Últimas plazas 2021 Listado oposiciones Guia y Consejos Cursos Foros Buscador

Oposiciones Auxiliars Administratius Generalitat Catalunya

Requisits.
Edat: 16 anys
Nacionalitat: Espanyola o de la Unió Europea
Nivell d'estudis: Títol de Graduat Escolar, Formació Professional de Primer Grau o equivalent
 
Oposició.
 
Tipus: Concurs-Oposició
 
Cos: Cos Generals
 
Escala: C2 (Auxiliars)
 
Sou: 1.300€ mensual aprox.
 
Convocatòria: Previsió per 2012
 
Examen: Previsió finals 2012
 
Nº de places: 749 lliures el 2010
 
Programa: 25 temes
 
Tipus examen:
  • Primera prova:
Qüestionari de respostes alternatives sobre competències professionals.
Qüestionari de 4 respostes alternatives de 50 preguntes més 3 de reserva sobre el temari teòric
Supòsit pràctic
  • Segona prova:
Prova de català i prova de castellà per a aspirants que no estiguin exempts.
Si es disposa del certificat ACTIC es comptabilitzarà com a mèrit.
 
 
Funcions.
 
Si treballes com a auxiliar les teves funcions seran:
  • Tramitar expedients i processos administratius seguint unes pautes de procediments prèviament establerts, utilitzant els mitjans adequats, inclús informàtics.
  • Revisar i proposar impresos i formularis de manera que aquests siguin eficaços per l'objectiu per al que van ser ideats.
  • Realitzar feines mecanogràfiques, arxivístiques i de càlcul, per qualsevol mitjà, inclús informàtic.
  • Participar i col·laborar en les tasques d'informatització de la Unitat a la que estigui destinat.
  • Informar als superiors competents sobre els continguts dels expedients, així com a qualsevol persona o entitat legítimament interessada.
  • Seguint instruccions dels seus superiors jeràrquics, assumir la responsabilitat de la coordinació del personal de menor qualificació professional en la seva àrea funcional per a la realització de tasques concretes.
  • Atendre usuaris.
  • En general, qualsevol altres tasques afins a la categoria de la posició i semblants a les anteriorment descrites, que li siguin encomanades pels seus superiors jeràrquics i que resultin necessàries per raons del servei.
 
Temari.
 
1. DRET CONSTITUCIONAL. ORGANITZACIÓ POLÍTICA
Tema 1
Constitució. Drets i garanties constitucionals
Constitució Espanyola: principis. Drets fonamentals i llibertats públiques. Garanties constitucionals.
Matèria comuna
 
 

Tema 2
Institucions estatals i organització territorial de l’Estat
El cap d’Estat. Les Corts Generals: el Congrés i el Senat. El Govern. El Poder
Judicial. El Tribunal Constitucional. El Defensor del Poble. Organització territorial de l’Estat: les Comunitats Autònomes i les entitats locals.
Matèria comuna

Tema 3
L’Estatut d’Autonomia de Catalunya
Estatut d’Autonomia de Catalunya: concepte, contingut. Drets i deures de la
ciutadania. Principis rectors. Garanties dels drets estatutaris. Competències de la Generalitat de Catalunya: tipologia.
Matèria específica de Catalunya , però dret comú.

Tema 4
Institucions de la Generalitat de Catalunya
Institucions de la Generalitat de Catalunya: el Parlament, el President, el Govern, el Consell de Garanties Estatutàries, el Síndic de Greuges, la Sindicatura de Comptes, el Consell de l’Audiovisual de Catalunya.
Matèria específica de Catalunya , però dret comú.


2. ADMINISTRACIÓ PÚBLICA. EL DRET ADMINISTRATIU
Tema 5
Administració pública i ciutadania
Administració pública: concepte i principis. El ciutadà i la ciutadana com a titular de drets davant l’Administració. Drets lingüístics. Accés a arxius i registres.
Matèria comuna

Tema 6
Organització de l’Administració de la Generalitat. Principis de l’organització
administrativa
Organització administrativa de la Generalitat de Catalunya. Principis generals.
Tipus d’òrgans. L’Administració institucional o instrumental. L’organització administrativa. La competència administrativa: concepte i alteracions.
Matèria específica de Catalunya , però dret comú.

Tema 7
L’acte administratiu
L’acte administratiu. Elements. Motivació i forma. Eficàcia de l’acte administratiu: notificació i publicació. El silenci administratiu i els actes presumptes. Invalidesa dels actes: nuls i anul·lables.
Matèria comuna

Tema 8
El procediment administratiu
Procediment administratiu. Fases. Terminis. Col·laboració i compareixença dels
ciutadans i ciutadanes.
Matèria comuna


Tema 9
Revisió dels actes administratius i responsabilitat de l’Administració
Revisió dels actes administratius. Revisió d’ofici. Recursos administratius:
concepte i classes. Recurs contenciós administratiu: concepte. Responsabilitat de les administracions públiques.
Matèria comuna

Tema 10
Els contractes del sector públic
Els contractes del sector públic: tipologia i característiques essencials. La contractació electrònica. L’òrgan de contractació a l’Administració de la Generalitat. Requisits per contractar amb el sector públic.
Matèria comuna i un punt de Matèria específica de Catalunya , però dret comú.

Tema 11
Procediment de la contractació administrativa
L’expedient de contractació: tramitació ordinària i abreujada. Els plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques. La publicitat. Les garanties. Els procediments de selecció del contractista. L’adjudicació del contracte.
Matèria comuna

Tema 12
Gestió del patrimoni de la Generalitat. L’activitat administrativa de foment
El patrimoni de la Generalitat de Catalunya. Gestió del patrimoni. Formes de
l’activitat de l’administració pública. L’activitat de foment.
Matèria específica de Catalunya , però dret comú.

3. GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS
Tema 13
Estructura i ordenació de l’ocupació pública
Personal al servei de les administracions públiques. Funció pública de l’Administració
de la Generalitat de Catalunya. Estructura de la funció pública: plantilla
de personal. Relació de llocs de treball. Registre General de Personal.
Matèria comuna

Tema 14
Accés a l’ocupació pública, mobilitat i carrera professional
Oferta pública d’ocupació. Selecció de personal. Mobilitat i sistemes de provisió de llocs de treball. La carrera professional. Formació i perfeccionament del personal.
Matèria comuna

Tema 15
Drets i deures del personal al servei de l’Administració de la Generalitat
Retribucions i nòmines. Vacances, llicències i permisos. Mesures de conciliació
de la vida personal, laboral i familiar. Mesures d’igualtat d’oportunitat per raó de gènere. Prevenció de riscos laborals a les administracions públiques. Situacions administratives, incompatibilitats i responsabilitat i règim disciplinari.
Matèria específica de Catalunya , però dret comú.

Tema 16
Règim del personal laboral de l’Administració de la Generalitat
Normativa laboral. Convenis col·lectius: conveni col·lectiu únic del personal
laboral de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. Contracte de treball.
Matèria específica de Catalunya , però dret comú.


4. GESTIÓ ECONOMICO-FINANCERA
Tema 17
La comptabilitat pública. La funció econòmica de la Generalitat de Catalunya
La comptabilitat pública. Conceptes generals. Les administracions públiques
com a subjectes de la comptabilitat pública. Elements de la comptabilitat pública. Els àmbits de la funció econòmica de la Generalitat de Catalunya.
Matèria específica i un punt de Matèria específica de Catalunya.

Tema 18
El pressupost de la Generalitat de Catalunya
El pressupost de la Generalitat de Catalunya: concepte i marc legal. Els principis pressupostaris. Estructura del pressupost. El cicle pressupostari.
Matèria específica de Catalunya , de dret específic.

Tema 19
El pressupost per programes
El pressupost per programes: concepte i característiques. L’estructura dels programes pressupostaris: diagnòstic de la situació, missió, objectius i indicadors. El pressupost orientat a resultats.
Matèria específica de Catalunya, i dret específic.

Tema 20
L’execució del pressupost, modificacions i control pressupostari
Execució del pressupost. Execució de l’estat de despeses. Execució de l’estat
d’ingressos. Documents comptables i pressupostaris. Els crèdits pressupostaris i
les modificacions. El control pressupostari.
Matèria específica de Catalunya , i dret específic.

5. ORGANITZACIÓ DEL TREBALL
Tema 21
Les administracions públiques i la societat de la informació. Protecció de dades
de caràcter personal.
Les administracions públiques i la societat de la informació. L’administració
electrònica a Catalunya. La informàtica com a eina de suport en els processos
administratius. Protecció de dades de caràcter personal.
Matèria específica i un punt de matèria específica per a Catalunya.

Tema 22
Organització i qualitat
Organització, mètode de treball i els circuits administratius. Els serveis d’informació administrativa. Cartes de serveis. La qualitat a l’Administració Pública.
Materia específica

Tema 23
Atenció al ciutadà i a la ciutadana
Atenció al ciutadà i a la ciutadana. Atenció integral: personal, telefònica, escrita; atenció al públic culturalment divers. Habilitats comunicatives. Iniciatives, reclamacions,
queixes i peticions.
Matèria específica

Tema 24
Tractament i gestió de la documentació
Recepció i registre de documents. Organització dels documents administratius.
Arxivament de documents. Conservació i eliminació de documents: avaluació i tria. Gestió dels documents electrònics. Certificació digital i signatura electrònica.
Matèria específica
 

Tema 25
Els documents administratius
Redacció de documents administratius i tipologia de documents.
Matèria específica de Catalunya , però dret comú.
 
 

Solicita información sin compromiso

Los campos marcados con (*) son obligatorios.

Acepto las condiciones de la política de privacidad

No soy un robot

ENVIAR

Ofertas de empleo relacionadas
3450 Plazas libres este año
Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Camprodon (Gerona), publicado en BOP nº 233 del 3/12/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Figueres (Gerona), publicado en BOP nº 233 del 3/12/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Castello D'empuries (Gerona), publicado en DOGC nº 8286 de 03/12/2020

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Cellera De Ter, La (Gerona), publicado en DOGC nº 8286 de 03/12/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Diputación Provincial de Barcelona (Barcelona), publicado en BOP 3/12/2020

Oferta de 5 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Barcelona (Barcelona), publicado en DOCG nº 8285 de 2/12/2020

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Angles (Gerona), publicado en DOGC 8285 de 2/12/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Berga (Barcelona), publicado en BOP de 2/12/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Caldes De Montbui (Barcelona), publicado en DOGC nº 8284 de 01/12/2020

Convocatoria de 11 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Reus (Tarragona), publicado en DOGC nº 8284 de 01/12/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Diputación Provincial de Barcelona (Barcelona), publicado en BOP de 1/12/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Caldes De Montbui (Barcelona), publicado en BOP de 1/12/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), publicado en BOP de 30/11/2020

Convocatoria de 2 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Consell Comarcal del Vallés Oriental (Barcelona), publicado en BOP de 30/11/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Consell Comarcal del Vallés Oriental (Barcelona), publicado en BOP de 30/11/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Santa Maria De Martorelles (Barcelona), publicado en DOGC nº 8284 de 01/12/2020. Bases: BOP de 30/11/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Alpicat (Lérida), publicado en DOGC nº 8282 de 27/11/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Santa Coloma De Cervello (Barcelona), publicado en DOCG nº 8282 27/11/2020

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Entidad Municipal descentralizada Jesús (Tarragona), publicado en DOGC nº 8282 de 27/11/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Fonollosa (Barcelona), publicado en BOP de 26/11/2020

Oferta de 2 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Prats De Lluçanes (Barcelona), publicado en DOGC nº 8281 de 26/11/2020

Convocatoria de 5 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Bigues (Barcelona), publicado en BOP de 24/11/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Begues (Barcelona), publicado en DOGC nº 8280 DE 25/11/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Palafolls (Barcelona), publicado en DOGC nº 8280 de 25/11/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Palafolls (Barcelona), publicado en DOGC nº 8280 de 25/11/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Maçanet De La Selva (Gerona), publicado en BOP nº 227 de 25/11/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Riudarenes (Gerona), publicado en BOP nº 227 de 25/11/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sant Fruitos De Bages (Barcelona), publicado en BOP de 25/11/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Subirats (Barcelona), publicado en BOP de 25/11/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sant Gregori (Municipio) (Gerona), publicado en DOGC nº 8279 de 24/11/2020

Convocatoria de 2 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sant Gregori (Municipio) (Gerona), publicado en DOGC nº 8279 de 24/11/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Pobla De Segur, La (Lérida), publicado en DOGC nº 8278 de 23/11/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Brull, El (Barcelona), publicado en BOP de 23/11/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sant Joan De Les Abadesses (Gerona), publicado en BOP nº 224 de 20/11/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Cervello (Barcelona), publicado en BOP de 23/11/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Roquetes (Tarragona), publicado en DOGC nº 8283 de 30/11/2020. Bases: BOP de 23/11/2020

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Santa Maria De Martorelles (Barcelona), publicado en BOP de 23/11/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Olost (Barcelona), publicado en BOP 23/11/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Montgat (Barcelona), publicado en BOP 19/11/2020

Oferta de 18 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sant Boi De Llobregat (Barcelona), publicado en DOGC nº 8273 de 17/11/2020

Oferta de 372 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Generalitat de Cataluña, publicado en DOGC nº 8269 de 12/11/2020

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Torrebesses (Lérida), publicado en BOP nº 215, de 06/11/2020

Oferta de 2 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sant Just Desvern (Barcelona), publicado en DOGC nº 8264 de 05/11/2020

Oferta de 2 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sant Just Desvern (Barcelona), publicado en BOPB de 5/11/2020

Oferta de 5 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Montgat (Barcelona), publicado en BOPB de 5/11/2020

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Alpicat (Lérida), publicado en BOP nº 212, de 03/11/2020

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Calldetenes (Barcelona), publicado en BOP de 28/10/2020

Oferta de 2 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Consell Comarcal del Pla de L´Estany (Gerona), publicado en DOGC nº 8258 de 29/10/2020

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Ametlla del Valles, L' (Barcelona), publicado en DOGC nº 8256 de 27/10/2020

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Llinars del Valles (Barcelona), publicado en DOGC nº 8256 de 27/10/2020

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Aiguafreda (Barcelona), publicado en BOP de 15/10/2020

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Pobla De Segur, La (Lérida), publicado en DOGC nº 8248 de 16/10/2020

Oferta de 10 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sant Andreu De La Barca (Barcelona), publicado en DOGC nº 8248 de 16/10/2020

Oferta de 7 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sant Andreu De La Barca (Barcelona), publicado en DOGC nº 8248 de 16/10/2020

Oferta de 5 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Parets Del Valles (Barcelona), publicado en BOP de 09/10/2020

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Vic (Barcelona), publicado en BOP de 07/10/2020

Oferta de 4 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Santa Maria De Palautordera (Barcelona), publicado en DOGC nº 8242 de 07/10/2020

Oferta de 2 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Santa Maria De Palautordera (Barcelona), publicado en DOGC nº 8242 de 07/10/2020

Oferta de 6 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Polinya (Barcelona), publicado en DOGC nº 8240 de 05/10/2020

Oferta de 3 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sant Pere De Riudebitlles (Barcelona), publicado en DOGC nº 8239 de 02/10/2020

Oferta de 2 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sant Pere De Riudebitlles (Barcelona), publicado en DOGC nº 8239 de 02/10/2020

Oferta de 9 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sant Vicenç De Montalt (Barcelona), publicado en DOGC nº 8235 de 28/09/2020

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sant Hipolit De Voltrega (Barcelona), publicado en BOP de 04/09/2020

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Masies De Roda, Les (Barcelona), publicado en BOP de 03/09/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en GRUPO C2, publicado en DOGC nº 8219 de 07//09/2020. Bases: BOP de 11/08/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en GRUPO C2, publicado en Página web

Oferta de 3 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Vila-Seca (Tarragona), publicado en DOGC nº 8215 de 01/09/2020

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Vila-Seca (Tarragona), publicado en DOGC nº 8215 de 01/09/2020

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Consell Comarcal del Pla de L´Estany (Gerona), publicado en DOGC nº 8215 de 01/09/2020

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Calonge (Gerona), publicado en DOGC nº 8214 de 31/08/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en GRUPO C2, publicado en BOP de 31/08/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en GRUPO C2, publicado en DOGC nº 8219 de 07/09/2020. Bases: BOP de 31/08/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en GRUPO C2, publicado en BOP nº 166, de 27/08/2020

Convocatoria de 10 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en GRUPO C2, publicado en BOP nº 163, de 24/08/2020

Oferta de 7 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Bigues (Barcelona), publicado en DOGC nº 8201 de 14/08/2020

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Pobla De Claramunt, La (Barcelona), publicado en BOPB de 12/08/2020

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Rubio (Barcelona), publicado en BOP de 11/08/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en GRUPO C2, publicado en BOP de 11/08/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en GRUPO C1, publicado en DOGC nº 8198 de 11/08/2020. Bases: BOP de 05/08/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en GRUPO C2, publicado en DOGC nº 8198 de 11/08/2020. Bases: BOP de 05/08/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en GRUPO C2, publicado en DOGC nº 8189 de 11/08/2020

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Vilanova Del Valles (Barcelona), publicado en BOP de 07/08/2020

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Vilanova Del Valles (Barcelona), publicado en BOP de 07/08/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en GRUPO C2, publicado en DOGC nº 8197 de 10/08/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en GRUPO C2, publicado en BOP de 06/08/2020

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Consell Comarcal de la Ribera D´Ebre (Tarragona), publicado en DOGC nº 8196 de 06/08/2020

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Consell Comarcal de la Ribera D´Ebre (Tarragona), publicado en DOGC nº 8195 de 06/08/2020

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Tarrega (Lérida), publicado en BOP nº 151 de 06/08/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en GRUPO C1, publicado en DOGC nº 8195 de 06/08/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en GRUPO C2, publicado en DOGC nº 8195 de 06/08/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en GRUPO C1, publicado en BOP nº 151 de 06/08/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en GRUPO C2, publicado en BOP de 06/8/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en GRUPO C2, publicado en BOP de 03/08/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en GRUPO C2, publicado en DOGC nº 8192 de 03/08/2020

Convocatoria de 3 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en GRUPO C2, publicado en BOP de 31/07/2020. Bases: DOGC nº 8190 de 31/07/2020

Oferta de 3 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sant Vicenç Dels Horts (Barcelona), publicado en DOGC nº 8190 de 31/07/2020

Oferta de 4 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sant Vicenç Dels Horts (Barcelona), publicado en DOGC nº 8190 de 31/07/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en GRUPO C2, publicado en DOGC nº 8190 de 31/07/2020. Bases: BOP de 24/07/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en GRUPO C2, publicado en BOP de 31/07/2020. Bases: DOGC nº 8190 de 31/07/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en GRUPO C1, publicado en BOP de 29/07/2020

Convocatoria de 6 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en GRUPO C1, publicado en DOGC nº 8188 de 29/07/2020. Bases: BOP de 15/06/2020

Oferta de 11 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Montcada I Reixac (Barcelona), publicado en DOGC nº 8187 de 28/07/2020

Oferta de 2 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Montcada I Reixac (Barcelona), publicado en DOGC nº 8187 de 28/07/2020

Oferta de 14 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Barbera Del Valles (Barcelona), publicado en BOP de 27/07/2020

Oferta de 5 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Barbera Del Valles (Barcelona), publicado en BOP de 28/07/2020

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Consell Comarcal del Pallars Jussà, (Lérida), publicado en BOP nº 143 de 27/07/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en GRUPO C2, publicado en DOGC nº 8186 de 27/07/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en GRUPO C1, publicado en DOGC nº 8186 de 27/07/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en GRUPO C2, publicado en DOGC nº 8186 de 27/07/2020

Convocatoria de 8 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en GRUPO C2, publicado en DOGC nº 8185 de 24/07/2020

Convocatoria de 8 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en GRUPO C2, publicado en DOGC nº 8183 de 22/07/2020. Bases: BOP de 17/07/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en GRUPO C2, publicado en BOE nº 196 de 18/07/2020. Bases: BOP de 09/07/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en GRUPO C1, publicado en BOE nº 197 de 20/07/2020. Bases: DOGC nº 8174 de 10/07/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en GRUPO C1, publicado en BOE nº 197 de 20/07/2020. Bases: Página web

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en GRUPO C1, publicado en BOP de 16/07/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en GRUPO C2, publicado en BOP de 16/07/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en GRUPO C2, publicado en BOP de 15/07/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en GRUPO C2, publicado en DOGC nº 8178 de 16/07/2020. Bases: BOP de 06/07/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en GRUPO C1, publicado en DOGC nº 8178 de 16/07/2020

Convocatoria de 5 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en GRUPO C2, publicado en DOGC nº 8177 de 15/07/2020

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Manlleu (Barcelona), publicado en DOGC nº 8175 de 13/07/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en GRUPO C1, publicado en BOP de 10/07/2020

Convocatoria de 3 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en GRUPO C2, publicado en DOGC nº 8175 de 13/07/2020. Bases: BOP de 03/07/2020

Oferta de 8 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Salou (Tarragona), publicado en DOGC nº 8174 de 10/07/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en GRUPO C1, publicado en BOP nº 132 de 10/07/2020

Convocatoria de 24 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en GRUPO C2, publicado en DOGC nº 8172 de 08/07/2020. Bases: BOP de 14/04/2020

Convocatoria de 24 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en GRUPO C2, publicado en DOGC nº 8172 de 08/07/2020. Bases: BOP de 14/04/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en GRUPO C2, publicado en BOP de 08/07/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en GRUPO C2, publicado en BOP de 08/07/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en GRUPO C1, publicado en DOGC nº 8171 de 07/07/2020. Bases: BOP de 04/06/2020

Oferta de 4 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Almacelles (Lérida), publicado en DOGC nº 8167 de 02/07/2020

Convocatoria de 11 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en GRUPO C2, publicado en DOGC nº 8167 de 02/07/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en GRUPO C2, publicado en DOGC nº 8167 de 02/07/2020. Bases: BOP de 23/06/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en GRUPO C1, publicado en BOP de 01/07/2020

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Campdevanol (Gerona), publicado en BOP de 26/06/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en GRUPO C2, publicado en DOGC nº 8162 de 25/06/2020

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola (Barcelona), publicado en DOGC nº 8160 de 23/06/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en GRUPO C2, publicado en BOE nº 173 de 22/06/2020

Convocatoria de 2 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en GRUPO C1, publicado en BOE nº 173 de 22/06/2020. Bases: BOP de 15/06/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en GRUPO C1, publicado en DOGC nº 8159 de 22/06/2020. Bases: BOP de 12/06/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en GRUPO C1, publicado en BOP de 22/06/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en GRUPO C2, publicado en DOGC nº 8157 de 18/06/2020

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Prats De Lluçanes (Barcelona), publicado en BOP de 15/06/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Tremp (Lérida), publicado en BOE nº 163 de 10/06/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Fundación Rafael Masó (Gerona), publicado en BOP de 10/06/2020

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Castellar Del Valles (Barcelona), publicado en DOGC nº 8147 de 04/06/2020

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Castellar Del Valles (Barcelona), publicado en DOGC nº 8147 de 04/06/2020

Oferta de 2 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Malgrat De Mar (Barcelona), publicado en DOGC nº 8147 de 04/06/2020

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Malgrat De Mar (Barcelona), publicado en DOGC nº 8147 de 04/06/2020

Oferta de 5 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sant Adria De Besos (Barcelona), publicado en DOGC nº 8147 de 04/06/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Martorelles (Barcelona), publicado en DOGC nº 8146 de 03/06/2020. Bases: BOP de 19/05/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Caldes De Montbui (Barcelona), publicado en DOGC nº 8145 de 02/06/2020. Bases: BOP de 02/04/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Puig-Reig (Barcelona), publicado en DOGC nº 8146 de 02/06/2020. Bases: BOP de 19/05/2020

Oferta de 2 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Molins De Rei (Barcelona), publicado en BOP de 26/05/2020

Oferta de 2 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Taradell (Barcelona), publicado en BOP 26/05/2020

Convocatoria de 3 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sant Andreu De Llavaneres (Barcelona), publicado en BOP de 27/05/2020

Oferta de 4 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Morell, El (Tarragona), publicado en DOGC nº 8140 de 25/05/2020

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sant Esteve De Palautordera (Barcelona), publicado en BOP nº 20/05/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Llagostera (Gerona), publicado en BOP de 18/05/2020

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Forallac (Gerona), publicado en DOGC nº 8133 de 14/05/2020

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Torrelles De Llobregat (Barcelona), publicado en DOGC nº 8133 de 14/05/2020

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sant Joan De Les Abadesses (Gerona), publicado en DOGC nº 8132 de 13/05/2020

Oferta de 3 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Palafrugell (Gerona), publicado en BOP nº 92 de 13/05/2020

Oferta de 2 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Teia (Barcelona), publicado en DOGC nº 8131 de 12/05/2020

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Puig-Reig (Barcelona), publicado en DOGC nº 8123 de 29/04/2020

Oferta de 3 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sant Fruitos De Bages (Barcelona), publicado en DOGC nº 9123 de 29/04/2020

Oferta de 2 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Red local Municipios Gerundenses (Gerona), publicado en DOGC nº 8123 de 29/04/2020

Oferta de 2 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Vilanova Del Cami (Barcelona), publicado en BOP de 27/04/2020

Oferta de 6 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Vilanova Del Cami (Barcelona), publicado en BOP de 27/04/2020

Oferta de 9 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sant Carles De La Rapita (Tarragona), publicado en DOGC nº 81199 de 23/04/2020

Oferta de 2 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Xarxa Local de Municipis de la Diputación de Girona (XALOC) (Gerona), publicado en BOP de 21/04/020

Oferta de 3 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Masnou, El (Barcelona), publicado en DOGC nº 8107 de 09/04/2020

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Vimbodi (Tarragona), publicado en DOGC nº 8103 de 03/04/2020

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Port De La Selva, El (Gerona), publicado en BOP nº 62 de 27/03/2020

Convocatoria de 2 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Palafrugell (Gerona), publicado en DOGC nº 8094 de 24/03/2020. Bases: BOP de 23/03/2020 y BOP de 13/03/2020

Oferta de 2 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Banyoles (Gerona), publicado en BOP nº 57 de 20/03/2020

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sant Pere De Ribes (Barcelona), publicado en DOGC nº 8090 de 20/03/2020

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Asco (Tarragona), publicado en DOGC nº 8089 de 19/03/2020

Oferta de 5 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Olot (Gerona), publicado en DOGC nº 8086 de 16/03/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sarria De Ter (Gerona), publicado en DOGC nº 8086 de 16/03/2020. Bases: BOP nº 43 de 02/03/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Calaf (Barcelona), publicado en DOGC nº 8083 de 12/03/2020. Bases: BOP de 12/03/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Consell Comarcal del Vallés Oriental (Barcelona), publicado en BOE nº 62 de 11/03/2020. Bases: BOP de 11/12/2019

Oferta de 2 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Vilanova I La Geltru (Barcelona), publicado en DOGC nº 8082 de 11/03/2020

Oferta de 21 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Vilanova I La Geltru (Barcelona), publicado en DOGC nº 8082 de 11/03/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Llagostera (Gerona), publicado en DOGC nº 8081 de 10/03/2020. Bases: BOP nº 36 de 21/02/2020

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Roses (Gerona), publicado en DOGC nº 8081 de 10/03/2020

Oferta de 10 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Alpicat (Lérida), publicado en BOP nº 48 de 10/03/2020

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Cabanelles (Gerona), publicado en BOP de 10/03/2020

Convocatoria de 9 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Constanti (Tarragona), publicado en DOGC nº 8080 de 09/03/2020. Bases: BOP de 02/03/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Berga (Barcelona), publicado en BOP de 09/03/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Martorelles (Barcelona), publicado en BOP de 09/03/2020

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sant Marti De Centelles (Barcelona), publicado en BOP de 09/03/2020

Oferta de 10 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Constanti (Tarragona), publicado en DOGC nº 8079 de 06/03/2020

Convocatoria de 5 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Olesa De Montserrat (Barcelona), publicado en BOP de 02/03/2020

Oferta de 160 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Institut Català de la Salut, publicado en DOGC nº 8076 de 03/03/2020

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Pals (Gerona), publicado en DOGC nº 8076 de 03/03/2020

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Pobla De Mafumet, La (Tarragona), publicado en DOGC nº 8076 de 03/03/2020

Oferta de 8 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Pobla De Mafumet, La (Tarragona), publicado en DOGC nº 8076 de 03/03/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sant Antoni De Vilamajor (Barcelona), publicado en BOP de 02/03/2020

Oferta de 3 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Odena (Barcelona), publicado en DOGC nº 8074 de 28/02/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Hostalric (Gerona), publicado en BOP de 27/02/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Hostalric (Gerona), publicado en BOP de 27/02/2020

Convocatoria de 6 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Vic (Barcelona), publicado en DOGC nº 8072 de 26/02/2020. Bases: BOP de 21/02/2020

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Verges (Gerona), publicado en DOGC nº 8069 de 21/02/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Forallac (Gerona), publicado en DOGC nº 8069 de 21/02/2020. Bases: BOP de 14/02/2020

Oferta de 2 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Lliça De Vall (Barcelona), publicado en DOGC nº 8068 de 20/02/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Cabrils (Barcelona), publicado en BOP de 18/02/2020 y DOGC nº 8059 de 07/02/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Peralada (Gerona), publicado en DOGC nº 8065 de 17/02/2020. Bases: BOP nº 26 de 07/02/2020

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Begur (Gerona), publicado en BOP nº 32 de 17/02/2020

Oferta de 2 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Vic (Barcelona), publicado en DOGC nº 8064 de 14/02/2020

Oferta de 2 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Vic (Barcelona), publicado en DOGC nº 8064 de 14/02/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Entidad Municipal Descentralizada de Valldoreix (Barcelona), publicado en DOGC nº 8062 de 12/02/2020

Oferta de 2 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Lloret De Mar (Gerona), publicado en DOGC nº 8060 de 10/02/2020

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Santa Eulalia De Riuprimer (Barcelona), publicado en DOGC nº 8060 de 10/02/2020

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Almatret (Lérida), publicado en DOGC nº 8059 de 07/02/2020

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Almatret (Lérida), publicado en DOGC nº 8059 de 07/02/2020

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Tarragona (Tarragona), publicado en DOGC nº 8058 de 06/02/2020

Oferta de 38 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Tarragona (Tarragona), publicado en DOGC nº 8058 de 06/02/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Verdu (Lérida), publicado en BOP nº 25 de 06/02/2020

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Amposta (Tarragona), publicado en DOGC nº 8055 de 03/02/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Arenys De Mar (Barcelona), publicado en DOGC nº 8054 de 31/01/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Manresa (Barcelona), publicado en DOGC nº 8052 de 29/01/2020

Oferta de 4 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Prat De Llobregat, El (Barcelona), publicado en DOGC nº 8051 de 28/01/2020

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Verdu (Lérida), publicado en BOP nº 17 de 27/01/2020

Convocatoria de 11 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Terrassa (Barcelona), publicado en DOGC nº 8049 de 24/01/2020. Bases; BOP de 31/07/2019 y BOP de 15/01/2020

Convocatoria de 2 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Naut Aran (Lérida), publicado en DOGC nº 8057 de 05/02/2020. Bases: BOP nº 16 de 24/01/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Serinya (Gerona), publicado en DOGC nº 8048 de 23/01/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sant Just Desvern (Barcelona), publicado en BOP de 22/01/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Vilanova De Meia (Lérida), publicado en DOGC nº 8047 de 22/01/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sant Vicenç Dels Horts (Barcelona), publicado en DOGC nº 8047 de 22/01/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Consell Comarcal del Vallés Oriental (Barcelona), publicado en BOP de 20/01/2020

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Roquetes (Tarragona), publicado en DOGC nº 8045 de 20/01/2020

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Roquetes (Tarragona), publicado en DOGC nº 8045 de 20/01/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Santa Eulalia De Riuprimer (Barcelona), publicado en DOGC nº 8045 de 20/01/2020. Bases: BOP de 14/01/2020

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sant Vicenç Dels Horts (Barcelona), publicado en DOGC nº 8044 de 17/01/2020

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Entidad Municipal Descentralizada de Valldoreix (Barcelona), publicado en DOGC nº 8044 de 17/01/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Consell Comarcal L´Alt Penedés (Barcelona), publicado en DOGC nº 8043 de 16/01/2020. Bases: BOP de 21/11/2019

Oferta de 70 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Barcelona (Barcelona), publicado en DOGC nº 8042 de 15/01/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Tremp (Lérida), publicado en BOP nº 8 de 14/01/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sant Boi De Lluçanes (Barcelona), publicado en BOP de 13/01/2020

Oferta de 4 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Esparreguera (Barcelona), publicado en BOP de 10/01/2020

Oferta de 8 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Palleja (Barcelona), publicado en DOGC nº 8039 de 10/01/2020

Oferta de 2 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Torroella De Montgri (Gerona), publicado en BOP nº 6 de 10/01/2020

Oferta de 4 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Torredembarra (Tarragona), publicado en DOGC nº 8038 de 09/01/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Consorci de Bienestar social de la Garrotxa (Gerona), publicado en DOGC nº 8036 de 07/01/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Consell Comarcal L´Alt Penedés (Barcelona), publicado en BOP de 07/01/2020

Oferta de 4 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Badalona (Barcelona), publicado en BOP de 07/01/2020

Oferta de 7 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Parc Sanitari Pere Virgili (Barcelona), publicado en DOGC nº 8034 de 02/01/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Mont-Ras (Gerona), publicado en DOGC nº 8034 de 02/01/2020. Bases: BOP nº 238 de 13/12/2019

Convocatoria de 2 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Pineda De Mar (Barcelona), publicado en DOGC nº 8034 de 02/01/2020. Bases: BOP de 30/12/2019 y BOP de 09/12/2019

Oferta de 2 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Viladecans (Barcelona), publicado en DOGC nº 8034 de 02/01/2020

Oferta de 2 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Viladecans (Barcelona), publicado en DOGC nº 8034 de 02/01/2020

Oferta de 6 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Garriga, La (Barcelona), publicado en DOGC nº 8035 de 03/01/2020

Oferta de 4 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Salt (Gerona), publicado en DOGC nº 8033 de 31/12/2019

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sant Salvador De Guardiola (Barcelona), publicado en DOGC nº 8033 de 31/12/2019

Oferta de 2 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Vielha/Viella (Lérida), publicado en DOGC nº 8033 de 31/12/2019

Oferta de 9 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Cervera (Lérida), publicado en DOGC nº 8032 de 30/12/2019

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Pobla De Mafumet, La (Tarragona), publicado en DOGC nº 8032 de 30/12/2019

Oferta de 4 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Pobla De Mafumet, La (Tarragona), publicado en DOGC nº 8032 de 30/12/2019

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sant Feliu De Guixols (Gerona), publicado en DOGC nº 8032 de 30/12/2019

Oferta de 2 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sant Feliu De Guixols (Gerona), publicado en DOGC nº 8032 de 30/12/2019

Oferta de 2 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sant Iscle De Vallalta (Barcelona), publicado en DOGC nº 8032 de 30/12/2019

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sant Just Desvern (Barcelona), publicado en DOGC nº 8032 de 31/12/2019

Oferta de 3 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Tordera (Barcelona), publicado en DOGC nº 8032 de 30/12/2019

Oferta de 6 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Tordera (Barcelona), publicado en DOGC nº 8032 de 30/12/2019

Oferta de 2 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Calafell (Tarragona), publicado en DOGC nº 8031 de 27/12/2019

Oferta de 5 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Premia De Mar (Barcelona), publicado en DOGC nº 8031 de 31/12/2019

Oferta de 11 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Reus (Tarragona), publicado en DOGC nº 8031 de 27/12/2019

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sant Feliu De Codines (Barcelona), publicado en DOGC nº 8031 de 27/12/2019

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Entidad Municipal descentralizada Jesús (Tarragona), publicado en DOGC nº 8031 de 27/12/2019

Oferta de 4 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Entidad Municipal Descentralizada de Valldoreix (Barcelona), publicado en DOGC nº 8031 de 27/12/2019

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona (Tarragona), publicado en DOGC nº 8031 de 27/12/2019

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Alfarras (Lérida), publicado en DOGC nº 8030 de 24/12/2019

Oferta de 2 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Manresa (Barcelona), publicado en DOGC nº 8030 de 24/12/2019

Oferta de 3 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Alcarras (Lérida), publicado en BOP nº 247 de 24/12/2019

Oferta de 2 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Alcarras (Lérida), publicado en BOP nº 247 de 24/12/2019

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Brull, El (Barcelona), publicado en DOGC nº 8029 de 23/12/2019

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Mancomunidad Intermunicipal Voluntaria La Plana (Barcelona), publicado en BOP de 23/12/2019

Oferta de 12 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Barcelona, publicado en DOGC nº 8007

Convocatoria de 42 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en , publicado en DOGC nº 8028 de 20/12/2019

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Castelldefels (Barcelona), publicado en DOGC nº 8028 de 20/12/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sant Pere Pescador (Gerona), publicado en BOP nº 243 de 20/12/2018

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Rialp (Lérida), publicado en DOGC nº 8027 de 19/12/2019

Oferta de 3 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Cerdanyola Del Valles (Barcelona), publicado en DOGC nº 8027 de 19/12/2019

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Mancomunidad Intermunicipal Voluntaria La Plana (Barcelona), publicado en DOGC nº 8026 de 18/12/2019

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Vielha/Viella (Lérida), publicado en BOP nº 242 de 17/12/2019

Oferta de 2 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sant Andreu Salou (Gerona), publicado en BOP nº 239 de 16/12/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Consell Comarcal de L´Alt Urgell (Lérida), publicado en BOP nº 241 de 16/12/2019

Oferta de 2 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Vic (Barcelona), publicado en DOGC nº 8023 de 13/12/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Alella (Barcelona), publicado en DOGC nº 8022 de 12/12/2019. Bases: BOP de 28/11/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Cubelles (Barcelona), publicado en DOGC nº 8021 de 11/12/2019

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Navarcles (Barcelona), publicado en BOP de 10/12/2019

Convocatoria de 3 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Cubelles (Barcelona), publicado en DOGC nº 8019 de 09/12/2019

Convocatoria de 7 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Cubelles (Barcelona), publicado en DOGC nº 8020 de 10/12/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Begur (Gerona), publicado en BOP nº 234 de 09/12/2019

Oferta de 2 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Cervello (Barcelona), publicado en DOGC nº 8017 de 05/12/2019

Oferta de 4 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Cervello (Barcelona), publicado en DOGC nº 8017 de 05/12/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Valls de Valira (Lérida), publicado en DOGC nº 8017 de 05/12/2019. Bases: BOP nº 220 de 14/11/2019

Oferta de 2 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Consorcio sanitario de Anoia (Barcelona), publicado en DOGC nº 8016 de 04/12/2019

Oferta de 2 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Consorcio sanitario de Anoia (Barcelona), publicado en DOGC nº 8016 de 04/12/2019

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sant Joan De Mollet (Gerona), publicado en BOP nº 231 de 03/12/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Navarcles (Barcelona), publicado en BOP de 03/12/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Argentona (Barcelona), publicado en BOP de 29/11/2019

Oferta de 4 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Taradell (Barcelona), publicado en BOP de 29/11/2019

Convocatoria de 4 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Cardedeu (Barcelona), publicado en BOE nº 286 de 28/11/2019. Bases: DOGC nº 8003 de 15/11/2019

Oferta de 4 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Taradell (Barcelona), publicado en DOGC nº 8012 de 28/11/2019

Oferta de 3 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sant Gregori (Municipio) (Gerona), publicado en BOP nº 228 de 28/11/2019

Oferta de 3 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sant Gregori (Municipio) (Gerona), publicado en BOP nº 228 de 28/11/2019

Oferta de 4 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sant Julia De Ramis (Gerona), publicado en BOP nº 228 de 28/11/2019

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sant Julia De Ramis (Gerona), publicado en BOP nº 228 de 28/11/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sant Marti Sesgueioles (Barcelona), publicado en BOP de 26/11/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Canovelles (Barcelona), publicado en BOE nº 285 de 27/11/2019. Bases: BOP de 19/11/2019

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Arenys De Mar (Barcelona), publicado en DOGC nº 8008 de 22/11/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Calella (Barcelona), publicado en DOGC nº 8006 de 20/11/2019. Bases: BOP de 08/11/2019

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Llagosta, La (Barcelona), publicado en DOGC nº 8005 de 19/11/2019

Oferta de 16 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Roda De Bara (Tarragona), publicado en DOGC nº 8005 de 19/11/2019

Oferta de 2 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Roda De Bara (Tarragona), publicado en DOGC nº 8005 de 19/11/2019

Convocatoria de 28 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en , publicado en DOGC nº 8004 de 18/11/2019

Oferta de 4 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Consorcio de Bienestar Social Gironés-Salt (Gerona), publicado en DOGC nº 8004 de 18/11/2019

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Consorcio de Bienestar Social Gironés-Salt (Gerona), publicado en DOGC nº 8004 de 18/11/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Patronat Call de Girona (Gerona), publicado en BOP nº 219 de 15/11/2019

Convocatoria de 5 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Calaf (Barcelona), publicado en DOGC nº 8002 de 14/11/2019. Bases: BOP de 12/11/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Rajadell (Barcelona), publicado en DOGC nº 8002 de 14/11/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Llagosta, La (Barcelona), publicado en DOGC nº 8000 de 12/11/2019. Bases: BOP de 06/11/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Viladasens (Gerona), publicado en DOGC nº 8002 de 14/11/2019. Bases: BOP nº 215 de 11/11/2019

Oferta de 2 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Girona (Gerona), publicado en BOP nº 214 de 08/11/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Llagosta, La (Barcelona), publicado en DOGC nº 8000 de 12/11/2019. Bases: BOP de 06/11/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sant Vicenç De Montalt (Barcelona), publicado en DOGC nº 7996 de 06/11/2019. Bases: en la web del Ayuntamiento

Convocatoria de 17 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sant Boi De Llobregat (Barcelona), publicado en BOE nº 266 de 05/11/2019. Bases: BOP de 11/10/2019

Convocatoria de 8 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Castellar Del Valles (Barcelona), publicado en BOP de 05/11/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Viladecans (Barcelona), publicado en BOE nº 265 de 04/11/2019. Bases: BOP de 21/10/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Cerdanyola Del Valles (Barcelona), publicado en DOGC nº 7994 de 04/11/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sant Marti De Centelles (Barcelona), publicado en DOGC nº 7994 de 04/11/2019. Bases: BOP de 09/10/2019

Convocatoria de 9 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Hospital Comarcal de Amposta (Tarragona), publicado en BOP de 04/11/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Hospital Comarcal de Amposta (Tarragona), publicado en BOP de 04/11/2019

Convocatoria de 2 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Hospital Comarcal de Amposta (Tarragona), publicado en BOP de 04/11/2019

Convocatoria de 2 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Hospital Comarcal de Amposta (Tarragona), publicado en BOP de 04/11/2019

Oferta de 7 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Gava (Barcelona), publicado en BOP de 29/10/2019

Oferta de 5 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Calaf (Barcelona), publicado en DOGC nº 7990 de 28/10/2019

Oferta de 2 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Salardu (Lérida), publicado en BOP nº 206 de 24/10/2019

Oferta de 2 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Polinya (Barcelona), publicado en DOGC nº 7987 de 23/10/2019

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Polinya (Barcelona), publicado en DOGC nº 7987 de 23/10/2019

Convocatoria de 4 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Vallirana (Barcelona), publicado en DOGC nº 7986 de 22/10/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sant Feliu De Guixols (Gerona), publicado en DOGC nº 7983 de 17/10/2019. Bases: BOP nº 200 de 17/10/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Alella (Barcelona), publicado en DOGC nº 7981 de 15/10/2019. Bases: BOP de 03/10/2019

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Consell Comarcal del Pla d´Urgell (Lérida), publicado en BOP nº 199 de 15/10/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Perello, El (Tarragona), publicado en BOE nº 245 de 11/10/2019. Bases: BOP de 04/10/2019

Convocatoria de 12 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Badalona (Barcelona), publicado en DOGC nº 7977 de 09/10/2019. Bases: BOP de 23/09/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Consell Comarcal de Osona (Barcelona), publicado en DOGC nº 7977 de 09/10/2019. Bases: BOP de 04/10/2019

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Valls de Valira (Lérida), publicado en DOGC nº 7977 de 09/10/2019

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Jonquera, La (Gerona), publicado en BOP nº 194 de 09/10/2019

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Jonquera, La (Gerona), publicado en BOP nº 194 de 09/10/2019

Oferta de 6 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sant Boi De Llobregat (Barcelona), publicado en DOGC nº 7975 de 07/10/2019

Convocatoria de 2 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sant Feliu De Guixols (Gerona), publicado en DOGC nº 7974 de 04/10/2019. Bases: BOP nº 183 de 24/09/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Amposta (Tarragona), publicado en BOP de 01/10/2019

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sant Vicenç De Montalt (Barcelona), publicado en BOP de 27/09/2019

Oferta de 2 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Franqueses Del Valles, Les (Barcelona), publicado en DOGC nº 7969 de 27/09/209

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Franqueses Del Valles, Les (Barcelona), publicado en DOGC nº 7969 de 27/09/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Amposta (Tarragona), publicado en BOP de 27/09/2019

Oferta de 2 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Consell Comarcal del Moianès (Barcelona), publicado en DOGC nº 7968 de 26/09/201926/09/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sant Julia De Ramis (Gerona), publicado en BOP nº 184 de 25/09/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Llança (Gerona), publicado en BOE nº 224 de 24/09/2019. Bases: BOP nº 161 de 22/08/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Lloret De Mar (Gerona), publicado en DOGC nº 7965 de 23/09/2019, Bases:BOP nº 174 de 10/09/2019

Convocatoria de 2 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Lloret De Mar (Gerona), publicado en DOGC nº 7965 de 23/09/2019. Bases: BOP nº 175 de 12/09/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Vilallonga Del Camp (Tarragona), publicado en DOGC nº 7965 de 23/09/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Consorcio servicio de recaudacion Cerdanya- Ripolles (Gerona), publicado en BOP nº 179 de 18/09/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Fonollosa (Barcelona), publicado en BOP de 17/09/2019

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Avinyonet De Puigventos (Gerona), publicado en BOP nº 177 de 16/09/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sant Esteve De Palautordera (Barcelona), publicado en BOP de 13/09/2019

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Vic (Barcelona), publicado en DOGC nº 7955 de 06/09/2019

Convocatoria de 9 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Pineda De Mar (Barcelona), publicado en DOGC nº 7952 de 03/09/2019. Bases: BOP de 22/08/2019

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Amposta (Tarragona), publicado en DOGC nº 7951 de 02/09/2019

Oferta de 2 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Consell Comarcal del Moianès (Barcelona), publicado en BOP de 29/08/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sant Adria De Besos (Barcelona), publicado en BOP de 29/08/2019. Bases: En la web del Ayuntamiento

Oferta de 10 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Cambrils (Tarragona), publicado en DOGC nº 7948 de 28/08/2019

Convocatoria de 3 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Cabrera De Mar (Barcelona), publicado en BOP de 28/08/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Calonge De Segarra (Barcelona), publicado en BOP de 28/08/2019. Bases: En la web del Ayuntamiento

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Alfara De Carles (Tarragona), publicado en DOGC nº 7947 de 27/08/2019. Bases: BOP de 20/08/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Alfara De Carles (Tarragona), publicado en DOGC nº 7947 de 27/08/2019. Bases: BOP de 20/08/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Begur (Gerona), publicado en BOP nº 163 de 26/08/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Castellnou De Bages (Barcelona), publicado en BOP de 26/08/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Torrelles De Llobregat (Barcelona), publicado en DOGC nº 7944 de 22/08/2019. Bases: BOP de 09/08/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Vilaür (Gerona), publicado en BOP nº 160 de 21/08/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Bellpuig (Lérida), publicado en BOP nº 161 de 21/08/2019

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Castellgali (Barcelona), publicado en DOGC nº 7942 de 20/08/2019

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Castellgali (Barcelona), publicado en DOGC nº 7942 de 20/08/2019

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Santa Coloma De Farners (Gerona), publicado en BOP nº 159 de 20/08/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Vic (Barcelona), publicado en BOP de 20/08/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Lloret De Mar (Gerona), publicado en DOGC nº 7941 de 19/08/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Llança (Gerona), publicado en BOP nº 158 de 19/08/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Calonge (Gerona), publicado en BOP nº 155 de 13/08/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Santa Maria De Palautordera (Barcelona), publicado en BOP de 12/08/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Navarcles (Barcelona), publicado en BOP de 09/08/2019

Convocatoria de 10 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Olesa De Montserrat (Barcelona), publicado en DOGC nº 7935 de 08/08/2019. Bases: BOP de 23/07/2019

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Arbucies (Gerona), publicado en BOP nº 151 de 07/08/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Serinya (Gerona), publicado en DOGC nº 7933 de 06/08/2019. Bases: BOP nº 149 de 05/08/2019

Convocatoria de 9 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Olot (Gerona), publicado en DOGC nº 7932 de 05/08/2019. Bases: BOP nº 140 de 22/07/2019

Convocatoria de 2 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Teia (Barcelona), publicado en DOGC nº 7932 de 05/08/2019. Bases: BOP de 24/07/2019

Convocatoria de 4 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sant Andreu De La Barca (Barcelona), publicado en DOGC nº 7930 de 02/08/2019. Bases: BOP de 21/06/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Balsareny (Barcelona), publicado en DOGC nº 7930 de 01/08/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sora (Barcelona), publicado en BOP de 01/08/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Vallcebre (Barcelona), publicado en BOP de 31/07/2019

Oferta de 11 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Salamanca (Salamanca), publicado en BOP nº 141 de 25/07/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Consell Comarcal de Osona (Barcelona), publicado en DOGC nº 7926 de 26/07/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Creixell (Tarragona), publicado en DOGC nº 7924 de 24/07/2019. Bases: BOP de 11/07/2019

Convocatoria de 2 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sant Quirze Del Valles (Barcelona), publicado en BOP de 24/07/2019

Convocatoria de 5 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Consell Comarcal del Baix Penedes (Tarragona), publicado en BOP de 18/07/2019

Oferta de 2 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Viladecavalls (Barcelona), publicado en DOGC nº 7918 de 16/07/2019

Oferta de 2 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Viladecavalls (Barcelona), publicado en DOGC nº 7918 de 16/07/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sant Llorenç De La Muga (Gerona), publicado en BOP nº 136 de 16/07/2019

Convocatoria de 2 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Vilafranca Del Penedes (Barcelona), publicado en BOE nº 166 de 12/07/2019. Bases: BOP de 28/06/2019

Convocatoria de 6 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Vilafranca Del Penedes (Barcelona), publicado en BOE nº 166 de 12/07/2019. Bases: BOP de 28/06/2019

Convocatoria de 2 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sant Feliu De Guixols (Gerona), publicado en DOGC nº 7916 de 12/07/2019. Bases: BOP nº 133 de 11/07/2019

Oferta de 3 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Roca Del Valles, La (Barcelona), publicado en DOGC nº 7916 de 12/07/2019

Convocatoria de 10 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en , publicado en DOGC nº 7914 de 10/07/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Malgrat De Mar (Barcelona), publicado en DOGC nº 7914 de 10/07/2019

Convocatoria de 73 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en , publicado en DOGC nº 7913 de 09/07/2019

Convocatoria de 10 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en , publicado en DOGC nº 7913 de 09/07/2019

Convocatoria de 3 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en , publicado en DOGC nº 7913 de 09/07/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Consell Comarcal de L´Alt Urgell (Lérida), publicado en DOGC nº 7912 de 08/07/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Marganell (Barcelona), publicado en BOP de 03/07/2019

Convocatoria de 5 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Pineda De Mar (Barcelona), publicado en DOGC nº 7909 de 03/07/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Consell Comarcal del Bages (Barcelona), publicado en BOP de 21/06/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sarria De Ter (Gerona), publicado en DOGC nº 7902 de 21/06/2019. Bases: BOP nº 116 de 17/06/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sarria De Ter (Gerona), publicado en DOGC nº 7902 de 21/06/2019. Bases: BOP nº 116 de 17/06/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Llers (Gerona), publicado en DOGC nº 7901 de 20/06/2019. Bases: BOP nº 112 de 11/06/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Lloret De Mar (Gerona), publicado en DOGC nº 7901 de 20/06/2019. Bases: BOP nº 112 de 11/06/2019

Convocatoria de 2 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Mas De Barberans (Tarragona), publicado en DOGC nº 7898 de 17/06/2019. Bases: BOP de 06/06/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Alcanar (Tarragona), publicado en DOGC nº 7897. Bases: BOP de 29/05/2019

Oferta de 2 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sant Pere De Ribes (Barcelona), publicado en DOGC nº 7897 de 14/06/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Arboli (Tarragona), publicado en BOP de 14/06/2019

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sant Feliu De Llobregat (Barcelona), publicado en BOP de 13/06/2019

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sant Feliu De Llobregat (Barcelona), publicado en BOP de 13/06/2019

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Calonge (Gerona), publicado en DOGC nº 7896 de 13/06/2019

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Calonge (Gerona), publicado en DOGC nº 7896 de 13/06/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Castellar Del Valles (Barcelona), publicado en DOGC nº 7895 de 12/06/2019. Bases: BOP de 06/06/2019

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sant Feliu De Guixols (Gerona), publicado en DOGC nº 7895 de 12/06/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Pont De Molins (Gerona), publicado en BOP nº 111 de 10/06/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sant Esteve De Palautordera (Barcelona), publicado en BOP de 06/06/2019

Convocatoria de 3 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Navas (Barcelona), publicado en DOGC nº 7890 de 05/06/2019. Bases: BOP de 14/05/2019

Convocatoria de 2 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Consell Comarcal del Gironés (Gerona), publicado en BOP nº 108 de 05/06/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Freginals (Tarragona), publicado en BOP de 05/06/2019

Convocatoria de 3 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Torello (Barcelona), publicado en BOE nº 133 de 04/06/2019. Bases: BOP de 15/05/2019

Oferta de 2 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Lloret De Mar (Gerona), publicado en DOGC nº 7889 de 04/06/2019

Oferta de 2 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Lloret De Mar (Gerona), publicado en DOGC nº 7889 de 04/06/2019

Convocatoria de 4 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sant Fruitos De Bages (Barcelona), publicado en DOGC nº 7889 de 04/06/2019

Oferta de 4 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Senia, La (Tarragona), publicado en DOGC nº 7889 de 04/06/2019

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Consell Comarcal del Vallés Oriental (Barcelona), publicado en BOP de 03/06/2019

Oferta de 3 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Martorell (Barcelona), publicado en DOGC nº 7887 de 31/05/2019

Oferta de 4 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Vilanova I La Geltru (Barcelona), publicado en DOGC nº 7887 de 31/05/2019

Oferta de 3 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Santa Eugenia De Berga (Barcelona), publicado en BOP de 31/05/2019

Oferta de 16 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en , publicado en DOGC nº 7886 de 30/05/2019

Convocatoria de 2 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sant Adria De Besos (Barcelona), publicado en DOGC nº 7886 de 30/05/2019. Bases: BOP de 28/05/2019

Convocatoria de 4 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Banyoles (Gerona), publicado en BOE nº 128 de 29/05/2019. Bases: BOP nº 99 de 23/05/2019

Convocatoria de 2 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Banyoles (Gerona), publicado en BOE nº 128 de 29/05/2019. Bases: BOP nº 99 de 23/05/2019

Oferta de 3 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Badalona (Barcelona), publicado en BOP de 29/05/2019

Oferta de 4 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Vilanova Del Cami (Barcelona), publicado en BOP de 29/05/2019

Convocatoria de 2 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Olerdola (Barcelona), publicado en DOGC nº 7884 de 28/05/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sant Feliu De Buixalleu (Gerona), publicado en DOGC nº 7881 de 23/05/2019

Convocatoria de 4 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Vilanova I La Geltru (Barcelona), publicado en DOGC nº 7881 de 23/05/2019. Bases: BOP de 22/05/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Consell Comarcal del Segrià (Lérida), publicado en BOP nº 99 de 23/05/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Manlleu (Barcelona), publicado en BOE nº 119 de 18/05/2019. Bases. BOP de 12/04/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Consell Comarcal de La Noguera (Lérida), publicado en BOE nº 119 de 18/05/2019. Bases: BOP nº 78 de 23/04/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Port De La Selva, El (Gerona), publicado en BOP nº 96 de 20/05/2019

Oferta de 12 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Santa Perpetua De Mogoda (Barcelona), publicado en BOP de 20/05/2019

Convocatoria de 2 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Manlleu (Barcelona), publicado en BOE nº 117 de 16/05/2019. Bases: DOGC nº 7860 de 25/04/2019

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Balsareny (Barcelona), publicado en BOP de 15/05/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Torello (Barcelona), publicado en DOGC nº 7873 de 13/05/2019. Bases: BOP de 08/05/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Begues (Barcelona), publicado en DOGC nº 7872 de 10/05/2019. Bases: BOP de 26/04/2019

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Llers (Gerona), publicado en BOP nº 89 de 09/05/2019

Convocatoria de 3 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Abrera (Barcelona), publicado en BOP de 09/05/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Tornabous (Lérida), publicado en BOE nº 110 de 08/05/2019. Bases: BOP nº 77 de 18/04/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sant Pol De Mar (Barcelona), publicado en BOP de 07/05/2019

Oferta de 2 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sant Adria De Besos (Barcelona), publicado en DOGC nº 7871 de 09/05/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Alella (Barcelona), publicado en DOGC nº 7869 de 07/05/2019. Bases: BOP de 25/04/2019

Oferta de 12 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Castelldefels (Barcelona), publicado en DOGC nº 7868 de 06/05/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sant Quinti De Mediona (Barcelona), publicado en BOP de 06/05/2019

Oferta de 17 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Castelldefels (Barcelona), publicado en BOP de 03/05/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Girona (Gerona), publicado en DOGC nº 7865 de 02/05/2019. Bases: BOP nº 77 de 18/04/2019

Convocatoria de 11 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Roses (Gerona), publicado en DOGC nº 7865 de 02/05/2019. Bases: BOP nº 77 de 18/04/2019

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Consell Comarcal del Maresme (Barcelona), publicado en DOGC nº 7865 de 02/05/2019

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Martorelles (Barcelona), publicado en BOP de 02/05/2019

Convocatoria de 2 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sant Vicenç Dels Horts (Barcelona), publicado en BOE nº 103 de 30/04/2019. Bases: BOP de 16/04/2019

Oferta de 2 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Teia (Barcelona), publicado en BOP de 24/04/2019

Convocatoria de 4 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sant Andreu De La Barca (Barcelona), publicado en DOGC nº 7862 de 29/04/2019. Bases: BOP de 12/04/2019

Convocatoria de 3 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Pallaresos, Els (Tarragona), publicado en BOE nº 100 de 26/04/2019. Bases: BOP de 12/04/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Consell Comarcal L´Alt Penedés (Barcelona), publicado en DOGC nº 7861 de 26/04/2019. Bases: BOP de 16/04/2019

Convocatoria de 2 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Torre De Cabdella, La (Lérida), publicado en BOP nº 80 de 25/04/2019

Oferta de 2 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Consell Comarcal Alt Emporda (Gerona), publicado en BOP nº 78 de 23/04/2019

Convocatoria de 2 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Consell comarcal la Cerdanyá (Gerona), publicado en BOP nº 78 de 23/04/2019

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Perello, El (Gerona), publicado en DOGC nº 7858 de 23/04/2019

Oferta de 9 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Mataró (Barcelona), publicado en DOGC nº 7857 de 18/04/2019

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Montgat (Barcelona), publicado en DOGC nº 7857 de 18/04/2019

Convocatoria de 2 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Bonastre (Tarragona), publicado en BOE nº 92 de 17/04/2019. Bases: BOP de 05/04/2019

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Lloret De Mar (Gerona), publicado en DOGC nº 7856 de 17/04/2019

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Consell Comarcal del Bages (Barcelona), publicado en BOP de 17/04/2019

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Llança (Gerona), publicado en BOP nº 75 de 16/04/2019

Oferta de 3 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Mollerussa (Lérida), publicado en BOP nº 75 de 16/04/2019

Oferta de 2 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Mollerussa (Lérida), publicado en BOP nº 75 de 16/04/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Franqueses Del Valles, Les (Barcelona), publicado en DOGC nº 7855 de 16/04/2019. Bases: BOP de 03/04/2019

Oferta de 2 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Canet De Mar (Barcelona), publicado en BOP de 12/04/2019

Oferta de 2 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Alfara De Carles (Tarragona), publicado en DOGC nº 7854 de 15/04/2019

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Alfara De Carles (Tarragona), publicado en DOGC nº 7544 de 14/04/2019

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Catllar, El (Tarragona), publicado en DOGC nº 7854 de 15/04/2019

Oferta de 161 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Institut Català de la Salut, publicado en DOGC nº 7853 de 12/04/2019

Oferta de 2 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Consell Comarcal de la Selva (Gerona), publicado en BOP nº 72 de 12/04/2019

Oferta de 27 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Consell Comarcal de la Selva (Gerona), publicado en BOP nº 72 de 12/04/2019

Oferta de 2 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Consell Comarcal de L´Alt Urgell (Lérida), publicado en BOP nº 73 de 12/04/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Gava (Barcelona), publicado en BOP de 11/04/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Palamos (Gerona), publicado en BOP nº 72 de 11/04/2019

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Barbera Del Valles (Barcelona), publicado en DOGC nº 7852 de 11/04/2019

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Olivella (Barcelona), publicado en BOP de 10/01/2019

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Ullastrell (Barcelona), publicado en DOGC nº 7851 de 10/04/2019

Oferta de 3 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Palafrugell (Gerona), publicado en BOP nº 70 de 09/04/2019

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Palafrugell (Gerona), publicado en BOP nº 70 de 09/04/2019

Oferta de 2 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Castellar Del Valles (Barcelona), publicado en DOGC nº 7850 de 09/04/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Vallcebre (Barcelona), publicado en BOP de 05/04/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Port De La Selva, El (Gerona), publicado en DOGC nº 7848 de 05/04/2019. Bases: BOP de 64 de 01/04/2019

Convocatoria de 4 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Berga (Barcelona), publicado en BOE nº 81 de 04/04/2019. Bases: BOP de 02/04/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Cambrils (Tarragona), publicado en BOP de 03/04/2019

Convocatoria de 2 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Roquetes (Tarragona), publicado en DOGC nº 7847 de 04/04/2019. Bases: BOP de 01/04/2019

Oferta de 2 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Mas De Barberans (Tarragona), publicado en DOGC nº 7846 de 03/04/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sant Feliu De Llobregat (Barcelona), publicado en DOGC nº 7846 de 03/04/2019

Oferta de 3 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Santa Coloma De Gramenet (Barcelona), publicado en DOGC nº 7845 de 02/04/2019

Oferta de 5 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Begues (Barcelona), publicado en BOP de 01/04/2019

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Begues (Barcelona), publicado en BOP de 01/04/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Alcanar (Tarragona), publicado en DOGC nº 7844 de 01/04/2019. Bases: BOP de 19/03/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Mont-Ral (Tarragona), publicado en DOGC nº 7844 de 01/04/2019. Bases: BOP de 27/03/2019

Oferta de 3 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Granollers (Barcelona), publicado en DOGC nº 7844 de 01/04/2019

Oferta de 2 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Manlleu (Barcelona), publicado en DOGC nº 7844 de 01/04/2019

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Manlleu (Barcelona), publicado en DOGC nº 7844 de 01/04/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Consell Comarcal del Vallés Oriental (Barcelona), publicado en BOP de 29/03/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Diputación Provincial de Gerona (Gerona), publicado en DOGC nº 7826 de 08/03/2019. Bases: BOP nº 45 de 05/03/2019

Convocatoria de 14 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Diputación Provincial de Gerona (Gerona), publicado en DOGC nº 7826 de 08/03/2019. Bases: BOP nº 45 de 05/03/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Consell Comarcal del Gironés (Gerona), publicado en BOP nº 63 de 29/03/2019

Convocatoria de 3 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Consell Comarcal del Gironés (Gerona), publicado en BOP nº 63 de 29/03/2019

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Aiguafreda (Barcelona), publicado en BOP de 28/03/2019

Oferta de 4 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Palafolls (Barcelona), publicado en DOGC nº 7840 de 26/03/2019

Oferta de 5 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Consorci de Bienestar social de la Garrotxa (Gerona), publicado en BOP nº 60 de 26/03/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Diputación Provincial de Lleida (Lérida), publicado en BOP nº 60 de 26/03/2019

Convocatoria de 4 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Bigues (Barcelona), publicado en DOGC nº 7839 de 25/03/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Viladecavalls (Barcelona), publicado en DOGC nº 7839 de 25/03/2019. Bases: BOP de 20/03/2019

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Malgrat De Mar (Barcelona), publicado en BOP de 21/03/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Viladecavalls (Barcelona), publicado en BOP de 21/03/2019

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sant Esteve De Palautordera (Barcelona), publicado en BOP de 22/03/2019

Oferta de 15 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Lleida (Lérida), publicado en BOP nº 57 de 21/03/2019

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Lleida (Lérida), publicado en BOP nº 57 de 21/03/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sant Marti De Centelles (Barcelona), publicado en DOGC nº 7836 de 21/03/2019. Bases: BOP de 13/03/2019

Oferta de 2 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Banyoles (Gerona), publicado en BOP nº 56 de 20/03/2019

Oferta de 6 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Banyoles (Gerona), publicado en BOP nº 56 de 20/03/2019

Oferta de 2 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Ripoll (Gerona), publicado en BOP nº 56 de 20/03/2019

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Ripoll (Gerona), publicado en BOP nº 56 de 20/03/2019

Oferta de 3 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Tossa De Mar (Gerona), publicado en DOGC nº 7835 de 20/03/2019

Convocatoria de 2 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Consorci De Les Vies Verdes De Girona (Gerona), publicado en DOGC nº 7834 de 19/03/2019. Bases: BOP nº 48 de 08/03/2019

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Lleida (Lérida), publicado en BOP nº 57 de 21/03/2019

Convocatoria de 4 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Riells Del Fai (Bigues I Riells) (Barcelona), publicado en BOP de 15/03/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Mancomunitat Intermunicipal de la Vall del Tenes (Barcelona), publicado en BOP de 18/03/2019

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sils (Gerona), publicado en DOGC nº 7833 de 18/03/2019

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sils (Gerona), publicado en DOGC nº 7833 de 18/03/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Calaf (Barcelona), publicado en BOP de 14/03/2019

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Santa Coloma De Cervello (Barcelona), publicado en BOP de 14/03/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Malgrat De Mar (Barcelona), publicado en DOGC nº 7834 de 19/03/2019. Bases: BOP de 14/03/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Garriguella (Gerona), publicado en DOGC nº 7829 de 13/03/2019. Bases: BOP nº 51 de 13/03/2019

Oferta de 2 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Olerdola (Barcelona), publicado en BOP de 13/03/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Dipsalut (Organismo autónomo de Salud Pública) (Gerona), publicado en DOGC nº 7828 de 12/03/2019. Bases: BOP nº 47 de 07/03/2019

Convocatoria de 5 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Dipsalut (Organismo autónomo de Salud Pública) (Gerona), publicado en DOGC nº 7828 de 12/03/2019. Bases: BOP nº 47 de 07/03/2019

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Vall De Bianya, La (Gerona), publicado en BOP nº 50 de 12/03/2019

Oferta de 2 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Cervello (Barcelona), publicado en BOP de 11/03/2019

Oferta de 4 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Cervello (Barcelona), publicado en BOP de 11/03/2019

Convocatoria de 2 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Brunyola (Gerona), publicado en BOE nº 59 de 09/03/2019. Bases: BOP nº 40 de 26/02/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Campins (Barcelona), publicado en DOGC nº 7827 de 11/03/2019. Bases: BOP de 07/03/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Passanant (Tarragona), publicado en DOGC nº 7827 de 11/03/2019. Bases: BOP de 27/02/2019

Oferta de 3 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Masnou, El (Barcelona), publicado en DOGC nº 7826 de 08/03/2019

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Vilassar De Dalt (Barcelona), publicado en BOP de 07/03/2019

Convocatoria de 18 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Diputación Provincial de Barcelona (Barcelona), publicado en DOGC nº 7831 de 15/03/2019. Bases: BOE nº 57 de 07/03/2019 y BOP de 12/12/2018

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Pont De Molins (Gerona), publicado en DOGC nº 7824 de 06/03/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Rubio (Barcelona), publicado en BOP de 06/03/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Bellver De Cerdanya (Lérida), publicado en DOGC nº 7823 de 05/03/2019. Bases: BOP nº 42 de 28/02/2019

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sant Joan Les Fonts (Gerona), publicado en DOGC nº 7823 de 05/03/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Ripoll (Gerona), publicado en BOP nº 46 de 06/03/2019

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en La Vall d’en bas (Gerona), publicado en BOP nº 46 de 06/03/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Tremp (Lérida), publicado en DOGC nº 7821 de 01/03/2019. Bases: BOP nº 35 de 19/02/2019 y BOP nº 29 de 11/02/2019

Oferta de 2 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Vilallonga Del Camp (Tarragona), publicado en DOGC nº 7821 de 01/03/2019

Oferta de 2 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Castellbell I El Vilar (Barcelona), publicado en BOP de 28/02/2019

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Mont-Ral (Tarragona), publicado en DOGC nº 7820 de 28/02/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Escola de Música del Gironès (Gerona), publicado en BOP nº 42 de 28/02/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Albatarrec (Lérida), publicado en BOP de 42 de 28/02/2019

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Perafort (Tarragona), publicado en DOGC nº 7819 de 27/02/2019

Oferta de 5 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Olesa De Montserrat (Barcelona), publicado en BOP de 27/02/2019

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Olesa De Montserrat (Barcelona), publicado en BOP de 27/02/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Llivia (Gerona), publicado en BOP nº 39 de 25/02/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Moia (Barcelona), publicado en DOGC nº 7816 de 22/02/2019. Bases: BOP de 19/02/2019

Convocatoria de 2 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Torroella De Montgri (Gerona), publicado en DOGC nº 7816 de 22/02/2019. Bases: BOP nº 30 de 12/02/2019

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sant Vicenç De Castellet (Barcelona), publicado en BOP de 20/02/2019

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sant Marti De Centelles (Barcelona), publicado en BOP de 20/02/2019

Oferta de 2 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Consorci Vies Verdes de Girona (Gerona), publicado en DOGC nº 7815 de 21/02/2019

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Mancomunitat Intermunicipal de la Vall del Tenes (Barcelona), publicado en BOP de 19/02/2019

Oferta de 2 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Roses (Gerona), publicado en DOGC nº 7814 de 20/02/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Carme (Barcelona), publicado en BOP de 158/02/2019

Convocatoria de 2 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Conselh Generau d’Aran (Lérida), publicado en BOP nº 35 de 19/02/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Tona (Barcelona), publicado en DOGC nº 7812 de 18/02/2019. Bases: BOP de 04/02/2019

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Consell Comarcal de La Noguera (Lérida), publicado en DOGC nº 7812 de 18/02/2019

Oferta de 27 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Red local Municipios Gerundenses (Gerona), publicado en DOGC nº 7811 de 15/02/2019

Oferta de 6 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Red local Municipios Gerundenses (Gerona), publicado en DOGC nº 7811 de 15/02/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Arenys De Munt (Barcelona), publicado en BOP de 14/12/2018

Convocatoria de 88 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en , publicado en DOGC nº 7810 de 14/02/2019

Oferta de 2 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Consell comarcal la Cerdanyá (Gerona), publicado en DOGC nº 7809 de 13/02/2019

Convocatoria de 3 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Calonge (Gerona), publicado en BOP nº 31 de 13/02/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Diputación Provincial de Lleida (Lérida), publicado en BOP nº 31 de 13/02/2019

Oferta de 2 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Consell Comarcal del Baix Empordá (Gerona), publicado en DOGC nº 7808 de 12/02/2019

Oferta de 4 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Consell Comarcal del Baix Empordá (Gerona), publicado en DOGC nº 7808 de 12/02/2019

Convocatoria de 3 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Piera (Barcelona), publicado en DOGC nº 7807 de 11/02/2019. Bases: BOP de 30/01/2019

Oferta de 2 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Consorci De Les Vies Verdes De Girona (Gerona), publicado en BOP nº 28 de 08/02/2019

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Diputación Provincial de Gerona (Gerona), publicado en BOP nº 28 de 08/02/2019

Oferta de 14 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Diputación Provincial de Gerona (Gerona), publicado en BOP nº 28 de 08/02/2019

Convocatoria de 3 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sant Quirze Del Valles (Barcelona), publicado en BOP de 08/02/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Torello (Barcelona), publicado en BOP de 08/02/2019

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Passanant (Tarragona), publicado en DOGC nº 7805 de 07/02/2019

Oferta de 7 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Mont-Roig Del Camp (Tarragona), publicado en DOGC nº 7804 de 06/02/2019

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Dipsalut (Organismo autónomo de Salud Pública) (Gerona), publicado en DOGC nº 7804 de 06/02/2019

Oferta de 5 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Dipsalut (Organismo autónomo de Salud Pública) (Gerona), publicado en DOGC nº 7804 de 06/02/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Arenys De Munt (Barcelona), publicado en DOGC nº 7803 de 05/02/2019. Bases: BOP del 04/02/2019

Convocatoria de 6 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Vilassar De Dalt (Barcelona), publicado en DOGC nº 7803 de 05/02/2019. Bases: BOP de 21/01/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Consell Comarcal de la Garrotxa (Gerona), publicado en DOGC nº 7803 de 05/02/2019

Oferta de 28 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Xarxa Local de Municipis de la Diputación de Girona (XALOC) (Gerona), publicado en BOP nº 25 de 05/02/2019

Oferta de 6 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Xarxa Local de Municipis de la Diputación de Girona (XALOC) (Gerona), publicado en BOP nº 25 de 05/02/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Consell Comarcal del Vallés Oriental (Barcelona), publicado en BOP de 04/02/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Manlleu (Barcelona), publicado en BOE nº 30 de 04/02/2019. Bases: BOP de 17/01/2019

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Breda (Gerona), publicado en DOGC nº 7802 de 04/02/2019

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Breda (Gerona), publicado en DOGC nº 7802 de 04/02/2019

Oferta de 4 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Santpedor (Barcelona), publicado en DOGC nº 7802 de 04/02/2019

Oferta de 3 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Santpedor (Barcelona), publicado en DOGC nº 7802 de 04/02/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Mollo (Gerona), publicado en BOP nº 24 de 04/02/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Constanti (Tarragona), publicado en BOE nº 28 de 01/02/2019. Bases: BOP nº 233 de 05/12/2018

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Gallifa (Barcelona), publicado en DOGC nº 7800 de 31/01/2019. Bases: BOP de 31/01/2019

Oferta de 4 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sant Hipolit De Voltrega (Barcelona), publicado en DOGC nº 7800 de 31/01/2019

Oferta de 3 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Instituto Municipal de Parques y Jardines (Barcelona), publicado en BOP de 29/01/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Argençola (Barcelona), publicado en BOP de 29/01/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Garriga, La (Barcelona), publicado en BOP de 29/01/2019

Convocatoria de 28 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Área metropolitana de Barcelona (Barcelona), publicado en BOP de 30/01/2019

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Consell Comarcal del Gironés (Gerona), publicado en BOP nº 20 de 29/01/2019

Oferta de 2 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Consell Comarcal del Gironés (Gerona), publicado en BOP nº 20 de 29/01/2019

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Llivia (Gerona), publicado en BOP nº 30 de 21/01/2019

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Llivia (Gerona), publicado en BOP nº 21 de 30/01/2019

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Port De La Selva, El (Gerona), publicado en BOP nº 21 de 30/01/2019

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Creixell (Tarragona), publicado en DOGC nº 7798 de 29/01/2019

Oferta de 11 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Granollers (Barcelona), publicado en DOGC nº 7798 de 29/01/2019

Oferta de 16 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Prat De Llobregat, El (Barcelona), publicado en DOGC nº 7798 de 29/01/2019

Oferta de 2 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Brunyola (Gerona), publicado en DOGC nº 7797 de 28/01/2019

Oferta de 10 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Olot (Gerona), publicado en DOGC nº 7797 de 28/01/2019

Oferta de 2 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Manresa (Barcelona), publicado en BOP de 25/01/2019

Oferta de 9 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Manresa (Barcelona), publicado en BOP de 25/01/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Roda De Ter (Barcelona), publicado en BOP de 28/01/2019

Oferta de 5 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Calonge (Gerona), publicado en BOP nº 18 de 25/01/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Lloret De Mar (Gerona), publicado en DOGC nº 7795 de 24/01/2019. Bases; BOP nº 1 de 02/01/2019

Convocatoria de 4 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Tortosa (Tarragona), publicado en DOGC nº 7795 de 24/01/2019. Bases: BOP de 14/01/2019

Convocatoria de 300 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Barcelona (Barcelona), publicado en DOGC nº 7794 de 23/01/2019. Bases: BOP de 16/01/2019

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Roquetes (Tarragona), publicado en BOP de 23/01/2019

Oferta de 2 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sitges (Barcelona), publicado en DOGC nº 7793 de 22/01/2019

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Rubio (Barcelona), publicado en BOP de 22/01/2019

Convocatoria de 3 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sant Vicenç De Montalt (Barcelona), publicado en DOGC nº 7792 de 21/01/2019. Bases: BOP de 02/01/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sant Vicenç Dels Horts (Barcelona), publicado en BOE nº 16 de 18/01/2019. Bases: DOGC nº 7776 de 28/12/2018 y BOP de 27/12/2018

Oferta de 18 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Mataró (Barcelona), publicado en DOGC nº 7791 de 18/01/2019

Oferta de 5 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Vilassar De Dalt (Barcelona), publicado en DOGC nº 7791 de 18/01/2019

Oferta de 2 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Consejo Comarcal el Baix Llobregat (Barcelona), publicado en DOGC nº 7791 de 18/01/2019

Oferta de 6 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Consejo Comarcal el Baix Llobregat (Barcelona), publicado en DOGC nº 7791 de 18/01/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Tivissa (Tarragona), publicado en BOP de 17/01/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sant Vicenç Dels Horts (Barcelona), publicado en BOE nº 16 de 18/01/2019. Bases: DOGC nº 7779 de 03/01/2019 y BOP de 02/01/2019

Oferta de 3 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Pallerols (Gerona), publicado en DOGC nº 7788 de 15/01/2019

Oferta de 4 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Pallerols (Gerona), publicado en DOGC nº 7788 de 15/01/2019

Oferta de 7 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Badalona (Barcelona), publicado en BOP de 15/01/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sant Salvador De Guardiola (Barcelona), publicado en BOP de 15/01/2019

Oferta de 39 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Barcelona (Barcelona), publicado en BOP de 11/01/2019

Oferta de 227 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Barcelona (Barcelona), publicado en BOP de 11/01/2019

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Begur (Gerona), publicado en DOGC nº 7786 de 11/01/2019

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sant Just Desvern (Barcelona), publicado en DOGC nº 7786 de 11/01/2019

Oferta de 12 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en , publicado en DOGC nº 7780 de 04/01/2019

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Gallifa (Barcelona), publicado en DOGC nº 7780 de 04/01/2019 y BOP de 03/01/2019

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Garriga, La (Barcelona), publicado en BOP de 31/12/2018

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Montornes Del Valles (Barcelona), publicado en BOP de 31/12/2018

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sant Quirze Safaja (Barcelona), publicado en DOGC nº 7785 de 10/01/2019

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Consell Comarcal de la Garrotxa (Gerona), publicado en DOGC nº 7785 de 10/01/2019

Oferta de 2 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Palleja (Barcelona), publicado en BOP de 02/01/2019

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Martorelles (Barcelona), publicado en BOP de 31/12/2018

Oferta de 3 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Martorelles (Barcelona), publicado en BOP de 03/01/2019

Oferta de 2 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Canet De Mar (Barcelona), publicado en BOP de 27/12/2018

Oferta de 2 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Cardedeu (Barcelona), publicado en BOP de 28/12/2018

Oferta de 2 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Garriga, La (Barcelona), publicado en DOGC nº 7783 de 08/01/2019

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Consell Comarcal de El Valles Occidental (Barcelona), publicado en DOGC nº 7783 de 08/01/2019

Oferta de 4 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Consell Comarcal de El Valles Occidental (Barcelona), publicado en DOGC nº 7783 de 08/01/2019

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sentmenat (Barcelona), publicado en DOGC nº 7777 de 31/12/2018

©2021 Serfuncionario.net - Política de privacidad


¡Hola! Utilizamos cookies propias y de terceros para analizar el uso de esta web. Al continuar navegando aceptas nuestra política de cookies. Aceptar | Más información