Últimas plazas 2021 Listado oposiciones Guia y Consejos Cursos Foros Buscador

Oposiciones Auxiliars Administratius Generalitat Catalunya

Requisits.
Edat: 16 anys
Nacionalitat: Espanyola o de la Unió Europea
Nivell d'estudis: Títol de Graduat Escolar, Formació Professional de Primer Grau o equivalent
 
Oposició.
 
Tipus: Concurs-Oposició
 
Cos: Cos Generals
 
Escala: C2 (Auxiliars)
 
Sou: 1.300€ mensual aprox.
 
Convocatòria: Previsió per 2012
 
Examen: Previsió finals 2012
 
Nº de places: 749 lliures el 2010
 
Programa: 25 temes
 
Tipus examen:
  • Primera prova:
Qüestionari de respostes alternatives sobre competències professionals.
Qüestionari de 4 respostes alternatives de 50 preguntes més 3 de reserva sobre el temari teòric
Supòsit pràctic
  • Segona prova:
Prova de català i prova de castellà per a aspirants que no estiguin exempts.
Si es disposa del certificat ACTIC es comptabilitzarà com a mèrit.
 
 
Funcions.
 
Si treballes com a auxiliar les teves funcions seran:
  • Tramitar expedients i processos administratius seguint unes pautes de procediments prèviament establerts, utilitzant els mitjans adequats, inclús informàtics.
  • Revisar i proposar impresos i formularis de manera que aquests siguin eficaços per l'objectiu per al que van ser ideats.
  • Realitzar feines mecanogràfiques, arxivístiques i de càlcul, per qualsevol mitjà, inclús informàtic.
  • Participar i col·laborar en les tasques d'informatització de la Unitat a la que estigui destinat.
  • Informar als superiors competents sobre els continguts dels expedients, així com a qualsevol persona o entitat legítimament interessada.
  • Seguint instruccions dels seus superiors jeràrquics, assumir la responsabilitat de la coordinació del personal de menor qualificació professional en la seva àrea funcional per a la realització de tasques concretes.
  • Atendre usuaris.
  • En general, qualsevol altres tasques afins a la categoria de la posició i semblants a les anteriorment descrites, que li siguin encomanades pels seus superiors jeràrquics i que resultin necessàries per raons del servei.
 
Temari.
 
1. DRET CONSTITUCIONAL. ORGANITZACIÓ POLÍTICA
Tema 1
Constitució. Drets i garanties constitucionals
Constitució Espanyola: principis. Drets fonamentals i llibertats públiques. Garanties constitucionals.
Matèria comuna
 
 

Tema 2
Institucions estatals i organització territorial de l’Estat
El cap d’Estat. Les Corts Generals: el Congrés i el Senat. El Govern. El Poder
Judicial. El Tribunal Constitucional. El Defensor del Poble. Organització territorial de l’Estat: les Comunitats Autònomes i les entitats locals.
Matèria comuna

Tema 3
L’Estatut d’Autonomia de Catalunya
Estatut d’Autonomia de Catalunya: concepte, contingut. Drets i deures de la
ciutadania. Principis rectors. Garanties dels drets estatutaris. Competències de la Generalitat de Catalunya: tipologia.
Matèria específica de Catalunya , però dret comú.

Tema 4
Institucions de la Generalitat de Catalunya
Institucions de la Generalitat de Catalunya: el Parlament, el President, el Govern, el Consell de Garanties Estatutàries, el Síndic de Greuges, la Sindicatura de Comptes, el Consell de l’Audiovisual de Catalunya.
Matèria específica de Catalunya , però dret comú.


2. ADMINISTRACIÓ PÚBLICA. EL DRET ADMINISTRATIU
Tema 5
Administració pública i ciutadania
Administració pública: concepte i principis. El ciutadà i la ciutadana com a titular de drets davant l’Administració. Drets lingüístics. Accés a arxius i registres.
Matèria comuna

Tema 6
Organització de l’Administració de la Generalitat. Principis de l’organització
administrativa
Organització administrativa de la Generalitat de Catalunya. Principis generals.
Tipus d’òrgans. L’Administració institucional o instrumental. L’organització administrativa. La competència administrativa: concepte i alteracions.
Matèria específica de Catalunya , però dret comú.

Tema 7
L’acte administratiu
L’acte administratiu. Elements. Motivació i forma. Eficàcia de l’acte administratiu: notificació i publicació. El silenci administratiu i els actes presumptes. Invalidesa dels actes: nuls i anul·lables.
Matèria comuna

Tema 8
El procediment administratiu
Procediment administratiu. Fases. Terminis. Col·laboració i compareixença dels
ciutadans i ciutadanes.
Matèria comuna


Tema 9
Revisió dels actes administratius i responsabilitat de l’Administració
Revisió dels actes administratius. Revisió d’ofici. Recursos administratius:
concepte i classes. Recurs contenciós administratiu: concepte. Responsabilitat de les administracions públiques.
Matèria comuna

Tema 10
Els contractes del sector públic
Els contractes del sector públic: tipologia i característiques essencials. La contractació electrònica. L’òrgan de contractació a l’Administració de la Generalitat. Requisits per contractar amb el sector públic.
Matèria comuna i un punt de Matèria específica de Catalunya , però dret comú.

Tema 11
Procediment de la contractació administrativa
L’expedient de contractació: tramitació ordinària i abreujada. Els plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques. La publicitat. Les garanties. Els procediments de selecció del contractista. L’adjudicació del contracte.
Matèria comuna

Tema 12
Gestió del patrimoni de la Generalitat. L’activitat administrativa de foment
El patrimoni de la Generalitat de Catalunya. Gestió del patrimoni. Formes de
l’activitat de l’administració pública. L’activitat de foment.
Matèria específica de Catalunya , però dret comú.

3. GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS
Tema 13
Estructura i ordenació de l’ocupació pública
Personal al servei de les administracions públiques. Funció pública de l’Administració
de la Generalitat de Catalunya. Estructura de la funció pública: plantilla
de personal. Relació de llocs de treball. Registre General de Personal.
Matèria comuna

Tema 14
Accés a l’ocupació pública, mobilitat i carrera professional
Oferta pública d’ocupació. Selecció de personal. Mobilitat i sistemes de provisió de llocs de treball. La carrera professional. Formació i perfeccionament del personal.
Matèria comuna

Tema 15
Drets i deures del personal al servei de l’Administració de la Generalitat
Retribucions i nòmines. Vacances, llicències i permisos. Mesures de conciliació
de la vida personal, laboral i familiar. Mesures d’igualtat d’oportunitat per raó de gènere. Prevenció de riscos laborals a les administracions públiques. Situacions administratives, incompatibilitats i responsabilitat i règim disciplinari.
Matèria específica de Catalunya , però dret comú.

Tema 16
Règim del personal laboral de l’Administració de la Generalitat
Normativa laboral. Convenis col·lectius: conveni col·lectiu únic del personal
laboral de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. Contracte de treball.
Matèria específica de Catalunya , però dret comú.


4. GESTIÓ ECONOMICO-FINANCERA
Tema 17
La comptabilitat pública. La funció econòmica de la Generalitat de Catalunya
La comptabilitat pública. Conceptes generals. Les administracions públiques
com a subjectes de la comptabilitat pública. Elements de la comptabilitat pública. Els àmbits de la funció econòmica de la Generalitat de Catalunya.
Matèria específica i un punt de Matèria específica de Catalunya.

Tema 18
El pressupost de la Generalitat de Catalunya
El pressupost de la Generalitat de Catalunya: concepte i marc legal. Els principis pressupostaris. Estructura del pressupost. El cicle pressupostari.
Matèria específica de Catalunya , de dret específic.

Tema 19
El pressupost per programes
El pressupost per programes: concepte i característiques. L’estructura dels programes pressupostaris: diagnòstic de la situació, missió, objectius i indicadors. El pressupost orientat a resultats.
Matèria específica de Catalunya, i dret específic.

Tema 20
L’execució del pressupost, modificacions i control pressupostari
Execució del pressupost. Execució de l’estat de despeses. Execució de l’estat
d’ingressos. Documents comptables i pressupostaris. Els crèdits pressupostaris i
les modificacions. El control pressupostari.
Matèria específica de Catalunya , i dret específic.

5. ORGANITZACIÓ DEL TREBALL
Tema 21
Les administracions públiques i la societat de la informació. Protecció de dades
de caràcter personal.
Les administracions públiques i la societat de la informació. L’administració
electrònica a Catalunya. La informàtica com a eina de suport en els processos
administratius. Protecció de dades de caràcter personal.
Matèria específica i un punt de matèria específica per a Catalunya.

Tema 22
Organització i qualitat
Organització, mètode de treball i els circuits administratius. Els serveis d’informació administrativa. Cartes de serveis. La qualitat a l’Administració Pública.
Materia específica

Tema 23
Atenció al ciutadà i a la ciutadana
Atenció al ciutadà i a la ciutadana. Atenció integral: personal, telefònica, escrita; atenció al públic culturalment divers. Habilitats comunicatives. Iniciatives, reclamacions,
queixes i peticions.
Matèria específica

Tema 24
Tractament i gestió de la documentació
Recepció i registre de documents. Organització dels documents administratius.
Arxivament de documents. Conservació i eliminació de documents: avaluació i tria. Gestió dels documents electrònics. Certificació digital i signatura electrònica.
Matèria específica
 

Tema 25
Els documents administratius
Redacció de documents administratius i tipologia de documents.
Matèria específica de Catalunya , però dret comú.
 
 

Solicita información sin compromiso

Los campos marcados con (*) son obligatorios.

Acepto las condiciones de la política de privacidad

No soy un robot

ENVIAR

Convocatorias relacionadas
Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en GRUPO C2, publicado en DOGC nº 8219 de 07//09/2020. Bases: BOP de 11/08/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en GRUPO C2, publicado en DOGC nº 8219 de 07/09/2020. Bases: BOP de 31/08/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en GRUPO C2, publicado en BOP de 31/08/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en GRUPO C2, publicado en Página web

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en GRUPO C2, publicado en BOP nº 166, de 27/08/2020

Convocatoria de 10 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en GRUPO C2, publicado en BOP nº 163, de 24/08/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en GRUPO C1, publicado en DOGC nº 8198 de 11/08/2020. Bases: BOP de 05/08/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en GRUPO C2, publicado en DOGC nº 8198 de 11/08/2020. Bases: BOP de 05/08/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en GRUPO C2, publicado en DOGC nº 8189 de 11/08/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en GRUPO C2, publicado en BOP de 11/08/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en GRUPO C2, publicado en DOGC nº 8197 de 10/08/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en GRUPO C2, publicado en BOP de 06/08/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en GRUPO C1, publicado en DOGC nº 8195 de 06/08/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en GRUPO C2, publicado en DOGC nº 8195 de 06/08/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en GRUPO C1, publicado en BOP nº 151 de 06/08/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en GRUPO C2, publicado en BOP de 06/8/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en GRUPO C2, publicado en DOGC nº 8192 de 03/08/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en GRUPO C2, publicado en BOP de 03/08/2020

Convocatoria de 3 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en GRUPO C2, publicado en BOP de 31/07/2020. Bases: DOGC nº 8190 de 31/07/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en GRUPO C2, publicado en DOGC nº 8190 de 31/07/2020. Bases: BOP de 24/07/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en GRUPO C2, publicado en BOP de 31/07/2020. Bases: DOGC nº 8190 de 31/07/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en GRUPO C1, publicado en BOP de 29/07/2020

Convocatoria de 6 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en GRUPO C1, publicado en DOGC nº 8188 de 29/07/2020. Bases: BOP de 15/06/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en GRUPO C2, publicado en DOGC nº 8186 de 27/07/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en GRUPO C1, publicado en DOGC nº 8186 de 27/07/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en GRUPO C2, publicado en DOGC nº 8186 de 27/07/2020

Convocatoria de 8 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en GRUPO C2, publicado en DOGC nº 8185 de 24/07/2020

Convocatoria de 8 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en GRUPO C2, publicado en DOGC nº 8183 de 22/07/2020. Bases: BOP de 17/07/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en GRUPO C1, publicado en BOE nº 197 de 20/07/2020. Bases: DOGC nº 8174 de 10/07/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en GRUPO C1, publicado en BOE nº 197 de 20/07/2020. Bases: Página web

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en GRUPO C2, publicado en BOE nº 196 de 18/07/2020. Bases: BOP de 09/07/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en GRUPO C2, publicado en DOGC nº 8178 de 16/07/2020. Bases: BOP de 06/07/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en GRUPO C1, publicado en DOGC nº 8178 de 16/07/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en GRUPO C1, publicado en BOP de 16/07/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en GRUPO C2, publicado en BOP de 16/07/2020

Convocatoria de 5 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en GRUPO C2, publicado en DOGC nº 8177 de 15/07/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en GRUPO C2, publicado en BOP de 15/07/2020

Convocatoria de 3 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en GRUPO C2, publicado en DOGC nº 8175 de 13/07/2020. Bases: BOP de 03/07/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en GRUPO C1, publicado en BOP nº 132 de 10/07/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en GRUPO C1, publicado en BOP de 10/07/2020

Convocatoria de 24 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en GRUPO C2, publicado en DOGC nº 8172 de 08/07/2020. Bases: BOP de 14/04/2020

Convocatoria de 24 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en GRUPO C2, publicado en DOGC nº 8172 de 08/07/2020. Bases: BOP de 14/04/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en GRUPO C2, publicado en BOP de 08/07/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en GRUPO C2, publicado en BOP de 08/07/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en GRUPO C1, publicado en DOGC nº 8171 de 07/07/2020. Bases: BOP de 04/06/2020

Convocatoria de 11 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en GRUPO C2, publicado en DOGC nº 8167 de 02/07/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en GRUPO C2, publicado en DOGC nº 8167 de 02/07/2020. Bases: BOP de 23/06/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en GRUPO C1, publicado en BOP de 01/07/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en GRUPO C2, publicado en DOGC nº 8162 de 25/06/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en GRUPO C2, publicado en BOE nº 173 de 22/06/2020

Convocatoria de 2 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en GRUPO C1, publicado en BOE nº 173 de 22/06/2020. Bases: BOP de 15/06/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en GRUPO C1, publicado en DOGC nº 8159 de 22/06/2020. Bases: BOP de 12/06/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en GRUPO C1, publicado en BOP de 22/06/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en GRUPO C2, publicado en DOGC nº 8157 de 18/06/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Tremp (Lérida), publicado en BOE nº 163 de 10/06/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Fundación Rafael Masó (Gerona), publicado en BOP de 10/06/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Martorelles (Barcelona), publicado en DOGC nº 8146 de 03/06/2020. Bases: BOP de 19/05/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Caldes De Montbui (Barcelona), publicado en DOGC nº 8145 de 02/06/2020. Bases: BOP de 02/04/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Puig-Reig (Barcelona), publicado en DOGC nº 8146 de 02/06/2020. Bases: BOP de 19/05/2020

Convocatoria de 3 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sant Andreu De Llavaneres (Barcelona), publicado en BOP de 27/05/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Llagostera (Gerona), publicado en BOP de 18/05/2020

Convocatoria de 2 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Palafrugell (Gerona), publicado en DOGC nº 8094 de 24/03/2020. Bases: BOP de 23/03/2020 y BOP de 13/03/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sarria De Ter (Gerona), publicado en DOGC nº 8086 de 16/03/2020. Bases: BOP nº 43 de 02/03/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Calaf (Barcelona), publicado en DOGC nº 8083 de 12/03/2020. Bases: BOP de 12/03/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Consell Comarcal del Vallés Oriental (Barcelona), publicado en BOE nº 62 de 11/03/2020. Bases: BOP de 11/12/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Llagostera (Gerona), publicado en DOGC nº 8081 de 10/03/2020. Bases: BOP nº 36 de 21/02/2020

Convocatoria de 9 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Constanti (Tarragona), publicado en DOGC nº 8080 de 09/03/2020. Bases: BOP de 02/03/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Berga (Barcelona), publicado en BOP de 09/03/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Martorelles (Barcelona), publicado en BOP de 09/03/2020

Convocatoria de 5 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Olesa De Montserrat (Barcelona), publicado en BOP de 02/03/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sant Antoni De Vilamajor (Barcelona), publicado en BOP de 02/03/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Hostalric (Gerona), publicado en BOP de 27/02/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Hostalric (Gerona), publicado en BOP de 27/02/2020

Convocatoria de 6 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Vic (Barcelona), publicado en DOGC nº 8072 de 26/02/2020. Bases: BOP de 21/02/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Forallac (Gerona), publicado en DOGC nº 8069 de 21/02/2020. Bases: BOP de 14/02/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Cabrils (Barcelona), publicado en BOP de 18/02/2020 y DOGC nº 8059 de 07/02/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Peralada (Gerona), publicado en DOGC nº 8065 de 17/02/2020. Bases: BOP nº 26 de 07/02/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Entidad Municipal Descentralizada de Valldoreix (Barcelona), publicado en DOGC nº 8062 de 12/02/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Verdu (Lérida), publicado en BOP nº 25 de 06/02/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Arenys De Mar (Barcelona), publicado en DOGC nº 8054 de 31/01/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Manresa (Barcelona), publicado en DOGC nº 8052 de 29/01/2020

Convocatoria de 2 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Naut Aran (Lérida), publicado en DOGC nº 8057 de 05/02/2020. Bases: BOP nº 16 de 24/01/2020

Convocatoria de 11 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Terrassa (Barcelona), publicado en DOGC nº 8049 de 24/01/2020. Bases; BOP de 31/07/2019 y BOP de 15/01/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Serinya (Gerona), publicado en DOGC nº 8048 de 23/01/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Vilanova De Meia (Lérida), publicado en DOGC nº 8047 de 22/01/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sant Vicenç Dels Horts (Barcelona), publicado en DOGC nº 8047 de 22/01/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sant Just Desvern (Barcelona), publicado en BOP de 22/01/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Consell Comarcal del Vallés Oriental (Barcelona), publicado en BOP de 20/01/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Santa Eulalia De Riuprimer (Barcelona), publicado en DOGC nº 8045 de 20/01/2020. Bases: BOP de 14/01/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Consell Comarcal L´Alt Penedés (Barcelona), publicado en DOGC nº 8043 de 16/01/2020. Bases: BOP de 21/11/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Tremp (Lérida), publicado en BOP nº 8 de 14/01/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sant Boi De Lluçanes (Barcelona), publicado en BOP de 13/01/2020

Convocatoria de 42 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en , publicado en DOGC nº 8028 de 20/12/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Consorci de Bienestar social de la Garrotxa (Gerona), publicado en DOGC nº 8036 de 07/01/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Consell Comarcal L´Alt Penedés (Barcelona), publicado en BOP de 07/01/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Mont-Ras (Gerona), publicado en DOGC nº 8034 de 02/01/2020. Bases: BOP nº 238 de 13/12/2019

Convocatoria de 2 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Pineda De Mar (Barcelona), publicado en DOGC nº 8034 de 02/01/2020. Bases: BOP de 30/12/2019 y BOP de 09/12/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sant Pere Pescador (Gerona), publicado en BOP nº 243 de 20/12/2018

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Rialp (Lérida), publicado en DOGC nº 8027 de 19/12/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Consell Comarcal de L´Alt Urgell (Lérida), publicado en BOP nº 241 de 16/12/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Alella (Barcelona), publicado en DOGC nº 8022 de 12/12/2019. Bases: BOP de 28/11/2019

Convocatoria de 7 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Cubelles (Barcelona), publicado en DOGC nº 8020 de 10/12/2019

Convocatoria de 3 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Cubelles (Barcelona), publicado en DOGC nº 8019 de 09/12/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Begur (Gerona), publicado en BOP nº 234 de 09/12/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Valls de Valira (Lérida), publicado en DOGC nº 8017 de 05/12/2019. Bases: BOP nº 220 de 14/11/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Navarcles (Barcelona), publicado en BOP de 03/12/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Argentona (Barcelona), publicado en BOP de 29/11/2019

Convocatoria de 4 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Cardedeu (Barcelona), publicado en BOE nº 286 de 28/11/2019. Bases: DOGC nº 8003 de 15/11/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Canovelles (Barcelona), publicado en BOE nº 285 de 27/11/2019. Bases: BOP de 19/11/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sant Marti Sesgueioles (Barcelona), publicado en BOP de 26/11/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Calella (Barcelona), publicado en DOGC nº 8006 de 20/11/2019. Bases: BOP de 08/11/2019

Convocatoria de 28 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en , publicado en DOGC nº 8004 de 18/11/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Patronat Call de Girona (Gerona), publicado en BOP nº 219 de 15/11/2019

Convocatoria de 5 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Calaf (Barcelona), publicado en DOGC nº 8002 de 14/11/2019. Bases: BOP de 12/11/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Rajadell (Barcelona), publicado en DOGC nº 8002 de 14/11/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Viladasens (Gerona), publicado en DOGC nº 8002 de 14/11/2019. Bases: BOP nº 215 de 11/11/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Llagosta, La (Barcelona), publicado en DOGC nº 8000 de 12/11/2019. Bases: BOP de 06/11/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Llagosta, La (Barcelona), publicado en DOGC nº 8000 de 12/11/2019. Bases: BOP de 06/11/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Cubelles (Barcelona), publicado en DOGC nº 8021 de 11/12/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sant Vicenç De Montalt (Barcelona), publicado en DOGC nº 7996 de 06/11/2019. Bases: en la web del Ayuntamiento

Convocatoria de 17 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sant Boi De Llobregat (Barcelona), publicado en BOE nº 266 de 05/11/2019. Bases: BOP de 11/10/2019

Convocatoria de 8 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Castellar Del Valles (Barcelona), publicado en BOP de 05/11/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Viladecans (Barcelona), publicado en BOE nº 265 de 04/11/2019. Bases: BOP de 21/10/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Cerdanyola Del Valles (Barcelona), publicado en DOGC nº 7994 de 04/11/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sant Marti De Centelles (Barcelona), publicado en DOGC nº 7994 de 04/11/2019. Bases: BOP de 09/10/2019

Convocatoria de 9 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Hospital Comarcal de Amposta (Tarragona), publicado en BOP de 04/11/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Hospital Comarcal de Amposta (Tarragona), publicado en BOP de 04/11/2019

Convocatoria de 2 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Hospital Comarcal de Amposta (Tarragona), publicado en BOP de 04/11/2019

Convocatoria de 2 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Hospital Comarcal de Amposta (Tarragona), publicado en BOP de 04/11/2019

Convocatoria de 4 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Vallirana (Barcelona), publicado en DOGC nº 7986 de 22/10/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sant Feliu De Guixols (Gerona), publicado en DOGC nº 7983 de 17/10/2019. Bases: BOP nº 200 de 17/10/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Alella (Barcelona), publicado en DOGC nº 7981 de 15/10/2019. Bases: BOP de 03/10/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Perello, El (Tarragona), publicado en BOE nº 245 de 11/10/2019. Bases: BOP de 04/10/2019

Convocatoria de 12 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Badalona (Barcelona), publicado en DOGC nº 7977 de 09/10/2019. Bases: BOP de 23/09/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Consell Comarcal de Osona (Barcelona), publicado en DOGC nº 7977 de 09/10/2019. Bases: BOP de 04/10/2019

Convocatoria de 2 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sant Feliu De Guixols (Gerona), publicado en DOGC nº 7974 de 04/10/2019. Bases: BOP nº 183 de 24/09/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Amposta (Tarragona), publicado en BOP de 01/10/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Amposta (Tarragona), publicado en BOP de 27/09/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sant Julia De Ramis (Gerona), publicado en BOP nº 184 de 25/09/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Llança (Gerona), publicado en BOE nº 224 de 24/09/2019. Bases: BOP nº 161 de 22/08/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Lloret De Mar (Gerona), publicado en DOGC nº 7965 de 23/09/2019, Bases:BOP nº 174 de 10/09/2019

Convocatoria de 2 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Lloret De Mar (Gerona), publicado en DOGC nº 7965 de 23/09/2019. Bases: BOP nº 175 de 12/09/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Vilallonga Del Camp (Tarragona), publicado en DOGC nº 7965 de 23/09/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Consorcio servicio de recaudacion Cerdanya- Ripolles (Gerona), publicado en BOP nº 179 de 18/09/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Fonollosa (Barcelona), publicado en BOP de 17/09/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sant Esteve De Palautordera (Barcelona), publicado en BOP de 13/09/2019

Convocatoria de 9 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Pineda De Mar (Barcelona), publicado en DOGC nº 7952 de 03/09/2019. Bases: BOP de 22/08/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sant Adria De Besos (Barcelona), publicado en BOP de 29/08/2019. Bases: En la web del Ayuntamiento

Convocatoria de 3 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Cabrera De Mar (Barcelona), publicado en BOP de 28/08/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Alfara De Carles (Tarragona), publicado en DOGC nº 7947 de 27/08/2019. Bases: BOP de 20/08/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Alfara De Carles (Tarragona), publicado en DOGC nº 7947 de 27/08/2019. Bases: BOP de 20/08/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Begur (Gerona), publicado en BOP nº 163 de 26/08/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Castellnou De Bages (Barcelona), publicado en BOP de 26/08/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Torrelles De Llobregat (Barcelona), publicado en DOGC nº 7944 de 22/08/2019. Bases: BOP de 09/08/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Vilaür (Gerona), publicado en BOP nº 160 de 21/08/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Bellpuig (Lérida), publicado en BOP nº 161 de 21/08/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Vic (Barcelona), publicado en BOP de 20/08/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Lloret De Mar (Gerona), publicado en DOGC nº 7941 de 19/08/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Llança (Gerona), publicado en BOP nº 158 de 19/08/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Calonge De Segarra (Barcelona), publicado en BOP de 28/08/2019. Bases: En la web del Ayuntamiento

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Calonge (Gerona), publicado en BOP nº 155 de 13/08/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Santa Maria De Palautordera (Barcelona), publicado en BOP de 12/08/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Navarcles (Barcelona), publicado en BOP de 09/08/2019

Convocatoria de 10 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Olesa De Montserrat (Barcelona), publicado en DOGC nº 7935 de 08/08/2019. Bases: BOP de 23/07/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Serinya (Gerona), publicado en DOGC nº 7933 de 06/08/2019. Bases: BOP nº 149 de 05/08/2019

Convocatoria de 9 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Olot (Gerona), publicado en DOGC nº 7932 de 05/08/2019. Bases: BOP nº 140 de 22/07/2019

Convocatoria de 2 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Teia (Barcelona), publicado en DOGC nº 7932 de 05/08/2019. Bases: BOP de 24/07/2019

Convocatoria de 4 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sant Andreu De La Barca (Barcelona), publicado en DOGC nº 7930 de 02/08/2019. Bases: BOP de 21/06/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Balsareny (Barcelona), publicado en DOGC nº 7930 de 01/08/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sora (Barcelona), publicado en BOP de 01/08/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Vallcebre (Barcelona), publicado en BOP de 31/07/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Consell Comarcal de Osona (Barcelona), publicado en DOGC nº 7926 de 26/07/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Creixell (Tarragona), publicado en DOGC nº 7924 de 24/07/2019. Bases: BOP de 11/07/2019

Convocatoria de 2 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sant Quirze Del Valles (Barcelona), publicado en BOP de 24/07/2019

Convocatoria de 5 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Consell Comarcal del Baix Penedes (Tarragona), publicado en BOP de 18/07/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sant Llorenç De La Muga (Gerona), publicado en BOP nº 136 de 16/07/2019

Convocatoria de 2 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sant Feliu De Guixols (Gerona), publicado en DOGC nº 7916 de 12/07/2019. Bases: BOP nº 133 de 11/07/2019

Convocatoria de 2 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Vilafranca Del Penedes (Barcelona), publicado en BOE nº 166 de 12/07/2019. Bases: BOP de 28/06/2019

Convocatoria de 6 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Vilafranca Del Penedes (Barcelona), publicado en BOE nº 166 de 12/07/2019. Bases: BOP de 28/06/2019

Convocatoria de 10 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en , publicado en DOGC nº 7914 de 10/07/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Malgrat De Mar (Barcelona), publicado en DOGC nº 7914 de 10/07/2019

Convocatoria de 73 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en , publicado en DOGC nº 7913 de 09/07/2019

Convocatoria de 10 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en , publicado en DOGC nº 7913 de 09/07/2019

Convocatoria de 3 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en , publicado en DOGC nº 7913 de 09/07/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Consell Comarcal de L´Alt Urgell (Lérida), publicado en DOGC nº 7912 de 08/07/2019

Convocatoria de 5 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Pineda De Mar (Barcelona), publicado en DOGC nº 7909 de 03/07/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Marganell (Barcelona), publicado en BOP de 03/07/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sarria De Ter (Gerona), publicado en DOGC nº 7902 de 21/06/2019. Bases: BOP nº 116 de 17/06/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sarria De Ter (Gerona), publicado en DOGC nº 7902 de 21/06/2019. Bases: BOP nº 116 de 17/06/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Consell Comarcal del Bages (Barcelona), publicado en BOP de 21/06/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Llers (Gerona), publicado en DOGC nº 7901 de 20/06/2019. Bases: BOP nº 112 de 11/06/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Lloret De Mar (Gerona), publicado en DOGC nº 7901 de 20/06/2019. Bases: BOP nº 112 de 11/06/2019

Convocatoria de 2 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Mas De Barberans (Tarragona), publicado en DOGC nº 7898 de 17/06/2019. Bases: BOP de 06/06/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Arboli (Tarragona), publicado en BOP de 14/06/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Alcanar (Tarragona), publicado en DOGC nº 7897. Bases: BOP de 29/05/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Castellar Del Valles (Barcelona), publicado en DOGC nº 7895 de 12/06/2019. Bases: BOP de 06/06/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Pont De Molins (Gerona), publicado en BOP nº 111 de 10/06/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sant Esteve De Palautordera (Barcelona), publicado en BOP de 06/06/2019

Convocatoria de 3 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Navas (Barcelona), publicado en DOGC nº 7890 de 05/06/2019. Bases: BOP de 14/05/2019

Convocatoria de 2 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Consell Comarcal del Gironés (Gerona), publicado en BOP nº 108 de 05/06/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Freginals (Tarragona), publicado en BOP de 05/06/2019

Convocatoria de 3 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Torello (Barcelona), publicado en BOE nº 133 de 04/06/2019. Bases: BOP de 15/05/2019

Convocatoria de 4 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sant Fruitos De Bages (Barcelona), publicado en DOGC nº 7889 de 04/06/2019

Convocatoria de 2 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sant Adria De Besos (Barcelona), publicado en DOGC nº 7886 de 30/05/2019. Bases: BOP de 28/05/2019

Convocatoria de 4 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Banyoles (Gerona), publicado en BOE nº 128 de 29/05/2019. Bases: BOP nº 99 de 23/05/2019

Convocatoria de 2 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Banyoles (Gerona), publicado en BOE nº 128 de 29/05/2019. Bases: BOP nº 99 de 23/05/2019

Convocatoria de 2 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Olerdola (Barcelona), publicado en DOGC nº 7884 de 28/05/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sant Feliu De Buixalleu (Gerona), publicado en DOGC nº 7881 de 23/05/2019

Convocatoria de 4 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Vilanova I La Geltru (Barcelona), publicado en DOGC nº 7881 de 23/05/2019. Bases: BOP de 22/05/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Port De La Selva, El (Gerona), publicado en BOP nº 96 de 20/05/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Manlleu (Barcelona), publicado en BOE nº 119 de 18/05/2019. Bases. BOP de 12/04/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Consell Comarcal de La Noguera (Lérida), publicado en BOE nº 119 de 18/05/2019. Bases: BOP nº 78 de 23/04/2019

Convocatoria de 2 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Manlleu (Barcelona), publicado en BOE nº 117 de 16/05/2019. Bases: DOGC nº 7860 de 25/04/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Torello (Barcelona), publicado en DOGC nº 7873 de 13/05/2019. Bases: BOP de 08/05/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Begues (Barcelona), publicado en DOGC nº 7872 de 10/05/2019. Bases: BOP de 26/04/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Tornabous (Lérida), publicado en BOE nº 110 de 08/05/2019. Bases: BOP nº 77 de 18/04/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sant Pol De Mar (Barcelona), publicado en BOP de 07/05/2019

Convocatoria de 3 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Abrera (Barcelona), publicado en BOP de 09/05/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Alella (Barcelona), publicado en DOGC nº 7869 de 07/05/2019. Bases: BOP de 25/04/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sant Quinti De Mediona (Barcelona), publicado en BOP de 06/05/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Girona (Gerona), publicado en DOGC nº 7865 de 02/05/2019. Bases: BOP nº 77 de 18/04/2019

Convocatoria de 11 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Roses (Gerona), publicado en DOGC nº 7865 de 02/05/2019. Bases: BOP nº 77 de 18/04/2019

Convocatoria de 2 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sant Vicenç Dels Horts (Barcelona), publicado en BOE nº 103 de 30/04/2019. Bases: BOP de 16/04/2019

Convocatoria de 4 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sant Andreu De La Barca (Barcelona), publicado en DOGC nº 7862 de 29/04/2019. Bases: BOP de 12/04/2019

Convocatoria de 3 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Pallaresos, Els (Tarragona), publicado en BOE nº 100 de 26/04/2019. Bases: BOP de 12/04/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Consell Comarcal L´Alt Penedés (Barcelona), publicado en DOGC nº 7861 de 26/04/2019. Bases: BOP de 16/04/2019

Convocatoria de 2 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Torre De Cabdella, La (Lérida), publicado en BOP nº 80 de 25/04/2019

Convocatoria de 2 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Consell comarcal la Cerdanyá (Gerona), publicado en BOP nº 78 de 23/04/2019

Convocatoria de 2 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Bonastre (Tarragona), publicado en BOE nº 92 de 17/04/2019. Bases: BOP de 05/04/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Franqueses Del Valles, Les (Barcelona), publicado en DOGC nº 7855 de 16/04/2019. Bases: BOP de 03/04/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Gava (Barcelona), publicado en BOP de 11/04/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Palamos (Gerona), publicado en BOP nº 72 de 11/04/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Port De La Selva, El (Gerona), publicado en DOGC nº 7848 de 05/04/2019. Bases: BOP de 64 de 01/04/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Vallcebre (Barcelona), publicado en BOP de 05/04/2019

Convocatoria de 4 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Berga (Barcelona), publicado en BOE nº 81 de 04/04/2019. Bases: BOP de 02/04/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Cambrils (Tarragona), publicado en BOP de 03/04/2019

Convocatoria de 2 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Roquetes (Tarragona), publicado en DOGC nº 7847 de 04/04/2019. Bases: BOP de 01/04/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sant Feliu De Llobregat (Barcelona), publicado en DOGC nº 7846 de 03/04/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Alcanar (Tarragona), publicado en DOGC nº 7844 de 01/04/2019. Bases: BOP de 19/03/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Mont-Ral (Tarragona), publicado en DOGC nº 7844 de 01/04/2019. Bases: BOP de 27/03/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Consell Comarcal del Vallés Oriental (Barcelona), publicado en BOP de 29/03/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Consell Comarcal del Gironés (Gerona), publicado en BOP nº 63 de 29/03/2019

Convocatoria de 3 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Consell Comarcal del Gironés (Gerona), publicado en BOP nº 63 de 29/03/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Diputación Provincial de Lleida (Lérida), publicado en BOP nº 60 de 26/03/2019

Convocatoria de 4 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Bigues (Barcelona), publicado en DOGC nº 7839 de 25/03/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Viladecavalls (Barcelona), publicado en DOGC nº 7839 de 25/03/2019. Bases: BOP de 20/03/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Consell Comarcal del Segrià (Lérida), publicado en BOP nº 99 de 23/05/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Viladecavalls (Barcelona), publicado en BOP de 21/03/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sant Marti De Centelles (Barcelona), publicado en DOGC nº 7836 de 21/03/2019. Bases: BOP de 13/03/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Malgrat De Mar (Barcelona), publicado en DOGC nº 7834 de 19/03/2019. Bases: BOP de 14/03/2019

Convocatoria de 2 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Consorci De Les Vies Verdes De Girona (Gerona), publicado en DOGC nº 7834 de 19/03/2019. Bases: BOP nº 48 de 08/03/2019

Convocatoria de 4 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Riells Del Fai (Bigues I Riells) (Barcelona), publicado en BOP de 15/03/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Mancomunitat Intermunicipal de la Vall del Tenes (Barcelona), publicado en BOP de 18/03/2019

Convocatoria de 18 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Diputación Provincial de Barcelona (Barcelona), publicado en DOGC nº 7831 de 15/03/2019. Bases: BOE nº 57 de 07/03/2019 y BOP de 12/12/2018

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Calaf (Barcelona), publicado en BOP de 14/03/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Garriguella (Gerona), publicado en DOGC nº 7829 de 13/03/2019. Bases: BOP nº 51 de 13/03/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Dipsalut (Organismo autónomo de Salud Pública) (Gerona), publicado en DOGC nº 7828 de 12/03/2019. Bases: BOP nº 47 de 07/03/2019

Convocatoria de 5 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Dipsalut (Organismo autónomo de Salud Pública) (Gerona), publicado en DOGC nº 7828 de 12/03/2019. Bases: BOP nº 47 de 07/03/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Campins (Barcelona), publicado en DOGC nº 7827 de 11/03/2019. Bases: BOP de 07/03/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Passanant (Tarragona), publicado en DOGC nº 7827 de 11/03/2019. Bases: BOP de 27/02/2019

Convocatoria de 2 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Brunyola (Gerona), publicado en BOE nº 59 de 09/03/2019. Bases: BOP nº 40 de 26/02/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Diputación Provincial de Gerona (Gerona), publicado en DOGC nº 7826 de 08/03/2019. Bases: BOP nº 45 de 05/03/2019

Convocatoria de 14 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Diputación Provincial de Gerona (Gerona), publicado en DOGC nº 7826 de 08/03/2019. Bases: BOP nº 45 de 05/03/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Ripoll (Gerona), publicado en BOP nº 46 de 06/03/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Rubio (Barcelona), publicado en BOP de 06/03/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Bellver De Cerdanya (Lérida), publicado en DOGC nº 7823 de 05/03/2019. Bases: BOP nº 42 de 28/02/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Tremp (Lérida), publicado en DOGC nº 7821 de 01/03/2019. Bases: BOP nº 35 de 19/02/2019 y BOP nº 29 de 11/02/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Escola de Música del Gironès (Gerona), publicado en BOP nº 42 de 28/02/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Albatarrec (Lérida), publicado en BOP de 42 de 28/02/2019

Convocatoria de 2 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Torroella De Montgri (Gerona), publicado en DOGC nº 7816 de 22/02/2019. Bases: BOP nº 30 de 12/02/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Moia (Barcelona), publicado en DOGC nº 7816 de 22/02/2019. Bases: BOP de 19/02/2019

Convocatoria de 2 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Conselh Generau d’Aran (Lérida), publicado en BOP nº 35 de 19/02/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Carme (Barcelona), publicado en BOP de 158/02/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Tona (Barcelona), publicado en DOGC nº 7812 de 18/02/2019. Bases: BOP de 04/02/2019

Convocatoria de 88 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en , publicado en DOGC nº 7810 de 14/02/2019

Convocatoria de 3 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Calonge (Gerona), publicado en BOP nº 31 de 13/02/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Diputación Provincial de Lleida (Lérida), publicado en BOP nº 31 de 13/02/2019

Convocatoria de 3 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Piera (Barcelona), publicado en DOGC nº 7807 de 11/02/2019. Bases: BOP de 30/01/2019

Convocatoria de 3 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sant Quirze Del Valles (Barcelona), publicado en BOP de 08/02/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Torello (Barcelona), publicado en BOP de 08/02/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Arenys De Munt (Barcelona), publicado en DOGC nº 7803 de 05/02/2019. Bases: BOP del 04/02/2019

Convocatoria de 6 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Vilassar De Dalt (Barcelona), publicado en DOGC nº 7803 de 05/02/2019. Bases: BOP de 21/01/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Consell Comarcal de la Garrotxa (Gerona), publicado en DOGC nº 7803 de 05/02/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Manlleu (Barcelona), publicado en BOE nº 30 de 04/02/2019. Bases: BOP de 17/01/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Mollo (Gerona), publicado en BOP nº 24 de 04/02/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Consell Comarcal del Vallés Oriental (Barcelona), publicado en BOP de 04/02/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Constanti (Tarragona), publicado en BOE nº 28 de 01/02/2019. Bases: BOP nº 233 de 05/12/2018

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Gallifa (Barcelona), publicado en DOGC nº 7800 de 31/01/2019. Bases: BOP de 31/01/2019

Convocatoria de 28 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Área metropolitana de Barcelona (Barcelona), publicado en BOP de 30/01/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Argençola (Barcelona), publicado en BOP de 29/01/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Garriga, La (Barcelona), publicado en BOP de 29/01/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Roda De Ter (Barcelona), publicado en BOP de 28/01/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Lloret De Mar (Gerona), publicado en DOGC nº 7795 de 24/01/2019. Bases; BOP nº 1 de 02/01/2019

Convocatoria de 4 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Tortosa (Tarragona), publicado en DOGC nº 7795 de 24/01/2019. Bases: BOP de 14/01/2019

Convocatoria de 300 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Barcelona (Barcelona), publicado en DOGC nº 7794 de 23/01/2019. Bases: BOP de 16/01/2019

Convocatoria de 3 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sant Vicenç De Montalt (Barcelona), publicado en DOGC nº 7792 de 21/01/2019. Bases: BOP de 02/01/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sant Vicenç Dels Horts (Barcelona), publicado en BOE nº 16 de 18/01/2019. Bases: DOGC nº 7776 de 28/12/2018 y BOP de 27/12/2018

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sant Vicenç Dels Horts (Barcelona), publicado en BOE nº 16 de 18/01/2019. Bases: DOGC nº 7779 de 03/01/2019 y BOP de 02/01/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Tivissa (Tarragona), publicado en BOP de 17/01/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sant Salvador De Guardiola (Barcelona), publicado en BOP de 15/01/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sant Quirze Safaja (Barcelona), publicado en DOGC nº 7785 de 10/01/2019

Convocatoria de 153 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Barcelona, publicado en DOGC nº 7775 de 27/12/2018

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Calldetenes (Barcelona), publicado en DOGC nº 7773 de 21/12/2018. Bases: BOP de 19/12/2018

Convocatoria de 2 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Begur (Gerona), publicado en BOP nº 244 de 21/12/2018

Convocatoria de 4 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Lleida (Lérida), publicado en DOGC nº 7772 de 20/12/2018

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Santa Coloma De Farners (Gerona), publicado en BOP nº 238 de 13/12/2018

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Avinyonet Del Penedes (Barcelona), publicado en DOGC nº 7766 de 12/12/2018. Bases: BOP de 05/12/2018

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Vallromanes (Barcelona), publicado en DOGC nº 7766 de 12/12/2018. Bases: BOP de 03/12/2018

Convocatoria de 2 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Consell Comarcal del Barcelones (Barcelona), publicado en DOGC nº 7758 de 29/11/2018 y BOP de 13/11/2018

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Consell Comarcal del Priorat (Tarragona), publicado en BOP nº 228 de 28/11/2018

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Alpens (Barcelona), publicado en DOGC nº 7756 de 27/11/2018. Bases: BOP de 16/11/2018

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Tona (Barcelona), publicado en DOGC nº 7756 de 27/11/2018. Bases: BOP de 16/11/2018

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sant Agusti De Lluçanes (Barcelona), publicado en BOP de 23/11/2018

Convocatoria de 5 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Santa Coloma De Cervello (Barcelona), publicado en DOGC nº 7752 de 21/11/2018. Bases: BOP de 13/11/2018

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Mancomunitat Intermunicipal del Penedès i Garraf (Barcelona), publicado en DOGC nº 7752 de 21/11/2018. Bases: BOP de 20/11/2018

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Berga (Barcelona), publicado en DOGC nº 7747 de 14/11/2018

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Consorci de medi ambient i salut pública (Gerona), publicado en BOP nº 218 de 14/11/2018

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sidamon (Lérida), publicado en BOP nº 219 de 13/11/2018

Convocatoria de 2 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Moia (Barcelona), publicado en DOGC nº 7744 de 09/11/2018. Bases: BOP de 08/11/2018

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Vilanova I La Geltru (Barcelona), publicado en DOGC nº 7744 de 09/11/2018

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Vielha/Viella (Lérida), publicado en DOGC nº 7742 de 08/11/2018. Bases: BOP nº 209 de 29/10/2018

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Tarrega (Lérida), publicado en BOP nº 216 de 08/11/2018

Convocatoria de 4 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Consell Comarcal del Segrià (Lérida), publicado en DOGC nº 7738 de 31/10/2018. Bases: BOP nº 202 de 18/10/2018

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Ulla (Gerona), publicado en BOP nº 208 de 30/10/2018

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Vandellos (Tarragona), publicado en DOGC nº 7734 de 25/10/2018. Bases: BOP nº 198 de 16/10/2018

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Vilanova Del Valles (Barcelona), publicado en BOP de 23/10/2018

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Canet De Mar (Barcelona), publicado en BOE nº 253 de 20/10/2018. Bases: BOP de 26/09/2018

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Senia, La (Tarragona), publicado en DOGC nº 7729 de 18/10/2018

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Valls de Valira (Lérida), publicado en DOGC nº 7729 de 18/10/2018. Bases: BOP nº 195 de 08/10/2018

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Bruc, El (Barcelona), publicado en DOGC nº 7728 de 17/10/2018

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Tremp (Lérida), publicado en BOP nº 200 de 16/10/2018

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Franqueses Del Valles, Les (Barcelona), publicado en DOGC nº 7726 de 15/10/2018. Bases: BOP de 03/10/2018

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sant Vicenç Dels Horts (Barcelona), publicado en BOE nº 248 de 13/102018. Bases: BOP de 27/09/2018

Convocatoria de 4 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Martorell (Barcelona), publicado en DOGC nº 7719 de 04/10/2018. Bases: BOP de 02/10/2018

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sant Fost De Campsentelles (Barcelona), publicado en BOP de 04/10/2018

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Consell Comarcal de Osona (Barcelona), publicado en DOGC nº 7716 de 01/10/2018. Bases: BOP de 21/09/2018

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sant Quirze Del Valles (Barcelona), publicado en BOP de 27/09/2018

Convocatoria de 4 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Vilanova I La Geltru (Barcelona), publicado en BOP de 21/09/2018

Convocatoria de 3 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Santa Coloma De Gramenet (Barcelona), publicado en BOP de 21/09/2018

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Cassa De La Selva (Gerona), publicado en BOP nº 181 de 19/09/2018

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Calafell (Tarragona), publicado en BOP nº 180 de 18/09/2018. Bases: DOGC nº 7704 de 12/09/2018

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Berga (Barcelona), publicado en DOGC nº 7704 de 12/09/2018. Bases: BOP de 28/08/2018

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Caldes De Montbui (Barcelona), publicado en DOGC nº 7703 de 10/09/2018

Convocatoria de 4 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Vilanova I La Geltru (Barcelona), publicado en DOGC nº 7703 de 10/09/2018

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Consell Comarcal del Ripollés (Gerona), publicado en BOP nº 175 de 10/09/2018

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Consell Comarcal del Vallés Oriental (Barcelona), publicado en BOP de 10/09/2018

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Viladecavalls (Barcelona), publicado en BOP de 07/09/2018

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Arenys De Munt (Barcelona), publicado en DOGC nº 7699 de 04/09/2018

Convocatoria de 2 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Instituto Municipal de Parques y Jardines (Barcelona), publicado en DOGC nº 7698 de 03/09/2018

Convocatoria de 226 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en , publicado en DOGC nº 7695 de 29/08/2018

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sant Vicenç Dels Horts (Barcelona), publicado en BOE nº 205 de 24/08/2018. Bases: DOGC nº 7688 de 20/08/2018. Bases: BOP de 20/08/2018

Convocatoria de 4 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Catllar, El (Tarragona), publicado en BOP nº 162 de 22/08/2018

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Cassa De La Selva (Gerona), publicado en DOGC nº 7689 de 21/08/2018

Convocatoria de 5 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Cerdanyola Del Valles (Barcelona), publicado en DOGC nº 7683 de 10/08/2018. Bases: en la web del Ayuntamiento

Convocatoria de 4 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Cerdanyola Del Valles (Barcelona), publicado en DOGC nº 7683 de 10/08/2018. Bases: en la web del ayuntamiento

Convocatoria de 5 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sant Feliu De Llobregat (Barcelona), publicado en BOP de 09/08/2018

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Cervera (Lérida), publicado en BOP nº 153 de 07/08/2018

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Santa Susanna (Barcelona), publicado en DOGC nº 7679 de 06/08/2018. Bases: Página web

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Olost (Barcelona), publicado en BOP de 03/08/2018

Convocatoria de 2 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sant Vicenç Dels Horts (Barcelona), publicado en BOE nº 187 de 03/08/2018. Bases: BOP de 30/07/2018

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Consejo Comarcal del Baix Camp (Tarragona), publicado en DOGC nº 7677 de 02/08/2018

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Abrera (Barcelona), publicado en BOP de 31/07/2018

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Puig-Reig (Barcelona), publicado en BOP de 27/07/2018

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en CONSORCI GAL ALT URGELL-CERDANYA (Gerona), publicado en DOGC nº 7671 de 25/07/2018. Bases: BOC nº 117 de 18/06/2018

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Tona (Barcelona), publicado en DOGC nº 7669 de 23/07/2018. Bases: BOP de 12/07/2018

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Consell Comarcal de Osona (Barcelona), publicado en BOP de 18/07/2018

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Llagostera (Gerona), publicado en BOP nº 132 de 09/07/2018

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Tossa De Mar (Gerona), publicado en DOGC nº 7656 de 04/07/2018. Bases: BOP nº 122 de 25/06/2018

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Vidreres (Gerona), publicado en DOGC nº 7656 de 04/07/2018. Bases: BOP nº 124 de 27/06/2018

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Consell Comarcal de la Garrotxa (Gerona), publicado en BOP nº 124 de 28/06/2018

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Santa Coloma De Farners (Gerona), publicado en BOP nº 124 de 28/06/2018

Convocatoria de 5 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sant Fruitos De Bages (Barcelona), publicado en BOE nº 155 de 27/06/2018. Bases: BOP de 05/06/2018

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Forallac (Gerona), publicado en BOP nº 124 de 27/06/2018

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Malgrat De Mar (Barcelona), publicado en DOGC nº 7650 de 26/06/2018

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Vidreres (Gerona), publicado en DOGC nº 7649 de 25/06/2018. Bases: BOP nº 112 de 11/06/2018 y NOP nº 118 de 19/06/2018

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Caldes De Montbui (Barcelona), publicado en DOGC nº 7647 de 21/06/2018

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Cala Margarida (Gerona), publicado en DOGC nº 7647 de 21/06/2018

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Pira (Tarragona), publicado en BOE nº 149 de 20/06/2018. Bases: BOP nº 103 de 29/05/2018

Convocatoria de 2 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Granollers (Barcelona), publicado en DOGC nº 7644 de 18/06/2018. Bases: BOP de 17/05/2018

Convocatoria de 56 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Barcelona, publicado en DOGC nº 7639 de 11/06/2018

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Batea (Tarragona), publicado en DOGC nº 7641 de 13/06/2018. Bases: BOP nº 111 de 08/06/2018

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Consorci Gal Alt Urgell-Cerdanya (Lérida), publicado en BOP nº 114 de 13/06/2018

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Ripoll (Gerona), publicado en DOGC nº 7639 de 11/06/2018. Bases: BOP nº 100 de 24/05/2018

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Solsona (Lérida), publicado en DOGC nº 7639 de 11/06/2018. Bases: BOP nº 110 de 07/06/2018

Convocatoria de 13 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Girona (Gerona), publicado en DOGC nº 7638 de 08/06/2018. Bases: BOP nº 104 de 30/05/2018

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Tarrega (Lérida), publicado en DOGC nº 7638 de 08/06/2018. Bases: BOP nº 105 de 31/05/2018

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Baga (Barcelona), publicado en BOP de 07/06/2018

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Palau-Saverdera (Gerona), publicado en DOGC nº 7636 de 06/06/2018. Bases: BOP nº 106 de 01/06/2018

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Campllong (Gerona), publicado en DOGC nº 7634 de 04/06/2018. Bases: BOP nº 100 de 24/05/2018

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Vic (Barcelona), publicado en BOE nº 133 de 01/06/2018. Bases: BOP de 22/05/2018

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Viladrau (Gerona), publicado en DOGC nº 7632 de 01/06/2018. Bases: BOP nº 100 de 24/05/2018

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Caldes De Malavella (Gerona), publicado en DOGC nº 7631 de 31/05/2018

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Premia De Mar (Barcelona), publicado en DOGC nº 7631 de 31/05/2018

Convocatoria de 3 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sitges (Barcelona), publicado en DOGC nº 7630 de 30/05/2018. Bases: BOP de 17/05/2018

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Monistrol De Montserrat (Barcelona), publicado en BOP de 30/05/2018

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Aiguaviva (Gerona), publicado en DOGC nº 7628 de 28/05/2018. Bases: BOP nº 102 de 28/05/2018

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Entitat Municipal Descentralitzada de la Serra d’Almos (Tarragona), publicado en DOGC nº 7628 de 28/05/2018. Bases: BOP nº 97 de 21/05/2018

Convocatoria de 2 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Baga (Barcelona), publicado en BOP de 28/05/2018

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Mancomunitat Intermunicipal de la Vall del Tenes (Barcelona), publicado en DOGC nº 7627 de 25/05/2018. Bases: BOP de 25/05/2018

Convocatoria de 4 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sant Feliu De Llobregat (Barcelona), publicado en DOGC nº 7624 de 22/05/2018

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Premia De Dalt (Barcelona), publicado en DOGC nº 7621 de 17/05/2018. Bases: BOP de 14/05/2018

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Consell Comarcal de L´Alta Ribagorça (Lérida), publicado en BOP nº 94 de 16/05/2018

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Viladecans (Barcelona), publicado en DOGC nº 7620 de 16/05/2018. Bases: BOP de 24/04/2018

Convocatoria de 2 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Viladecans (Barcelona), publicado en DOGC nº 7620 de 16/05/2018. Bases: BOP de 24/04/2018

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Montesquiu (Barcelona), publicado en DOGC nº 7617 de 11/05/2018

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Montoliu De Segarra (Lérida), publicado en DOGC nº 7616 de 10/05/2018. Bases: BOP nº 83 de 30/04/2018

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Queralbs (Gerona), publicado en BOP nº 90 de 10/05/2018

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Fonollosa (Barcelona), publicado en DOGC nº 7613 de 07/05/2018

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Begur (Gerona), publicado en BOP nº 87 de 07/05/2018

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Guils De Cerdanya (Gerona), publicado en BOP nº 87 de 07/05/2018

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Santa Susanna (Barcelona), publicado en DOGC nº 7608 de 27/04/2018

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Cabrera De Mar (Barcelona), publicado en BOP de 26/04/2018

Convocatoria de 26 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Santa Coloma De Gramenet (Barcelona), publicado en BOE nº 99 de 24/04/2018. Bases: BOP de 28/03/2018

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Hospital Universitari Sant Joan de Reus (Tarragona), publicado en BOP nº 78 de 23/04/2018

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Cardedeu (Barcelona), publicado en DOGC nº 7603 de 20/04/2018

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sant Feliu De Guixols (Gerona), publicado en BOP nº 75 de 18/04/2018

Convocatoria de 2 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Torrelles De Llobregat (Barcelona), publicado en DOGC nº 7600 de 17/04/2018. Bases: BOP de 09/04/2018

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Vall De Bianya, La (Gerona), publicado en DOGC nº 7600 de 17/04/2018. Bases: BOP nº 74 de 17/04/2018

Convocatoria de 5 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Consell Comarcal de la Selva (Gerona), publicado en DOGC nº 7600 de 17/04/2018

Convocatoria de 2 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Martorelles (Barcelona), publicado en DOGC nº 7596 de 11/04/2018. Bases: BOP de 04/04/2018

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Vinyols I Els Arcs (Tarragona), publicado en BOP nº 70 de 11/04/2018

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Vielha/Viella (Lérida), publicado en BOP nº 69 de 10/04/2018

Convocatoria de 32 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Barcelona, publicado en DOGC nº 7589 de 29/03/2018. Bases: página web universidad

Convocatoria de 3 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Agramunt (Lérida), publicado en DOGC nº 7586 de 26/03/2018. Bases: BOP nº 60 de 26/03/2018

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Port De La Selva, El (Gerona), publicado en BOP nº 60 de 26/03/2018

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Franqueses Del Valles, Les (Barcelona), publicado en DOGC nº 7582 de 20/03/2018. Bases: BOP de 09/03/2018

Convocatoria de 2 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Abrera (Barcelona), publicado en BOP de 20/03/2018

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Alella (Barcelona), publicado en DOGC nº 7579 de 15/03/2018. Bases: BOP de 06/03/2018

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Senia, La (Tarragona), publicado en DOGC nº 7578 de 14/03/2018

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Ripoll (Gerona), publicado en BOP nº 50 de 12/03/2018

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Falset (Tarragona), publicado en BOP nº 48 de 08/03/2018

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Llivia (Gerona), publicado en BOP nº 48 de 08/03/2018

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Jonquera, La (Gerona), publicado en BOP nº 47 de 07/03/2018

Convocatoria de 4 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Polinya (Barcelona), publicado en BOP de 12/03/2018

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Arenys De Munt (Barcelona), publicado en BOP de 01/03/2018

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Berga (Barcelona), publicado en BOP de 01/03/2018

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Palma De Cervello, La (Barcelona), publicado en BOE nº 51 de 27/02/2018 y BOE nº 30 de 02/02/2018. Bases: BOP de 27/12/2017 y DOGC nº 7561 de 19/02/2018

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Consell Comarcal de Osona (Barcelona), publicado en DOGC nº 7564 de 22/02/2018

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Vallromanes (Barcelona), publicado en BOP de 22/02/2018

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Almacelles (Lérida), publicado en BOE nº 46 de 21/02/2018. Bases: BOP nº 14 de 19/01/2018

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Riudoms (Tarragona), publicado en DOGC nº 7559 de 15/02/2018. Bases: BOP nº 21 de 30/01/2018

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Arenys De Munt (Barcelona), publicado en BOP de 14/12/2018

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Bossost (Lérida), publicado en BOP nº 31 de 13/02/2018

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Flix (Tarragona), publicado en BOP nº 30 de 12/02/2018

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Cellera De Ter, La (Gerona), publicado en DOGC nº 7554 de 08/02/2018. Bases: BOP nº 23 de 01/02/2018

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE L’ESTARTIT (Gerona), publicado en BOP nº 28 de 08/02/2018

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Centelles (Barcelona), publicado en BOE nº 34 de 07/02/2018. Bases: BOP de 19/01/2018

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Cervera (Lérida), publicado en BOP nº 24 de 02/02/2018

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Vinyols I Els Arcs (Tarragona), publicado en DOGC nº 7549 de 01/02/201. Bases: BOP nº 13 de 18/01/2018

Convocatoria de 2 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Esparreguera (Barcelona), publicado en DOGC nº 7546 de 29/01/2018. Bases: BOP de 10/01/2018

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Brunyola (Gerona), publicado en BOP nº 18 de 25/01/2018

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Begur (Gerona), publicado en BOP nº 17 de 24/01/2018. Bases: DOGC nº 7542 de 24/01/2018

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Llança (Gerona), publicado en BOE nº 17 de 19/01/2018. Bases: BOP nº 210 de 03/11/2017

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Arbucies (Gerona), publicado en DOGC nº 7536 de 16/01/2018. Bases: BOP nº 5 de 08/01/2018

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Consell Comarcal de Osona (Barcelona), publicado en DOGC nº 7536 de 16/01/2018

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Conselh Generau d’Aran (Lérida), publicado en BOP nº 11 de 16/01/2018

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Granada, La (Barcelona), publicado en BOP de 08/01/2018

Convocatoria de 6 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sant Carles De La Rapita (Tarragona), publicado en BOE nº 4 de 04/01/2018. Bases: en la web del ayuntamiento

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sallent (Barcelona), publicado en BOP de 27/12/2017

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Consell Comarcal de la Selva (Gerona), publicado en DOGC nº 7519 de 19/12/2017

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Suria (Barcelona), publicado en BOP de 19/12/2017

Convocatoria de 7 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Parets Del Valles (Barcelona), publicado en DOGC nº 7518 de 18/12/2017 y DOGC nº 7531 de 09/01/2018

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Puig-Reig (Barcelona), publicado en BOP de 18/12/2017

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Riudellots De La Selva (Gerona), publicado en BOP nº 234 de 11/12/2017. Bases: DOGC nº 7512 de 07/12/2017

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Bellver De Cerdanya (Lérida), publicado en DOGC nº 7512 de 07/12/2017. Bases: BOP nº 227 de 24/11/2017

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Catllar, El (Tarragona), publicado en BOP nº 228 de 27/11/2017

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Argençola (Barcelona), publicado en BOP de 07/12/2017. Bases: Web del Ayuntamiento de Argençola?

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Biure (Gerona), publicado en DOGC nº 7510 de 04/12/2017. Bases: BOP nº 223 de 22/11/2017

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Entitat Municipal descentralizada de Picamoixons (Tarragona), publicado en BOP nº 232 de 01/12/2017

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Arboli (Tarragona), publicado en BOP nº 208 de 27/10/2017 y BOP nº 229 de 28/11/2017

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Manlleu (Barcelona), publicado en BOE nº 287 de 27/11/2017

Convocatoria de 5 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Mataró (Barcelona), publicado en DOGC nº 7503 de 24/11/2017. Bases: BOP de 13/11/2017

Convocatoria de 2 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Manlleu (Barcelona), publicado en BOE nº 282 de 20/11/2017. Bases: BOP de 23/10/2017

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Cervello (Barcelona), publicado en DOGC nº 7499 de 20/11/2017. Bases: BOP de 15/11/2017

Convocatoria de 20 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Consell Comarcal del Vallés Oriental (Barcelona), publicado en BOP de 15/11/2017 y BOP de 02/10/2017

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Castellvell Del Camp (Tarragona), publicado en BOP nº 218 de 13/11/2017

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Manlleu (Barcelona), publicado en DOGC nº 7491 de 09/11/2017. Bases: BOP de 30/10/2017

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Morell, El (Tarragona), publicado en BOP nº 214 de 07/11/2017

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Vielha/Viella (Lérida), publicado en BOP nº 211 de 02/11/2017

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Entitat Municipal Descentralitzada de la Serra d’Almos (Tarragona), publicado en BOP nº 210 de 31/10/2017

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sant Pol De Mar (Barcelona), publicado en DOGC nº 7476 de 18/10/2017

Convocatoria de 2 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Seva (Barcelona), publicado en DOGC nº 7472 de 11/10/2017

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Pradell (Tarragona), publicado en BOP nº 187 de 27/09/2017

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Torello (Barcelona), publicado en BOP de 26/09/2017

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Lladorre (Lérida), publicado en BOP nº 176 de 12/09/2017

Convocatoria de 2 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Consell Comarcal del Ripollés (Gerona), publicado en BOE nº 210 de 01/09/2017. Bases: BOP nº 151 de 08/08/2017

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sant Vicenç Dels Horts (Barcelona), publicado en BOE nº 210 de 01/09/2017. Bases: DOGC nº 7437 de 21/08/2017 Y BOP de 21/08/2017

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Consell Comarcal de L´Alt Urgell (Lérida), publicado en BOP nº 170 de 01/09/2017

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Guissona (Lérida), publicado en BOP nº 167 de 29/08/2017

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Monistrol De Montserrat (Barcelona), publicado en BOP de 28/08/2017.

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Cabra Del Camp (Tarragona), publicado en BOP nº 166 de 28/08/2017. Bases en la web del Ayuntamiento

Convocatoria de 4 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sant Vicenç Dels Horts (Barcelona), publicado en BOE nº 202 de 23/08/2017 y DOGC nº 7440 de 24/08/2017 y DOGC nº 7437 de 21/08/2017 y DOGC nº 7436 de 18/08/2017 . Bases: BOP de 18/08/2017

Convocatoria de 2 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Ripoll (Gerona), publicado en DOGC nº 7438 de 22/08/2017. Bases BOP nº 151 de 08/08/2017 y BOP nº 105 de 01/06/2017

Convocatoria de 15 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Barcelona, publicado en DOGC nº 7435 de 17/08/2017. Bases en la web de la Universidad Autónoma de Barcelona

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Guils De Cerdanya (Gerona), publicado en BOP nº 148 de 03/08/2017 y DOGC nº 7435 de 17/08/2017. Bases: Página web Ayuntamiento

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Consell Comarcal del Gironés (Gerona), publicado en BOP nº 156 de 16/08/2017

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Cassa De La Selva (Gerona), publicado en BOP nº 153 de 10/08/2017

Convocatoria de 2 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Caldes De Montbui (Barcelona), publicado en BOP de 10/08/2017

Convocatoria de 2 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Vilassar De Mar (Barcelona), publicado en BOP de 08/08/2017. Bases: en la web del Ayuntamiento

Convocatoria de 3 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sant Fruitos De Bages (Barcelona), publicado en BOP de 07/08/2017

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sant Feliu De Guixols (Gerona), publicado en BOP nº 145 de 31/07/2017

Convocatoria de 2 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Diputación Provincial de Lleida (Lérida), publicado en BOP nº 147 de 31/07/2017

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola (Barcelona), publicado en DOGC nº 7411 de 13/07/2017

Convocatoria de 16 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Manresa (Barcelona), publicado en BOP de 05/07/2017

Convocatoria de 4 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sant Adria De Besos (Barcelona), publicado en DOGC nº 7404 de 04/07/2017. Bases: BOP de 30/06/2017

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Arenys De Munt (Barcelona), publicado en DOGC nº 7403 de 03/07/2017. Bases: BOP de 03/07/2017

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Vilamalla (Gerona), publicado en BOP nº 124 de 29/06/2017

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Alella (Barcelona), publicado en DOGC nº 7399 de 27/06/2017. Bases: BOP de 15/06/2017

Convocatoria de 2 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Caldes De Malavella (Gerona), publicado en DOGC nº 7395 de 21/06/2017. Bases: BOP nº 117 de 20/06/2017

Convocatoria de 3 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Vilanova I La Geltru (Barcelona), publicado en DOGC nº 7394 de 20/06/2017

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Pont De Suert, El (Lérida), publicado en BOP nº 114 de 14/06/2017

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sant Fruitos De Bages (Barcelona), publicado en BOP de 14/06/2017

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Prats De Lluçanes (Barcelona), publicado en DOGC nº 7389 de 13/06/2017. Bases: BOP de 12/06/2017

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Guils De Cerdanya (Gerona), publicado en BOP nº 109 de 08/06/2017

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Franqueses Del Valles, Les (Barcelona), publicado en BOP de 02/06/2017

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sant Pere De Vilamajor (Barcelona), publicado en DOGC nº 7382 de 01/06/2017

Convocatoria de 2 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Franqueses Del Valles, Les (Barcelona), publicado en BOE nº 125 de 26/05/2017. Bases: DOGC nº 7360 de 02/05/2017

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Franqueses Del Valles, Les (Barcelona), publicado en BOE nº 125 de 26/05/2017. Bases: DOGC nº 7360 de 02/05/2017

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Hostalets De Pierola, Els (Barcelona), publicado en DOGC nº 7378 de 26/05/2017

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Castellvell Del Camp (Tarragona), publicado en BOP nº 100 de 25/05/2017

Convocatoria de 15 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Lleida (Lérida), publicado en DOGC nº 7372 de 18/05/2017

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Llança (Gerona), publicado en BOP nº 92 de 15/05/2017

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Lloret De Mar (Gerona), publicado en DOGC nº 7368 de 12/05/2017. Bases: BOP nº 87 de 08/05/2017

Convocatoria de 13 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sabadell (Barcelona), publicado en BOE nº 112 de 11/05/2017. Bases: BOP de 14/02/2017 y DOGC nºº 7353 de 20/04/2017

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Mont-Ras (Gerona), publicado en DOGC nº 7367 de 11/05/2017. Bases: BOP nº 87 de 08/05/2017

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sant Pere De Riudebitlles (Barcelona), publicado en DOGC nº 7367 de 11/05/2017

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Lloret De Mar (Gerona), publicado en DOGC nº 7360 de 02/05/2017. Bases: BOP nº 78 de 24/04/2017

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sant Llorenç De La Muga (Gerona), publicado en BOP nº 82 de 28/04/2017

Convocatoria de 2 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sant Vicenç De Montalt (Barcelona), publicado en DOGC nº 7358 de 27/04/2017. Bases: BOP de 12/04/2017

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu para Catalunya en Calders (Barcelona), publicado en BOP de 30/03/2017

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu para Catalunya en Premia De Dalt (Barcelona), publicado en DOGC nº 7331 de 17/03/2017. Bases: BOP de 14/03/2017

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu para Catalunya en ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE L’ESTARTIT (Gerona), publicado en BOP nº 53 de 16/03/2017

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu para Catalunya en Valls (Tarragona), publicado en BOP nº 51 de 14/03/2017

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu para Catalunya en Berga (Barcelona), publicado en BOE nº 53 de 03/03/2017. Bases: BOP de 22/02/2017

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu para Catalunya en Flaça (Gerona), publicado en BOP nº 40 de 27/02/2017

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu para Catalunya en Pont De Suert, El (Lérida), publicado en BOP nº 40 de 27/02/2017

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu para Catalunya en Consorci de Bienestar social de la Garrotxa (Gerona), publicado en BOP nº 39 de 24/02/2017

Convocatoria de 2 plazas de Auxiliar Administratiu para Catalunya en Masnou, El (Barcelona), publicado en BOP de 23/02/2017

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu para Catalunya en Olesa De Bonesvalls (Barcelona), publicado en BOP de 26/01/2017

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu para Catalunya en Olesa De Bonesvalls (Barcelona), publicado en BOP de 04/01/2017

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu para Catalunya en Sitges (Barcelona), publicado en DOGC Nº 7278 de 2 de enero de 2017

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu para Catalunya en Riudellots De La Selva (Gerona), publicado en DOGC nº 7248 de 16/11/2016

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu para Catalunya en Suria (Barcelona), publicado en DOGC nº 7230 de 20/10/2016. Bases: página web ayuntamiento

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu para Catalunya en Tortosa (Tarragona), publicado en DOGC nº 7229 de 19/10/2016. Bases: BOP nº 192 de 07/10/2016

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu para Catalunya en Toses (Gerona), publicado en DOGC nº 7219 de 04/10/2016. Bases: BOP nº 183 de 23/09/2016

Convocatoria de 2 plazas de Auxiliar Administratiu para Catalunya en Sant Esteve De Palautordera (Barcelona), publicado en BOP de 09/09/2016

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu para Catalunya en Cardedeu (Barcelona), publicado en DOGC nº 7199 de 06/09/2016. Bases: BOP de 29/08/2016

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu para Catalunya en Cassa De La Selva (Gerona), publicado en BOE nº 209 de 30/08/2016. Bases:DOGC nº 7175 de 02/08/2016

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu para Catalunya en Santpedor (Barcelona), publicado en DOGC nº 7175 de 02/08/2016. Bases: BOP de 29/07/2016

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu para Catalunya en Torroella De Fluvia (Gerona), publicado en DOGC nº 7175 de 02/08/2016. Bases: página web del ayuntamiento

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu para Catalunya en Santa Eulalia De Riuprimer (Barcelona), publicado en BOE nº 175 de 21/07/2016. Bases: BOP de 11/07/2016

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu para Catalunya en Artes (Barcelona), publicado en BOP de 21/07/2016

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu para Catalunya en Baga (Barcelona), publicado en BOP de 13/07/2016. Bases: página web ayuntamiento.

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu para Catalunya en Consell Comarcal del Moianès (Barcelona), publicado en BOP de 13/07/2016

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu para Catalunya en Sant Pere De Riudebitlles (Barcelona), publicado en DOGC nº 7158 de 08/07/2016. Bases: BOP de 26/06/2016

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu para Catalunya en Llança (Gerona), publicado en BOP nº 108 de 07/06/2016

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu para Catalunya en Sant Pere De Ribes (Barcelona), publicado en DOGC nº 7136 de 07/06/2016. Bases: página web ayuntamiento

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu para Catalunya en Cassa De La Selva (Gerona), publicado en DOGC nº 7135 de 06/06/2016

Convocatoria de 2 plazas de Auxiliar Administratiu para Catalunya en Consell Comarcal de la Ribera D´Ebre (Tarragona), publicado en DOGC nº 7124 de 20/05/2016

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu para Catalunya en Consell Comarcal de Osona (Barcelona), publicado en DOGC nº 7122 de 18/05/2016

Convocatoria de 9 plazas de Auxiliar Administratiu para Catalunya en Riudoms (Tarragona), publicado en BOP nº 87 de 06/05/2016

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu para Catalunya en Santa Coloma De Farners (Gerona), publicado en DOGC nº 7109 de 28/04/2016

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu para Catalunya en Baga (Barcelona), publicado en BOP de 15/04/2016. Bases: página web ayuntamiento

Convocatoria de 4 plazas de Auxiliar Administratiu para Catalunya en Hostalric (Gerona), publicado en Página web ayuntamiento

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu para Catalunya en Porqueres (Gerona), publicado en BOP nº 65 de 06/04/2016

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu para Catalunya en Consell Comarcal del Baix Ebre (Tarragona), publicado en BOP nº 63 de 04/04/2016

Convocatoria de 2 plazas de Auxiliar Administratiu para Catalunya en Alella (Barcelona), publicado en DOGC nº 7090 de 01/04/2016. Bases: BOP de 22/03/2016

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu para Catalunya en Cadaques (Gerona), publicado en BOP nº 52 de 16/03/2016

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Llivia (Gerona), publicado en BOP nº 39 de 25/02/2019

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu para Catalunya en Consell Comarcal de Osona (Barcelona), publicado en DOGC nº 7066 de 25/02/2016

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu para Catalunya en Llanars (Gerona), publicado en BOP nº 35 de 22/02/2016

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu para Catalunya en Valls de Valira (Lérida), publicado en DOGC nº 7062 de 19/02/2016. Bases: BOP nº 31 de 16/02/2016

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu para Catalunya en Ribes De Freser (Gerona), publicado en BOP nº 33 de 18/02/2016

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu para Catalunya en Roquetes (Tarragona), publicado en DOGC nº 7060 de 17/02/2016. Bases: BOP nº 27 de 10/02/2016

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu para Catalunya en Gava (Barcelona), publicado en Página web ayuntamiento

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu para Catalunya en Consell Comarcal del Pla de L´Estany (Gerona), publicado en BOP nº 24 de 05/02/2016

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu para Catalunya en Sant Climent Sescebes (Gerona), publicado en BOP nº 14 de 22/01/2016

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu para Catalunya en Alcanar (Tarragona), publicado en BOPT nº 12 de 20/01/2016

Convocatoria de 55 plazas de Auxiliar Administratiu para Catalunya en , publicado en DOGC nº 7001 de 19/11/2015

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu para Catalunya en Sant Carles De La Rapita (Tarragona), publicado en BOP nº 248 de 27/10/2015. Bases; página web ayuntamiento

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu para Catalunya en Sant Carles De La Rapita (Tarragona), publicado en DOGC nº 6968 de 02/10/2015. Bases: página web ayuntamiento

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu para Catalunya en Sant Fruitos De Bages (Barcelona), publicado en BOP de 01/10/2015. Bases: página web ayuntamiento

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu para Catalunya en Artes (Barcelona), publicado en BOP de 25/09/2015

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu para Catalunya en Sant Adria De Besos (Barcelona), publicado en DOGC nº 6956 de 15/09/2015. Bases: BOP de 14/09/2015

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu para Catalunya en Vendrell, El (Tarragona), publicado en DOGC nº 6951 de 07/09/2015. Bases: BOP nº 203 de 01/09/2015

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu para Catalunya en Cunit (Tarragona), publicado en DOGC nº 6935 de 14/08/2015. Bases: BOP nº 188 de 13/08/2015

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu para Catalunya en Suria (Barcelona), publicado en BOP de 31/07/2015. Bases: página web ayuntamiento

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu para Catalunya en Sant Esteve De Palautordera (Barcelona), publicado en BOP de 13/07/2015

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu para Catalunya en Cervello (Barcelona), publicado en BOP de 22/06/2015. Bases: página web del ayuntamiento

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu para Catalunya en Berga (Barcelona), publicado en DOGC nº 6891 de 12/06/2015. Bases: BOP de 05/05/2015 y BOP de 03/06/2015

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu para Catalunya en Vidreres (Gerona), publicado en BOP nº 112 de 11/06/2015

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu para Catalunya en Santa Perpetua De Mogoda (Barcelona), publicado en BOP de 08/06/2015. Bases: página web ayuntamiento

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu para Catalunya en Sant Pere De Riudebitlles (Barcelona), publicado en DOGC nº 6886 de 05/06/2015. Bases: BOP

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu para Catalunya en Falset (Tarragona), publicado en BOE nº 132 de 03/06/2015. Bases: DOGC nº 6874 de 19/05/2015

Convocatoria de 2 plazas de Auxiliar Administratiu para Catalunya en Santa Coloma De Farners (Gerona), publicado en DOGC nº 6868 de 11/05/2015

Convocatoria de 5 plazas de Auxiliar Administratiu para Catalunya en Sant Pere De Ribes (Barcelona), publicado en DOGC nº 6840 de 27/03/2015

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu para Catalunya en Olesa De Bonesvalls (Barcelona), publicado en BOP de 27/03/2015

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu para Catalunya en Mila, El (Tarragona), publicado en BOP nº 61 de 14/03/2015

Convocatoria de 3 plazas de Auxiliar Administratiu para Catalunya en Canovelles (Barcelona), publicado en BOP de 02/03/2015

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu para Catalunya en Campins (Barcelona), publicado en Pagina web ayuntamiento

Convocatoria de 4 plazas de Auxiliar Administratiu para Catalunya en Masnou, El (Barcelona), publicado en DOGC nº 6812 de 17/02/2015. Bases: BOP de 04/02/2015

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu para Catalunya en Sant Llorenç Savall (Barcelona), publicado en BOP de 12/02/2015. Bases: página web ayuntamiento

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu para Catalunya en Sant Pere de Ribes (Barcelona), publicado en DOGC nº 6775 de 22/12/2014

Convocatoria de 8 plazas de Auxiliar Administratiu para Catalunya en Sant Celoni (Barcelona), publicado en BOP de 04/12/2014

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu para Catalunya en Hospitalet de L'infant, l' (Tarragona), publicado en DOGC nº 6746 de 10/11/2014

Convocatoria de 8 plazas de Auxiliar Administratiu para Catalunya en Balaguer (Lleida), publicado en DOGC nº 6712 de 23/09/2014

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu para Catalunya en Roca del Valles, la (Barcelona), publicado en DOGC nº 6668 de 21/07/2014. Bases

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu para Catalunya en Queralbs (Girona), publicado en BOP nº 122 de 27/06/2014

Convocatoria de 2 plazas de Auxiliar Administratiu para Catalunya en Cardedeu (Barcelona), publicado en BOE nº 125 de 23/05/2014. Bases

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu para Catalunya en Cardedeu (Barcelona), publicado en BOE nº 125 de 23/05/2014. Bases

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu para Catalunya en Vic (Barcelona), publicado en BOPB de 22/05/2014

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu para Catalunya en Lliça D'amunt (Barcelona), publicado en BOP de 17/04/2014

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu para Catalunya en Sant Jaume D'enveja (Tarragona), publicado en BOP nº 86 de 12/04/2014

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu para Catalunya en Suria (Barcelona), publicado en BOP de 04/04/2014. Bases

Convocatoria de 3 plazas de Auxiliar Administratiu para Catalunya en Sant Quirze del Valles (Barcelona), publicado en DOGC nº 6594 de 01/04/2014

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu para Catalunya en Begues (Barcelona), publicado en BOP de 11/03/2014

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu para Catalunya en Begues (Barcelona), publicado en BOP de 11/03/2014

Convocatoria de 3 plazas de Auxiliar Administratiu para Catalunya en Arenys de Munt (Barcelona), publicado en DOGC nº 6560 de 12/02/2014

Convocatoria de 5 plazas de Auxiliar Administratiu para Catalunya en Masnou, el (Barcelona), publicado en DOGC nº 6546 de 23/01/14. Bases

Convocatoria de 3 plazas de Auxiliar Administratiu para Catalunya en Esparreguera (Barcelona), publicado en DOGC nº 6526 de 20/12/13. Bases

Convocatoria de 3 plazas de Auxiliar Administratiu para Catalunya en Vilanova i la Geltru (Barcelona), publicado en DOGC nº 6521 de 13/12/13

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu para Catalunya en Castellterçol (Barcelona), publicado en DOGC Nº 6449, de 29/08/2013

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu para Catalunya en Arenys de Munt (Barcelona), publicado en BOP de 12/08/213

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu para Catalunya en Arenys de Munt (Barcelona), publicado en BOP de 12/08/213

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu para Catalunya en Caseres (Tarragona), publicado en BOP nº 183 de 07/08/13

Convocatoria de 4 plazas de Auxiliar Administratiu para Catalunya en Maçanet de la Selva (Girona), publicado en DOGC nº 6431 de 02/08/13

Convocatoria de 3 plazas de Auxiliar Administratiu para Catalunya en Diputación Provincial de Tarragona (Tarragona), publicado en BOP nº 179 de 02/08/13

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu para Catalunya en Calonge (Girona), publicado en DOGC nº 6427 de 29/07/13. Bases

Convocatoria de 8 plazas de Auxiliar Administratiu para Catalunya en Cunit (Tarragona), publicado en DOGC nº 6380 de 22/05/2013

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu para Catalunya en Sant Feliu de Guixols (Girona), publicado en DOGC nº 6380 de 22/05/2013. Bases

Convocatoria de 6 plazas de Auxiliar Administratiu para Catalunya en Cunit (Tarragona), publicado en DOGC nº 6311 de 08/02/13. Bases

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu para Catalunya en Sant Pere de Riudebitlles (Barcelona), publicado en BOP de 11/12/12

Convocatoria de 68 plazas de Auxiliar Administratiu para Catalunya en Barcelona (Barcelona), publicado en DOGC nº 6264 de 29/11/12

Convocatoria de 5 plazas de Auxiliar Administratiu para Catalunya en Hospitalet de Llobregat, l' (Barcelona), publicado en DOGC nº 6229 de 09/10/2012. Bases

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu para Catalunya en Palleja (Barcelona), publicado en DOGC nº 6227 de 05/10/2012

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu para Catalunya en Belianes (Lleida), publicado en BOP nº 129 de 18/09/12

Convocatoria de 3 plazas de Auxiliar Administratiu para Catalunya en Tarragona (Tarragona), publicado en BOE nº 224 de 17/09/12. Bases

Convocatoria de 7 plazas de Auxiliar Administratiu para Catalunya en Argentona (Barcelona), publicado en DOGC nº 6207 de 05/09/2012. Bases

Convocatoria de 3 plazas de Auxiliar Administratiu para Catalunya en Agencia de Salud Pública de Barcelona (Barcelona), publicado en DOGC nº 6180 de 27/07/2012

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu para Catalunya en Lloret de mar (Girona), publicado en DOGC nº 6172 de 17/07/12. Bases

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu para Catalunya en Xarxa Local de Municipis de la Diputación de Girona (XALOC) (Girona), publicado en BOP nº 115 de 14/06/2012

Convocatoria de 4 plazas de Auxiliar Administratiu para Catalunya en Olot (Girona), publicado en DOGC nº 6149 de 14/06/2012. Bases

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu para Catalunya en Capmany (Girona), publicado en BOP nº 83 de 30/04/12

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu para Catalunya en Manlleu (Barcelona), publicado en BOP nº 81 de 26/04/12. Bases

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu para Catalunya en Consell Comarcal de la Selva (Girona), publicado en BOP nº 67 de 04/04/12

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu para Catalunya en Cantallops (Girona), publicado en BOP nº 64 de 30/03/12

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu para Catalunya en Cervello (Barcelona), publicado en DOGC nº 6087 de 14/03/12. Bases

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu para Catalunya en Olerdola (Barcelona), publicado en BOP de 06/03/12

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu para Catalunya en Olerdola (Barcelona), publicado en BOP de 06/03/12

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu para Catalunya en Ampolla, l' (Tarragona), publicado en BOP nº 49 de 28/02/12

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu para Catalunya en Pont de Molins (Girona), publicado en DOGC nº 6072 de 22/02/12

Convocatoria de 2 plazas de Auxiliar Administratiu para Catalunya en Ripoll (Girona), publicado en BOP nº 35 de 20/02/12

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu para Catalunya en Lloret de mar (Girona), publicado en DOGC nº 6063 de 09/02/12

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu para Catalunya en Pont de Molins (Girona), publicado en BOP nº 26 de 07/02/12

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu para Catalunya en Gualba (Barcelona), publicado en BOP de 02/02/12

Convocatoria de 4 plazas de Auxiliar Administratiu para Catalunya en Canonja, la (Tarragona), publicado en BOP nº 14 de 18/01/12

Convocatoria de 9 plazas de Auxiliar Administratiu para Catalunya en Cervello (Barcelona), publicado en DOGC nº 6042 de 11/01/12

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu para Catalunya en Sant Jaume D'enveja (Tarragona), publicado en DOGC nº 6040 de 09/01/12

Convocatoria de 2 plazas de Auxiliar Administratiu para Catalunya en Caldes D'estrac (Barcelona), publicado en BOP de 04/01/12 y DOGC nº 6037 de 03/01/2012

Convocatoria de 2 plazas de Auxiliar Administratiu para Catalunya en Collbato (Barcelona), publicado en BOP de 22/12/11

Convocatoria de 2 plazas de Auxiliar Administratiu para Catalunya en Consell Comarcal del Barcelones (Barcelona), publicado en DOGC nº 6028 de 20/12/11

Convocatoria de 17 plazas de Auxiliar Administratiu para Catalunya en Esplugues de Llobregat (Barcelona), publicado en DOGC nº 6020 de 07/12/2011. Bases

Convocatoria de 2 plazas de Auxiliar Administratiu para Catalunya en Arenys de Munt (Barcelona), publicado en DOGC nº 5983 de 13/10/11

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu para Catalunya en Torredembarra (Tarragona), publicado en DOGC nº 5965 de 16/09/11

Convocatoria de 2 plazas de Auxiliar Administratiu para Catalunya en Cabrera de mar (Barcelona), publicado en BOP de 31/08/11

Convocatoria de 6 plazas de Auxiliar Administratiu para Catalunya en Barbera del Valles (Barcelona), publicado en DOGC nº 02/06/11

Convocatoria de 10 plazas de Auxiliar Administratiu para Catalunya en Arboç, l' (Tarragona), publicado en DOGC nº 5888 de 27/05/11

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu para Catalunya en Espolla (Girona), publicado en DOGC nº 5881 de 18/05/11

Convocatoria de 3 plazas de Auxiliar Administratiu para Catalunya en Vacarisses (Barcelona), publicado en DOGC nº 5879 de 16/05/11

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu para Catalunya en Palma de Cervello, la (Barcelona), publicado en DOGC nº 5873 de 06/05/11

Convocatoria de 3 plazas de Auxiliar Administratiu para Catalunya en Patronato Municipal de Servicios de Atención a las Personas (Barcelona), publicado en BOP de 29/04/11

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu para Catalunya en Instituto Municipal de Educacion (Barcelona), publicado en DOGC nº 5866 de 27/04/11

Convocatoria de 3 plazas de Auxiliar Administratiu para Catalunya en Barbera del Valles (Barcelona), publicado en DOGC nº 5850 de 1/04/11

Convocatoria de 5 plazas de Auxiliar Administratiu para Catalunya en Martorell (Barcelona), publicado en DOGC nº 5847 de 29/03/11

Convocatoria de 5 plazas de Auxiliar Administratiu para Catalunya en Polinya (Barcelona), publicado en DOGC nº 5839 de 17/03/11

Convocatoria de 4 plazas de Auxiliar Administratiu para Catalunya en Sant Joan de les Abadesses (Girona), publicado en BOP nº 43 de 3/03/11

Convocatoria de 4 plazas de Auxiliar Administratiu para Catalunya en Vilanova i la Geltru (Barcelona), publicado en DOGC nº 5829 de 2/03/11

Convocatoria de 5 plazas de Auxiliar Administratiu para Catalunya en Sant Quirze del Valles (Barcelona), publicado en DOGC nº 5827 de 28/02/11

Convocatoria de 6 plazas de Auxiliar Administratiu para Catalunya en Tordera, publicado en DOGC nº 5816 de 11/02/11

Convocatoria de 2 plazas de Auxiliar Administratiu para Catalunya en Creixell (Tarragona), publicado en DOGC nº 5809 de 2/02/11

Convocatoria de 5 plazas de Auxiliar Administratiu para Catalunya en Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), publicado en DOGC nº 5809 de 2/02/11

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Manlleu (Barcelona), publicado en DOGC nº 7655 de 03/07/2018

©2021 Serfuncionario.net - Política de privacidad


¡Hola! Utilizamos cookies propias y de terceros para analizar el uso de esta web. Al continuar navegando aceptas nuestra política de cookies. Aceptar | Más información