Últimas plazas 2024 Listado oposiciones Guia y Consejos Cursos Foros Buscador

Oposiciones a Mossos d'Esquadra

El curs d´accés als Mossos d´Esquadra et facilita la formació necessària i completa per a preparar l´oposició per a formar part de la policia autonòmica de Catalunya. Amb el curs de preparació de les oposicions d´accés als Mossos d´Esquadra tindràs la possibilitat d´accedir a un cos on les funcions del qual són, entre d'altres, la seguretat ciutadana, vigilància d´edificis i dependències de la Generalitat de Catalunya, vigilància d´espais públics, policia administrativa i judicial, inspeccionar activitats relacionades amb el medi ambient i el patrimoni cultural col·laborar amb policies locals, etc

Va dirigit a totes les persones que tinguin la motivació i la vocació per a ésser Policia Autonòmic de Catalunya, i estigui disposat a ajudar els altres.

Aquest curs preparatori capacita per tal de poder superar satisfactòriament la fase 1, que és la de l’oposició, remarcant les proves teòriques.

Requisits dels Candidats

a) Tenir la nacionalitat espanyola.
b) Posseir el títol de graduat/da en educació secundària, de graduat/da escolar, formació professional de primer grau o equivalent, o qualsevol altre de nivell superior. Si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger, cal disposar de l'homologació corresponent del Ministeri d'Educació i Ciència.
c) Haver complert 18 anys i tenir-ne menys de 35.
d) Tenir una alçada mínima d'1,70 m els homes i d'1,60 m les dones.
e) No estar inclòs en cap causa d'exclusió mèdica de les establertes a l'annex 5 de la present convocatòria.
f) No haver estat condemnat/da per cap delicte i no estar inhabilitat/da per a l'exercici de les funcions públiques ni estar separat/da mitjançant expedient disciplinari del servei de cap Administració pública. Serà aplicable, tanmateix, el benefici de la rehabilitació, sempre que la persona aspirant ho acrediti mitjançant el corresponent document oficial.
g) Satisfer la taxa establerta a l'apartat 3.5 d'aquestes bases.
h) Prendre el compromís de portar armes mitjançant una declaració jurada.
i) Posseir el permís de conduir vehicles de la classe B segons el Reial decret 772/1997, de 30 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de conductors o de la classe B1 de la legislació anterior.

Proves Selectives

Les proves són les següents:

• FASE 1:

Primera prova. Consistirà en la realització dels exercicis i proves següents:
a) Exercici de coneixements: respondre 60 preguntes tipus test
b) Prova aptitudinal: realització d'una bateria de tests adreçats a avaluar les capacitats intel·lectuals i els processos de raonament de la persona aspirant.
c) Prova de personalitat

Segona prova. Coneixements de llengua catalana.Resten exemptes de realitzar aquesta prova les persones aspirants que acreditin documentalment, abans de l'inici de la prova esmentada, estar en possessió del nivell intermedi de català (B) de la Secretaria de Política Lingüística, superior o equivalent, d'acord amb l'Ordre PRE/228/2004, de 21 de juny, sobre els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística (DOGC núm. 4168, de 6.7.2004).
Així mateix, restaran exemptes de la realització de la prova, les persones aspirants que acreditin documentalment abans de l'inici de la prova esmentada que han participat i obtingut plaça en processos anteriors de selecció de personal per accedir a la mateixa administració de la Generalitat en què hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o superior, o que hagin superat la prova esmentada en altres processos de l'oferta pública d'ocupació de l'any 2005.

Tercera prova. Exercicis físics i comprovació de les causes d'exclusió mèdiques
Flexió de braços
Circuit d'agilitat
Tracció general
Course navette

Quarta prova. Prova d'adequació psicoprofessional.
Primera subprova. Proves psicotècniques orientades a avaluar l'adequació de les característiques de la persona aspirant en relació amb les tasques a desenvolupar.
Segona subprova. Entrevista personal.

FASE 2:
Curs selectiu a l'Escola de Policía de Catalunya. (durada no superior a nou mesos).

FASE 3: Període de pràctiques.

 

 

Solicita información sin compromiso

Los campos marcados con (*) son obligatorios.

Acepto las condiciones de la política de privacidad

No soy un robot

ENVIAR

Ofertas de empleo relacionadas
Ver plazas disponibles
©2024 Serfuncionario.net - Política de privacidad - Aviso legal


¡Hola! Utilizamos cookies propias y de terceros para analizar el uso de esta web. Al continuar navegando aceptas nuestra política de cookies. Aceptar | Más información