Últimas plazas 2024 Listado oposiciones Guia y Consejos Cursos Foros Buscador

Oposiciones Auxiliars Administratius Institut Catalán de la Salut (ICS)

Aconsegueix una feina fixa, amb flexibilitat horària i ben remunerada. L'Institut Català de la Salut obre la seva convocatòria amb nombroses places.

Requisits

Edat: 16 anys

Nacionalitat: Espanyola o de la Unió Europea

Nivell d'estudis: Títol de Graduat Escolar, Formació Professional de Primer Grau o equivalent

Funcions

Si treballes com a auxiliar les teves funcions seran:

 • Tramitar expedients i processos administratius seguint unes pautes de procediments prèviament establerts, utilitzant els mitjans adequats, inclús informàtics.
 • Revisar i proposar impresos i formularis de manera que aquests siguin eficaços per l'objectiu per al que van ser ideats.
 • Realitzar feines mecanogràfiques, arxivístiques i de càlcul, per qualsevol mitjà, inclús informàtic.
 • Participar i col·laborar en les tasques d'informatització de la Unitat a la que estigui destinat.
 • Informar als superiors competents sobre els continguts dels expedients, així com a qualsevol persona o entitat legítimament interessada.
 • Seguint instruccions dels seus superiors jeràrquics, assumir la responsabilitat de la coordinació del personal de menor qualificació professional en la seva àrea funcional per a la realització de tasques concretes.
 • Atendre usuaris.
 • En general, qualsevol altres tasques afins a la categoria de la posició i semblants a les anteriorment descrites, que li siguin encomanades pels seus superiors jeràrquics i que resultin necessàries per raons del servei.

 

Convocatòria

 

Tipus: Concurs-Oposició

Cos: Cos Generals

Escala: C2 (Auxiliars)

Convocatòria: Previsió 2012

Examen: Previsió 2012

Sou: 1.300€ mensual aprox.

Nº de places: Cap el 2011, 933 altres anys

Programa: 25 temes

Tipus examen:

 • Primera prova:

  Test relatiu al contingut del temari

 • Segona prova:

  Llengua catalana. Llengua castellana

 • Tercera prova:

  Possible prova d'ofimàtica sobre paper

 

Programa

I. Dret Constitucional. Organització política i administrativa de l’Estat
Tema 1
La Constitució Espanyola de 1978: estructura, contingut i principis. Drets i deures fonamentals.

Tema 2
Les Corts Generals: composició, organització i atribucions. L’organització territorial de l’Estat. Les Comunitats Autònomes: constitució i competències.

Tema 3
Estatut d’Autonomia de Catalunya: concepte, contingut. Drets i deures de la ciutadania. Principis rectors. Garanties dels drets estatutaris. Competències de la Generalitat de Catalunya: tipologia. Institucions de la Generalitat de Catalunya.

II. Administració Pública. Formes de Govern i d’Administració. L’Empresa pública. El dret administratiu
Tema 4
Organització administrativa de la Generalitat de Catalunya. Principis generals. Tipus d’Òrgans. L’Administració Institucional o Instrumental. L’organització administrativa. La competència administrativa: concepte i alteracions. El sector públic empresarial. Els consorcis i les fundacions.

Tema 5
L’empresa pública Institut Català de la Salut. Règim jurídic, objectius, funcions i principis de gestió. Organització de l’ICS. La prestació de serveis sanitaris i socisanitaris. Règim de personal, econòmic i patrimonial.

Tema 6
L’Administració Pública: concepte i principis. El dret administratiu. Jerarquia. El reglament: concepte i classes. Fonament i límits de la potestat reglamentaria.

Tema 7
L’acte administratiu: concepte i classes. Elements. La motivació i la forma. El silenci administratiu i els actes presumptes. La notificació i la publicació.

Tema 8
El procediment administratiu. Fases del procediment administratiu. El terminis administratius.

Tema 9
Els recursos administratius. Concepte i classes. La responsabilitat de les administracions públiques

III. Gestió de recursos humans
Tema 10
L’Estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut. Principis generals i àmbit d’aplicació. Classificació del personal estatutari. Planificació i ordenació del personal. Drets i deures.

Tema 11
Adquisició, pèrdua i renúncia a la condició de personal estatutari fix. Provisió, selecció i promoció interna. Mobilitat del personal. Carrera professional. Retribucions.

Tema 12
Jornada de treball, permisos i llicències. Situacions del personal estatutari. Règim disciplinari. Incompatibilitats. Representació, participació i negociació col·lectiva.

Tema 13
II Acord de la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat sobre les condicions de treball del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut: sistemes d’incentius i promoció professional: la carrera professional i la retribució variable per compliment d’objectius, polítiques d’ocupació i mesures de reordenació de la prestació assistencial i millores laborals.

Tema 14
L’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. Àmbit d’aplicació. Principis generals. Afectació al règim jurídic del personal estatutari dels serveis de salut.

IV. Gestió econòmica i financera
Tema 15
La comptabilitat pública. Conceptes generals. La comptabilitat de les empreses públiques. Elements de la comptabilitat de l’ICS.

Tema 16
El pressupost de l’ICS en el marc del pressupost de la Generalitat de Catalunya. Els principis pressupostaris. Estructura del pressupost. El cicle pressupostari.

Tema 17
Execució del pressupost de l’ICS. Execució de les despeses. Execució dels Ingressos. El control financer permanent. Documents comptables i pressupostaris. El control Pressupostari.

V. Prevenció de riscos laborals
Tema 18
El marc jurídic de la prevenció de riscos laborals a Espanya: Principis generals. El Reglament dels serveis de prevenció.

Tema 19
Especial referència a l’àmbit de la Funció Pública a Catalunya. Els serveis de prevenció de riscos laborals per al personal al servei de l'Administració de la Generalitat. El Pacte sobre drets de participació dels empleats i empleades públics en matèria de prevenció de riscos laborals en l’àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya de 28 de juliol de 2005. La detecció i prevenció de l’assetjament sexual i moral al lloc de treball.

VI. Organització del treball
Tema 20
Les Administracions Públiques i la Societat de la Informació. L’administració electrònica a Catalunya. La informàtica com a eina de suport en els processos administratius i assistencials derivats de l’actuació de l’ICS. Protecció de dades de caràcter personal.

Tema 21
Ofimàtica: Bases de dades. Tractament de textos. Fulls de càlcul. Presentacions electròniques. Internet. Intranet. Correu electrònic.

Tema 22
Organització, mètode de treball i els circuits administratius. Els serveis d’informació administrativa. Cartes de serveis. La qualitat a l’Administració Pública.

Tema 23
Atenció al ciutadà i a la ciutadana. Atenció integral: personal, telefònica, escrita; atenció al públic culturalment divers. Habilitats comunicatives. Iniciatives, reclamacions, queixes i peticions.

Tema 24
Recepció i registre de documents. Organització del documents administratius. Històries clíniques. Arxiu de documents. Conservació i eliminació de documents: avaluació i tria. Gestió del documents electrònics. Certificació digital i signatura electrònica.

Tema 25
Redacció de documents administratius i Tipologia de documents. Terminologia sanitària bàsica.

 

Solicita información sin compromiso

Los campos marcados con (*) son obligatorios.

Acepto las condiciones de la política de privacidad

No soy un robot

ENVIAR

Ofertas de empleo relacionadas
3147 Plazas libres este año
Oferta de 340 plazas de Auxiliar Administrativo de Servicios de Salud en SERMAS (Servicio Madrileño de Salud), publicado en BOCM de 13/06/2024

Oferta de 2 plazas de Auxiliar Administrativo de Servicios de Salud en Hospital Universitario Fundación Alcorcón, publicado en BOCM de 13/06/2024

Convocatoria de 22 plazas de Convocatoria Auxiliar Administrativo de Servicios de Salud en Hospital Universitario de Fuenlabrada, publicado en BOCM de 16/04/2024

Oferta de 69 plazas de Auxiliar Administrativo de Servicios de Salud en SCS (Servicio Cántabro de Salud), publicado en BOC EXTRADORDINARIO de 30/12/2023

Oferta de 18 plazas de Auxiliar Administrativo de Servicios de Salud en Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, publicado en DOGV 29/12/2023

Oferta de 74 plazas de Auxiliar Administrativo de Servicios de Salud en SALUD (Servicio Aragonés de Salud), publicado en BOA 29/12/2023

Convocatoria de 43 plazas de Convocatoria Auxiliar Administrativo de Servicios de Salud en SERGAS (Servicio Gallego de Salud), publicado en DOG de 29/12/2023

Oferta de 136 plazas de Auxiliar Administrativo de Servicios de Salud en Gobierno del Principado de Asturias, publicado en BOPA 28/12/2023

Oferta de 136 plazas de Auxiliar Administrativo de Servicios de Salud en SESPA (Servicio de Salud del Principado de Asturias), publicado en BOPA de 28/12/2023

Oferta de 6 plazas de Auxiliar Administrativo de Servicios de Salud en Gobierno de La Rioja, publicado en BOR de 28/12/2023

Oferta de 41 plazas de Auxiliar Administrativo de Servicios de Salud en MurciaSalud (Servicio Murciano de Salud), publicado en BORM de 27/12/2023 | BORM de 27/12/2023

Oferta de 105 plazas de Auxiliar Administrativo de Servicios de Salud en SESCAM (Servicio de Salud de Castilla La Mancha), publicado en DOCM de 22/12/2023

Oferta de 300 plazas de Auxiliar Administrativo de Servicios de Salud en Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, publicado en DOCV de 21/12/2023

Oferta de 759 plazas de Auxiliar Administrativo de Servicios de Salud en SCS (Servicio Canario de Salud), publicado en BOC de 20/12/2023

Oferta de 30 plazas de Auxiliar Administrativo de Servicios de Salud en Junta de Castilla y León, publicado en BOCYL de 12/12/2023

Oferta de 33 plazas de Auxiliar Administrativo de Servicios de Salud en SERGAS (Servicio Gallego de Salud), publicado en DOG de 07/12/2023

Convocatoria de 8 plazas de Convocatoria Auxiliar Administrativo de Servicios de Salud en Consorcio Hospital General Universitario de Valencia (Valencia), publicado en DOCV de 22/11/2023

Oferta de 1 plaza de Técnico de Gestión en Eivissa (Baleares), publicado en BOIB de 07/09/2023

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Auxiliar Administrativo de Servicios de Salud en Polan (Toledo), publicado en BOE 29/07/2023

Oferta de 491 plazas de Auxiliar Administrativo de Servicios de Salud en SERMAS (Servicio Madrileño de Salud), publicado en BORM de 19/05/2023

Oferta de 5 plazas de Auxiliar Administrativo de Servicios de Salud en Hospital Universitario Fundación Alcorcón, publicado en BOCM de 19/05/2023

Oferta de 5 plazas de Técnico de Gestión en Salamanca (Salamanca), publicado en BOCYL de 03/04/2023

Convocatoria de 91 plazas de Convocatoria Auxiliar Administrativo de Servicios de Salud en SESCAM (Servicio de Salud de Castilla La Mancha), publicado en DOCM de 27/03/2023

Oferta de 10 plazas de Técnico de Gestión en Deputación Provincial da Coruña (A Coruña), publicado en DOG de 24/03/2023

Convocatoria de 1 plaza de Convocatoria Auxiliar Administrativo de Servicios de Salud en SERIS (Servicio Riojano de Salud), publicado en BOR de 09/01/2023

Convocatoria de 102 plazas de Convocatoria Auxiliar Administrativo de Servicios de Salud en SERGAS (Servicio Gallego de Salud), publicado en DOG de 05/01/2023

Convocatoria de 318 plazas de Convocatoria Auxiliar Administrativo de Servicios de Salud en SERGAS (Servicio Gallego de Salud), publicado en Descargar Documento Oficial | DOG de 30/05/2022

©2024 Serfuncionario.net - Política de privacidad - Aviso legal


¡Hola! Utilizamos cookies propias y de terceros para analizar el uso de esta web. Al continuar navegando aceptas nuestra política de cookies. Aceptar | Más información