets i deures.

Tema 11
Adquisició, pèrdua i renúncia a la condició de personal estatutari fix. Provisió, selecció i promoció interna. Mobilitat del personal. Carrera professional. Retribucions.

Tema 12
Jornada de treball, permisos i llicències. Situacions del personal estatutari. Règim disciplinari. Incompatibilitats. Representació, participació i negociació col·lectiva.

Tema 13
II Acord de la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat sobre les condicions de treball del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut: sistemes d’incentius i promoció professional: la carrera professional i la retribució variable per compliment d’objectius, polítiques d’ocupació i mesures de reordenació de la prestació assistencial i millores laborals.

Tema 14
L’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. Àmbit d’aplicació. Principis generals. Afectació al règim jurídic del personal estatutari dels serveis de salut.

IV. Gestió econòmica i financera
Tema 15
La comptabilitat pública. Conceptes generals. La comptabilitat de les empreses públiques. Elements de la comptabilitat de l’ICS.

Tema 16
El pressupost de l’ICS en el marc del pressupost de la Generalitat de Catalunya. Els principis pressupostaris. Estructura del pressupost. El cicle pressupostari.

Tema 17
Execució del pressupost de l’ICS. Execució de les despeses. Execució dels Ingressos. El control financer permanent. Documents comptables i pressupostaris. El control Pressupostari.

V. Prevenció de riscos laborals
Tema 18
El marc jurídic de la prevenció de riscos laborals a Espanya: Principis generals. El Reglament dels serveis de prevenció.

Tema 19
Especial referència a l’àmbit de la Funció Pública a Catalunya. Els serveis de prevenció de riscos laborals per al personal al servei de l'Administració de la Generalitat. El Pacte sobre drets de participació dels empleats i empleades públics en matèria de prevenció de riscos laborals en l’àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya de 28 de juliol de 2005. La detecció i prevenció de l’assetjament sexual i moral al lloc de treball.

VI. Organització del treball
Tema 20
Les Administracions Públiques i la Societat de la Informació. L’administració electrònica a Catalunya. La informàtica com a eina de suport en els processos administratius i assistencials derivats de l’actuació de l’ICS. Protecció de dades de caràcter personal.

Tema 21
Ofimàtica: Bases de dades. Tractament de textos. Fulls de càlcul. Presentacions electròniques. Internet. Intranet. Correu electrònic.

Tema 22
Organització, mètode de treball i els circuits administratius. Els serveis d’informació administrativa. Cartes de serveis. La qualitat a l’Administració Pública.

Tema 23
Atenció al ciutadà i a la ciutadana. Atenció integral: personal, telefònica, escrita; atenció al públic culturalment divers. Habilitats comunicatives. Iniciatives, reclamacions, queixes i peticions.

Tema 24
Recepció i registre de documents. Organització del documents administratius. Històries clíniques. Arxiu de documents. Conservació i eliminació de documents: avaluació i tria. Gestió del documents electrònics. Certificació digital i signatura electrònica.

Tema 25
Redacció de documents administratius i Tipologia de documents. Terminologia sanitària bàsica.

 

Solicita información sin compromiso

Los campos marcados con (*) son obligatorios.

Acepto las condiciones de la política de privacidad

No soy un robot

ENVIAR

Ofertas de empleo relacionadas
8162 Plazas libres este año
Oferta de 2 plazas de Técnico de Gestión en Carreño (Asturias), publicado en BOPA de 28/10/2022

Oferta de 2 plazas de Técnico de Gestión en Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de Murcia, publicado en BORM de 22/10/2022

Oferta de 1 plaza de Técnico de Gestión en Consorcio para el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios, Protección Civil y Salvamento de la provincia de Guadalajara (Guadalajara), publicado en BOP nº151 de 08/08/2022

Oferta de 1 plaza de Técnico de Gestión en Marin (Pontevedra), publicado en BOP de 05/08/2022

Oferta de 95 plazas de Técnico de Gestión en Madrid (Madrid), publicado en BOAM de 03/08/2022

Oferta de 151 plazas de Auxiliar Administrativo de Servicios de Salud en SCS (Servicio Cántabro de Salud), publicado en BOC EXTRADORDINARIO de 31/05/2022 | BOC de 01/08/2022

Oferta de 8 plazas de Técnico de Gestión en SERIS (Servicio Riojano de Salud), publicado en BOR de 29/07/2022

Oferta de 6 plazas de Auxiliar Administrativo de Servicios de Salud en SERIS (Servicio Riojano de Salud), publicado en BOR de 29/07/2022

Oferta de 3 plazas de Técnico de Gestión en Pozuelo De Alarcón (Madrid), publicado en BOCM de 21/07/2022

Oferta de 1 plaza de Técnico de Gestión en Mollet Del Valles (Barcelona), publicado en DOGC de 20/07/2022

Oferta de 6 plazas de Técnico de Gestión en Diputación Provincial de Barcelona (Barcelona), publicado en DOGC DE 20/07/2022

Oferta de 3 plazas de Técnico de Gestión en Torres De Cotillas, Las (Murcia), publicado en BORM DE 30/06/2022

Oferta de 1 plaza de Técnico de Gestión en Torello (Barcelona), publicado en DOGC nº 8696 de 27/06/2022

Oferta de 441 plazas de Auxiliar Administrativo de Servicios de Salud en SESPA (Servicio de Salud del Principado de Asturias), publicado en BOPA de 31/05/2022

Oferta de 405 plazas de Auxiliar Administrativo de Servicios de Salud en Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, publicado en DOCV DE 31/05/2022

Oferta de 639 plazas de Auxiliar Administrativo de Servicios de Salud en SACYL (Servicio de Salud de Castilla y León), publicado en BOCYL nº 101 E 27/05/2022 | BOCYL de 31/05/2022

Oferta de 786 plazas de Auxiliar Administrativo de Servicios de Salud en SCS (Servicio Canario de Salud), publicado en BOC de 31/05/2022

Oferta de 166 plazas de Auxiliar Administrativo de Servicios de Salud en SERGAS (Servicio Gallego de Salud), publicado en DOG de 30/05/2022

Oferta de 1097 plazas de Auxiliar Administrativo de Servicios de Salud en Comunidad de Madrid, publicado en BOCM de 30/05/2022

Oferta de 57 plazas de Auxiliar Administrativo de Servicios de Salud en SALUD (Servicio Aragonés de Salud), publicado en BOA de 30/05/2022

Oferta de 169 plazas de Auxiliar Administrativo de Servicios de Salud en SES (Servicio Extremeño de Salud), publicado en DOE de 30/05/2022

Oferta de 42 plazas de Auxiliar Administrativo de Servicios de Salud en Gobierno de La Rioja, publicado en BOR de 30/05/2022

Oferta de 1 plaza de Técnico de Gestión en Comarca de Cuencas Mineras (Teruel), publicado en BOP DE 30/05/2022

Oferta de 44 plazas de Auxiliar Administrativo de Servicios de Salud en Junta de Castilla la Mancha, publicado en DOCM de 26/05/2022

Oferta de 126 plazas de Auxiliar Administrativo de Servicios de Salud en MurciaSalud (Servicio Murciano de Salud), publicado en BORM de 25/05/2022

Oferta de 424 plazas de Auxiliar Administrativo de Servicios de Salud en IB-SALUT (Servicio de Salud de las Islas Baleares), publicado en BOIB de 24/05/2022

Oferta de 1 plaza de Técnico de Gestión en Mancomunidad Ribera Izquierda del Ebro (Zaragoza), publicado en BOA de 19/05/2022

Oferta de 1 plaza de Técnico de Gestión en Llanes (Asturias), publicado en BOPA de 17/05/2022

Oferta de 1 plaza de Técnico de Gestión en Pinto (Madrid), publicado en BOCM de 17/05/2022

Oferta de 1 plaza de Técnico de Gestión en Palamos (Gerona), publicado en DOGC de 13/05/2022

Oferta de 1 plaza de Técnico de Gestión en Cebreros (Ávila), publicado en BOCYL de 12/05/2022

Oferta de 1 plaza de Técnico de Gestión en Purchena (Almería), publicado en BOP DE 10/05/2022

Oferta de 5 plazas de Técnico de Gestión en Sant Celoni (Barcelona), publicado en DOGC de 09/05/2022

Oferta de 1 plaza de Técnico de Gestión en Aldeanueva De Ebro (La Rioja), publicado en BOR de 09/05/2022

Oferta de 1 plaza de Técnico de Gestión en Parets Del Valles (Barcelona), publicado en BOP de 09/05/2022

Oferta de 10 plazas de Técnico de Gestión en Área metropolitana de Barcelona (Barcelona), publicado en DOGC DE 06/05/2022

Oferta de 1 plaza de Técnico de Gestión en Móstoles (Madrid), publicado en BOCM de 21/04/2022

Convocatoria de 353 plazas de Convocatoria Auxiliar Administrativo de Servicios de Salud en Osakidetza (Servicio Vasco de Salud), publicado en BOPV de 12/04/2022

Oferta de 1 plaza de Técnico de Gestión en Comarca Central (Zaragoza), publicado en BOP de 08/04/2022

Oferta de 1 plaza de Técnico de Gestión en Eivissa (Baleares), publicado en BOIB de 07/04/2022

Oferta de 2 plazas de Técnico de Gestión en Mogan (Capital Municipal) (Las Palmas), publicado en BOP de 02/03/2022

Oferta de 2 plazas de Técnico de Gestión en Oposición de Técnico de Gestión, publicado en DOE nº 14 de 21/01/2022

Oferta de 1 plaza de Técnico de Gestión en Oposición de Técnico de Gestión, publicado en BOCM de 18/01/2022

Oferta de 1 plaza de Técnico de Gestión en Oposición de Técnico de Gestión, publicado en BOCM nº 09 DE 12/01/2022

Oferta de 125 plazas de Técnico de Gestión en Oposición de Técnico de Gestión, publicado en BOP de 10/01/2022

Oferta de 3 plazas de Técnico de Gestión en Oposición de Técnico de Gestión, publicado en BOP de 05/01/2022

Oferta de 2 plazas de Técnico de Gestión en Oposición de Técnico de Gestión, publicado en DOGC de 04/01/2022

Oferta de 1 plaza de Técnico de Gestión en Oposición de Técnico de Gestión, publicado en BORM de 31/12/2021

Oferta de 5 plazas de Auxiliar Administrativo de Servicios de Salud en Oposición de Auxiliar Administrativo de Servicios de Salud, publicado en BOC de 31/12/2021

Oferta de 4 plazas de Técnico de Gestión en Oposición de Técnico de Gestión, publicado en BOP de 31/12/2021

Oferta de 2 plazas de Técnico de Gestión en Oposición de Técnico de Gestión, publicado en DOGC DE 30/12/2021

Oferta de 3 plazas de Técnico de Gestión en Oposición de Técnico de Gestión, publicado en BOCM nº 308, de 27/12/2021

Oferta de 199 plazas de Auxiliar Administrativo de Servicios de Salud en SCS (Servicio Canario de Salud), publicado en BOC de 27/12/2021

Oferta de 1 plaza de Técnico de Gestión en Oposición de Técnico de Gestión, publicado en BOP nº244, de 24/12/2021

Oferta de 54 plazas de Técnico de Gestión en Oposición de Técnico de Gestión, publicado en BOCM Nº 305 de 23/12/2021

Oferta de 7 plazas de Auxiliar Administrativo de Servicios de Salud en Oposición de Auxiliar Administrativo de Servicios de Salud, publicado en DOCV de 23/12/2021

Oferta de 2 plazas de Técnico de Gestión en Oposición de Técnico de Gestión, publicado en BOP de 23/12/2021

Oferta de 1 plaza de Técnico de Gestión en Oposición de Técnico de Gestión, publicado en BOP de 23/12/2021

Oferta de 29 plazas de Técnico de Gestión en Madrid, publicado en BOCM nº 304 de 22/12/2021

Oferta de 1 plaza de Técnico de Gestión en Oposición de Técnico de Gestión, publicado en BOP de 22/12/2021

Oferta de 240 plazas de Auxiliar Administrativo de Servicios de Salud en Oposición de Auxiliar Administrativo de Servicios de Salud, publicado en DOCV nº 9240 de 22/12/2021

Oferta de 2 plazas de Técnico de Gestión en , publicado en DOCV DE 22/12/2021

Oferta de 3 plazas de Técnico de Gestión en Oposición de Técnico de Gestión, publicado en DOGC de 22/12/2021

Oferta de 29 plazas de Auxiliar Administrativo de Servicios de Salud en Oposición de Auxiliar Administrativo de Servicios de Salud, publicado en BORM Nº 293 de 21/12/2021

Oferta de 59 plazas de Auxiliar Administrativo de Servicios de Salud en Oposición de Auxiliar Administrativo de Servicios de Salud, publicado en BOIB de 21/12/2021

Oferta de 18 plazas de Técnico de Gestión en Granada, publicado en BOJA DE 21/12/2021

Oferta de 81 plazas de Técnico de Gestión en Oposición de Técnico de Gestión, publicado en BOCM nº 303 de 21/12/2021

Oferta de 8 plazas de Técnico de Gestión en Oposición de Técnico de Gestión, publicado en DOE nº 242 de 20/12/2021

Oferta de 1 plaza de Técnico de Gestión en Oposición de Técnico de Gestión, publicado en DOG de 20/12/2021

Oferta de 1 plaza de Técnico de Gestión en Oposición de Técnico de Gestión, publicado en BOIB Nº 173 DE 18/12/2021

Oferta de 3 plazas de Técnico de Gestión en Oposición de Técnico de Gestión, publicado en BOP de 17/12/2021

Oferta de 4 plazas de Técnico de Gestión en , publicado en BOC de 15/12/2021

Oferta de 1 plaza de Técnico de Gestión en Oposición de Técnico de Gestión, publicado en BOP de 15/12/2021

Oferta de 11 plazas de Técnico de Gestión en Cádiz, publicado en BOJA de 15/12/2021

Oferta de 1 plaza de Técnico de Gestión en Oposición de Técnico de Gestión, publicado en DOGC DE 15/12/2021

Oferta de 1 plaza de Técnico de Gestión en Oposición de Técnico de Gestión, publicado en BOP de 15/12/2021

Oferta de 1 plaza de Técnico de Gestión en Oposición de Técnico de Gestión, publicado en BOP de 15/12/2021

Oferta de 1 plaza de Técnico de Gestión en Oposición de Técnico de Gestión, publicado en BOCM nº 297 DE 14/12/2021

Oferta de 1 plaza de Técnico de Gestión en Oposición de Técnico de Gestión, publicado en BOC nº 252 DE 13/12/2021

Oferta de 19 plazas de Técnico de Gestión en Oposición de Técnico de Gestión, publicado en DOGC de 13/12/2021

Oferta de 1 plaza de Técnico de Gestión en Oposición de Técnico de Gestión, publicado en BOCM nº 294 de 10/12/2021

Oferta de 1 plaza de Técnico de Gestión en Oposición de Técnico de Gestión, publicado en BOP de 10/12/2021

Oferta de 3 plazas de Técnico de Gestión en Oposición de Técnico de Gestión, publicado en BOP de 09/12/2021

Oferta de 2 plazas de Técnico de Gestión en Oposición de Técnico de Gestión, publicado en BOP de 03/12/2021

Oferta de 1 plaza de Técnico de Gestión en Oposición de Técnico de Gestión, publicado en BOPA nº 232 de 02/12/2021

Oferta de 8 plazas de Técnico de Gestión en Oposición de Técnico de Gestión, publicado en BOPA nº 232 de 02/12/2021

Oferta de 2 plazas de Técnico de Gestión en Oposición de Técnico de Gestión, publicado en BOP de 02/12/2021

Oferta de 1 plaza de Técnico de Gestión en Oposición de Técnico de Gestión, publicado en BOP nº 144 de 01/12/2021

Oferta de 3 plazas de Técnico de Gestión en Oposición de Técnico de Gestión, publicado en DOCV nº 9223 de 25/11/2021

Oferta de 1 plaza de Técnico de Gestión en Turis (Valencia), publicado en DOCV de 17/11/2021

Oferta de 3 plazas de Técnico de Gestión en Sagunt/Sagunto (Valencia), publicado en DOCV de 04/11/2021

Oferta de 1 plaza de Técnico de Gestión en Diputación Provincial de Zaragoza (Zaragoza), publicado en BOP de 29/10/2021

Oferta de 1 plaza de Técnico de Gestión en Sarria (Casco Urbano) (Lugo), publicado en DOG de 27/10/2021

Oferta de 1 plaza de Técnico de Gestión en Torrent (Valencia), publicado en BOP de 27/10/2021

Oferta de 4 plazas de Técnico de Gestión en Sant Andreu De La Barca (Barcelona), publicado en DOGC de 26/10/2021

Oferta de 4 plazas de Técnico de Gestión en Bilbao (Vizcaya), publicado en BOP DE 20/10/2021

Oferta de 1 plaza de Técnico de Gestión en San Sebastian De Los Reyes (Madrid), publicado en BOCM de 14/10/2021

Oferta de 2 plazas de Técnico de Gestión en Carlota, La (Córdoba), publicado en BOP de 07/10/2021

Oferta de 3 plazas de Técnico de Gestión en Consell Comarcal del Vallés Oriental (Barcelona), publicado en BOP de 05/10/2021

Oferta de 1 plaza de Técnico de Gestión en Relleu (Alicante), publicado en BOP DE 04/10/2021

Oferta de 3 plazas de Técnico de Gestión en Diputación Provincial de Pontevedra (Pontevedra), publicado en BOP Nº 190 DE 01/10/2021

Oferta de 1 plaza de Técnico de Gestión en Diputación Provincial de Palencia (Palencia), publicado en BOCYL nº 187 de 27/09/2021

Oferta de 2 plazas de Técnico de Gestión en Pozuelo De Alarcón (Madrid), publicado en BOCM de 21/09/2021

Oferta de 20 plazas de Técnico de Gestión en Junta de Andalucía, publicado en BOJA nº 180 de 17/09/2021

Oferta de 1 plaza de Técnico de Gestión en Torres De Cotillas, Las (Murcia), publicado en BORM nº 212 de 13/09/2021

Oferta de 1 plaza de Técnico de Gestión en Torre Pacheco (Murcia), publicado en BORM nº 210 de 10/09/2021

Oferta de 9 plazas de Técnico de Gestión en Coruña, A (A Coruña), publicado en BOP de 09/09/2021

Oferta de 1 plaza de Técnico de Gestión en Pobla De Segur, La (Lérida), publicado en DOGC de 07/09/2021

Oferta de 1 plaza de Técnico de Gestión en Zujar (Granada), publicado en BOP nº 161 de 24/08/2021

Oferta de 1 plaza de Técnico de Gestión en Pontedeume (A Coruña), publicado en BOP nº 159 de 23/08/2021

Oferta de 1 plaza de Técnico de Gestión en Pontedeume (A Coruña), publicado en BOP Nº 159 de 23/08/2021

Oferta de 6 plazas de Técnico de Gestión en Diputación Foral de Bizkaia (Vizcaya), publicado en BOPV de 30/07/2021

Oferta de 61 plazas de Técnico de Gestión en , publicado en BOE nº 179 de 28/07/2021

Oferta de 1 plaza de Técnico de Gestión en Marratxi (Baleares), publicado en BOIB nº 100 de 27/07/2021

Oferta de 1 plaza de Técnico de Gestión en Sant Joan De Mollet (Gerona), publicado en DOGC Nº 8466 de 27/07/2021

Convocatoria de 18 plazas de Técnico de Gestión en Diputación Provincial de Alicante (Alicante), publicado en BOE nº 171 DE 19/07/2021

Oferta de 1 plaza de Técnico de Gestión en Solana, La (Ciudad Real), publicado en DOCM Nº 135 de 16/07/2021

Convocatoria de 1 plaza de Técnico de Gestión en Boadilla Del Monte (Madrid), publicado en BOE nº 168 de 15/07/2021

Convocatoria de 1 plaza de Técnico de Gestión en Cádiz, publicado en BOE nº 165 de 12/07/2021

Oferta de 2 plazas de Técnico de Gestión en Diputación Provincial de Málaga (Málaga), publicado en BOP nº 132 de 12/07/2021

Convocatoria de 1 plaza de Técnico de Gestión en Sant Feliu De Llobregat (Barcelona), publicado en BOE nº 162 de 08/07/2021

Convocatoria de 1 plaza de Técnico de Gestión en Galapagar (Madrid), publicado en BOE nº 157 de 02/07/2021

Convocatoria de 1 plaza de Técnico de Gestión en Monzon (Huesca), publicado en BOE nº 154 de 29/06/2021

Oferta de 2 plazas de Técnico de Gestión en Eivissa (Baleares), publicado en BOIB nº 85 de 29/06/2021

Oferta de 1 plaza de Técnico de Gestión en Puente Genil (Córdoba), publicado en BOP nº 122 de 29/06/2021

Convocatoria de 22 plazas de Técnico de Gestión en SERMAS (Servicio Madrileño de Salud), publicado en BOCM nº 152 de 28/06/2021

Convocatoria de 3 plazas de Técnico de Gestión en Girona (Gerona), publicado en DOGC nº 8444 de 28/06/2021

Convocatoria de 57 plazas de Técnico de Gestión en SERMAS (Servicio Madrileño de Salud), publicado en BOCM nº 149 de 24/06/2021

Convocatoria de 4 plazas de Técnico de Gestión en Tres Cantos (Madrid), publicado en BOCM nº 148 de 23/06/2021

Convocatoria de 1 plaza de Técnico de Gestión en Moralzarzal (Madrid), publicado en BOE nº 148 de 22/06/2021

Convocatoria de 1 plaza de Técnico de Gestión en León, publicado en BOE nº 146 de 19/06/2021

Convocatoria de 2 plazas de Técnico de Gestión en Cantabria, publicado en BOE nº 147 de 21/06/2021

Oferta de 1 plaza de Técnico de Gestión en Diputación Provincial de Huesca (Huesca), publicado en BOA nº 131 de 21/06/2021

Convocatoria de 1 plaza de Técnico de Gestión en Manlleu (Barcelona), publicado en BOP de 21/06/2021

Oferta de 171 plazas de Auxiliar Administrativo de Servicios de Salud en SAS (Servicio Andaluz de Salud), publicado en BOJA Nº 116 de 18/06/2021

Convocatoria de 26 plazas de Técnico de Gestión en Xunta de Galicia, publicado en DOG nº 115 de 18/06/2021

Convocatoria de 1 plaza de Técnico de Gestión en Comarca Comunidad de Teruel (Teruel), publicado en BOP nº 115 de 18/06/2021

Oferta de 1 plaza de Técnico de Gestión en San Vicente Del Raspeig (Alicante), publicado en DOCV de 17/06/2021

Convocatoria de 3 plazas de Técnico de Gestión en Boadilla Del Monte (Madrid), publicado en BOE nº 141 de 14/06/2021

Convocatoria de 1 plaza de Técnico de Gestión en Pizarra (Málaga), publicado en BOE nº 141 de 14/06/2021

Convocatoria de 1 plaza de Técnico de Gestión en Plasencia (Cáceres), publicado en BOE nº 141 de 14/06/2021

Oferta de 1 plaza de Técnico de Gestión en Mollet Del Valles (Barcelona), publicado en DOGC nº 8428 de 08/06/2021

Oferta de 1 plaza de Técnico de Gestión en San Vicente Del Raspeig (Alicante), publicado en BOP de 07/06/2021

Convocatoria de 4 plazas de Técnico de Gestión en SESPA (Servicio de Salud del Principado de Asturias), publicado en BOPA nº 101 de 27/05/2021

Oferta de 1 plaza de Técnico de Gestión en Albalat De La Ribera (Valencia), publicado en BOP nº 100 de 27/05/2021

Convocatoria de 65 plazas de Auxiliar Administrativo de Servicios de Salud en INGESA, publicado en BOE nº 124 de 25/05/2021

Convocatoria de 1 plaza de Técnico de Gestión en Pallaresos, Els (Tarragona), publicado en BOE nº 124 de 25/05/2021

Convocatoria de 4 plazas de Técnico de Gestión en Utrera (Sevilla), publicado en BOE nº 124 de 25/05/2021

Convocatoria de 2 plazas de Técnico de Gestión en Sant Just Desvern (Barcelona), publicado en DOGC nº 8417 de 25/05/2021

Oferta de 2 plazas de Técnico de Gestión en Diputación Provincial de Granada (Granada), publicado en BOP nº 96 de 21/05/2021

Convocatoria de 1 plaza de Técnico de Gestión en Sant Cugat Del Valles (Barcelona), publicado en DOGC Nº 8414 de 20/05/2021

Convocatoria de 1 plaza de Técnico de Gestión en León, publicado en BOE nº 119 de 19/05/2021

Convocatoria de 4 plazas de Técnico de Gestión en Roquetas De Mar (Almería), publicado en BOE nº 118 de 18/05/2021

Oferta de 63 plazas de Técnico de Gestión en Gobierno Valenciano, publicado en DOCV nº 9086 de 18/05/2021

Convocatoria de 8 plazas de Auxiliar técnico de gestión sanitaria en Gobierno de Navarra, publicado en BON nº 114 de 17/05/2021

Oferta de 2 plazas de tecnico de gestion en Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios (Córdoba), publicado en BOP nº 70 de 15/04/2021

Convocatoria de 10 plazas de tecnico de gestion en Cádiz, publicado en BOE nº 115 de 14/05/2021

Convocatoria de 1 plaza de Técnico de Gestión en Sant Joan D'alacant (Alicante), publicado en BOP nº 90 de 14/05/2021

Convocatoria de 2 plazas de Auxiliar Administrativo de Servicios de Salud en Gobierno Valenciano, publicado en DOCV nº 9083 de 13/05/2021

Oferta de 2 plazas de Técnico de Gestión en Salamanca (Salamanca), publicado en BOP de 13/05/2021

Oferta de 1 plaza de tecnico de gestion en Instituto Municipal de Deportes de Santander (Cantabria), publicado en BOC nº 90 de 12/05/2021

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administrativo de Servicios de Salud en Pedro Abad (Córdoba), publicado en BOP de 12/05/2021

Convocatoria de 2 plazas de tecnico de gestion en San Sebastian De Los Reyes (Madrid), publicado en BOE nº 111 de 10/05/2021

Convocatoria de 1 plaza de tecnico de gestion en Castellterçol (Barcelona), publicado en DOGC nº 8406 10/05/2021

Convocatoria de 1 plaza de tecnico de gestion en Diputación Provincial de Barcelona (Barcelona), publicado en BOP de 10/05/2021

Convocatoria de 1 plaza de tecnico de gestion en Moncofa (Castellón), publicado en BOP de 06/05/2021

Convocatoria de 34 plazas de tecnico de gestion en , publicado en BOE nº 107 de 05/05/2021

Convocatoria de 1 plaza de tecnico de gestion en Lebrija (Sevilla), publicado en BOE nº 106 de 04/05/2021

Oferta de 173 plazas de Auxiliar Administrativo de Servicios de Salud en SERGAS (Servicio Gallego de Salud), publicado en DOG nº 82 de 03/05/2021

Convocatoria de 1 plaza de tecnico de gestion en Moncofa (Castellón), publicado en BOP nº 52 de 01/05/2021

Convocatoria de 1 plaza de tecnico de gestion en Cehegin (Murcia), publicado en BOE nº 103 de 30/04/2021

Convocatoria de 220 plazas de Auxiliar Administrativo de Servicios de Salud en Junta de Castilla y León, publicado en BOCYL nº 82 de 30/04/2021

Convocatoria de 20 plazas de tecnico de gestion en , publicado en DOGC nº 8399 de 30/04/2021

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administrativo de Servicios de Salud en Pedro Abad (Córdoba), publicado en BOP nº 81 de 30/04/2021

Convocatoria de 1 plaza de tecnico de gestion en Figueruelas (Zaragoza), publicado en BOE nº 100 de 27/04/2021

Convocatoria de 1 plaza de tecnico de gestion en Vinaròs (Castellón), publicado en BOE nº 100 de 27/04/2021

Oferta de 2 plazas de tecnico de gestion en Umbrete (Sevilla), publicado en BOP de 26/05/2021

Convocatoria de 1 plaza de tecnico de gestion en Palazuelos De Eresma (Segovia), publicado en BOP de 23/04/2021

Convocatoria de 863 plazas de Auxiliar Administrativo de Servicios de Salud en Agencia Valenciana de Salud, publicado en DOCV nº 9067 de 22/04/2021

Convocatoria de 1 plaza de tecnico de gestion en Sant Joan Despi (Barcelona), publicado en DOGC nº 8392 de 22/04/2021

Convocatoria de 1 plaza de tecnico de gestion en Ciudad Real (Ciudad Real), publicado en BOE Nº 94 de 20/04/2021

Convocatoria de 1 plaza de tecnico de gestion en Comarca de Tarazona y Moncayo (Zaragoza), publicado en BOE nº 93 de 19/04/2021

Convocatoria de 1 plaza de tecnico de gestion en Ezcaray (La Rioja), publicado en BOR nº 74 de 19/04/2021

Oferta de 1 plaza de tecnico de gestion en Jaraiz De La Vera (Cáceres), publicado en DOE nº 70 de 15/04/2021

Oferta de 1 plaza de tecnico de gestion en Parlamento de Galicia, publicado en DOG nº 69 de 14/04/2021

Oferta de 1 plaza de tecnico de gestion en Reinosa (Cantabria), publicado en BOC nº 69 de 13/04/2021

Oferta de 1 plaza de tecnico de gestion en Huesca (Huesca), publicado en BOA nº 78 de 12/04/2021

Oferta de 7 plazas de tecnico de gestion en Zaragoza, publicado en BOA nº 74 de 07/04/2021

Oferta de 4 plazas de tecnico de gestion en Rivas-Vaciamadrid (Madrid), publicado en BOCM nº 82 de 07/04/2021

Convocatoria de 88 plazas de tecnico de gestion en , publicado en DOGC nº 8381 de 07/04/2021

Oferta de 1 plaza de tecnico de gestion en Diputación Provincial de Segovia (Segovia), publicado en BOP nº 42 de 07/04/2021

Convocatoria de 1 plaza de tecnico de gestion en Consell Comarcal del Baix Ebre (Tarragona), publicado en BOP de 06/04/2021

Convocatoria de 7 plazas de tecnico de gestion en Junta de Castilla la Mancha, publicado en DOCM nº 62 de 31/03/2021

Oferta de 1 plaza de tecnico de gestion en Diputación Provincial de Jaen (Jaén), publicado en BOP N º 58 de 26/03/2021

Convocatoria de 1 plaza de tecnico de gestion en Ayora (Valencia), publicado en BOE nº 72 de 25/03/2021

Oferta de 1 plaza de tecnico de gestion en Santa Eularia Des Riu (Baleares), publicado en BOIB nº 36 de 16/03/2021

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administrativo de Servicios de Salud en SALUD (Servicio Aragonés de Salud), publicado en BOA nº 57 de 16/03/2021

Convocatoria de 1 plaza de tecnico de gestion en Mogente/Moixent (Valencia), publicado en BOP nº 48 de 11/03/2021

Oferta de 3 plazas de tecnico de gestion en San Roque (Cádiz), publicado en BOP nº 45 de 10/03/2021

Convocatoria de 1 plaza de tecnico de gestion en , publicado en BOC Nº 47 de 09/03/2021

Convocatoria de 1 plaza de tecnico de gestion en Comunidad de Madrid, publicado en BOCM Nº 57 DE 09/03/2021

Oferta de 4 plazas de tecnico de gestion en Diputación Provincial de A Coruña (A Coruña), publicado en DOG nº 43 de 04/03/2021

Oferta de 1 plaza de tecnico de gestion en Orihuela (Alicante), publicado en BOP nº 39 de 26/02/2021

Convocatoria de 1 plaza de tecnico de gestion en Torrelavega (Cantabria), publicado en BOC nº 40 de 01/03/2021

Convocatoria de 1 plaza de tecnico de gestion en Figueruelas (Zaragoza), publicado en BOE nº 46 de 23/02/2021

Oferta de 1 plaza de tecnico de gestion en Vallgorguina (Barcelona), publicado en DOGC nº 8348 de 23/02/2021

Convocatoria de 1 plaza de tecnico de gestion en Diputación Provincial de Barcelona (Barcelona), publicado en BOP de 22/02/2021

Convocatoria de 1 plaza de tecnico de gestion en Torrelavega (Cantabria), publicado en BOE nº 43 de 19/02/2021

Convocatoria de 3 plazas de tecnico de gestion en Junta de Extremadura, publicado en DOE Nº 34 de 19/02/2021

Convocatoria de 1 plaza de tecnico de gestion en Diputación Provincial de Barcelona (Barcelona), publicado en BOP de 15/02/2021

Convocatoria de 1 plaza de tecnico de gestion en Onda (Castellón), publicado en BOP nº 21 de 18/02/2021

Convocatoria de 1 plaza de tecnico de gestion en Villajoyosa (Alicante), publicado en BOE nº 40 de 16/02/2021

Convocatoria de 12 plazas de tecnico de gestion en Salamanca, publicado en BOCYL nº 29 de 11/02/2021

Convocatoria de 3 plazas de tecnico de gestion en Torrelavega (Cantabria), publicado en BOC nº 26 de 09/02/2021

Oferta de 1 plaza de tecnico de gestion en Salamanca (Salamanca), publicado en BOP nº 249 de 31/12/2020

Oferta de 3 plazas de tecnico de gestion en Torrelavega (Cantabria), publicado en BOC nº 17 de 27/01/2021

Oferta de 1 plaza de tecnico de gestion en Carlet (Valencia), publicado en DOCV nº 9006 de 27/01/2021

Convocatoria de 1 plaza de tecnico de gestion en Guijuelo (Salamanca), publicado en BOE nº 22 de 26/01/2021

Convocatoria de 1 plaza de tecnico de gestion en Castrillon (Asturias), publicado en BOPA nº 15 de 25/01/2021

Oferta de 1 plaza de tecnico de gestion en Patronato de recaudación provincial (Málaga), publicado en BOP nº 8 de 14/01/2021

Oferta de 19 plazas de tecnico de gestion en Barcelona (Barcelona), publicado en DOGC nº 8314 de 13/01/2021

Oferta de 2 plazas de tecnico de gestion en Pobla De Farnals, La (Valencia), publicado en DOCV nº 8995 de 12/01/2021

Oferta de 1 plaza de tecnico de gestion en Ferrol (A Coruña), publicado en BOP nº 223 de 29/12/2020

Oferta de 1 plaza de tecnico de gestion en Igualada (Barcelona), publicado en DOGC nº 8309 DE 05/01/2021

Convocatoria de 1 plaza de tecnico de gestion en Guadalajara (Guadalajara), publicado en BOE nº 341 de 31/12/2020

Oferta de 7 plazas de tecnico de gestion en Terrassa (Barcelona), publicado en DOGC nº 8308 de 04/01/2021

©2023 Serfuncionario.net - Política de privacidad - Aviso legal


¡Hola! Utilizamos cookies propias y de terceros para analizar el uso de esta web. Al continuar navegando aceptas nuestra política de cookies. Aceptar | Más información