Últimas plazas 2024 Listado oposiciones Guia y Consejos Cursos Foros Buscador

Oposiciones Técnic Especialista en Serveis Penitenciaris Generalitat de Catalunya

 Has pensat a treballar a les serveis penitenciaris de Catalunya? Treballar a les presons és una bona opció per per tenir una feina estable i amb bones condicions a la teva localitat.

Les oposicions de tècnic especialista en serveis penitenciaris a Catalunya pertanyen al grup C i estan dirigides a persones amb estudis mínims de batxiller. Entre les funcions del qual estan destinades a vetllar per la seguretat interna de les institucions penitenciàries de Catalunya.

Les principals motivacions d’una persona que vulgui accedir al Cos de tècnics d’institucions penitenciàries han de ser la reeducació i la reinserció social dels presos. Entre les seves funcions més destacades es troben vigilar que es compleixen les normes de custòdia i retenció dels presos, contribuir a l’assistència i satisfacció de les necessitats bàsiques dels interns i també l’assistència social dels familiars i les llibertats.

 

Aquestes oposicions per als serveis penitenciaris, en la seva fase d’oposició, consisteixen en quatre proves. La primera prova consta de dos exercicis: el primer és una prova psicotècnica i el segon un exercici de capacitat física. La segona prova consta de dos qüestionaris de tipus test sobre la part general del temari i sobre la part específica (100 preguntes per cada test). La tercera prova és de coneixements de llengua catalana, i per últim, la quarta és una prova mèdica.

Requisits Oposicions de Tècnic Especialista en Serveis Penitenciaris
 • Tenir la nacionalitat espanyola o ser nacional d'algun dels Estats membres de la Unió Europea o d'altres Estats en què sigui aplicable la lliure circulació de treballadors.
 • Haver complert els 16 anys i no superar l'edat establerta per a la jubilació forçosa.
 • Tenir el títol de batxiller, de tècnic o qualsevol altre de nivell superior o equivalent, o estar en condicions d'obtenir-lo en la data en què finalitza el termini de presentació de sol·licituds. Si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger, cal disposar de l'homologació corresponent.  
 • Tenir la capacitat física i psíquica necessària per a l'exercici de les funcions públiques i no estar separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap administració pública.
 • No haver estat condemnat per cap delicte o, en cas d'haver-ho estat, tenir extingida la responsabilitat penal i cancel·lats els antecedents penals, o si no s'han cancel·lat, però correspon, haver-ho sol·licitat; i no estar inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques, ni estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració pública. Serà aplicable, tanmateix, el benefici de la rehabilitació, sempre que la persona aspirant ho acrediti mitjançant el corresponent document oficial.
 • Els aspirants hauran de tenir els coneixements de llengua catalana de nivell intermedi de català (nivell B) de la Secretaria de Política Lingüística o equivalent (quan no se'n tingui, hauran de superar l'exercici corresponent de l’oposició).
 • Les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran de tenir coneixements de la llengua castellana.

ATENCIÓ: no es publiquen places per discapacitats i es publica una taula d'exclusions mèdiques:

I. Antropometria

 • La dinamometria, amb l'estenòmetre de Blok, inferior a les 20 divisions en la mà dominant i a les 15 divisions en la mà no dominant, pel que fa als homes; i inferior a les 15 i 10 divisions, respectivament, en les mans dominant i no dominant, pel que fa a les dones.
 • Índex de massa corporal superior a 35 o inferior a 18,5.

II. Malalties, lesions i defectes físics

 • Òrgans dels sentits.  Agudesa visual llunyana binocular amb correcció inferior a 7/10 (0,7) en el moment del reconeixement. Hemianòpsies o reduccions manifestes del camp visual, 50%. Despreniment de retina. Glaucoma. Es declararà no apte aquelles persones que, en el moment del reconeixement, tinguin una audició conversacional amb correcció limitada segons el càlcul de la pèrdua global biaural (PGB) que no ha de ser superior a 10. Malformacions o lesions de l'oïda interna, mitjana o externa, que en determinin afeccions cròniques.
 • Aparell cardiovascular. Insuficiència cardíaca independentment de la seva causa. Infart de miocardi. Angina de pit. Trastorns de la conducció i del ritme cardíac. Bloqueig A-V superior a primer grau. Bloqueig complert de branca esquerra. Extrasístoles, ja siguin auriculars o ventriculars, en nombre superior a les sis per minut. Valvulopaties. Hipertensió arterial, que amb o sense tractament, presenti valors superiors a 155 mm Hg per sistòlica o superiors a 95 mm Hg per diastòlica. Insuficiències venoses perifèriques que produeixin signes d'estasi o alteracions tròfiques.
 • Aparell respiratori. Malalties respiratòries amb repercussió permanent o ocasional en la funció respiratòria, pel que es tindrà en compte els valors assolits a l'espirometria. La capacitat vital (FVC), obtinguda amb l'espiròmetre, inferior als 3,5 litres en els homes i als 3 litres en les dones. I FEV1/FVC inferior al 60% del teòric (estimat per edat, pes i talla).
 • Trastorns psiquiàtrics i sistema nerviós. Malformacions o lesions del sistema nerviós central o perifèric que comprometin la realització de les funcions o activitats recollides a la convocatòria. Qualsevol tipus de psicosi o trastorn afectiu, neuròtic o de personalitat que afecti un adequat comportament social i laboral. Trastorns mentals orgànics. Retard mental.
 • Aparell locomotor. Malformacions o lesions que incapacitin, limitin o comprometin el lliure moviment de qualsevol articulació o que puguin disminuir la força i l'agilitat de les extremitats, el tronc o el coll, o la seva repercussió estàtica. Qualsevol altra malaltia osteomuscular que limiti la mobilitat per realitzar funcions o activitats recollides a la convocatòria. Amputacions que comprometin la realització de les funcions o activitats.
 • Aparell digestiu. Hepatopaties de qualsevol etiologia (inclouen alteracions metabòliques). Malaltia inflamatòria crònica intestinal i síndrome de mala absorció. Pancreopaties cròniques o reincidents.
 • Aparell genitourinari. Nefropaties de qualsevol etiologia. Insuficiència renal. Hidronefrosi.
 • Glàndules endocrines. Malformacions o disfuncions de les glàndules endocrines o mixtes. Se n’exceptua la diabetis, que no es considera excloent per ella mateixa, sí en canvi les seves repercussions a altres aparells contemplats en la taula.
 • Sistema hematopoètic. Hemopaties. Coagulopaties.
 • Infeccions. Qualsevol malaltia infectocontagiosa activa o amb risc de contagi que comprometin la realització de les funcions o activitats recollides a la convocatòria.
 • Altres. Processos neoplàsics. Malalties autoimmunes. Qualsevol afecció, lesió o disfunció que segons el criteri del facultatiu pugui comprometre de les funcions o activitats recollides a la convocatòria.

III Alteracions analítiques

 • Detecció de marcadors biològics de consum de drogues d’abús il·legals, també medicaments considerats d’abús que no s’utilitzin amb finalitats terapèutiques. Només en aquest darrer cas es declararà una no-exclusió amb dubtes, que significarà que es tornarà a avaluar quan es consideri oportú i amb un avís previ inferior a 24 hores.
 • Determinació de valors superiors en un 50% a la normalitat de GPT i GOT.
 • Determinació de valors superiors en un 50% a la normalitat de GGT.
 

Solicita información sin compromiso

Los campos marcados con (*) son obligatorios.

Acepto las condiciones de la política de privacidad

No soy un robot

ENVIAR

Ofertas de empleo relacionadas
372 Plazas libres este año
Oferta de 306 plazas de Tècnic Especialista en Serveis Penitenciaris en Generalitat de Cataluña, publicado en DOGC DE 03/05/2024

Oferta de 66 plazas de Tècnic Especialista en Serveis Penitenciaris en Generalitat de Cataluña, publicado en DOGC de 05/04/2023

©2024 Serfuncionario.net - Política de privacidad - Aviso legal


¡Hola! Utilizamos cookies propias y de terceros para analizar el uso de esta web. Al continuar navegando aceptas nuestra política de cookies. Aceptar | Más información