Últimas plazas 2024 Listado oposiciones Guia y Consejos Cursos Foros Buscador

Oposiciones Auxiliars Administratius Generalitat Catalunya

Requisits.
Edat: 16 anys
Nacionalitat: Espanyola o de la Unió Europea
Nivell d'estudis: Títol de Graduat Escolar, Formació Professional de Primer Grau o equivalent
 
Oposició.
 
Tipus: Concurs-Oposició
 
Cos: Cos Generals
 
Escala: C2 (Auxiliars)
 
Sou: 1.300€ mensual aprox.
 
Convocatòria: Previsió per 2012
 
Examen: Previsió finals 2012
 
Nº de places: 749 lliures el 2010
 
Programa: 25 temes
 
Tipus examen:
  • Primera prova:
Qüestionari de respostes alternatives sobre competències professionals.
Qüestionari de 4 respostes alternatives de 50 preguntes més 3 de reserva sobre el temari teòric
Supòsit pràctic
  • Segona prova:
Prova de català i prova de castellà per a aspirants que no estiguin exempts.
Si es disposa del certificat ACTIC es comptabilitzarà com a mèrit.
 
 
Funcions.
 
Si treballes com a auxiliar les teves funcions seran:
  • Tramitar expedients i processos administratius seguint unes pautes de procediments prèviament establerts, utilitzant els mitjans adequats, inclús informàtics.
  • Revisar i proposar impresos i formularis de manera que aquests siguin eficaços per l'objectiu per al que van ser ideats.
  • Realitzar feines mecanogràfiques, arxivístiques i de càlcul, per qualsevol mitjà, inclús informàtic.
  • Participar i col·laborar en les tasques d'informatització de la Unitat a la que estigui destinat.
  • Informar als superiors competents sobre els continguts dels expedients, així com a qualsevol persona o entitat legítimament interessada.
  • Seguint instruccions dels seus superiors jeràrquics, assumir la responsabilitat de la coordinació del personal de menor qualificació professional en la seva àrea funcional per a la realització de tasques concretes.
  • Atendre usuaris.
  • En general, qualsevol altres tasques afins a la categoria de la posició i semblants a les anteriorment descrites, que li siguin encomanades pels seus superiors jeràrquics i que resultin necessàries per raons del servei.
 
Temari.
 
1. DRET CONSTITUCIONAL. ORGANITZACIÓ POLÍTICA
Tema 1
Constitució. Drets i garanties constitucionals
Constitució Espanyola: principis. Drets fonamentals i llibertats públiques. Garanties constitucionals.
Matèria comuna
 
 

Tema 2
Institucions estatals i organització territorial de l’Estat
El cap d’Estat. Les Corts Generals: el Congrés i el Senat. El Govern. El Poder
Judicial. El Tribunal Constitucional. El Defensor del Poble. Organització territorial de l’Estat: les Comunitats Autònomes i les entitats locals.
Matèria comuna

Tema 3
L’Estatut d’Autonomia de Catalunya
Estatut d’Autonomia de Catalunya: concepte, contingut. Drets i deures de la
ciutadania. Principis rectors. Garanties dels drets estatutaris. Competències de la Generalitat de Catalunya: tipologia.
Matèria específica de Catalunya , però dret comú.

Tema 4
Institucions de la Generalitat de Catalunya
Institucions de la Generalitat de Catalunya: el Parlament, el President, el Govern, el Consell de Garanties Estatutàries, el Síndic de Greuges, la Sindicatura de Comptes, el Consell de l’Audiovisual de Catalunya.
Matèria específica de Catalunya , però dret comú.


2. ADMINISTRACIÓ PÚBLICA. EL DRET ADMINISTRATIU
Tema 5
Administració pública i ciutadania
Administració pública: concepte i principis. El ciutadà i la ciutadana com a titular de drets davant l’Administració. Drets lingüístics. Accés a arxius i registres.
Matèria comuna

Tema 6
Organització de l’Administració de la Generalitat. Principis de l’organització
administrativa
Organització administrativa de la Generalitat de Catalunya. Principis generals.
Tipus d’òrgans. L’Administració institucional o instrumental. L’organització administrativa. La competència administrativa: concepte i alteracions.
Matèria específica de Catalunya , però dret comú.

Tema 7
L’acte administratiu
L’acte administratiu. Elements. Motivació i forma. Eficàcia de l’acte administratiu: notificació i publicació. El silenci administratiu i els actes presumptes. Invalidesa dels actes: nuls i anul·lables.
Matèria comuna

Tema 8
El procediment administratiu
Procediment administratiu. Fases. Terminis. Col·laboració i compareixença dels
ciutadans i ciutadanes.
Matèria comuna


Tema 9
Revisió dels actes administratius i responsabilitat de l’Administració
Revisió dels actes administratius. Revisió d’ofici. Recursos administratius:
concepte i classes. Recurs contenciós administratiu: concepte. Responsabilitat de les administracions públiques.
Matèria comuna

Tema 10
Els contractes del sector públic
Els contractes del sector públic: tipologia i característiques essencials. La contractació electrònica. L’òrgan de contractació a l’Administració de la Generalitat. Requisits per contractar amb el sector públic.
Matèria comuna i un punt de Matèria específica de Catalunya , però dret comú.

Tema 11
Procediment de la contractació administrativa
L’expedient de contractació: tramitació ordinària i abreujada. Els plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques. La publicitat. Les garanties. Els procediments de selecció del contractista. L’adjudicació del contracte.
Matèria comuna

Tema 12
Gestió del patrimoni de la Generalitat. L’activitat administrativa de foment
El patrimoni de la Generalitat de Catalunya. Gestió del patrimoni. Formes de
l’activitat de l’administració pública. L’activitat de foment.
Matèria específica de Catalunya , però dret comú.

3. GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS
Tema 13
Estructura i ordenació de l’ocupació pública
Personal al servei de les administracions públiques. Funció pública de l’Administració
de la Generalitat de Catalunya. Estructura de la funció pública: plantilla
de personal. Relació de llocs de treball. Registre General de Personal.
Matèria comuna

Tema 14
Accés a l’ocupació pública, mobilitat i carrera professional
Oferta pública d’ocupació. Selecció de personal. Mobilitat i sistemes de provisió de llocs de treball. La carrera professional. Formació i perfeccionament del personal.
Matèria comuna

Tema 15
Drets i deures del personal al servei de l’Administració de la Generalitat
Retribucions i nòmines. Vacances, llicències i permisos. Mesures de conciliació
de la vida personal, laboral i familiar. Mesures d’igualtat d’oportunitat per raó de gènere. Prevenció de riscos laborals a les administracions públiques. Situacions administratives, incompatibilitats i responsabilitat i règim disciplinari.
Matèria específica de Catalunya , però dret comú.

Tema 16
Règim del personal laboral de l’Administració de la Generalitat
Normativa laboral. Convenis col·lectius: conveni col·lectiu únic del personal
laboral de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. Contracte de treball.
Matèria específica de Catalunya , però dret comú.


4. GESTIÓ ECONOMICO-FINANCERA
Tema 17
La comptabilitat pública. La funció econòmica de la Generalitat de Catalunya
La comptabilitat pública. Conceptes generals. Les administracions públiques
com a subjectes de la comptabilitat pública. Elements de la comptabilitat pública. Els àmbits de la funció econòmica de la Generalitat de Catalunya.
Matèria específica i un punt de Matèria específica de Catalunya.

Tema 18
El pressupost de la Generalitat de Catalunya
El pressupost de la Generalitat de Catalunya: concepte i marc legal. Els principis pressupostaris. Estructura del pressupost. El cicle pressupostari.
Matèria específica de Catalunya , de dret específic.

Tema 19
El pressupost per programes
El pressupost per programes: concepte i característiques. L’estructura dels programes pressupostaris: diagnòstic de la situació, missió, objectius i indicadors. El pressupost orientat a resultats.
Matèria específica de Catalunya, i dret específic.

Tema 20
L’execució del pressupost, modificacions i control pressupostari
Execució del pressupost. Execució de l’estat de despeses. Execució de l’estat
d’ingressos. Documents comptables i pressupostaris. Els crèdits pressupostaris i
les modificacions. El control pressupostari.
Matèria específica de Catalunya , i dret específic.

5. ORGANITZACIÓ DEL TREBALL
Tema 21
Les administracions públiques i la societat de la informació. Protecció de dades
de caràcter personal.
Les administracions públiques i la societat de la informació. L’administració
electrònica a Catalunya. La informàtica com a eina de suport en els processos
administratius. Protecció de dades de caràcter personal.
Matèria específica i un punt de matèria específica per a Catalunya.

Tema 22
Organització i qualitat
Organització, mètode de treball i els circuits administratius. Els serveis d’informació administrativa. Cartes de serveis. La qualitat a l’Administració Pública.
Materia específica

Tema 23
Atenció al ciutadà i a la ciutadana
Atenció al ciutadà i a la ciutadana. Atenció integral: personal, telefònica, escrita; atenció al públic culturalment divers. Habilitats comunicatives. Iniciatives, reclamacions,
queixes i peticions.
Matèria específica

Tema 24
Tractament i gestió de la documentació
Recepció i registre de documents. Organització dels documents administratius.
Arxivament de documents. Conservació i eliminació de documents: avaluació i tria. Gestió dels documents electrònics. Certificació digital i signatura electrònica.
Matèria específica
 

Tema 25
Els documents administratius
Redacció de documents administratius i tipologia de documents.
Matèria específica de Catalunya , però dret comú.
 
 

Solicita información sin compromiso

Los campos marcados con (*) son obligatorios.

Acepto las condiciones de la política de privacidad

No soy un robot

ENVIAR

Ofertas de empleo relacionadas
12004 Plazas libres este año
Oferta de 72 plazas de Administratius de Catalunya en ICS (Institut Català de la Salut), publicado en DOGC de 29/12/2023

Oferta de 185 plazas de Administratius de Catalunya en ICS (Institut Català de la Salut), publicado en DOGC de 29/12/2023

Oferta de 2 plazas de Administratius de Catalunya en Almoster (Tarragona), publicado en DOGC DE 28/11/2023

Oferta de 8 plazas de Administratius de Catalunya en Red local Municipios Gerundenses (Gerona), publicado en DOGC DE 28/11/2023

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Osor (Gerona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Vallgorguina (Barcelona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Consell Comarcal del Vallés Oriental (Barcelona), publicado en CIDO

Oferta de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Vilassar De Mar (Barcelona), publicado en BOP de 24/11/2023

Oferta de 5 plazas de Administratius de Catalunya en Vilassar De Mar (Barcelona), publicado en BOP de 24/11/2023

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Consell Comarcal del Baix Empordá (Gerona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Mollerussa (Lérida), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Reus (Tarragona), publicado en CIDO

Oferta de 5 plazas de Administratius de Catalunya en Santa Cristina D'aro (Gerona), publicado en BOP de 23/11/2023

Oferta de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Balsareny (Barcelona), publicado en DOGC DE 22/11/2023

Oferta de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Balsareny (Barcelona), publicado en DOGC de 22/11/2023

Oferta de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Torrelavit (Barcelona), publicado en BOP de 22/11/2023

Oferta de 2 plazas de Administratius de Catalunya en Consell Comarcal Bergueda (Barcelona), publicado en BOP de 22/11/2023

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Consell Comarcal Bergueda (Barcelona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Consell Comarcal Bergueda (Barcelona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Escala, L' (Gerona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Aldea, L' (Tarragona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Llorenç Del Penedes (Tarragona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Mont-Roig Del Camp (Tarragona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Santa Oliva (Tarragona), publicado en CIDO

Convocatoria de 2 plazas de Convocatoria Administratius de Catalunya en Llagosta, La (Barcelona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Santa Oliva (Tarragona), publicado en CIDO

Convocatoria de 7 plazas de Convocatoria Administratius de Catalunya en Tona (Barcelona), publicado en BOP de 16/11/2023

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Tona (Barcelona), publicado en BOP de 16/11/2023

Convocatoria de 2 plazas de Convocatoria Administratius de Catalunya en Masllorenç (Tarragona), publicado en BOE nº 274 de 16/11/2023

Oferta de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Consell Comarcal del Pla de L´Estany (Gerona), publicado en DOGC de 14/11/2023

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Arenys De Mar (Barcelona), publicado en CIDO

Convocatoria de 3 plazas de Convocatoria Administratius de Catalunya en Senia, La (Tarragona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Sant Antoni De Vilamajor (Barcelona), publicado en Descargar Documento Oficial

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Sant Feliu De Guixols (Gerona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Vilamalla (Gerona), publicado en CIDO

Oferta de 2 plazas de Administratius de Catalunya en , publicado en DOGC de 13/11/2023

Oferta de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Artesa De Segre (Lérida), publicado en DOGC de 13/11/2023

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Abrera (Barcelona), publicado en CIDO

Oferta de 10 plazas de Administratius de Catalunya en Abrera (Barcelona), publicado en DOGC de 10/11/2023

Oferta de 4 plazas de Administratius de Catalunya en Abrera (Barcelona), publicado en DOGC de 10/11/2023

Oferta de 15 plazas de Administratius de Catalunya en Cerdanyola Del Valles (Barcelona), publicado en DOGC de 09/11/2023

Oferta de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Molar, El (Tarragona), publicado en DOGC de 09/11/2023

Oferta de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Poboleda (Tarragona), publicado en DOGC de 09/11/2023

Oferta de 3 plazas de Administratius de Catalunya en Vilamalla (Gerona), publicado en DOGC de 09/11/2023

Oferta de 37 plazas de Administratius de Catalunya en Barcelona, publicado en DOGC de 08/11/2023

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Tora (Lérida), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Corbera De Llobregat (Barcelona), publicado en CIDO

Oferta de 2 plazas de Administratius de Catalunya en Bellpuig (Lérida), publicado en BOP DE 06/11/2023

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Corbera De Llobregat (Barcelona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Calaf (Barcelona), publicado en CIDO

Convocatoria de 20 plazas de Convocatoria Administratius de Catalunya en Diputació de Girona (Gerona), publicado en DOGC de 03/11/2023

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Diputació de Girona (Gerona), publicado en DOGC de 03/11/2023

Oferta de 48 plazas de Administratius de Catalunya en Área metropolitana de Barcelona (Barcelona), publicado en DOGC de 03/11/2023

Oferta de 11 plazas de Administratius de Catalunya en Instituto Metropolitano de Promoción de Suelo y Gestión Patrimonial (Barcelona), publicado en DOGC de 03/11/2023

Oferta de 5 plazas de Administratius de Catalunya en Instituto Metropolitano del Taxi (Barcelona), publicado en DOGC de 03/11/2023

Oferta de 5 plazas de Administratius de Catalunya en Palafolls (Barcelona), publicado en CIDO

Oferta de 2 plazas de Administratius de Catalunya en Palafolls (Barcelona), publicado en CIDO

Convocatoria de 4 plazas de Convocatoria Administratius de Catalunya en Lloret De Mar (Gerona), publicado en CIDO

Oferta de 7 plazas de Administratius de Catalunya en Girona (Gerona), publicado en DOGC DE 01/06/2023 | DOGC de 27/10/2023

Oferta de 10 plazas de Administratius de Catalunya en Girona (Gerona), publicado en DOGC DE 01/06/2023 | DOGC de 27/10/2023

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Tremp (Lérida), publicado en Descargar Documento Oficial

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Botarell (Tarragona), publicado en Descargar Documento Oficial

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Sant Vicenç De Torello (Barcelona), publicado en CIDO

Convocatoria de 2 plazas de Convocatoria Administratius de Catalunya en Vallgorguina (Barcelona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Fundación Rafael Masó (Gerona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Aguilar De Segarra (Barcelona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Nou De Gaia, La (Tarragona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Nou De Gaia, La (Tarragona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Jonquera, La (Gerona), publicado en BOE nº 251 de 20/10/2023

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Campdevanol (Gerona), publicado en BOE nº 251 de 20/10/2023

Oferta de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Sant Vicenç De Castellet (Barcelona), publicado en DOGC de 19/10/2023

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Maçanet De La Selva (Gerona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Vilafant (Gerona), publicado en DOGC de 19/10/2023

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Pla Del Penedes, El (Barcelona), publicado en Descargar Documento Oficial

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Constanti (Tarragona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Constanti (Tarragona), publicado en CIDO | CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Deltebre (Tarragona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Deltebre (Tarragona), publicado en CIDO

Convocatoria de 6 plazas de Convocatoria Administratius de Catalunya en Deltebre (Tarragona), publicado en CIDO

Convocatoria de 7 plazas de Convocatoria Administratius de Catalunya en Deltebre (Tarragona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Tossa De Mar (Gerona), publicado en CIDO

Convocatoria de 3 plazas de Convocatoria Administratius de Catalunya en Olesa De Bonesvalls (Barcelona), publicado en CIDO | CIDO | CIDO

Convocatoria de 2 plazas de Convocatoria Administratius de Catalunya en Masquefa (Barcelona), publicado en BOE nº 249 de 18/10/2023

Oferta de 64 plazas de Administratius de Catalunya en ICS (Institut Català de la Salut), publicado en DOGC de 17/10/2023

Oferta de 1096 plazas de Administratius de Catalunya en ICS (Institut Català de la Salut), publicado en DOGC de 17/10/2023

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Cabanelles (Gerona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Montmelo (Barcelona), publicado en CIDO

Oferta de 7 plazas de Administratius de Catalunya en Esplugues De Llobregat (Barcelona), publicado en BOP de 11/10/2023

Oferta de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Martorelles (Barcelona), publicado en BOP de 11/10/2023

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Consell Comarcal L´Alt Penedés (Barcelona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Consell Comarcal L´Alt Penedés (Barcelona), publicado en C

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Consell Comarcal L´Alt Penedés (Barcelona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Consell Comarcal L´Alt Penedés (Barcelona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Consell Comarcal L´Alt Penedés (Barcelona), publicado en Descargar Documento Oficial

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Consell Comarcal L´Alt Penedés (Barcelona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Consell Comarcal L´Alt Penedés (Barcelona), publicado en Descargar Documento Oficial

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Consell Comarcal L´Alt Penedés (Barcelona), publicado en CIDO

Convocatoria de 2 plazas de Convocatoria Administratius de Catalunya en Llança (Gerona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Sant Feliu De Guixols (Gerona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Generalitat de Cataluña, publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Generalitat de Cataluña, publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Generalitat de Cataluña, publicado en Descargar Documento Oficial

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Generalitat de Cataluña, publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Generalitat de Cataluña, publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Generalitat de Cataluña, publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Generalitat de Cataluña, publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Generalitat de Cataluña, publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Generalitat de Cataluña, publicado en Descargar Documento Oficial

Convocatoria de 2 plazas de Convocatoria Administratius de Catalunya en Generalitat de Cataluña, publicado en CIDO

Convocatoria de 26 plazas de Convocatoria Administratius de Catalunya en Generalitat de Cataluña, publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Sant Pere Pescador (Gerona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Manlleu (Barcelona), publicado en BOE 244 12/10/2023

Convocatoria de 2 plazas de Convocatoria Administratius de Catalunya en Masies De Voltrega, Les (Gleva, La) (Barcelona), publicado en DOGC 13/10/2023

Oferta de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Sant Ramon (Lérida), publicado en DOGC de 09/10/2023

Oferta de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Pla Del Penedes, El (Barcelona), publicado en BOP de 09/10/2023

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Consell Comarcal Conca de Barbera (Tarragona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Angles (Gerona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Sant Fruitos De Bages (Barcelona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Esparreguera (Barcelona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Banyoles (Gerona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Cervello (Barcelona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Mont-Ras (Gerona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Mont-Roig Del Camp (Tarragona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Vilanova I La Geltru (Barcelona), publicado en CIDO

Oferta de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Canovelles (Barcelona), publicado en BOP DE 04/10/2023

Oferta de 2 plazas de Administratius de Catalunya en Canovelles (Barcelona), publicado en BOP DE 04/10/2023

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Sant Quinti De Mediona (Barcelona), publicado en CIDO

Convocatoria de 2 plazas de Convocatoria Administratius de Catalunya en Consorcio de Bienestar Social Gironés-Salt (Gerona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Consell Comarcal de la Segarra (Lérida), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Consell Comarcal de la Garrotxa (Gerona), publicado en Descargar Documento Oficial

Convocatoria de 4 plazas de Convocatoria Administratius de Catalunya en Consell Comarcal del Vallés Oriental (Barcelona), publicado en BOE nº 233 de 29/09/2023

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Bellvis (Lérida), publicado en BOE nº 233 de 29/09/2023

Oferta de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Blanes (Gerona), publicado en DOGC de 28/09/2023

Oferta de 2 plazas de Administratius de Catalunya en Blanes (Gerona), publicado en DOGC de 28/09/2023

Oferta de 4 plazas de Administratius de Catalunya en Santpedor (Barcelona), publicado en DOGC de 28/09/2023

Oferta de 4 plazas de Administratius de Catalunya en Santpedor (Barcelona), publicado en DOGC de 28/09/2023

Oferta de 20 plazas de Administratius de Catalunya en Diputació de Girona (Gerona), publicado en DOGC de 28/09/2023

Oferta de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Diputació de Girona (Gerona), publicado en DOGC de 28/09/2023

Convocatoria de 2 plazas de Convocatoria Administratius de Catalunya en Rubi (Barcelona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Montmaneu (Barcelona), publicado en CIDO

Oferta de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Arenys De Mar (Barcelona), publicado en BOP DE 26/09/2023

Oferta de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Arenys De Mar (Barcelona), publicado en BOP DE 26/09/2023

Oferta de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Tremp (Lérida), publicado en BOP DE 26/09/2023

Oferta de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Tremp (Lérida), publicado en BOP DE 26/09/2023

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Amposta (Tarragona), publicado en CIDO

Convocatoria de 2 plazas de Convocatoria Administratius de Catalunya en Vic (Barcelona), publicado en Descargar Documento Oficial

Convocatoria de 3 plazas de Convocatoria Administratius de Catalunya en Constanti (Tarragona), publicado en BOE nº 228 de 23/09/2023

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Asco (Tarragona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Bordils (Gerona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Gratallops (Tarragona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Rialp (Lérida), publicado en CIDO

Oferta de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Mora D'ebre (Tarragona), publicado en DOGC de 20/09/2023

Oferta de 2 plazas de Administratius de Catalunya en Mora D'ebre (Tarragona), publicado en DOGC de 20/09/2023

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Escala, L' (Gerona), publicado en CIDO

Oferta de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Borges Blanques, Les (Lérida), publicado en BOP DE 19/09/2023

Convocatoria de 4 plazas de Convocatoria Administratius de Catalunya en Xarxa Local de Municipis de la Diputación de Girona (XALOC) (Gerona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Santa Maria De Palautordera (Barcelona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Coll De Nargo (Lérida), publicado en Descargar Documento Oficial

Convocatoria de 6 plazas de Convocatoria Administratius de Catalunya en Palau-Solita I Plegamans (Barcelona), publicado en Descargar Documento Oficial

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Consell Comarcal de l'Anoia (Barcelona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Consell Comarcal de l'Anoia (Barcelona), publicado en CIDO

Oferta de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Calella (Barcelona), publicado en DOGC de 15/096/2023

Oferta de 2 plazas de Administratius de Catalunya en Calella (Barcelona), publicado en DOGC de 15/096/2023

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Riudoms (Tarragona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Sant Celoni (Barcelona), publicado en CIDO

Oferta de 8 plazas de Administratius de Catalunya en Sant Boi De Llobregat (Barcelona), publicado en DOGC de 14/09/2023

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Consell Comarcal del Baix Empordá (Gerona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Consell Comarcal Conca de Barbera (Tarragona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Consorcio de Bienestar Social de El Pla de L´Estany-Banyoles (Gerona), publicado en CIDO

Oferta de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Artes (Barcelona), publicado en DOGC 12/09/2023

Oferta de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Igualada (Barcelona), publicado en DOGC de 12/09/2023

Oferta de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Bordils (Gerona), publicado en BOP DE 12/09/2023

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Sant Gregori (Municipio) (Gerona), publicado en CIDO

Convocatoria de 2 plazas de Convocatoria Administratius de Catalunya en Calafell (Tarragona), publicado en CIDO | CIDO

Convocatoria de 8 plazas de Convocatoria Administratius de Catalunya en Calafell (Tarragona), publicado en CIDO | Descargar Documento Oficial | CIDO | CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Esparreguera (Barcelona), publicado en CIDO

Convocatoria de 6 plazas de Convocatoria Administratius de Catalunya en Franqueses Del Valles, Les (Barcelona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Vilamalla (Gerona), publicado en DOGC de 06/09/2023

Convocatoria de 2 plazas de Convocatoria Administratius de Catalunya en Cassa De La Selva (Gerona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Jonquera, La (Gerona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Forallac (Gerona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Canoves (Barcelona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Banyeres (Lérida), publicado en DOGC de 04/09/2023

Oferta de 2 plazas de Administratius de Catalunya en Calella (Barcelona), publicado en BOP de 31/08/2023

Oferta de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Calella (Barcelona), publicado en BOP de 31/08/2023

Convocatoria de 3 plazas de Convocatoria Administratius de Catalunya en Consejo Comarcal el Baix Llobregat (Barcelona), publicado en CIDO | CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Consejo Comarcal el Baix Llobregat (Barcelona), publicado en

Oferta de 2 plazas de Administratius de Catalunya en Tona (Barcelona), publicado en BOP DE 30/08/2023

Oferta de 3 plazas de Administratius de Catalunya en Angles (Gerona), publicado en BOP de 30/03/2023

Oferta de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Angles (Gerona), publicado en BOP de 30/03/2023

Convocatoria de 4 plazas de Convocatoria Administratius de Catalunya en Salou (Tarragona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Banyeres Del Penedes (Tarragona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Begur (Gerona), publicado en CIDO

Oferta de 18 plazas de Administratius de Catalunya en Badalona (Barcelona), publicado en BOP de 25/08/2023

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Sant Salvador De Guardiola (Barcelona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Vilafant (Gerona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Capellades (Barcelona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Piera (Barcelona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Mollet De Peralada (Gerona), publicado en Descargar Documento Oficial

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Coma I La Pedra, La (Lérida), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Vilafant (Gerona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Consejo Comarcal de la Terra Alta (Tarragona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Diputació de Girona (Gerona), publicado en CIDO

Convocatoria de 2 plazas de Convocatoria Administratius de Catalunya en Cubelles (Barcelona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Consell Comarcal L´Alt Penedés (Barcelona), publicado en Descargar Documento Oficial

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Sant Adria De Besos (Barcelona), publicado en CIDO

Oferta de 2 plazas de Administratius de Catalunya en Sant Joan De Vilatorrada (Barcelona), publicado en BOP de 14/08/2023

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Casserres (Barcelona), publicado en BP de 14/08/2023

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Begur (Gerona), publicado en CIDO

Oferta de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Calders (Barcelona), publicado en BOP DE 10/08/2023

Convocatoria de 4 plazas de Convocatoria Administratius de Catalunya en Palafolls (Barcelona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Vilajüiga (Gerona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Olost (Barcelona), publicado en DOGC 7/08/20023

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Calella (Barcelona), publicado en BOPB 07/08/2023

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Monistrol De Montserrat (Barcelona), publicado en CIDO 04/08/2023

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Ginestar (Tarragona), publicado en BOP 2/08/2023

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Torroja Del Priorat (Tarragona), publicado en BOE 181 de 31/07/2023

Oferta de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Sant Adria De Besos (Barcelona), publicado en DOGC 31/07/2023

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Calldetenes (Barcelona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Sant Fost De Campsentelles (Barcelona), publicado en CIDO

Convocatoria de 2 plazas de Convocatoria Administratius de Catalunya en Vila-Seca (Tarragona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Torello (Barcelona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Fores (Tarragona), publicado en BOE nº 176 de 25/07/2023

Oferta de 2 plazas de Administratius de Catalunya en Consejo Comarcal el Baix Llobregat (Barcelona), publicado en BOP de 24/07/2023

Oferta de 6 plazas de Administratius de Catalunya en Consejo Comarcal el Baix Llobregat (Barcelona), publicado en BOP de 24/07/2023

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Amposta (Tarragona), publicado en CIDO

Oferta de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Monistrol De Montserrat (Barcelona), publicado en BOP 21/07/2023

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Consorcio Servicio de Recaudación Cerdanya- Ripolles (Gerona), publicado en CIDO

Convocatoria de 3 plazas de Convocatoria Administratius de Catalunya en Perafort (Tarragona), publicado en BOE nº 173 de 21/07/2023

Convocatoria de 3 plazas de Convocatoria Administratius de Catalunya en Perafort (Tarragona), publicado en BOE nº 173 de 21/07/2023

Oferta de 3 plazas de Administratius de Catalunya en Santa Maria De Palautordera (Barcelona), publicado en DOGC de 20/07/2023

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Roquetes (Tarragona), publicado en CIDO

Oferta de 34 plazas de Administratius de Catalunya en Hospitalet De Llobregat, L' (Barcelona), publicado en BOP de 14/07/2023

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Barbera Del Valles (Barcelona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Barbera Del Valles (Barcelona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Lluça (Barcelona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Consorcio de Bienestar Social Gironés-Salt (Gerona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Port De La Selva, El (Gerona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Consorcio Servicio de Recaudación Cerdanya- Ripolles (Gerona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Tremp (Lérida), publicado en CIDO

Convocatoria de 3 plazas de Convocatoria Administratius de Catalunya en Olesa De Montserrat (Barcelona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Parets Del Valles (Barcelona), publicado en CIDO

Convocatoria de 94 plazas de Convocatoria Administratius de Catalunya en Barcelona, publicado en DOGC nº8953 de 7/07/2023

Convocatoria de 7 plazas de Convocatoria Administratius de Catalunya en Vendrell, El (Tarragona), publicado en DOGC de 7/07/2023

Convocatoria de 25 plazas de Convocatoria Administratius de Catalunya en Vendrell, El (Tarragona), publicado en DOGC de 7/07/2023 | DOGC de 7/07/2023

Oferta de 2 plazas de Administratius de Catalunya en Reus (Tarragona), publicado en DOGC, nº8953 de 7/07/2023

Convocatoria de 2 plazas de Convocatoria Administratius de Catalunya en Salou (Tarragona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Tordera (Barcelona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Mont-Ral (Tarragona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Esparreguera (Barcelona), publicado en CIDO

Convocatoria de 2 plazas de Convocatoria Administratius de Catalunya en Agramunt (Lérida), publicado en BOE nº 157 DE 03/07/2023

Oferta de 4 plazas de Administratius de Catalunya en Masnou, El (Barcelona), publicado en DOGC 30/06/2023

Oferta de 9 plazas de Administratius de Catalunya en Molins De Rei (Barcelona), publicado en DOGC 30/06/2023

Oferta de 3 plazas de Administratius de Catalunya en Palleja (Barcelona), publicado en DOGC 30/06/2023

Oferta de 4 plazas de Administratius de Catalunya en Sant Pol De Mar (Barcelona), publicado en DOGC 30/06/2023

Oferta de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Riells Del Fai (Bigues I Riells) (Barcelona), publicado en DOGC de 29/06/2023

Oferta de 2 plazas de Administratius de Catalunya en Dosrius (Barcelona), publicado en BOP de 29/06/2023

Oferta de 3 plazas de Administratius de Catalunya en Palleja (Barcelona), publicado en BOP de 29/06/2023

Oferta de 2 plazas de Administratius de Catalunya en Santa Coloma De Cervello (Barcelona), publicado en BOP de 29/06/2023

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Altafulla (Tarragona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Angles (Gerona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Bisbal D'emporda, La (Gerona), publicado en Descargar Documento Oficial

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Esparreguera (Barcelona), publicado en Descargar Documento Oficial

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Gelida (Barcelona), publicado en Descargar Documento Oficial

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Castell-Platja D'aro (Gerona), publicado en CIDO

Oferta de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Martorell (Barcelona), publicado en BOP de 22/06/2023

Convocatoria de 2 plazas de Convocatoria Administratius de Catalunya en Hostalric (Gerona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Castellfollit Del Boix (Barcelona), publicado en CIDO

Oferta de 2 plazas de Administratius de Catalunya en Gava (Barcelona), publicado en BOP de 20/06/2023

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Llers (Gerona), publicado en CIDO

Convocatoria de 2 plazas de Convocatoria Administratius de Catalunya en Consell Comarcal Bergueda (Barcelona), publicado en Descargar Documento Oficial

Convocatoria de 9 plazas de Convocatoria Administratius de Catalunya en Consell Comarcal Bergueda (Barcelona), publicado en CIDO (Programa Treball i Formació, línia PANP) | CIDO (Programa Treball i Formació, línia PANP) | CIDO | CIDO (Programa Treball i Formació, línia MG52) | CIDO Programa Treball i Formació, línia TRANS

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Pals (Gerona), publicado en BOE nº 143 de 16/06/2023

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Sant Joan De Vilatorrada (Barcelona), publicado en CIDO

Oferta de 2 plazas de Administratius de Catalunya en Montmelo (Barcelona), publicado en BOP de 15/06/2023

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Canovelles (Barcelona), publicado en CIDO

Convocatoria de 2 plazas de Convocatoria Administratius de Catalunya en Mancomunitat Intermunicipal del Penedès i Garraf (Barcelona), publicado en CIDO | CIDO

Oferta de 4 plazas de Administratius de Catalunya en Consell Comarcal del Moianès (Barcelona), publicado en BOP DE 14/06/2023

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Sant Feliu De Buixalleu (Gerona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Mieres (Gerona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Manlleu (Barcelona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Porqueres (Gerona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Sant Fruitos De Bages (Barcelona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Ametlla Del Valles, L' (Barcelona), publicado en CIDO

Oferta de 3 plazas de Administratius de Catalunya en Mollet Del Valles (Barcelona), publicado en BOP de 09/06/2023

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Pallaresos, Els (Tarragona), publicado en BOE nº 137 de 09/06/2023

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Prats De Rei, Els (Barcelona), publicado en Descargar Documento Oficial

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Sant Feliu De Buixalleu (Gerona), publicado en CIDO

Oferta de 9 plazas de Administratius de Catalunya en Sant Quirze Del Valles (Barcelona), publicado en BOP de 09/06/2023

Oferta de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Sant Quirze Del Valles (Barcelona), publicado en BOP de 09/06/2023

Oferta de 2 plazas de Administratius de Catalunya en Centelles (Barcelona), publicado en BOP DE 08/06/2023

Oferta de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Centelles (Barcelona), publicado en BOP DE 08/06/2023

Convocatoria de 2 plazas de Convocatoria Administratius de Catalunya en Sitges (Barcelona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Garriga, La (Barcelona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Quart (Gerona), publicado en BOE nº 131 de 02/06/2023

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Morell, El (Tarragona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Sant Salvador De Guardiola (Barcelona), publicado en CIDO

Oferta de 3 plazas de Administratius de Catalunya en Masies De Voltrega, Les (Gleva, La) (Barcelona), publicado en BOP DE 01/06/2023

Oferta de 2 plazas de Administratius de Catalunya en Masies De Voltrega, Les (Gleva, La) (Barcelona), publicado en BOP DE 01/06/2023

Convocatoria de 6 plazas de Convocatoria Administratius de Catalunya en Vilanova I La Geltru (Barcelona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Barcelona (Barcelona), publicado en CIDO

Oferta de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Aiguafreda (Barcelona), publicado en BOP de 31/05/2023

Oferta de 5 plazas de Administratius de Catalunya en Montcada I Reixac (Barcelona), publicado en BOP de 31/05/2023

Oferta de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Sant Pere De Vilamajor (Barcelona), publicado en BOP de 31/05/2022

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Breda (Gerona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Argentona (Barcelona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Sentmenat (Barcelona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Sant Fruitos De Bages (Barcelona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Amposta (Tarragona), publicado en BOE nº 127 DE 29/05/2023

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Consell Comarcal Conca de Barbera (Tarragona), publicado en BOE nº 127 DE 29/05/2023

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Amposta (Tarragona), publicado en BOE nº 127 DE 29/05/2023

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Moia (Barcelona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Fonollosa (Barcelona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Corbera D'ebre (Tarragona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Asco (Tarragona), publicado en CIDO

Convocatoria de 3 plazas de Convocatoria Administratius de Catalunya en Consell Comarcal del Baix Ebre (Tarragona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Malgrat De Mar (Barcelona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Hostalets De Pierola, Els (Barcelona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Consell Comarcal del Vallés Oriental (Barcelona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Cabrera D'anoia (Barcelona), publicado en CIDO

Oferta de 8 plazas de Administratius de Catalunya en Sant Vicenç Dels Horts (Barcelona), publicado en BOP DE 25/05/2023

Oferta de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Sant Vicenç Dels Horts (Barcelona), publicado en BOP DE 25/05/2023

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Palamos (Gerona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Vall-Llobrega (Gerona), publicado en CIDO

Convocatoria de 6 plazas de Convocatoria Administratius de Catalunya en Calonge (Gerona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Sant Cugat Del Valles (Barcelona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Fores (Tarragona), publicado en CIDO

Oferta de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Balenyà (Barcelona), publicado en BOP de 22/05/2023

Oferta de 2 plazas de Administratius de Catalunya en Balenyà (Barcelona), publicado en BOP de 22/05/2023

Oferta de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Bruc, El (Barcelona), publicado en BOP de 22/05/2023

Oferta de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Moia (Barcelona), publicado en BOP de 22/05/2023

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Prades (Tarragona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Castello D'empuries (Gerona), publicado en CIDO

Oferta de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Prats De Rei, Els (Barcelona), publicado en BOP DE 19/05/2023

Oferta de 2 plazas de Administratius de Catalunya en Castellar Del Valles (Barcelona), publicado en BOP DE 18/05/2023

Oferta de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), publicado en BOP de 17/05/2023

Oferta de 3 plazas de Administratius de Catalunya en Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), publicado en BOP de 17/05/2023

Oferta de 3 plazas de Administratius de Catalunya en Sant Joan Despi (Barcelona), publicado en BOP de 17/05/2023

Oferta de 9 plazas de Administratius de Catalunya en Sant Joan Despi (Barcelona), publicado en BOP de 17/05/2023

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Mollerussa (Lérida), publicado en CIDO

Convocatoria de 2 plazas de Convocatoria Administratius de Catalunya en Consell Comarcal Alt Emporda (Gerona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Figols (Barcelona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Amposta (Tarragona), publicado en BOE nº 112, de 11/05/2023

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Amposta (Tarragona), publicado en BOE nº 112, de 11/05/2023

Convocatoria de 158 plazas de Convocatoria Administratius de Catalunya en Barcelona (Barcelona), publicado en DOG nº8913 de 11/05/2023

Convocatoria de 4 plazas de Convocatoria Administratius de Catalunya en Granada, La (Barcelona), publicado en BOE nº 112, de 11/05/2023

Convocatoria de 8 plazas de Convocatoria Administratius de Catalunya en Tortosa (Tarragona), publicado en CIDO | CIDO | CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Tortosa (Tarragona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Consell Comarcal del Priorat (Tarragona), publicado en BOPT de 10/05/2023

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Morell, El (Tarragona), publicado en BOPT de 10/05/2023

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Passanant (Tarragona), publicado en BOPT de 10/05/2023

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Berga (Barcelona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Sant Feliu De Guixols (Gerona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Cornella Del Terri (Gerona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Das (Gerona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Port De La Selva, El (Gerona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Tortosa (Tarragona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Valls (Tarragona), publicado en CIDO

Oferta de 21 plazas de Administratius de Catalunya en Barcelona (Barcelona), publicado en DOGC de 04/05/2023

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Angles (Gerona), publicado en BOE nº 106 de 04/05/2023

Convocatoria de 2 plazas de Convocatoria Administratius de Catalunya en Vilablareix (Gerona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Colera (Gerona), publicado en Descargar Documento Oficial

Convocatoria de 8 plazas de Convocatoria Administratius de Catalunya en Sant Just Desvern (Barcelona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Navata (Gerona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Sant Cugat Sesgarrigues (Barcelona), publicado en CIDO | BOE nº 103 de 01/05/2023

Convocatoria de 3 plazas de Convocatoria Administratius de Catalunya en Vilassar De Dalt (Barcelona), publicado en CIDO

Oferta de 2 plazas de Administratius de Catalunya en Palau-Solita I Plegamans (Barcelona), publicado en BOP de 28/04/2023

Oferta de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Palau-Solita I Plegamans (Barcelona), publicado en BOP de 28/04/2023

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Torrebesses (Lérida), publicado en CIDO

Convocatoria de 5 plazas de Convocatoria Administratius de Catalunya en Sant Boi De Llobregat (Barcelona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Girona (Gerona), publicado en CIDO

Convocatoria de 2 plazas de Convocatoria Administratius de Catalunya en Mancomunidad Intermunicipal Voluntaria La Plana (Barcelona), publicado en BOE nº 99 de 26/04/2023

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Puig-Reig (Barcelona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Torello (Barcelona), publicado en CIDO

Oferta de 2 plazas de Administratius de Catalunya en Vic (Barcelona), publicado en BOP DE 25/04/2023

Oferta de 2 plazas de Administratius de Catalunya en Vic (Barcelona), publicado en BOP DE 25/04/2023

Convocatoria de 4 plazas de Convocatoria Administratius de Catalunya en Sant Feliu De Llobregat (Barcelona), publicado en CIDO

Convocatoria de 8 plazas de Convocatoria Administratius de Catalunya en Mollet Del Valles (Barcelona), publicado en CIDO

Oferta de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Sant Antoni De Vilamajor (Barcelona), publicado en BOP DE 21/04/2023

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Begues (Barcelona), publicado en CIDO

Oferta de 3 plazas de Administratius de Catalunya en Granollers (Barcelona), publicado en BOP de 20/04/2023

Oferta de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Sant Pere De Riudebitlles (Barcelona), publicado en BOP de 20/04/2023

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Caldes De Montbui (Barcelona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Vilobi Del Penedes (Barcelona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Masies De Voltrega, Les (Gleva, La) (Barcelona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Castellgali (Barcelona), publicado en CIDO

Convocatoria de 2 plazas de Convocatoria Administratius de Catalunya en Albinyana (Tarragona), publicado en CIDO

Convocatoria de 3 plazas de Convocatoria Administratius de Catalunya en Santa Maria De Palautordera (Barcelona), publicado en CIDO

Oferta de 7 plazas de Administratius de Catalunya en Castelldefels (Barcelona), publicado en BOP de 14/04/2023

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Consell Comarcal de Osona (Barcelona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Olerdola (Barcelona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Sant Fruitos De Bages (Barcelona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Ponts (Lérida), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Sant Hipolit De Voltrega (Barcelona), publicado en Descargar Documento Oficial

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Calella (Barcelona), publicado en CIDO

Convocatoria de 4 plazas de Convocatoria Administratius de Catalunya en Calella (Barcelona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Olesa De Bonesvalls (Barcelona), publicado en CIDO

Oferta de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Botarell (Tarragona), publicado en DOGC de 12/04/2023

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Campins (Barcelona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Celra (Gerona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Celra (Gerona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Olesa De Bonesvalls (Barcelona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Vendrell, El (Tarragona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Pla De Santa Maria, El (Tarragona), publicado en CIDO

Convocatoria de 3 plazas de Convocatoria Administratius de Catalunya en Lliça De Vall (Barcelona), publicado en Descargar Documento Oficial

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Lliça De Vall (Barcelona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Sant Iscle De Vallalta (Barcelona), publicado en BOP DE 11/04/2023

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Generalitat de Cataluña, publicado en CIDO

Convocatoria de 2 plazas de Convocatoria Administratius de Catalunya en Diputació de Lleida (Lérida), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Diputació de Lleida (Lérida), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Riudarenes (Gerona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Arboç, L' (Tarragona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Balsareny (Barcelona), publicado en CIDO

Oferta de 477 plazas de Administratius de Catalunya en Generalitat de Cataluña, publicado en DOGC de 05/04/2023

Oferta de 3 plazas de Administratius de Catalunya en Generalitat de Cataluña, publicado en DOGC de 05/04/2023

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Febro, La (Tarragona), publicado en CIDO

Oferta de 10 plazas de Administratius de Catalunya en Barbera Del Valles (Barcelona), publicado en BOP de 04/04/2023

Oferta de 2 plazas de Administratius de Catalunya en Barbera Del Valles (Barcelona), publicado en BOP de 04/04/2023

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Corbera De Llobregat (Barcelona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Tiurana (Lérida), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Castellar Del Valles (Barcelona), publicado en CIDO

Convocatoria de 3 plazas de Convocatoria Administratius de Catalunya en Roca Del Valles, La (Barcelona), publicado en CIDO

Convocatoria de 3 plazas de Convocatoria Administratius de Catalunya en Sant Feliu De Guixols (Gerona), publicado en CIDO

Oferta de 2 plazas de Administratius de Catalunya en Sant Celoni (Barcelona), publicado en BOP de 31/03/2023

Oferta de 2 plazas de Administratius de Catalunya en Sant Celoni (Barcelona), publicado en BOP de 31/03/2023

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Angles (Gerona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Hospitalet De Llobregat, L' (Barcelona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Consell Comarcal Bergueda (Barcelona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Almacelles (Lérida), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Pals (Gerona), publicado en BOE nº 73 de 27/03/2023

Convocatoria de 2 plazas de Convocatoria Administratius de Catalunya en Masroig, El (Tarragona), publicado en BOE nº 72 de 25/03/2023

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Odena (Barcelona), publicado en DOGC de 27/03/2023

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Colldejou (Tarragona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Hospitalet De Llobregat, L' (Barcelona), publicado en CIDO

Convocatoria de 3 plazas de Convocatoria Administratius de Catalunya en Banyoles (Gerona), publicado en CIDO

Convocatoria de 2 plazas de Convocatoria Administratius de Catalunya en Banyoles (Gerona), publicado en CIDO

Oferta de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Pont De Vilomara I Rocafort, El (Barcelona), publicado en BOP de 27/03/2023

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Mancomunidad Intermunicipal Voluntaria La Plana (Barcelona), publicado en BOE nº 71 de 24/03/2023

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Montesquiu (Barcelona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Riner (Lérida), publicado en CIDO

Oferta de 3 plazas de Administratius de Catalunya en Badia Del Valles (Barcelona), publicado en BOP DE 23/03/2023

Convocatoria de 2 plazas de Convocatoria Administratius de Catalunya en Sant Esteve De Palautordera (Barcelona), publicado en Descargar Documento Oficial | BOP de 23/03/2023

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Santa Margarida I Els Monjos (Barcelona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Santa Margarida I Els Monjos (Barcelona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Calaf (Barcelona), publicado en CIDO

Convocatoria de 6 plazas de Convocatoria Administratius de Catalunya en Patronato Municipal de Turismo de Tarragona (Tarragona), publicado en BOE nº 67 de 20/03/2023

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Bordils (Gerona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Ullastrell (Barcelona), publicado en Descargar Documento Oficial

Convocatoria de 2 plazas de Convocatoria Administratius de Catalunya en Consell Comarcal del Ripollés (Gerona), publicado en CIDO | CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Torre De Fontaubella, La (Tarragona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Sant Quirze Del Valles (Barcelona), publicado en CIDO

Oferta de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Malla (Barcelona), publicado en BOP DE 15/03/2023

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Abrera (Barcelona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Abrera (Barcelona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Valls (Tarragona), publicado en BOE nº 62 DE 14/03/2023

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Cubelles (Barcelona), publicado en BOE nº 62 DE 14/03/2023

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Reus (Tarragona), publicado en CIDO

Convocatoria de 2 plazas de Convocatoria Administratius de Catalunya en Consejo Comarcal de El Montsía (Tarragona), publicado en CIDO | CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Roda De Ter (Barcelona), publicado en BOP de 11/03/2023

Convocatoria de 2 plazas de Convocatoria Administratius de Catalunya en Sant Jaume Dels Domenys (Tarragona), publicado en CIDO | CIDO

Oferta de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Esparreguera (Barcelona), publicado en BOP DE 10/03/2023

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Consell Comarcal la Cerdanyá (Gerona), publicado en CIDO

Convocatoria de 4 plazas de Convocatoria Administratius de Catalunya en Salud Catalunya Central- Hopital de Berga (Barcelona), publicado en DOGC de 09/03/2023

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Salud Catalunya Central- Hopital de Berga (Barcelona), publicado en DOGC de 09/03/2023

Convocatoria de 2 plazas de Convocatoria Administratius de Catalunya en Salud Catalunya Central- Hopital de Berga (Barcelona), publicado en DOGC de 09/03/2023

Convocatoria de 11 plazas de Convocatoria Administratius de Catalunya en Balaguer (Lérida), publicado en BOE nº 56 de 07/03/2023

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Sant Feliu De Llobregat (Barcelona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Santa Margarida I Els Monjos (Barcelona), publicado en CIDO

Convocatoria de 2 plazas de Convocatoria Administratius de Catalunya en Palafolls (Barcelona), publicado en CIDO

Convocatoria de 4 plazas de Convocatoria Administratius de Catalunya en Santa Coloma De Farners (Gerona), publicado en BOE nº 53 de 03/03/2023

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Sils (Gerona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Barbera Del Valles (Barcelona), publicado en CIDO

Convocatoria de 12 plazas de Convocatoria Administratius de Catalunya en Cardedeu (Barcelona), publicado en BOE nº 50 DE 28/02/2022

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Amposta (Tarragona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Vic (Barcelona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Consell Comarcal del Priorat (Tarragona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Consell Comarcal de la Ribera D´Ebre (Tarragona), publicado en BOE nº 49 de 27/02/2023

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Consejo Comarcal de El Montsía (Tarragona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Roda De Ter (Barcelona), publicado en Descargar Documento Oficial

Convocatoria de 3 plazas de Convocatoria Administratius de Catalunya en Diputació de Tarragona (Tarragona), publicado en BOE nº 48 de 25/02/2023

Convocatoria de 3 plazas de Convocatoria Administratius de Catalunya en Mancomunidad Intermunicipal Voluntaria La Plana (Barcelona), publicado en BOE nº 47 de 24/02/2023 | BOE nº 47 de 24/02/2023

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Montagut (Gerona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Riudarenes (Gerona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Riudaura (Gerona), publicado en CIDO

Convocatoria de 24 plazas de Convocatoria Administratius de Catalunya en Diputació de Tarragona (Tarragona), publicado en BOE nº 46 de 23/02/2022 | BOE Nº 46 DE 23/02/2023 | BOE Nº 46 DE 23/02/2023

Convocatoria de 5 plazas de Convocatoria Administratius de Catalunya en Conselh Generau d’Aran (Lérida), publicado en BOE Nº 46 DE 23/02/2023

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Conselh Generau d’Aran (Lérida), publicado en BOE Nº 46 DE 23/02/2023

Convocatoria de 2 plazas de Convocatoria Administratius de Catalunya en Fonollosa (Barcelona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Martorelles (Barcelona), publicado en Descargar Documento Oficial

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Sant Salvador De Guardiola (Barcelona), publicado en BOP de 23/02/2023

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Cercs (Barcelona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Cercs (Barcelona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Mollerussa (Lérida), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Sant Andreu Salou (Gerona), publicado en CIDO

Convocatoria de 2 plazas de Convocatoria Administratius de Catalunya en Parets Del Valles (Barcelona), publicado en BOE nº 44 de 21/02/2023

Convocatoria de 4 plazas de Convocatoria Administratius de Catalunya en Cornudella De Montsant (Tarragona), publicado en CIDO | CIDO

Convocatoria de 20 plazas de Convocatoria Administratius de Catalunya en Piera (Barcelona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Santa Coloma De Gramenet (Barcelona), publicado en CIDO

Oferta de 2 plazas de Administratius de Catalunya en Palau-Solita I Plegamans (Barcelona), publicado en BOP de 20/02/2023

Oferta de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Palau-Solita I Plegamans (Barcelona), publicado en BOP de 20/02/2023

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Sant Marti Sarroca (Barcelona), publicado en BOE nº 43 de 20/02/2023

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Sant Marti Sarroca (Barcelona), publicado en BOE nº 43 de 20/02/2023

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Sant Celoni (Barcelona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Llagosta, La (Barcelona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Torre De Cabdella, La (Lérida), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Palafrugell (Gerona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Roda De Bara (Tarragona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Consell Comarcal de El Valles Occidental (Barcelona), publicado en CIDO

Convocatoria de 2 plazas de Convocatoria Administratius de Catalunya en Consell Comarcal del Vallés Oriental (Barcelona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Bisbal D'emporda, La (Gerona), publicado en CIDO

Convocatoria de 25 plazas de Convocatoria Administratius de Catalunya en Diputación Provincial de Barcelona (Barcelona), publicado en CIDO

Convocatoria de 4 plazas de Convocatoria Administratius de Catalunya en Diputación Provincial de Barcelona (Barcelona), publicado en CIDO

Convocatoria de 2 plazas de Convocatoria Administratius de Catalunya en Organisme de Gestió Tributària (ORGT) (Barcelona), publicado en CIDO

Convocatoria de 2 plazas de Convocatoria Administratius de Catalunya en Puigcerda (Gerona), publicado en CIDO | CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Pacs Del Penedes (Barcelona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Arboli (Tarragona), publicado en BOE nº 37 de 13/02/2023

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Sant Feliu De Llobregat (Barcelona), publicado en BOE nº 37 de 13/02/2023

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Sant Feliu De Llobregat (Barcelona), publicado en BOE nº 37 de 13/02/2023

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Vinebre (Tarragona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Aldea, L' (Tarragona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Tarragona (Tarragona), publicado en BOE nº 36 de 11/02/2023

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Tarragona (Tarragona), publicado en BOE nº 36 de 11/02/2023

Oferta de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Olerdola (Barcelona), publicado en BOP DE 10/02/2023

Oferta de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Sant Llorenç D'hortons (Barcelona), publicado en BOP DE 10/02/2023

Convocatoria de 5 plazas de Convocatoria Administratius de Catalunya en Mollerussa (Lérida), publicado en BOE nº 35 de 10/02/2023

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Consell Comarcal del Bages (Barcelona), publicado en BOP de 10/02/2023

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Consejo Comarcal de L'Alt Camp (Tarragona), publicado en DOGC de 10/02/2023

Convocatoria de 2 plazas de Convocatoria Administratius de Catalunya en Parets Del Valles (Barcelona), publicado en BOE nº 34 de 09/02/2023

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Ger (Gerona), publicado en CIDO

Convocatoria de 2 plazas de Convocatoria Administratius de Catalunya en Aitona (Lérida), publicado en CIDO

Convocatoria de 3 plazas de Convocatoria Administratius de Catalunya en Gualta (Gerona), publicado en CIDO | CIDO | CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Tarragona (Tarragona), publicado en BOE nº 33 de 08/02/2023

Convocatoria de 2 plazas de Convocatoria Administratius de Catalunya en Santa Coloma De Farners (Gerona), publicado en Descargar Documento Oficial

Convocatoria de 2 plazas de Convocatoria Administratius de Catalunya en Sabadell (Barcelona), publicado en CIDO

Convocatoria de 4 plazas de Convocatoria Administratius de Catalunya en Corporación de Salud del Maresme y la Selva (Barcelona), publicado en web

Convocatoria de 2 plazas de Convocatoria Administratius de Catalunya en Corporación de Salud del Maresme y la Selva (Barcelona), publicado en web

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Garriga, La (Barcelona), publicado en BOP de 03/02/2023

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Riudellots De La Selva (Gerona), publicado en BOE nº 28 de 02/02/2023

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Campllong (Gerona), publicado en DOGC de 02/02/2023

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Bellmunt Del Priorat (Tarragona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Campllong (Gerona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Hostalric (Gerona), publicado en CIDO

Oferta de 3 plazas de Administratius de Catalunya en Roda De Ter (Barcelona), publicado en BOP 2/2/2023

Oferta de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Sant Esteve De Palautordera (Barcelona), publicado en BOP de 2/2/2023

Oferta de 2 plazas de Administratius de Catalunya en Roda De Ter (Barcelona), publicado en BOP 2/2/2023

Oferta de 3 plazas de Administratius de Catalunya en Maçanet De La Selva (Gerona), publicado en DOGC de 01/02/2023

Convocatoria de 2 plazas de Convocatoria Administratius de Catalunya en Consell Comarcal de Osona (Barcelona), publicado en BOE nº 26 de 31/01/2023

Convocatoria de 3 plazas de Convocatoria Administratius de Catalunya en Maçanet De La Selva (Gerona), publicado en CIDO

Convocatoria de 2 plazas de Convocatoria Administratius de Catalunya en Arenys De Mar (Barcelona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Albesa (Lérida), publicado en CIDO

Convocatoria de 2 plazas de Convocatoria Administratius de Catalunya en Castello D'empuries (Gerona), publicado en Descargar Documento Oficial

Convocatoria de 18 plazas de Convocatoria Administratius de Catalunya en Patronato Municipal de Deportes de Tarragona (Tarragona), publicado en BOE nº 22 de 26/01/2023

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Patronato Municipal de Deportes de Tarragona (Tarragona), publicado en BOE nº 22 de 26/01/2023

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Sarria De Ter (Gerona), publicado en CIDO

Convocatoria de 7 plazas de Convocatoria Administratius de Catalunya en Matadepera (Barcelona), publicado en CIDO | CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Sant Feliu De Llobregat (Barcelona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Consell Comarcal de l'Anoia (Barcelona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Consell Comarcal de l'Anoia (Barcelona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Consell Comarcal de Les Garrigues (Lérida), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Bolvir (Gerona), publicado en CIDO

Convocatoria de 2 plazas de Convocatoria Administratius de Catalunya en Bolvir (Gerona), publicado en CIDO

Convocatoria de 17 plazas de Convocatoria Administratius de Catalunya en Girona (Gerona), publicado en CIDO | CIDO | CIDO | CIDO | CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Roda De Ter (Barcelona), publicado en Descargar Documento Oficial

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Sant Sadurni D'anoia (Barcelona), publicado en BOE nº 17 DE 20/01/2023

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Sant Sadurni D'anoia (Barcelona), publicado en BOE nº 17 DE 20/01/2023

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Torroella De Montgri (Gerona), publicado en BOE nº 17 DE 20/01/2023

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Torroella De Montgri (Gerona), publicado en BOE nº 17 DE 20/01/2023

Convocatoria de 79 plazas de Convocatoria Administratius de Catalunya en Hospitalet De Llobregat, L' (Barcelona), publicado en DOGC de 20/01/2023

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Fuliola, La (Lérida), publicado en BOE nº 15 de 18/01/2023

Convocatoria de 3 plazas de Convocatoria Administratius de Catalunya en Sant Fruitos De Bages (Barcelona), publicado en BOE nº 14 de 17/01/2023

Convocatoria de 3 plazas de Convocatoria Administratius de Catalunya en Sant Fruitos De Bages (Barcelona), publicado en BOE nº 14 de 17/01/2023

Oferta de 3 plazas de Administratius de Catalunya en Tiana (Barcelona), publicado en BOP de 17/01/2023

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Santa Eulalia De Riuprimer (Barcelona), publicado en BOP de 17/01/2023

Convocatoria de 4 plazas de Convocatoria Administratius de Catalunya en Parlamento de Cataluña, publicado en DOGC de 16/01/2023

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Avia (Barcelona), publicado en BOP de 16/01/2023

Convocatoria de 5 plazas de Convocatoria Administratius de Catalunya en Pobla De Mafumet, La (Tarragona), publicado en BOE nº 12 de 14/01/2023

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Torello (Barcelona), publicado en BOE nº 04 de 05/01/2023

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Alcanar (Tarragona), publicado en BOE nº 04 de 05/01/2023

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Alcanar (Tarragona), publicado en BOE nº 04 de 05/01/2023

Convocatoria de 8 plazas de Convocatoria Administratius de Catalunya en Olesa De Montserrat (Barcelona), publicado en web

Convocatoria de 188 plazas de Convocatoria Administratius de Catalunya en ICS (Institut Català de la Salut), publicado en DOGC nº 8823, de 30/12/2022

Convocatoria de 729 plazas de Convocatoria Administratius de Catalunya en ICS (Institut Català de la Salut), publicado en DOGC nº 8823, de 30/12/2022

Convocatoria de 222 plazas de Convocatoria Administratius de Catalunya en ICS (Institut Català de la Salut), publicado en DOGC nº8823 de 30/12/2022

Convocatoria de 821 plazas de Convocatoria Administratius de Catalunya en ICS (Institut Català de la Salut), publicado en DOGC nº8823 de 30/12/2022

Convocatoria de 3 plazas de Convocatoria Administratius de Catalunya en Mollet Del Valles (Barcelona), publicado en web

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Mollet Del Valles (Barcelona), publicado en web

Convocatoria de 19 plazas de Convocatoria Administratius de Catalunya en Montcada I Reixac (Barcelona), publicado en CIDO | CIDO | CIDO

Convocatoria de 2 plazas de Convocatoria Administratius de Catalunya en Juneda (Lérida), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Mataró (Barcelona), publicado en DOGC nº 8820, de 27/12/2022

Convocatoria de 2 plazas de Convocatoria Administratius de Catalunya en Arenys De Munt (Barcelona), publicado en DOGC nº 8820, de 27/12/2022

Convocatoria de 2 plazas de Convocatoria Administratius de Catalunya en Sant Vicenç Dels Horts (Barcelona), publicado en BOE nº 307 de 23/12/2022

Convocatoria de 8 plazas de Convocatoria Administratius de Catalunya en , publicado en DOGC DE 21/12/2022

Convocatoria de 373 plazas de Convocatoria Administratius de Catalunya en Generalitat de Cataluña, publicado en DOGC de 20/12/2022

Convocatoria de 545 plazas de Convocatoria Administratius de Catalunya en Generalitat de Cataluña, publicado en DOGC de 20/12/2022

Convocatoria de 41 plazas de Convocatoria Administratius de Catalunya en Barcelona, publicado en DOGC de 20/12/2022 | DOGC de 20/12/2022

Convocatoria de 3 plazas de Convocatoria Administratius de Catalunya en Banyoles (Gerona), publicado en BOE nº 303 de 19/12/2022

Convocatoria de 3 plazas de Convocatoria Administratius de Catalunya en Baga (Barcelona), publicado en BOE nº 303 de 19/12/2022

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Vilanova D'escornalbou (Tarragona), publicado en CIDO

Convocatoria de 2 plazas de Convocatoria Administratius de Catalunya en Vilanova D'escornalbou (Tarragona), publicado en CIDO | CIDO

Convocatoria de 3 plazas de Convocatoria Administratius de Catalunya en Castellbell I El Vilar (Barcelona), publicado en BOE nº 301 de 16/12/2022

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Prades (Tarragona), publicado en BOE nº 301 de 16/12/2022

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Porqueres (Gerona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Valls (Tarragona), publicado en CIDO

Convocatoria de 5 plazas de Convocatoria Administratius de Catalunya en Valls (Tarragona), publicado en CIDO | CIDO | CIDO

Convocatoria de 2 plazas de Convocatoria Administratius de Catalunya en Asco (Tarragona), publicado en Descargar Documento Oficial

Convocatoria de 6 plazas de Convocatoria Administratius de Catalunya en Caldes D'estrac (Barcelona), publicado en CIDO

Convocatoria de 2 plazas de Convocatoria Administratius de Catalunya en Vilanova I La Geltru (Barcelona), publicado en DOGC de 14/12/2022

Convocatoria de 56 plazas de Convocatoria Administratius de Catalunya en Área metropolitana de Barcelona (Barcelona), publicado en CIDO | CIDO | CIDO | CIDO | CIDO

Convocatoria de 3 plazas de Convocatoria Administratius de Catalunya en Área metropolitana de Barcelona (Barcelona), publicado en CIDO

Convocatoria de 3 plazas de Convocatoria Administratius de Catalunya en Alella (Barcelona), publicado en DOGC de 13/12/2022

Convocatoria de 2 plazas de Convocatoria Administratius de Catalunya en Rellinars (Barcelona), publicado en DOGC de 13/12/2022

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Rellinars (Barcelona), publicado en DOGC de 13/12/2022

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Vallirana (Barcelona), publicado en DOGC de 13/12/2022

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Instituto Municipal de Trabajo Salvador Segui (Lérida), publicado en CIDO

Convocatoria de 3 plazas de Convocatoria Administratius de Catalunya en Instituto Municipal de Trabajo Salvador Segui (Lérida), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Montmaneu (Barcelona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Gosol (Lérida), publicado en

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Consell Comarcal del Moianès (Barcelona), publicado en CIDO

Convocatoria de 26 plazas de Convocatoria Administratius de Catalunya en Red local Municipios Gerundenses (Gerona), publicado en DOGC DE 12/12/2022

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Hostalets De Pierola, Els (Barcelona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Sant Fost De Campsentelles (Barcelona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Santa Eulalia De Ronçana (Barcelona), publicado en CIDO

Convocatoria de 7 plazas de Convocatoria Administratius de Catalunya en Santa Eulalia De Ronçana (Barcelona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Sant Vicenç De Torello (Barcelona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Sant Jordi Desvalls (Gerona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Vilanova De Meia (Lérida), publicado en Descargar Documento Oficial

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Cadaques (Gerona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Ogassa (Gerona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Roquetes (Tarragona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Dosrius (Barcelona), publicado en CIDO

Convocatoria de 2 plazas de Convocatoria Administratius de Catalunya en Mercat de les Flors/Centre de les Arts de Moviment (Barcelona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Canonja, La (Tarragona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Sant Mateu De Bages (Barcelona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Sant Salvador De Guardiola (Barcelona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Llorac (Tarragona), publicado en Descargar Documento Oficial

Convocatoria de 2 plazas de Convocatoria Administratius de Catalunya en Lloret De Mar (Gerona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Savalla Del Comtat (Tarragona), publicado en CIDO

Convocatoria de 3 plazas de Convocatoria Administratius de Catalunya en , publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Cabanes (Gerona), publicado en CIDO

Convocatoria de 4 plazas de Convocatoria Administratius de Catalunya en Almacelles (Lérida), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Senan (Tarragona), publicado en CIDO

Convocatoria de 6 plazas de Convocatoria Administratius de Catalunya en Consell Comarcal de la Selva (Gerona), publicado en CIDO | CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Conesa (Tarragona), publicado en Descargar Documento Oficial

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Conesa (Tarragona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Vallfogona De Riucorp (Tarragona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Pla De Santa Maria, El (Tarragona), publicado en Descargar Documento Oficial

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Generalitat de Cataluña, publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Generalitat de Cataluña, publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Generalitat de Cataluña, publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Alforja (Tarragona), publicado en CIDO

Convocatoria de 2 plazas de Convocatoria Administratius de Catalunya en Alforja (Tarragona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Sant Feliu De Guixols (Gerona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Sarroca De Lleida (Lérida), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Capellades (Barcelona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Pla Del Penedes, El (Barcelona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Sant Quirze Del Valles (Barcelona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Consorcio de Bienestar Social Gironés-Salt (Gerona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Consorcio de Bienestar Social Gironés-Salt (Gerona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Navas (Barcelona), publicado en DOGC de 22/11/2022

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Sant Climent Sescebes (Gerona), publicado en Descargar Documento Oficial

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Consell Comarcal de la Ribera D´Ebre (Tarragona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Consell Comarcal de la Ribera D´Ebre (Tarragona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Lluça (Barcelona), publicado en Descargar Documento Oficial

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Sant Fruitos De Bages (Barcelona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Sant Fruitos De Bages (Barcelona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Santa Eugenia De Berga (Barcelona), publicado en CIDO

Convocatoria de 3 plazas de Convocatoria Administratius de Catalunya en Consejo Comarcal el Baix Llobregat (Barcelona), publicado en CIDO

Oferta de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Torre De Claramunt, La (Barcelona), publicado en BOP de 15/11/2022

Oferta de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Torre De Claramunt, La (Barcelona), publicado en BOP de 15/11/2022

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Espluga De Francoli, L' (Tarragona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Cadaques (Gerona), publicado en DOGC de 15/11/2022 | CIDO

Oferta de 20 plazas de Administratius de Catalunya en Salou (Tarragona), publicado en DOGC nº 8792 de 14/11/2022

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Sant Vicenç De Castellet (Barcelona), publicado en CIDO

Oferta de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Almacelles (Lérida), publicado en DOGC DE 11/11/2022

Oferta de 2 plazas de Administratius de Catalunya en Almacelles (Lérida), publicado en DOGC DE 11/11/2022

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Alp (Gerona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Consejo Comarcal de El Montsía (Tarragona), publicado en CIDO

Oferta de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Roda De Ter (Barcelona), publicado en BOP DE 09/11/2022

Oferta de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Argençola (Barcelona), publicado en DOGC DE 04/11/2022

Oferta de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Santa Barbara (Tarragona), publicado en DOGC de 04/11/2022

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Reus (Tarragona), publicado en BOP de 04/11/2022

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Vinyols I Els Arcs (Tarragona), publicado en BOE nº 264 de 03/11/2022

Oferta de 2 plazas de Administratius de Catalunya en Benissanet (Tarragona), publicado en DOGC de 02/11/2022

Convocatoria de 2 plazas de Convocatoria Administratius de Catalunya en Consell Comarcal Urgell (Lérida), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Argençola (Barcelona), publicado en Descargar Documento Oficial

Convocatoria de 2 plazas de Convocatoria Administratius de Catalunya en Odena (Barcelona), publicado en Descargar Documento Oficial

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Dipsalut (Organismo autónomo de Salud Pública) (Gerona), publicado en Descargar Documento Oficial

Oferta de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Argençola (Barcelona), publicado en BOP de 28/10/2022

Convocatoria de 232 plazas de Convocatoria Administratius de Catalunya en Diputación Provincial de Barcelona (Barcelona), publicado en Descargar Documento Oficial

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Rubi (Barcelona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Sant Gregori (Municipio) (Gerona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Margalef (Tarragona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Calella (Barcelona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Juneda (Lérida), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Tona (Barcelona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Consell Comarcal del Baix Empordá (Gerona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Llagosta, La (Barcelona), publicado en Descargar Documento Oficial

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Argentona (Barcelona), publicado en CIDO

Convocatoria de 3 plazas de Convocatoria Administratius de Catalunya en Olot (Gerona), publicado en CIDO

Convocatoria de 2 plazas de Convocatoria Administratius de Catalunya en Santa Cristina D'aro (Gerona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Llinars Del Valles (Barcelona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Sant Jordi Desvalls (Gerona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Tremp (Lérida), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Banyoles (Gerona), publicado en DOGC nº 8771, de 13/10/2022

Convocatoria de 10 plazas de Convocatoria Administratius de Catalunya en Consell Comarcal del Baix Empordá (Gerona), publicado en BOE nº 243, de 10/10/2022

Convocatoria de 19 plazas de Convocatoria Administratius de Catalunya en Consell Comarcal del Baix Empordá (Gerona), publicado en BOE nº 243, de 10/10/2022

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Parets Del Valles (Barcelona), publicado en CIDO

Oferta de 8 plazas de Administratius de Catalunya en Abrera (Barcelona), publicado en BOP de 05/10/2022

Oferta de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Abrera (Barcelona), publicado en BOP de 05/10/2022

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Consell Comarcal del Moianès (Barcelona), publicado en BOP de 05/10/2022

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Mancomunitat Alta Segarra (Barcelona), publicado en CIDO

Convocatoria de 2 plazas de Convocatoria Administratius de Catalunya en Llinars Del Valles (Barcelona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Reus (Tarragona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Sort (Lérida), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Sant Vicenç Dels Horts (Barcelona), publicado en BOPde 03/10/2022

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Montmelo (Barcelona), publicado en Descargar Documento Oficial

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Seva (Barcelona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Ger (Gerona), publicado en CIDO

Oferta de 2 plazas de Administratius de Catalunya en Castello D'empuries (Gerona), publicado en DOGC de 28/09/2022

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Porqueres (Gerona), publicado en Descargar Documento Oficial

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Masquefa (Barcelona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Masquefa (Barcelona), publicado en CIDO

Convocatoria de 2 plazas de Convocatoria Administratius de Catalunya en Sabadell (Barcelona), publicado en CIDO | CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Consell Comarcal de Osona (Barcelona), publicado en DOGC de 27/09/2022

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Amposta (Tarragona), publicado en BOE nº 230 de 24/09/2022

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Baga (Barcelona), publicado en BOE nº 229 de 23/09/2022

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Santa Coloma De Cervello (Barcelona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Vallfogona De Balaguer (Lérida), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Consell Comarcal del Baix Empordá (Gerona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Tivenys (Tarragona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Consell Comarcal de Osona (Barcelona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Canet De Mar (Barcelona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Brunyola (Gerona), publicado en CIDO

Convocatoria de 8 plazas de Convocatoria Administratius de Catalunya en Olesa De Montserrat (Barcelona), publicado en BOP de 20/09/2022 | DOGC de 19/09/2022

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Abrera (Barcelona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Begues (Barcelona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Consorcio de Aguas Costa Brava Girona (Gerona), publicado en dogc de 16/09/2022

Oferta de 7 plazas de Administratius de Catalunya en Llança (Gerona), publicado en DOGC de 15/09/2022

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Blanes (Gerona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Sant Pere De Ribes (Barcelona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Sant Pere De Ribes (Barcelona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Lliça De Vall (Barcelona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Granollers (Barcelona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Vic (Barcelona), publicado en CIDO

Oferta de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Riera De Gaia, La (Tarragona), publicado en DOGC de 12/09/2022

Convocatoria de 2 plazas de Convocatoria Administratius de Catalunya en Manresa (Barcelona), publicado en CIDO

Oferta de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Montmelo (Barcelona), publicado en BOP de 09/09/2022

Oferta de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Dipsalut (Organismo autónomo de Salud Pública) (Gerona), publicado en DOGC de 09/09/2022

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Sant Joan De Mollet (Gerona), publicado en BOE nº 217 DE 09/09/2022

Oferta de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Vilanova De Meia (Lérida), publicado en DOGC de 08/09/2022

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Montferri (Tarragona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Consell Comarcal del Vallés Oriental (Barcelona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Arboç, L' (Tarragona), publicado en DOGC de 02/09/2022

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Moia (Barcelona), publicado en Descargar Documento Oficial

Oferta de 3 plazas de Administratius de Catalunya en Sant Vicenç De Castellet (Barcelona), publicado en BOP de 02/09/2022

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Sabadell (Barcelona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Torello (Barcelona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Mont-Roig Del Camp (Tarragona), publicado en DOGC de 31/08/2022

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Sant Joan De Les Abadesses (Gerona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Llagostera (Gerona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Molins De Rei (Barcelona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Pobla De Mafumet, La (Tarragona), publicado en DOGC nº 8733, de 18/08/2022

Oferta de 4 plazas de Administratius de Catalunya en Lliça De Vall (Barcelona), publicado en BOP de 17/08/2022

Oferta de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Roca Del Valles, La (Barcelona), publicado en BOP de 17/08/2022

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Coma I La Pedra, La (Lérida), publicado en BOE nº 194, de 13/08/2022

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Reus Esport i Lleure SA (Tarragona), publicado en BOP de 16/08/2022

Oferta de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Sant Joan De Les Abadesses (Gerona), publicado en DOGC nº 8728, de 10/08/2022

Oferta de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Sant Joan De Les Abadesses (Gerona), publicado en DOGC nº 8728, de 10/08/2022

Oferta de 2 plazas de Administratius de Catalunya en Conselh Generau d’Aran (Lérida), publicado en DOGC nº 8727, de 09/08/2022

Oferta de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Gombren (Gerona), publicado en DOGC de 04/08/2022

Oferta de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Vilafranca Del Penedes (Barcelona), publicado en DOGC de 04/08/2022

Oferta de 4 plazas de Administratius de Catalunya en Vilafranca Del Penedes (Barcelona), publicado en DOGC de 04/08/2022

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Consell Comarcal de l'Anoia (Barcelona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Palafolls (Barcelona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Consorci De Les Vies Verdes De Girona (Gerona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Consell Comarcal Alt Emporda (Gerona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Consell Comarcal Alt Emporda (Gerona), publicado en CIDO

Convocatoria de 12 plazas de Convocatoria Administratius de Catalunya en Diputació de Girona (Gerona), publicado en Descargar Documento Oficial | Descargar Documento Oficial

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Olivella (Barcelona), publicado en BOE nº 182 de 30/07/2022

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Entidad Municipal Descentralizada Jesús (Tarragona), publicado en BOE nº 181 de 29/07/2022

Oferta de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Sant Celoni (Barcelona), publicado en DOGC de 28/07/2022

Convocatoria de 3 plazas de Convocatoria Administratius de Catalunya en Sant Adria De Besos (Barcelona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Consell Comarcal de l'Anoia (Barcelona), publicado en BOP de 28/07/2022

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Ponts (Lérida), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Ponts (Lérida), publicado en CIDO

Convocatoria de 17 plazas de Convocatoria Administratius de Catalunya en Argentona (Barcelona), publicado en DOGC de 26/07/2022

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Porqueres (Gerona), publicado en BOP nº140 de 25/07/2022

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Bruc, El (Barcelona), publicado en DOGC nº 8716, de 25/07/2022

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Porqueres (Gerona), publicado en DOGC nº 8716, de 25/07/2022

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Diputació de Tarragona (Tarragona), publicado en CIDO

Oferta de 3 plazas de Administratius de Catalunya en Mollet Del Valles (Barcelona), publicado en DOGC de 20/07/2022

Oferta de 2 plazas de Administratius de Catalunya en Mollet Del Valles (Barcelona), publicado en DOGC de 20/07/2022

Oferta de 22 plazas de Administratius de Catalunya en Diputación Provincial de Barcelona (Barcelona), publicado en DOGC DE 20/07/2022

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Corbera De Llobregat (Barcelona), publicado en CIDO

Oferta de 3 plazas de Administratius de Catalunya en Cornella De Llobregat (Barcelona), publicado en BOP de 15/07/2022

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Cervello (Barcelona), publicado en Descargar Documento Oficial

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Palafrugell (Gerona), publicado en CIDO

Oferta de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Viladecavalls (Barcelona), publicado en BOP de 13/07/2022

Convocatoria de 3 plazas de Convocatoria Administratius de Catalunya en Instituto Municipal de Parques y Jardines (Barcelona), publicado en DOGC de 13/07/2022

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Sant Climent Sescebes (Gerona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Sora (Barcelona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Canovelles (Barcelona), publicado en BOE nº 166 DE 12/07/2022

Oferta de 9 plazas de Administratius de Catalunya en Montcada I Reixac (Barcelona), publicado en BOP de 11/07/2022

Oferta de 2 plazas de Administratius de Catalunya en Montcada I Reixac (Barcelona), publicado en BOP de 11/07/2022

Convocatoria de 3 plazas de Convocatoria Administratius de Catalunya en Tortosa (Tarragona), publicado en BOE nº 165 de 11/07/2022

Oferta de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Gelida (Barcelona), publicado en BOP de 07/07/2022

Convocatoria de 7 plazas de Convocatoria Administratius de Catalunya en Roses (Gerona), publicado en Descargar Documento Oficial

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Espluga De Francoli, L' (Tarragona), publicado en CIDO

Oferta de 4 plazas de Administratius de Catalunya en Vic (Barcelona), publicado en BOP de 296/06/2022

Convocatoria de 4 plazas de Convocatoria Administratius de Catalunya en Piera (Barcelona), publicado en Descargar Documento Oficial

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Sant Feliu De Pallerols (Gerona), publicado en CIDO

Oferta de 2 plazas de Administratius de Catalunya en Torello (Barcelona), publicado en BOP de 29/06/2022

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Masies De Voltrega, Les (Gleva, La) (Barcelona), publicado en CIDO

Oferta de 7 plazas de Administratius de Catalunya en Sant Pere De Ribes (Barcelona), publicado en DOGC nº 8696 de 27/06/2022

Oferta de 2 plazas de Administratius de Catalunya en Torello (Barcelona), publicado en DOGC nº 8696 de 27/06/2022

Oferta de 12 plazas de Administratius de Catalunya en Consell Comarcal del Bages, publicado en DOGC nº 8696 de 27/06/2022

Oferta de 7 plazas de Administratius de Catalunya en Sant Pere De Ribes (Barcelona), publicado en BOP de 27/06/2022

Oferta de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Figueres (Gerona), publicado en DOGC de 22/06/2022

Oferta de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Suria (Barcelona), publicado en DOGC de 22/06/2022

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Balenyà (Barcelona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Calldetenes (Barcelona), publicado en CIDO

Oferta de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Sant Pere De Torello (Barcelona), publicado en BOP de 20/06/2022

Oferta de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Sant Pere De Torello (Barcelona), publicado en BOP de 20/06/2022

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Reus (Tarragona), publicado en BOE nº 146 DE 20/06/2022

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Sant Sadurni D'anoia (Barcelona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Vilafranca Del Penedes (Barcelona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Masquefa (Barcelona), publicado en DOGC de 20/06/2022

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Sant Climent De Llobregat (Barcelona), publicado en CIDO

Convocatoria de 2 plazas de Convocatoria Administratius de Catalunya en Sant Andreu De La Barca (Barcelona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Sant Andreu De La Barca (Barcelona), publicado en Descargar Documento Oficial

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Sant Andreu De La Barca (Barcelona), publicado en Descargar Documento Oficial

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Amer (Gerona), publicado en Descargar Documento Oficial

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Amposta (Tarragona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Consell Comarcal del Baix Penedes (Tarragona), publicado en CIDO

Convocatoria de 2 plazas de Convocatoria Administratius de Catalunya en Torrelles De Llobregat (Barcelona), publicado en Descargar Documento Oficial

Oferta de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Santa Maria D'olo (Barcelona), publicado en BOP de 07/06/2022

Oferta de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Santa Maria D'olo (Barcelona), publicado en BOP de 07/06/2022

Oferta de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Garriguella (Gerona), publicado en DOGC nº 8682, de 03/06/2022

Oferta de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Tortella (Gerona), publicado en DOGC nº 8682, de 03/06/2022

Oferta de 2 plazas de Administratius de Catalunya en Tortella (Gerona), publicado en DOGC nº 8682, de 03/06/2022

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Vilassar De Mar (Barcelona), publicado en DOGC nº 8682, de 03/06/2022

Oferta de 4 plazas de Administratius de Catalunya en Canet De Mar (Barcelona), publicado en BOPB 03/06/2022

Oferta de 112 plazas de Administratius de Catalunya en Hospitalet De Llobregat, L' (Barcelona), publicado en BOPB 03/06/2022

Oferta de 9 plazas de Administratius de Catalunya en Matadepera (Barcelona), publicado en BOPB 03/06/2022

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Garrigoles (Gerona), publicado en DOGC de 01/06/2022

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Vilaplana (Lérida), publicado en DOGC de 01/06/2022

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Cervera (Lérida), publicado en CIDO

Convocatoria de 2 plazas de Convocatoria Administratius de Catalunya en Santa Margarida I Els Monjos (Barcelona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Martorelles (Barcelona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Vic (Barcelona), publicado en DOGC DE 27/05/2022 | CIDO

Oferta de 976 plazas de Administratius de Catalunya en Generalitat de Cataluña, publicado en DOGC nº 8675 de 25/05/2022

Oferta de 2909 plazas de Administratius de Catalunya en Generalitat de Cataluña, publicado en DOGC nº 8675 de 25/05/2022

Oferta de 232 plazas de Administratius de Catalunya en Diputación Provincial de Barcelona (Barcelona), publicado en DOGC nº 8674 de 24/05/2022

Convocatoria de 7 plazas de Convocatoria Administratius de Catalunya en Sant Vicenç Dels Horts (Barcelona), publicado en BOE nº 125 de 26/05/2022

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Santa Margarida I Els Monjos (Barcelona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Santpedor (Barcelona), publicado en BOP de 25/05/2022

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Vilafranca Del Penedes (Barcelona), publicado en CIDO

Oferta de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Sant Marti De Centelles (Barcelona), publicado en BOP de 24/05/2022

Oferta de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Sant Marti De Centelles (Barcelona), publicado en BOP de 24/05/2022

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Cambrils (Tarragona), publicado en CIDO

Oferta de 4 plazas de Administratius de Catalunya en Badalona (Barcelona), publicado en DOGC de 23/05/2022

Oferta de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Badalona (Barcelona), publicado en DOGC de 23/05/2022

Oferta de 6 plazas de Administratius de Catalunya en Calafell (Tarragona), publicado en DOGC de 23/05/2022

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Reus (Tarragona), publicado en BOP de 23/05/2022

Oferta de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Tiana (Barcelona), publicado en BOP de 23/05/2022

Convocatoria de 2 plazas de Convocatoria Administratius de Catalunya en Figueres (Gerona), publicado en CIDO

Oferta de 12 plazas de Administratius de Catalunya en Badia Del Valles (Barcelona), publicado en DOGC de 19/05/2022

Oferta de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Badia Del Valles (Barcelona), publicado en DOGC de 19/05/2022

Oferta de 2 plazas de Administratius de Catalunya en Coll De Nargo (Lérida), publicado en DOGC DE 19/05/2022

Oferta de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Coll De Nargo (Lérida), publicado en DOGC DE 19/05/2022

Oferta de 2 plazas de Administratius de Catalunya en Guixers (Lérida), publicado en DOGC de 19/05/2022

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Sant Joan De Vilatorrada (Barcelona), publicado en BOP de 19/05/2022

Oferta de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Castellar Del Valles (Barcelona), publicado en DOGC de 18/05/2022

Oferta de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Corbera D'ebre (Tarragona), publicado en DOGC de 18/05/2022

Oferta de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Corbera D'ebre (Tarragona), publicado en DOGC de 18/05/2022

Oferta de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Girona (Gerona), publicado en DOGC DE 18/05/2022

Oferta de 4 plazas de Administratius de Catalunya en Girona (Gerona), publicado en DOGC DE 18/05/2022

Oferta de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Poboleda (Tarragona), publicado en DOGC de 18/05/2022

Oferta de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Cabra Del Camp (Tarragona), publicado en DOGC DE 17/05/2022

Oferta de 2 plazas de Administratius de Catalunya en Cabra Del Camp (Tarragona), publicado en DOGC DE 17/05/2022

Oferta de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Secuita, La (Tarragona), publicado en DOGC DE 17/05/2022

Convocatoria de 11 plazas de Convocatoria Administratius de Catalunya en Girona (Gerona), publicado en DOGC de 17/05/2022

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Vilabertran (Gerona), publicado en DOGC DE 17/05/2022

Oferta de 4 plazas de Administratius de Catalunya en Tona (Barcelona), publicado en CIDO

Oferta de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Martorell (Barcelona), publicado en DOGC de 16/05/2022

Oferta de 4 plazas de Administratius de Catalunya en Martorell (Barcelona), publicado en DOGC de 16/05/2022

Oferta de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Roquetes (Tarragona), publicado en DOGC de 16/05/2022

Convocatoria de 2 plazas de Convocatoria Administratius de Catalunya en Sant Vicenç Dels Horts (Barcelona), publicado en Descargar Documento Oficial

Oferta de 12 plazas de Administratius de Catalunya en Cardedeu (Barcelona), publicado en DOGC de 13/05/2022

Oferta de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Lluça (Barcelona), publicado en DOGC de 13/05/2022

Oferta de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Sant Climent Sescebes (Gerona), publicado en DOGC de 13/05/2022

Oferta de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Tavernoles (Barcelona), publicado en DOGC de 13/05/2022

Oferta de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Vilanova De Meia (Lérida), publicado en DOGC DE 13/05/2022

Oferta de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Copons (Barcelona), publicado en DOGC de 12/05/2022

Oferta de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Copons (Barcelona), publicado en DOGC de 12/05/2022

Oferta de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Conesa (Tarragona), publicado en DOGC DE 10/05/2022

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Castellar Del Valles (Barcelona), publicado en DOGC de 10/05/2022

Oferta de 3 plazas de Administratius de Catalunya en Sant Celoni (Barcelona), publicado en DOGC de 09/05/2022

Oferta de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Sant Celoni (Barcelona), publicado en DOGC de 09/05/2022

Oferta de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Savalla Del Comtat (Tarragona), publicado en DOGC de 09/05/2022

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Begur (Gerona), publicado en Descargar Documento Oficial

Convocatoria de 2 plazas de Convocatoria Administratius de Catalunya en Sant Feliu De Guixols (Gerona), publicado en CIDO

Oferta de 2 plazas de Administratius de Catalunya en Parets Del Valles (Barcelona), publicado en BOP de 09/05/2022

Convocatoria de 2 plazas de Convocatoria Administratius de Catalunya en Tortosa (Tarragona), publicado en Descargar Documento Oficial

Oferta de 58 plazas de Administratius de Catalunya en Área metropolitana de Barcelona (Barcelona), publicado en DOGC DE 06/05/2022

Convocatoria de 3 plazas de Convocatoria Administratius de Catalunya en Amposta (Tarragona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Planes D'hostoles, Les (Gerona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Torre De Claramunt, La (Barcelona), publicado en DOGC DE 06/05/2022

Convocatoria de 4 plazas de Convocatoria Administratius de Catalunya en Bisbal Del Penedes, La (Tarragona), publicado en DOGC DE 05/05/2022 | DOGC DE 05/05/2022

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Llagostera (Gerona), publicado en CIDO

Oferta de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Falset (Tarragona), publicado en DOGC nº 8658, de 03/05/2022

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Torello (Barcelona), publicado en BOPB 02/05/2022

Oferta de 2 plazas de Administratius de Catalunya en Malgrat De Mar (Barcelona), publicado en DOGC de 29/04/2022|Bases comunes

Oferta de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Ulldecona (Tarragona), publicado en DOGC de 29/04/2022

Convocatoria de 8 plazas de Convocatoria Administratius de Catalunya en Collbato (Barcelona), publicado en Descargar Documento Oficial

Oferta de 3 plazas de Administratius de Catalunya en Torre De Cabdella, La (Lérida), publicado en DOGC de 26/04/2022

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Sant Fost De Campsentelles (Barcelona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius deCatalunya en Secuita, La (Tarragona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Santa Maria De Palautordera (Barcelona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Administratius de Catalunya en Consell Comarcal la Cerdanyá (Gerona), publicado en CIDO

Oferta de 2 plazas de Administratius de Catalunya en Oposición de Administratius de Catalunya, publicado en DOGC de 21/01/2022

Oferta de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Oposición de Administratius de Catalunya, publicado en DOGC DE 20/01/2022

Oferta de 2 plazas de Administratius de Catalunya en Oposición de Administratius de Catalunya, publicado en BOP de 19/01/2022

Oferta de 9 plazas de Administratius de Catalunya en Oposición de Administratius de Catalunya, publicado en DOGC de 18/01/2022

Oferta de 2 plazas de Administratius de Catalunya en Oposición de Administratius de Catalunya, publicado en DOGC de 18/01/2022

Oferta de 143 plazas de Administratius de Catalunya en Oposición de Administratius de Catalunya, publicado en BOP de 10/01/2022

Oferta de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Oposición de Administratius de Catalunya, publicado en BOP de 07/01/2022

Oferta de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Oposición de Administratius de Catalunya, publicado en BOP de 07/01/2022

Oferta de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Oposición de Administratius de Catalunya, publicado en DOGC de 07/01/2022

Oferta de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Oposición de Administratius de Catalunya, publicado en DOGC de 07/01/2022

Oferta de 8 plazas de Administratius de Catalunya en Oposición de Administratius de Catalunya, publicado en BOP de 05/01/2022

Oferta de 4 plazas de Administratius de Catalunya en Oposición de Administratius de Catalunya, publicado en BOP de 05/01/2022

Oferta de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Oposición de Administratius de Catalunya, publicado en DOGC de 8577 de 04/01/2022

Oferta de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Oposición de Administratius de Catalunya, publicado en DOGC de 8577 de 04/01/2022

Oferta de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Oposición de Administratius de Catalunya, publicado en DOGC de 04/01/2022

Oferta de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Oposición de Administratius de Catalunya, publicado en DOGC de 04/01/2022

Oferta de 2 plazas de Administratius de Catalunya en Oposición de Administratius de Catalunya, publicado en DOGC de 04/01/2022

©2024 Serfuncionario.net - Política de privacidad - Aviso legal


¡Hola! Utilizamos cookies propias y de terceros para analizar el uso de esta web. Al continuar navegando aceptas nuestra política de cookies. Aceptar | Más información