Últimas plazas 2022 Listado oposiciones Guia y Consejos Cursos Foros Buscador

Oposiciones Auxiliars Administratius Generalitat Catalunya

Requisits.
Edat: 16 anys
Nacionalitat: Espanyola o de la Unió Europea
Nivell d'estudis: Títol de Graduat Escolar, Formació Professional de Primer Grau o equivalent
 
Oposició.
 
Tipus: Concurs-Oposició
 
Cos: Cos Generals
 
Escala: C2 (Auxiliars)
 
Sou: 1.300€ mensual aprox.
 
Convocatòria: Previsió per 2012
 
Examen: Previsió finals 2012
 
Nº de places: 749 lliures el 2010
 
Programa: 25 temes
 
Tipus examen:
  • Primera prova:
Qüestionari de respostes alternatives sobre competències professionals.
Qüestionari de 4 respostes alternatives de 50 preguntes més 3 de reserva sobre el temari teòric
Supòsit pràctic
  • Segona prova:
Prova de català i prova de castellà per a aspirants que no estiguin exempts.
Si es disposa del certificat ACTIC es comptabilitzarà com a mèrit.
 
 
Funcions.
 
Si treballes com a auxiliar les teves funcions seran:
  • Tramitar expedients i processos administratius seguint unes pautes de procediments prèviament establerts, utilitzant els mitjans adequats, inclús informàtics.
  • Revisar i proposar impresos i formularis de manera que aquests siguin eficaços per l'objectiu per al que van ser ideats.
  • Realitzar feines mecanogràfiques, arxivístiques i de càlcul, per qualsevol mitjà, inclús informàtic.
  • Participar i col·laborar en les tasques d'informatització de la Unitat a la que estigui destinat.
  • Informar als superiors competents sobre els continguts dels expedients, així com a qualsevol persona o entitat legítimament interessada.
  • Seguint instruccions dels seus superiors jeràrquics, assumir la responsabilitat de la coordinació del personal de menor qualificació professional en la seva àrea funcional per a la realització de tasques concretes.
  • Atendre usuaris.
  • En general, qualsevol altres tasques afins a la categoria de la posició i semblants a les anteriorment descrites, que li siguin encomanades pels seus superiors jeràrquics i que resultin necessàries per raons del servei.
 
Temari.
 
1. DRET CONSTITUCIONAL. ORGANITZACIÓ POLÍTICA
Tema 1
Constitució. Drets i garanties constitucionals
Constitució Espanyola: principis. Drets fonamentals i llibertats públiques. Garanties constitucionals.
Matèria comuna
 
 

Tema 2
Institucions estatals i organització territorial de l’Estat
El cap d’Estat. Les Corts Generals: el Congrés i el Senat. El Govern. El Poder
Judicial. El Tribunal Constitucional. El Defensor del Poble. Organització territorial de l’Estat: les Comunitats Autònomes i les entitats locals.
Matèria comuna

Tema 3
L’Estatut d’Autonomia de Catalunya
Estatut d’Autonomia de Catalunya: concepte, contingut. Drets i deures de la
ciutadania. Principis rectors. Garanties dels drets estatutaris. Competències de la Generalitat de Catalunya: tipologia.
Matèria específica de Catalunya , però dret comú.

Tema 4
Institucions de la Generalitat de Catalunya
Institucions de la Generalitat de Catalunya: el Parlament, el President, el Govern, el Consell de Garanties Estatutàries, el Síndic de Greuges, la Sindicatura de Comptes, el Consell de l’Audiovisual de Catalunya.
Matèria específica de Catalunya , però dret comú.


2. ADMINISTRACIÓ PÚBLICA. EL DRET ADMINISTRATIU
Tema 5
Administració pública i ciutadania
Administració pública: concepte i principis. El ciutadà i la ciutadana com a titular de drets davant l’Administració. Drets lingüístics. Accés a arxius i registres.
Matèria comuna

Tema 6
Organització de l’Administració de la Generalitat. Principis de l’organització
administrativa
Organització administrativa de la Generalitat de Catalunya. Principis generals.
Tipus d’òrgans. L’Administració institucional o instrumental. L’organització administrativa. La competència administrativa: concepte i alteracions.
Matèria específica de Catalunya , però dret comú.

Tema 7
L’acte administratiu
L’acte administratiu. Elements. Motivació i forma. Eficàcia de l’acte administratiu: notificació i publicació. El silenci administratiu i els actes presumptes. Invalidesa dels actes: nuls i anul·lables.
Matèria comuna

Tema 8
El procediment administratiu
Procediment administratiu. Fases. Terminis. Col·laboració i compareixença dels
ciutadans i ciutadanes.
Matèria comuna


Tema 9
Revisió dels actes administratius i responsabilitat de l’Administració
Revisió dels actes administratius. Revisió d’ofici. Recursos administratius:
concepte i classes. Recurs contenciós administratiu: concepte. Responsabilitat de les administracions públiques.
Matèria comuna

Tema 10
Els contractes del sector públic
Els contractes del sector públic: tipologia i característiques essencials. La contractació electrònica. L’òrgan de contractació a l’Administració de la Generalitat. Requisits per contractar amb el sector públic.
Matèria comuna i un punt de Matèria específica de Catalunya , però dret comú.

Tema 11
Procediment de la contractació administrativa
L’expedient de contractació: tramitació ordinària i abreujada. Els plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques. La publicitat. Les garanties. Els procediments de selecció del contractista. L’adjudicació del contracte.
Matèria comuna

Tema 12
Gestió del patrimoni de la Generalitat. L’activitat administrativa de foment
El patrimoni de la Generalitat de Catalunya. Gestió del patrimoni. Formes de
l’activitat de l’administració pública. L’activitat de foment.
Matèria específica de Catalunya , però dret comú.

3. GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS
Tema 13
Estructura i ordenació de l’ocupació pública
Personal al servei de les administracions públiques. Funció pública de l’Administració
de la Generalitat de Catalunya. Estructura de la funció pública: plantilla
de personal. Relació de llocs de treball. Registre General de Personal.
Matèria comuna

Tema 14
Accés a l’ocupació pública, mobilitat i carrera professional
Oferta pública d’ocupació. Selecció de personal. Mobilitat i sistemes de provisió de llocs de treball. La carrera professional. Formació i perfeccionament del personal.
Matèria comuna

Tema 15
Drets i deures del personal al servei de l’Administració de la Generalitat
Retribucions i nòmines. Vacances, llicències i permisos. Mesures de conciliació
de la vida personal, laboral i familiar. Mesures d’igualtat d’oportunitat per raó de gènere. Prevenció de riscos laborals a les administracions públiques. Situacions administratives, incompatibilitats i responsabilitat i règim disciplinari.
Matèria específica de Catalunya , però dret comú.

Tema 16
Règim del personal laboral de l’Administració de la Generalitat
Normativa laboral. Convenis col·lectius: conveni col·lectiu únic del personal
laboral de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. Contracte de treball.
Matèria específica de Catalunya , però dret comú.


4. GESTIÓ ECONOMICO-FINANCERA
Tema 17
La comptabilitat pública. La funció econòmica de la Generalitat de Catalunya
La comptabilitat pública. Conceptes generals. Les administracions públiques
com a subjectes de la comptabilitat pública. Elements de la comptabilitat pública. Els àmbits de la funció econòmica de la Generalitat de Catalunya.
Matèria específica i un punt de Matèria específica de Catalunya.

Tema 18
El pressupost de la Generalitat de Catalunya
El pressupost de la Generalitat de Catalunya: concepte i marc legal. Els principis pressupostaris. Estructura del pressupost. El cicle pressupostari.
Matèria específica de Catalunya , de dret específic.

Tema 19
El pressupost per programes
El pressupost per programes: concepte i característiques. L’estructura dels programes pressupostaris: diagnòstic de la situació, missió, objectius i indicadors. El pressupost orientat a resultats.
Matèria específica de Catalunya, i dret específic.

Tema 20
L’execució del pressupost, modificacions i control pressupostari
Execució del pressupost. Execució de l’estat de despeses. Execució de l’estat
d’ingressos. Documents comptables i pressupostaris. Els crèdits pressupostaris i
les modificacions. El control pressupostari.
Matèria específica de Catalunya , i dret específic.

5. ORGANITZACIÓ DEL TREBALL
Tema 21
Les administracions públiques i la societat de la informació. Protecció de dades
de caràcter personal.
Les administracions públiques i la societat de la informació. L’administració
electrònica a Catalunya. La informàtica com a eina de suport en els processos
administratius. Protecció de dades de caràcter personal.
Matèria específica i un punt de matèria específica per a Catalunya.

Tema 22
Organització i qualitat
Organització, mètode de treball i els circuits administratius. Els serveis d’informació administrativa. Cartes de serveis. La qualitat a l’Administració Pública.
Materia específica

Tema 23
Atenció al ciutadà i a la ciutadana
Atenció al ciutadà i a la ciutadana. Atenció integral: personal, telefònica, escrita; atenció al públic culturalment divers. Habilitats comunicatives. Iniciatives, reclamacions,
queixes i peticions.
Matèria específica

Tema 24
Tractament i gestió de la documentació
Recepció i registre de documents. Organització dels documents administratius.
Arxivament de documents. Conservació i eliminació de documents: avaluació i tria. Gestió dels documents electrònics. Certificació digital i signatura electrònica.
Matèria específica
 

Tema 25
Els documents administratius
Redacció de documents administratius i tipologia de documents.
Matèria específica de Catalunya , però dret comú.
 
 

Solicita información sin compromiso

Los campos marcados con (*) son obligatorios.

Acepto las condiciones de la política de privacidad

No soy un robot

ENVIAR

Ofertas de empleo relacionadas
3095 Plazas libres este año
Oferta de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Renau (Tarragona), publicado en DOGC de 24/11/2021

Oferta de 4 plazas de Administratius de Catalunya en Reus (Tarragona), publicado en DOGC de 18/11/2021

Oferta de 2 plazas de Administratius de Catalunya en Sant Adria De Besos (Barcelona), publicado en DOGC de 17/11/2021

Oferta de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Sant Bartomeu Del Grau (Barcelona), publicado en DOGC de 16/11/2021

Oferta de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Porqueres (Gerona), publicado en DOGC de 15/11/2021

Oferta de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Porqueres (Gerona), publicado en DOGC de 15/11/2021

Oferta de 33 plazas de Administratius de Catalunya en Barcelona, publicado en DOGC de 15/11/2021

Oferta de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Rodonya (Tarragona), publicado en DOGC de 12/11/2021

Oferta de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Rourell, El (Tarragona), publicado en DOGC de 10/11/2021

Oferta de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Alio (Tarragona), publicado en DOGC de 05/11/2021

Oferta de 3 plazas de Administratius de Catalunya en Puig-Reig (Barcelona), publicado en DOGC de 04/11/2021

Oferta de 2 plazas de Administratius de Catalunya en Sant Andreu De La Barca (Barcelona), publicado en DOGC de 26/10/2021

Oferta de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Sant Andreu De La Barca (Barcelona), publicado en DOGC de 26/10/2021

Oferta de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Vallclara (Tarragona), publicado en DOGC de 15/10/2021

Oferta de 10 plazas de Administratius de Catalunya en Consell Comarcal Bergueda, publicado en DOGC nº 8521, de 13/10/2021

Oferta de 2 plazas de Administratius de Catalunya en Consell Comarcal Bergueda, publicado en DOGC nº 8521, de 13/10/2021

Oferta de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Sant Fost De Campsentelles (Barcelona), publicado en BOP de 05/10/2021

Oferta de 8 plazas de Administratius de Catalunya en Sant Fost De Campsentelles (Barcelona), publicado en BOP de 05/10/2021

Oferta de 3 plazas de Administratius de Catalunya en Consell Comarcal del Vallés Oriental (Barcelona), publicado en BOP de 05/10/2021

Oferta de 2 plazas de Administratius de Catalunya en Consell Comarcal Bergueda (Barcelona), publicado en BOP de 01/10/2021

Oferta de 8 plazas de Administratius de Catalunya en Consell Comarcal Bergueda (Barcelona), publicado en BOP de 01/10/2021

Oferta de 4 plazas de Administratius de Catalunya en Almacelles (Lérida), publicado en DOGC de 28/09/2021

Oferta de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Pontos (Gerona), publicado en DOGC de 17/09/2021

Oferta de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Pontos (Gerona), publicado en DOGC de 17/09/2021

Oferta de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Sant Miquel De Balenya-Seva (Barcelona), publicado en BOP de 14/09/2021

Oferta de 2 plazas de Administratius de Catalunya en Vilajüiga (Gerona), publicado en DOCM de 13/09/2021

Oferta de 2 plazas de Administratius de Catalunya en Vilajüiga (Gerona), publicado en DOCM de 13/09/2021

Oferta de 2 plazas de Administratius de Catalunya en Sant Fost De Campsentelles (Barcelona), publicado en BOP de 09/09/2021

Oferta de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Forallac (Gerona), publicado en DOGC de 07/09/2021

Oferta de 2 plazas de Administratius de Catalunya en Pobla De Segur, La (Lérida), publicado en DOGC de 07/09/2021

Oferta de 2 plazas de Administratius de Catalunya en Sant Quirze Safaja (Barcelona), publicado en BOP de 07/09/2021

Oferta de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Ulla (Gerona), publicado en DOGC de 02/09/2021

Oferta de 8 plazas de Administratius de Catalunya en Sabadell (Barcelona), publicado en DOGC nº 8479, de 13/08/2021

Oferta de 62 plazas de Administratius de Catalunya en Sabadell (Barcelona), publicado en DOGC nº 8479, de 13/08/2021

Oferta de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Amer (Gerona), publicado en DOGC nº 8478, de 12/08/2021

Oferta de 3 plazas de Administratius de Catalunya en Cabrera De Mar (Barcelona), publicado en DOGC nº 8478, de 12/08/2021

Oferta de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Llagosta, La (Barcelona), publicado en DOGC nº 8475, de 09/08/2021

Oferta de 3 plazas de Administratius de Catalunya en Conselh Generau d’Aran (Lérida), publicado en DOGC de 05/08/2021

Oferta de 4 plazas de Administratius de Catalunya en Conselh Generau d’Aran (Lérida), publicado en DOGC de 05/08/2021

Oferta de 3 plazas de Administratius de Catalunya en Conselh Generau d’Aran (Lérida), publicado en DOGC de 05/08/2021

Oferta de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Conselh Generau d’Aran (Lérida), publicado en DOGC de 05/08/2021

Oferta de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Conselh Generau d’Aran (Lérida), publicado en DOGC de 05/08/2021

Oferta de 2 plazas de Administratius de Catalunya en Conselh Generau d’Aran (Lérida), publicado en DOGC de 05/08/2021

Oferta de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Cabrera De Mar (Barcelona), publicado en BOP de 04/08/2021

Oferta de 2 plazas de Administratius de Catalunya en Cabrera De Mar (Barcelona), publicado en BOP de 04/08/2021

Oferta de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Sant Pol De Mar (Barcelona), publicado en BOP de 03/08/2021

Oferta de 2 plazas de Administratius de Catalunya en Consell Comarcal de la Garrotxa (Gerona), publicado en DOGC de 30/07/2021

Oferta de 4 plazas de Administratius de Catalunya en Sant Feliu De Llobregat (Barcelona), publicado en BOP de 29/07/2021

Oferta de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Sant Joan De Mollet (Gerona), publicado en DOGC Nº 8466 de 27/07/2021

Convocatoria de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Olivella (Barcelona), publicado en DOGC nº 8461 de 20/07/2021

Convocatoria de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Bonastre (Tarragona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Bonastre (Tarragona), publicado en CIDO

Convocatoria de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Sant Andreu De La Barca (Barcelona), publicado en DOGC nº 8461 de 20/07/2021, BOP de 08/07/2021

Convocatoria de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Vic (Barcelona), publicado en BOP de 19/07/2021

Convocatoria de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Castellbell I El Vilar (Barcelona), publicado en BOE nº 168 de 15/07/2021, BOP de 25/06/2021

Oferta de 2 plazas de Administratius de Catalunya en Esparreguera (Barcelona), publicado en BOP de 15/07/2021

Oferta de 4 plazas de Administratius de Catalunya en Esparreguera (Barcelona), publicado en BOP de 15/07/2021

Convocatoria de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Área metropolitana de Barcelona (Barcelona), publicado en BOP de 15/07/2021

Convocatoria de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Vielha/Viella (Lérida), publicado en DOGC nº 8456 de 13/07/2021

Oferta de 5 plazas de Administratius de Catalunya en Argentona (Barcelona), publicado en DOGC nº 8456 de 13/07/12021

Convocatoria de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Consorcio para la gestión de residuos del Valles Oriental (Barcelona), publicado en BOP de 13/07/2021

Convocatoria de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Consell Comarcal de El Valles Occidental (Barcelona), publicado en BOE nº 165 de 12/07/2021, BOP de 06/07/2021, DOGC nº 8451 de 06/07/2021

Oferta de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Montornes Del Valles (Barcelona), publicado en BOP de 09/07/2021

Convocatoria de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Reus (Tarragona), publicado en BOP de 08/07/2021

Convocatoria de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Santa Margarida I Els Monjos (Barcelona), publicado en BOP de 08/07/2021

Oferta de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Llinars Del Valles (Barcelona), publicado en DOGC nº 8452 de 07/07/2021

Convocatoria de 11 plazas de Administratius de Catalunya en Vilanova I La Geltru (Barcelona), publicado en DOGC nº 8451 de 06/07/2021

Convocatoria de 3 plazas de Administratius de Catalunya en Consejo Comarcal de El Montsía (Tarragona), publicado en BOE nº 159, de 05/07/2021

Convocatoria de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Sant Antoni De Vilamajor (Barcelona), publicado en BOP de 02/07/2021

Oferta de 4 plazas de Administratius de Catalunya en Piera (Barcelona), publicado en DOGC nº 8447 de 01/07/2021

Oferta de 21 plazas de Administratius de Catalunya en Piera (Barcelona), publicado en DOGC nº 8447 de 01/07/2021

Convocatoria de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Arboç, L' (Tarragona), publicado en DOGC de 30/06/2021, Web ayuntamiento

Convocatoria de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Quar, La (Barcelona), publicado en BOP de 30/06/2021

Convocatoria de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Quart (Gerona), publicado en BOE nº 154 de 29/06/2021

Convocatoria de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Sant Julia Del Llor I Bonmati (Gerona), publicado en DOGC nº 8445 de 29/06/2021

Convocatoria de 10 plazas de Administratius de Catalunya en Hospitalet De Llobregat, L' (Barcelona), publicado en DOGC nº 8445 de 29/06/2021

Convocatoria de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Granollers (Barcelona), publicado en BOP de 29/06/2021, Web ayuntamiento

Convocatoria de 8 plazas de Administratius de Catalunya en Cardedeu (Barcelona), publicado en DOGC nº 8444 de 28/06/2021

Oferta de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Caldes De Malavella (Gerona), publicado en DOGC nº 8442 de 23/06/2021

Convocatoria de 9 plazas de Administratius de Catalunya en Castelldefels (Barcelona), publicado en DOGC nº 8442 de 23/06/2021

Oferta de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Vilanova Del Cami (Barcelona), publicado en DOGC nº 8442 de 23/06/2021

Convocatoria de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Albinyana (Tarragona), publicado en DOGC nº 8447 de 01/07/2021, BOP de 23/06/2021

Oferta de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Fonollosa (Barcelona), publicado en DOGC nº 8441 de 22/06/2021

Oferta de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Fonollosa (Barcelona), publicado en DOGC nº 8441 de 22/06/2021

Oferta de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Instituto Municipal de Servicios de los Discapacitados de Mollet del Vallés (Barcelona), publicado en DOGC nº 8441 de 22/06/2021

Oferta de 6 plazas de Administratius de Catalunya en Terrassa (Barcelona), publicado en DOGC nº 8441 de 22/06/2021

Convocatoria de 19 plazas de Administratius de Catalunya en Santa Perpetua De Mogoda (Barcelona), publicado en DOGC nº 8441 de 22/06/2021

Oferta de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Montferri (Tarragona), publicado en DOGC Nº 8436 de 17/06/2021

Oferta de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Montferri (Tarragona), publicado en DOGC Nº 8436 de 17/06/2021

Convocatoria de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Alforja (Tarragona), publicado en BOP de 17/06/2021

Convocatoria de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Valls (Tarragona), publicado en BOP de 17/06/2021

Convocatoria de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Avia (Barcelona), publicado en BOP de 17/06/2021

Oferta de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Palafolls (Barcelona), publicado en DOGC Nº 8435 de 16/06/2021

Convocatoria de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Agència de Desenvolupament del Berguedà (Barcelona), publicado en BOP de 15/06/2021

Convocatoria de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Vilella Alta, La (Tarragona), publicado en DOGC nº 8440 de 21/06/2021, BOP de 16/06/2021

Convocatoria de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Sarral (Tarragona), publicado en BOP de 15/06/2021

Convocatoria de 3 plazas de Administratius de Catalunya en Rubi (Barcelona), publicado en DOGC nº 8431 de 11/06/2021

Convocatoria de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Arenys De Munt (Barcelona), publicado en DOGC nº 8431 de 11/06/2021

Oferta de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Llivia (Gerona), publicado en DOGC nº 8431 de 11/06/2021

Convocatoria de 2 plazas de Administratius de Catalunya en Consell Comarcal Bergueda (Barcelona), publicado en BOP de 11/06/2021

Convocatoria de 4 plazas de Administratius de Catalunya en Consell Comarcal del Baix Ebre (Tarragona), publicado en BOE nº 138 de 10/06/2021

Convocatoria de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Badia Del Valles (Barcelona), publicado en DOGC nº 8430 de 10/06/2021

Convocatoria de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Morera De Montsant, La (Tarragona), publicado en BOP de 10/06/2021

Convocatoria de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Quart (Gerona), publicado en BOE nº 137 de 09/06/2021

Convocatoria de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Quart (Gerona), publicado en BOE nº 137 de 09/06/2021

Oferta de 5 plazas de Administratius de Catalunya en Mollet Del Valles (Barcelona), publicado en DOGC nº 8428 de 08/06/2021

Oferta de 2 plazas de Administratius de Catalunya en Mollet Del Valles (Barcelona), publicado en DOGC nº 8428 de 08/06/2021

Convocatoria de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Riudaura (Gerona), publicado en DOGC nº 8428 de 08/06/2021

Convocatoria de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Consell Comarcal Conca de Barbera (Tarragona), publicado en BOP de 08/06/2021

Convocatoria de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Vilafranca Del Penedes (Barcelona), publicado en BOP de 08/06/2021

Convocatoria de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Consell Comarcal del Bages (Barcelona), publicado en BOP de 08/06/2021

Oferta de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Mataró (Barcelona), publicado en BOP de 08/06/2021

Convocatoria de 2 plazas de Administratius de Catalunya en Taradell (Barcelona), publicado en , BOE nº 135 de 07/06/2021DOGC nº 8420 de 28/05/2021, BOP de 21/05/2021

Convocatoria de 7 plazas de Administratius de Catalunya en Vilafranca Del Penedes (Barcelona), publicado en BOE nº 135 de 07/06/2021, BOP de 25/05/2021, DOGC nº 8418 de 26/05/2021

Convocatoria de 1 plaza de Administratius de Catalunya en ESQUIROL (Barcelona), publicado en BOP de 07/06/2021

Convocatoria de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Celra (Gerona), publicado en DOGC de 04/06/2021

Oferta de 5 plazas de Administratius de Catalunya en Sant Cugat Del Valles (Barcelona), publicado en DOGC nº 8425 de 04/06/2021

Convocatoria de 7 plazas de Administratius de Catalunya en Sant Cugat Del Valles (Barcelona), publicado en DOGC de 03/06/2021

Convocatoria de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Consell Comarcal de Osona (Barcelona), publicado en BOP de 03/06/2021

Convocatoria de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Alcarras (Lérida), publicado en DOGC nº 8423 de 03/06/2021

Convocatoria de 3 plazas de Administratius de Catalunya en Sant Vicenç De Castellet (Barcelona), publicado en DOGC nº 8423 de 02/06/2021

Convocatoria de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Sant Pere De Torello (Barcelona), publicado en BOP de 01/06/2021

Convocatoria de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Sant Sadurni D'anoia (Barcelona), publicado en DOGC nº 8422 de 01/06/2021

Oferta de 2 plazas de Administratius de Catalunya en Martorelles (Barcelona), publicado en DOGC nº 8421 de 31/05/2021

Oferta de 12 plazas de Administratius de Catalunya en Sabadell (Barcelona), publicado en DOGC nº 8421 de 31/05/2021

Oferta de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Sant Julia Del Llor I Bonmati (Gerona), publicado en DOGC nº 8421 de 31/05/2021

Convocatoria de 2 plazas de Administratius de Catalunya en Premia De Dalt (Barcelona), publicado en DOGC nº 8421 de 31/05/2021

Convocatoria de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Reus (Tarragona), publicado en BOP de 31/05/2021

Convocatoria de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Celra (Gerona), publicado en DOGC nº 8420 de 28/05/2021

Convocatoria de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Sant Vicenç Dels Horts (Barcelona), publicado en DOGC nº 8420 de 28/05/2021, BOP de 25/05/2021

Oferta de 3 plazas de Administratius de Catalunya en Girona (Gerona), publicado en DOGC nº 8420 de 28/05/2021

Oferta de 4 plazas de Administratius de Catalunya en Girona (Gerona), publicado en DOGC nº 8420 de 28/05/2021

Convocatoria de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Sallent (Barcelona), publicado en BOP de 28/05/2021

Oferta de 2 plazas de Administratius de Catalunya en Llagosta, La (Barcelona), publicado en DOGC nº 8419 de 27/05/2021

Convocatoria de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Llambilles (Gerona), publicado en DOGC nº 8419 de 27/05/2021

Convocatoria de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Ametlla Del Valles, L' (Barcelona), publicado en BOP de 27/05/2021

Convocatoria de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Teia (Barcelona), publicado en DOGC nº 8418 de 26/05/2021

Convocatoria de 40 plazas de Administratius de Catalunya en Girona, publicado en DOGC nº 8418 de 26/05/2021

Convocatoria de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Bescano (Gerona), publicado en BOP de 25/05/2021

Oferta de 3 plazas de Administratius de Catalunya en Cardedeu (Barcelona), publicado en DOGC nº 8415 de 21/05/2021

Oferta de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Diputación Provincial de Gerona (Gerona), publicado en DOGC nº 8415 de 21/05/2021

Convocatoria de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Juia (Gerona), publicado en DOGC nº 8415 de 21/05/2021

Convocatoria de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Puigdalber (Barcelona), publicado en DOGC nº 8415 de 21/05/2021

Convocatoria de 3 plazas de Administratius de Catalunya en Rubi (Barcelona), publicado en DOGC nº 8415 de 21/05/2021

Convocatoria de 4 plazas de Administratius de Catalunya en Área metropolitana de Barcelona (Barcelona), publicado en BOP de 21/05/2021

Convocatoria de 4 plazas de Administratius de Catalunya en Consell Comarcal de El Valles Occidental (Barcelona), publicado en BOE nº 120 de 20/05/2021, DOGC nº 8403 de 06/05/2021

Convocatoria de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Reus (Tarragona), publicado en BOP de 20/05/2021

Oferta de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Alcarras (Lérida), publicado en Web ayuntamiento

Convocatoria de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Seva (Barcelona), publicado en DOGC nº 8413 de 19/05/2021, BOP de 14/05/2021

Convocatoria de 4 plazas de Administratius de Catalunya en Valls (Tarragona), publicado en BOP de 19/05/2021

Convocatoria de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Palafolls (Barcelona), publicado en BOP de 18/05/2021

Convocatoria de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Sant Feliu De Buixalleu (Gerona), publicado en DOGC nº 8411de 17/05/2021

Oferta de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Canovelles (Barcelona), publicado en DOGC nº 8411 de 17/05/2021

Oferta de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Taradell (Barcelona), publicado en DOGC nº 8411 de 17/05/2021

Convocatoria de 15 plazas de Administratius de Catalunya en Garriga, La (Barcelona), publicado en BOP de 17/05/2021

Convocatoria de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Sant Cebria De Vallalta (Barcelona), publicado en BOP de 17/05/2021

Oferta de 3 plazas de Administratius de Catalunya en Viladecans (Barcelona), publicado en DOGC nº 8410 de 14/05/2021

Oferta de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Viladecans (Barcelona), publicado en DOGC nº 8410 de 14/05/2021

Oferta de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Viladecans (Barcelona), publicado en DOGC nº 8410 de 14/05/2021

Convocatoria de 3 plazas de Administratius de Catalunya en Sant Julia De Ramis (Gerona), publicado en DOGC nº 8410 de 14/05/2021

Convocatoria de 5 plazas de Administratius de Catalunya en Vic (Barcelona), publicado en DOGC nº 8410 de 14/05/2021

Convocatoria de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Sant Hipolit De Voltrega (Barcelona), publicado en DOGC nº 8418 de 26/05/2021, BOP de 14/05/2021

Convocatoria de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Sant Feliu De Buixalleu (Gerona), publicado en DOGC nº 8409 de 13/05/2021

Convocatoria de 3 plazas de Administratius de Catalunya en Martorelles (Barcelona), publicado en DOGC nº 8409 de 13/05/2021, BOP de 26/04/2021

Convocatoria de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Sant Carles De La Rapita (Tarragona), publicado en DOGC nº 8409 de 13/05/2021

Convocatoria de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Puigdalber (Barcelona), publicado en BOP de 13/05/2021

Convocatoria de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Sabadell (Barcelona), publicado en BOP de 12/05/2021

Convocatoria de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Esparreguera (Barcelona), publicado en DOGC nº 8407 de 11/05/2021

Convocatoria de 2 plazas de Administratius de Catalunya en Castellar Del Valles (Barcelona), publicado en DOGC nº 8407 de 11/05/2021, Web ayuntamiento, BOP de 07/05/2021

Convocatoria de 6 plazas de Administratius de Catalunya en Castellar Del Valles (Barcelona), publicado en DOGC nº 8407 de 11/05/2021, BOP de 07/05/2021

Oferta de 3 plazas de Administratius de Catalunya en Masnou, El (Barcelona), publicado en DOGC nº 8407 de 11/05/2021

Oferta de 2 plazas de Administratius de Catalunya en Premia De Dalt (Barcelona), publicado en DOGC nº 8406 de 10/05/2021

Convocatoria de 12 plazas de Administratius de Catalunya en Consell Comarcal de la Garrotxa (Gerona), publicado en DOGC nº 8404 de 07/05/2021

Oferta de 4 plazas de Administratius de Catalunya en Consell Comarcal del Baix Ebre (Tarragona), publicado en DOGC nº 8404 de 07/05/201

Oferta de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Consell Comarcal del Baix Ebre (Tarragona), publicado en DOGC nº 8404 de 07/05/201

Convocatoria de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Consell Comarcal de El Valles Occidental (Barcelona), publicado en DOGC nº 8403 de 06/05/2021

Convocatoria de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Rubi (Barcelona), publicado en DOGC nº 8402 de 05/05/2021

Oferta de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Torre De Claramunt, La (Barcelona), publicado en BOP de 05/05/2021

Convocatoria de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Peralada (Gerona), publicado en DOGC nº 8401 de 04/05/2021

Convocatoria de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Sant Andreu Salou (Gerona), publicado en DOGC nº 8401 de 04/05/2021

Convocatoria de 2 plazas de Administratius de Catalunya en Calders (Barcelona), publicado en BOP de 04/05/2021

Convocatoria de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Palleja (Barcelona), publicado en BOP de 04/05/2021

Oferta de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Odena (Barcelona), publicado en DOGC nº 8400 de 03/05/2021

Convocatoria de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Vallirana (Barcelona), publicado en DOGC nº 8400 de 03/05/2021

Oferta de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Consorci de Bienestar social de la Garrotxa (Gerona), publicado en DOGC nº 8400 de 03/05/2021

Convocatoria de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Masquefa (Barcelona), publicado en BOP de 30/04/2021

Convocatoria de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Consejo Comarcal el Baix Llobregat (Barcelona), publicado en BOP de 03/05/2021

Convocatoria de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Consell Comarcal de la Selva (Gerona), publicado en DOGC nº 8399 de 30/04/2021

Convocatoria de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Consejo Comarcal de L'Alt Camp (Tarragona), publicado en BOP de 30/04/2021

Convocatoria de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Vic (Barcelona), publicado en BOE nº 102 de 29/04/2021

Convocatoria de 2 plazas de Administratius de Catalunya en Pobla De Claramunt, La (Barcelona), publicado en DOGC nº 8398 de 29/04/2021, BOP de 20/04/2021

Convocatoria de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Castellfollit Del Boix (Barcelona), publicado en BOP de 29/04/2021

Oferta de 9 plazas de Administratius de Catalunya en Gava (Barcelona), publicado en BOP de 28/04/2021

Oferta de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Martorell (Barcelona), publicado en BOP de 28/04/2021

Convocatoria de 2 plazas de Administratius de Catalunya en Banyoles (Gerona), publicado en DOGC nº 8397 de 28/04/2021, BOE nº 100 de 27/04/202, BOP Nº 75 de 21/04/2021

Convocatoria de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Sant Quinti De Mediona (Barcelona), publicado en BOP de 28/04/2021

Convocatoria de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Nou De Bergueda, La (Barcelona), publicado en BOP de 23/04/2021

Convocatoria de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Aleixar L' (Tarragona), publicado en BOP de 26/04/2021

Convocatoria de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Castellvell Del Camp (Tarragona), publicado en BOP de 26/04/2021

Convocatoria de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Rocafort De Queralt (Tarragona), publicado en BOP de 27/04/2021

Convocatoria de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Consell Comarcal de El Valles Occidental (Barcelona), publicado en DOGC nº 8393 de 23/04/2021

Convocatoria de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Avinyonet De Puigventos (Gerona), publicado en DOGC nº 8395 26/04/2021

Convocatoria de 4 plazas de Administratius de Catalunya en Sant Andreu De La Barca (Barcelona), publicado en DOGC nº 8395 de 26/04/2021, BOP de 12/04/2021

Convocatoria de 3 plazas de Administratius de Catalunya en Sant Fruitos De Bages (Barcelona), publicado en DOGC nº 8395 de 26/04/2021

Convocatoria de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Vic (Barcelona), publicado en DOGC nº 8395 de 26/04/2021

Convocatoria de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Sallent (Barcelona), publicado en BOP de 26/04/2021

Convocatoria de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Montgat (Barcelona), publicado en BOP de 23/04/2021

Oferta de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Sant Julia De Vilatorta (Barcelona), publicado en DOGC nº 8392 de 22/04/2021

Convocatoria de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Dosrius (Barcelona), publicado en DOGC Nº 8391 de 21/04/2021

Oferta de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Consell Comarcal de la Selva (Gerona), publicado en DOGC nº 8391 de 21/04/2021

Convocatoria de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Generalitat de Cataluña, publicado en DOGC Nº 8391 de 21/04/2021

Convocatoria de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Consell Comarcal de l'Anoia (Barcelona), publicado en BOP de 21/04/2021

Convocatoria de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Diputación Provincial de Barcelona (Barcelona), publicado en BOP de 21/04/2021

Oferta de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Castellbisbal (Barcelona), publicado en DOGC nº 8390 de 20/04/2021

Convocatoria de 2 plazas de Administratius de Catalunya en Sant Vicenç De Castellet (Barcelona), publicado en BOP de 16/04/2021

Oferta de 2 plazas de Administratius de Catalunya en Garriga, La (Barcelona), publicado en BOP de 20/04/2021

Convocatoria de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Orrius (Barcelona), publicado en BOP de 20/04/2021

Convocatoria de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Consell Comarcal del Vallés Oriental (Barcelona), publicado en BOP de 26/04/2021

Convocatoria de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Prats De Rei, Els (Barcelona), publicado en BOP de 16/04/2021

Oferta de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Bigues (Barcelona), publicado en BOP de 16/04/2021

Convocatoria de 6 plazas de Administratius de Catalunya en Red local Municipios Gerundenses (Gerona), publicado en DOGC nº 8389 de 19/04/2021

Convocatoria de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Ripollet (Barcelona), publicado en BOP de 19/04/2021

Oferta de 3 plazas de Administratius de Catalunya en Malgrat De Mar (Barcelona), publicado en DOGC nº 8388, de 16/04/2021

Oferta de 5 plazas de Administratius de Catalunya en Esplugues De Llobregat (Barcelona), publicado en DOGC nº 8388, de 16/04/2021

Oferta de 2 plazas de Administratius de Catalunya en Consell Comarcal El Garraf (Barcelona), publicado en DOGC nº 8388, de 16/04/2021

Oferta de 3 plazas de Administratius de Catalunya en Malgrat De Mar (Barcelona), publicado en BOP de 16/04/2021

Oferta de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Vilanova I La Geltru (Barcelona), publicado en BOP de 16/04/2021

Oferta de 16 plazas de Administratius de Catalunya en Vilanova I La Geltru (Barcelona), publicado en BOP de 16/04/2021

Oferta de 2 plazas de Administratius de Catalunya en Consell Comarcal del Gironés (Gerona), publicado en DOGC nº 8387 de 15/04/2021

Convocatoria de 3 plazas de Administratius de Catalunya en Rubi (Barcelona), publicado en DOGC Nº 8386 de 14/04/2021

Convocatoria de 3 plazas de Administratius de Catalunya en Rubi (Barcelona), publicado en DOGC nº 8385 de 13/04/2021

Convocatoria de 3 plazas de Administratius de Catalunya en Ripollet (Barcelona), publicado en DOGC Nº 8386 de 14/04/2021

Convocatoria de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Banyeres Del Penedes (Tarragona), publicado en DOGC nº 8385 de 13/04/2021

Oferta de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Generalitat de Cataluña, publicado en DOGC nº 8382 de 13/04/2021

Oferta de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Olot (Gerona), publicado en DOGC nº 8385 de 13/04/2021

Oferta de 5 plazas de Administratius de Catalunya en Sant Adria De Besos (Barcelona), publicado en DOGC nº 8384 de 12/04/2021

Oferta de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Teia (Barcelona), publicado en DOGC nº 8384 de 12/04/2021

Convocatoria de 13 plazas de Administratius de Catalunya en Esplugues De Llobregat (Barcelona), publicado en DOGC nº 8384 de 12/04/2021

Convocatoria de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Llagosta, La (Barcelona), publicado en DOGC nº 8387 de 15/04/2021, BOP de 12/04/2021

Convocatoria de 2 plazas de Administratius de Catalunya en Vilobi D'onyar (Gerona), publicado en DOGC nº 8383 de 09/04/2021

Oferta de 6 plazas de Administratius de Catalunya en Sant Just Desvern (Barcelona), publicado en DOGC nº8383 de 09/04/2021

Convocatoria de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Alcanar (Tarragona), publicado en DOGC nº 8383 de 09/04/2021

Convocatoria de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Sant Fruitos De Bages (Barcelona), publicado en BOP de 09/04/2021

Oferta de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Almoster (Tarragona), publicado en DOGC nº 8382 de 08/04/2021

Convocatoria de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Cellera De Ter, La (Gerona), publicado en DOGC nº 8382 de 08/04/2021

Oferta de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Castellar Del Valles (Barcelona), publicado en BOP de 08/04/2021

Oferta de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Sant Esteve De Palautordera (Barcelona), publicado en BOP de 08/04/2021

Convocatoria de 74 plazas de Administratius de Catalunya en Barcelona, publicado en DOGC nº 8381 de 07/04/2021

Convocatoria de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Banyeres Del Penedes (Tarragona), publicado en BOP de 07/04/2021

Convocatoria de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Sant Sadurni D'anoia (Barcelona), publicado en DOGC nº 8360 de 06/04/2021

Convocatoria de 5 plazas de Administratius de Catalunya en Bigues (Barcelona), publicado en DOGC nº 8380 de 06/04/2021

Convocatoria de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Salt (Gerona), publicado en CIDO

Convocatoria de 8 plazas de Administratius de Catalunya en Sant Carles De La Rapita (Tarragona), publicado en BOE nº 97 de 23/04/2021, web ayuntamiento, DOGC nº 8380 de 6/04/2021

Convocatoria de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Vilassar De Mar (Barcelona), publicado en DOGC nº 8379 de 01/04/2021

Convocatoria de 2 plazas de Administratius de Catalunya en Calaf (Barcelona), publicado en BOP de 01/04/2021

Oferta de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Lliça De Vall (Barcelona), publicado en BOP de 01/04/2021

Oferta de 2 plazas de Administratius de Catalunya en Cassa De La Selva (Gerona), publicado en DOGC nº 8378 de 31/03/2021

Oferta de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Figols (Figols I Alinya) (Lérida), publicado en DOGC nº 8378 de 31/03/2021

Convocatoria de 3 plazas de Administratius de Catalunya en Llinars Del Valles (Barcelona), publicado en DOGC nº 8382 de 08/04/2021, BOP 30/03/2021

Convocatoria de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Tivenys (Tarragona), publicado en BOP de 30/03/2021

Oferta de 4 plazas de Administratius de Catalunya en Arenys De Munt (Barcelona), publicado en DOGC nº 8377 de 30/03/2021

Convocatoria de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Cunit (Tarragona), publicado en DOGC nº 8374 de 26/03/2021

Convocatoria de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Caldes De Malavella (Gerona), publicado en DOGC nº 8373 de 25/03/2021

Oferta de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Arbucies (Gerona), publicado en DOGC nº 8373 de 25/03/2021

Convocatoria de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Igualada (Barcelona), publicado en DOGC Nº 8378 de 31/03/2021, BOP de 25/03/2021

Convocatoria de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Peralada (Gerona), publicado en DOGC nº 8372 de 24/03/2021

Convocatoria de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Torre De Claramunt, La (Barcelona), publicado en DOGC Nº 8372 de 24/03/2021

Oferta de 2 plazas de Administratius de Catalunya en Sentmenat (Barcelona), publicado en DOGC nº 8372 de 24/03/2021

Convocatoria de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Consell Comarcal de Osona (Barcelona), publicado en BOP de 23/03/2021

Convocatoria de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Horta De Sant Joan (Tarragona), publicado en BOP de 23/03/2021

Convocatoria de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Escala, L' (Gerona), publicado en BOP nº 56, de 23/03/2021

Convocatoria de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Port De La Selva, El (Gerona), publicado en BOP de 11/03/2021,, DOGC Nº 8370 de 22/03/2021

Convocatoria de 320 plazas de Administratius de Catalunya en Barcelona (Barcelona), publicado en DOGC nº 8380 de 06/04/2021, BOP de 17/03/2021

Convocatoria de 2 plazas de Administratius de Catalunya en Consell Comarcal de la Ribera D´Ebre (Tarragona), publicado en BOE nº 67 de 19/03/2021

Convocatoria de 2 plazas de Administratius de Catalunya en Malgrat De Mar (Barcelona), publicado en BOP de 19/03/2021

Convocatoria de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Gualba (Barcelona), publicado en BOP de 19/03/2021

Convocatoria de 2 plazas de Administratius de Catalunya en Malgrat De Mar (Barcelona), publicado en DOGC nº 8369 de 19/03/2021, BOP de 19/03/2021

Convocatoria de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Port De La Selva, El (Gerona), publicado en DOGC nº 8369 de 19/03/2021

Convocatoria de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Espluga De Francoli, L' (Tarragona), publicado en DOGC nº 8374 de 26/03/2021, BOP de 19/03/2021

Convocatoria de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Cornella Del Terri (Gerona), publicado en DOGC nº 8368 de 18/03/2021

Oferta de 4 plazas de Administratius de Catalunya en Salou (Tarragona), publicado en DOGC nº 8368 de 18/03/2021

Oferta de 11 plazas de Administratius de Catalunya en Santpedor (Barcelona), publicado en DOGC nº 8368 de 18/03/2021

Oferta de 2 plazas de Administratius de Catalunya en Torrelles De Llobregat (Barcelona), publicado en DOGC nº 8368 de 18/03/2021

Oferta de 2 plazas de Administratius de Catalunya en Cornella Del Terri (Gerona), publicado en DOGC nº 17/03/2021

Oferta de 5 plazas de Administratius de Catalunya en Santa Coloma De Farners (Gerona), publicado en DOGC nº 8367 de 17/03/2021

Convocatoria de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Diputación Provincial de Barcelona (Barcelona), publicado en BOP de 15/03/2021

Convocatoria de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Bordils (Gerona), publicado en Web ayuntamiento

Convocatoria de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Cambrils (Tarragona), publicado en DOGC nº 8366 de 16/03/2021

Convocatoria de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Cabrils (Barcelona), publicado en BOP de 16/03/2021

Convocatoria de 2 plazas de Administratius de Catalunya en Tordera (Barcelona), publicado en BOP de 16/03/2021

Convocatoria de 6 plazas de Administratius de Catalunya en Mont-Roig Del Camp (Tarragona), publicado en DOGC nº 8365 de 15/03/2021

Oferta de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Dosrius (Barcelona), publicado en DOGC nº 8365 de 15/03/2021

Oferta de 2 plazas de Administratius de Catalunya en Cabrils (Barcelona), publicado en DOGC nº 8363 de 12/03/2021

Oferta de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Cabrils (Barcelona), publicado en DOGC nº 8363 de 12/03/2021

Convocatoria de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Consell Comarcal de L´Alt Urgell (Lérida), publicado en DOGC nº 8363 de 12/03/2021

Oferta de 2 plazas de Administratius de Catalunya en Sant Vicenç Dels Horts (Barcelona), publicado en ´DOGC nº 8363 de 12/03/2021

Convocatoria de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Lloret De Mar (Gerona), publicado en DOGC nº 8362 de 11/03/2021

Oferta de 3 plazas de Administratius de Catalunya en Red local Municipios Gerundenses (Gerona), publicado en DOGC nº 8362 DE 11/03/2021

Oferta de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Consell Comarcal Alt Emporda (Gerona), publicado en BOP nº 45, de 08/03/2021

Oferta de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Consell comarcal la Cerdanyá (Gerona), publicado en BOP nº 46, de 09/03/2021

Convocatoria de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Canovelles (Barcelona), publicado en BOE nº 64 de 16/03/2021, BOP de 11/03/2021

Convocatoria de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Asco (Tarragona), publicado en DOGC nº 8361 de 10/03/2021

Convocatoria de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Sant Cebria De Vallalta (Barcelona), publicado en BOP de 09/03/2021

Convocatoria de 19 plazas de Administratius de Catalunya en Sant Feliu De Llobregat (Barcelona), publicado en BOP de 09/03/2021

Convocatoria de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Sant Pere De Torello (Barcelona), publicado en BOP de 08/03/2021

Convocatoria de 3 plazas de Administratius de Catalunya en Santa Cristina D'aro (Gerona), publicado en DOGC nº 8359 del 08/03/2021

Oferta de 3 plazas de Administratius de Catalunya en Xarxa Local de Municipis de la Diputación de Girona (XALOC) (Gerona), publicado en BOP nº 43 del 04/03/2021

Oferta de 2 plazas de Administratius de Catalunya en Breda (Gerona), publicado en DOGC nº 8360 de 09/03/2021

Oferta de 3 plazas de Administratius de Catalunya en Consell Comarcal del Ripollés (Gerona), publicado en DOGC nº 8360 de 09/03/2021

Convocatoria de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Calella (Barcelona), publicado en BOP de 02/03/2021

Oferta de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Ullastrell (Barcelona), publicado en BOP de 05/03/2021

Convocatoria de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Sentmenat (Barcelona), publicado en DOGC nº 8360 de 09/03/2021

Convocatoria de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Olesa De Bonesvalls (Barcelona), publicado en DOGC nº 8365 de 15/03/2021, BOP de 05/03/2021

Convocatoria de 2 plazas de Administratius de Catalunya en Viladecans (Barcelona), publicado en BOE nº 64 de 16/03/2021, BOP de 09/03/2021

Convocatoria de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Calonge (Gerona), publicado en DOGC nº 8367 de 17/03/2021, BOP nº 44 del 05/03/2021

Convocatoria de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Sant Joan Despi (Barcelona), publicado en DOGC nº 8374 de 26/03/2021, BOP de 09/03/2021

Oferta de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Terrassa (Barcelona), publicado en DOGC nº 8356, de 05/03/2021

Convocatoria de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Roda De Ter (Barcelona), publicado en DOGC nº 8359 del 08/03/2021

Oferta de 2 plazas de Administratius de Catalunya en Calonge (Gerona), publicado en DOGC nº 8359 del 08/03/2021

Oferta de 2 plazas de Administratius de Catalunya en Castellvi De La Marca (Barcelona), publicado en BOP nº 8359 del 08/03/2021

Oferta de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Terrassa (Barcelona), publicado en DOGC nº 8356, de 05/03/2021

Oferta de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Santa Barbara (Ayuntamiento Angles) (Gerona), publicado en DOCG nº 8356 de 04/03/2021

Oferta de 4 plazas de Administratius de Catalunya en Consell Comarcal Alt Emporda (Gerona), publicado en DOGC nº 8356 de 04/03/2021

Oferta de 3 plazas de Administratius de Catalunya en Castellvi De La Marca (Barcelona), publicado en BOP de 03/03/2021

Convocatoria de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Pals (Gerona), publicado en DOGC nº 8354 de 02/03/2021

Convocatoria de 2 plazas de Administratius de Catalunya en Diputación Provincial de Barcelona (Barcelona), publicado en BOP de 01/03/2021

Convocatoria de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Sant Iscle De Vallalta (Barcelona), publicado en BOP de 24/02/2021

Convocatoria de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Sant Climent De Llobregat (Barcelona), publicado en BOP de 01/03/2021, DOGC nº 8353 de 01/03/2021

Convocatoria de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Sant Vicenç De Torello (Barcelona), publicado en BOE nº 61 de 12/03/2021, BOP de 01/03/2021

Convocatoria de 3 plazas de Administratius de Catalunya en Valls (Tarragona), publicado en DOGC nº 8351 dE 26/02/2021

Oferta de 2 plazas de Administratius de Catalunya en Begur (Gerona), publicado en DOGC nº 8351 de 26/02/2021

Oferta de 3 plazas de Administratius de Catalunya en Consell comarcal la Cerdanyá (Gerona), publicado en DOGC nº 8351 de 26/02/2021

Convocatoria de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Cassa De La Selva (Gerona), publicado en DOGC nº 8350 de 25/02/2021

Convocatoria de 2 plazas de Administratius de Catalunya en Mancomunidad Intermunicipal Voluntaria La Plana (Barcelona), publicado en DOGC nº 8350 de 25/02/2021

Oferta de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Consell Comarcal de Les Garrigues (Lérida), publicado en DOGC nº 8350 de 25/02/2021

Convocatoria de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Abrera (Barcelona), publicado en BOP de 24/02/2021

Convocatoria de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Pla De Santa Maria, El (Tarragona), publicado en DOGC nº 8354 de 02/03/2021, BOP de 23/02/2021

Convocatoria de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Diputación Provincial de Barcelona (Barcelona), publicado en BOP de 22/02/2021

Convocatoria de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Castellar Del Valles (Barcelona), publicado en DOGC nº 8354 de 02/03/2021, BOP de 23/02/2021

Convocatoria de 3 plazas de Administratius de Catalunya en Sant Feliu De Guixols (Gerona), publicado en DOGC nº 8348 de 23/02/2021

Convocatoria de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Manlleu (Barcelona), publicado en BOP de 19/02/2021

Convocatoria de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Castellnou De Bages (Barcelona), publicado en BOP de 17/02/2021

Convocatoria de 3 plazas de Administratius de Catalunya en Sant Pere De Riudebitlles (Barcelona), publicado en DOGC Nº 8386 de 14/04/2021, BOP de 17/02/2021

Convocatoria de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Balsareny (Barcelona), publicado en DOGC nº 8347 de 22/02/2021

Convocatoria de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Samalus (Barcelona), publicado en DOGC nº 8343 de 17/02/2021

Convocatoria de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Montroig (Tarragona), publicado en DOGC nº 8343 de 17/02/2021

Convocatoria de 2 plazas de Administratius de Catalunya en Morell, El (Tarragona), publicado en DOGC nº 8343 de 17/02/2021

Convocatoria de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Olivella (Barcelona), publicado en DOGC nº 8343 de 17/02/2021

Oferta de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Senia, La (Tarragona), publicado en DOGC nº 8343 de 17/02/2021

Convocatoria de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Sant Joan De Vilatorrada (Barcelona), publicado en BOP de 12/02/2021

Convocatoria de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Sant Joan De Vilatorrada (Barcelona), publicado en BOP de 12/02/2021

Convocatoria de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Montgat (Barcelona), publicado en DOGC nº 8342 de 16/02/2021

Convocatoria de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Savalla Del Comtat (Tarragona), publicado en BOP de 15/02/2021

Convocatoria de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Amposta (Tarragona), publicado en DOGC nº 8348 de 23/02/202

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Consell Comarcal del Maresme (Barcelona), publicado en DOGC nº 8340 de 12/02/2021

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sant Antoni De Vilamajor (Barcelona), publicado en DOGC nº 8340 de 12/02/2021

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Tordera (Barcelona), publicado en BOP de 11/02/2021

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Cabanelles (Gerona), publicado en DOGC nº 8338 de 10/02/2021

Convocatoria de 2 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Castellar Del Valles (Barcelona), publicado en DOGC nº 8338 de 10/02/2021

Oferta de 2 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Pont De Molins (Gerona), publicado en DOGC nº 8338 de 10/02/2021

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Canoves (Barcelona), publicado en BOP de 05/02/2021

Convocatoria de 16 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Consell Comarcal del Vallés Oriental (Barcelona), publicado en BOP de 04/02/2021

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Tordera (Barcelona), publicado en BOP de 09/02/2021

Oferta de 6 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Lleida (Lérida), publicado en DOGC Nº 8337 de 09/02/2021

Oferta de 2 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sant Cugat Del Valles (Barcelona), publicado en DOGC nº 8337 de 09/02/2021

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Tordera (Barcelona), publicado en BOP de 09/02/2021

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Llosses, Les (Gerona), publicado en DOGC nº 8336 de 08/02/2021

Oferta de 4 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Canoves (Barcelona), publicado en BOP de 03/02/2021

Oferta de 2 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Castellvi De La Marca (Barcelona), publicado en BOP de 04/03/2021

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sant Vicenç De Torello (Barcelona), publicado en BOP nº 05/02/2021

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Entitat Pública Empresarial de Serveis i Obres - NOSTRESERVEIS (Tarragona), publicado en BOP de 08/02/2021

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Torroella De Montgri (Gerona), publicado en BOE nº 311 de 05/02/2021

Oferta de 3 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Tordera (Barcelona), publicado en DOGC nº 8334 de 05/02/2021

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Vandellos (Tarragona), publicado en BOP de 05/02/2021

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Cambrils (Tarragona), publicado en BOP de 05/02/2021

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Reus (Tarragona), publicado en BOP de 05/02/2021

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sant Feliu De Guixols (Gerona), publicado en BOP nº 23 del 04/02/2021

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Lloret De Mar (Gerona), publicado en DOGC nº 8333 de 04/02/2021

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Santa Margarida I Els Monjos (Barcelona), publicado en DOGC nº 8333 de 04/02/2021

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sant Pere De Riudebitlles (Barcelona), publicado en DOGC nº 8332 de 03/02/2021

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Santa Margarida De Montbui (Barcelona), publicado en BOP de 01/02/2021

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Arenys De Mar (Barcelona), publicado en BOP de 26/01/2021

Convocatoria de 2 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Castellar Del Valles (Barcelona), publicado en BOP de 02/02/2021

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Argentona (Barcelona), publicado en BOP de 02/02/2021

Convocatoria de 3 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Viladecans (Barcelona), publicado en BOE nº 28 de 02/02/2021

Oferta de 2 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Castellvi De La Marca (Barcelona), publicado en DOGC nº 8331, de 02/02/2021

Oferta de 2 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Roses (Gerona), publicado en DOGC nº 8330 de 01/02/2021

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Poboleda (Tarragona), publicado en BOP de 26/01/2021

Convocatoria de 2 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Calella (Barcelona), publicado en DOGC nº 8325 de 25/01/2021

Oferta de 3 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Palafrugell (Gerona), publicado en DOGC nº 8325 de 25/01/2021

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Tortosa (Tarragona), publicado en BOP de 25/01/2021

Convocatoria de 3 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Lloret De Mar (Gerona), publicado en DOGC nº 8330 de 01/02/2021, BOE nº 21 de 25/01/2021, BOP de 04/01/2021

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Cardedeu (Barcelona), publicado en DOGC nº 8323 de 22/01/2021

Oferta de 17 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Santa Coloma De Gramenet (Barcelona), publicado en DOGC nº 8323 de 22/01/2021

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Rubi (Barcelona), publicado en BOP de 18/01/2021

Convocatoria de 2 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Artesa De Segre (Lérida), publicado en DOGC nº 8320 de 19/01/2021

Oferta de 8 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Palau-Solita I Plegamans (Barcelona), publicado en DOGC nº 8319 de 18/01/2021

Convocatoria de 3 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Platja D'aro (Gerona), publicado en DOGC nº 8316 de 15/01/2021

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Esparreguera (Barcelona), publicado en DOGC nº 8316 de 15/01/2021

Oferta de 3 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Martorell (Barcelona), publicado en DOGC nº 8316 de 15/01/2021

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sant Vicenç De Castellet (Barcelona), publicado en BOP de 15/01/2021

Convocatoria de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Girona (Gerona), publicado en BOP de 14/01/2021

Convocatoria de 5 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sant Feliu De Llobregat (Barcelona), publicado en DOGC nº 8315 de 14/01/2021

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sallent (Barcelona), publicado en BOP de 30/12/2020

Oferta de 144 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Barcelona (Barcelona), publicado en DOGC nº 8314 de 13/01/2021

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Pallaresos, Els (Tarragona), publicado en BOE nº 10 de 12/01/2021, BOP 3/12/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Consell Comarcal del Baix Penedes (Tarragona), publicado en DOGC nº 8313 de 12/01/2021

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Angles (Gerona), publicado en DOGC nº 8311 de 08/01/2021

Oferta de 8 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sant Feliu De Buixalleu (Gerona), publicado en DOGC nº 8310 07/01/2021

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Franqueses Del Valles, Les (Barcelona), publicado en DOGC nº 8309 de 05/01/2021

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Consell Comarcal de Osona (Barcelona), publicado en DOGC nº 8309 de 05/01/2021

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Suria (Barcelona), publicado en BOP de 04/01/2021

Oferta de 2 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Cabrils (Barcelona), publicado en BOP de 29/12/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Vic (Barcelona), publicado en BOP de 05/01/2021

Oferta de 3 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Granollers (Barcelona), publicado en BOP de 21/12/2020

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Terrassa (Barcelona), publicado en DOGC nº 8308 de 04/01/2021

Oferta de 2 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en (Barcelona), publicado en DOGC nº 8308 de 04/01/2021

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Arenys De Mar (Barcelona), publicado en DOGC nº 8054 de 31/12/2020

Oferta de 27 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sabadell (Barcelona), publicado en DOGC nº 8306 de 30/12/2020

Oferta de 13 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sabadell (Barcelona), publicado en DOGC nº 8306 de 30/12/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Consell Comarcal del Moianès (Barcelona), publicado en BOP de 21/12/2020

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Puig-Reig (Barcelona), publicado en BOP de 21/12/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Castello D'empuries (Gerona), publicado en DOGC nº 8305 de 29/12/2020

Oferta de 2 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Generalitat de Cataluña, publicado en DOGC nº 8305 de 29/12/2020

Oferta de 14 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Badalona (Barcelona), publicado en DOGC nº 8305 de 29/12/2020

Oferta de 2 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Botarell (Tarragona), publicado en DOGC nº 8305 de 29/12/2020

Oferta de 2 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Canet De Mar (Barcelona), publicado en DOGC nº 8305 de 29/12/2020

Oferta de 4 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Manresa (Barcelona), publicado en DOGC nº 8305 de 29/12/2020

Oferta de 3 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Rubi (Barcelona), publicado en DOGC nº 8305 de 29/12/2020

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Rubi (Barcelona), publicado en DOGC nº 8305 de 29/12/2020

Oferta de 2 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Castellbisbal (Barcelona), publicado en BOP de 28/12/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Esparreguera (Barcelona), publicado en BOP de 28/12/2020

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Mediona (Barcelona), publicado en BOP de 28/12/2020

Oferta de 3 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Altafulla (Tarragona), publicado en DOGC nº 8303 de 24/12/2020

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Moia (Barcelona), publicado en DOGC nº 8303 de 24/12/2020

Oferta de 3 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Torroella De Montgri (Gerona), publicado en DOGC nº 8303 de 24/12/2020

Oferta de 25 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Vendrell, El (Tarragona), publicado en DOGC nº 8300 de 21/12/2020

Oferta de 6 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Vendrell, El (Tarragona), publicado en DOGC nº 8300 de 21/12/2020

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Mediona (Barcelona), publicado en DOGC nº 8304 de 28/12/2020

Oferta de 10 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Cerdanyola Del Valles (Barcelona), publicado en BOP de 28/12/2020

Oferta de 6 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Generalitat de Cataluña, publicado en DOGC nº 8302 de 23/12/2020

Oferta de 6 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Premia De Mar (Barcelona), publicado en DOGC nº 8302 de 23/12/2020

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Salt (Gerona), publicado en DOGC nº 8302 de 23/12/2020

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Serinya (Gerona), publicado en BOP nº 244, de 21/12/2020

Oferta de 20 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Barcelona, publicado en DOGC nº 8300 de 21/12/2020

Oferta de 5 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Aitona (Lérida), publicado en DOGC nº8300 de 21/12/2020

Oferta de 3 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Llagosta, La (Barcelona), publicado en DOGC nº8300 de 21/12/2020

Oferta de 2 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Puig-Reig (Barcelona), publicado en DOGC nº 8300 de 21/12/2020

Oferta de 3 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Cardedeu (Barcelona), publicado en DOGC nº 8298 de 18/12/2020

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Serinya (Gerona), publicado en DOGC nº 8298 de 18/12/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Vendrell, El (Tarragona), publicado en BOP de 17/12/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Salomo (Tarragona), publicado en BOP de 16/12/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Castell-Platja D'aro (Gerona), publicado en BOP nº 240 del 15/12/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Castell-Platja D'aro (Gerona), publicado en DOGC nº 8295 de 15/12/2020

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Cervello (Barcelona), publicado en DOGC nº 8295 de 15/12/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Caldes De Montbui (Barcelona), publicado en BOP de 15/12/2020

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Cervello (Barcelona), publicado en BOP de 15/12/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Caldes De Montbui (Barcelona), publicado en DOGC nº 8294 de 14/12/2020

Oferta de 8 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Mataró (Barcelona), publicado en DOGC nº 8294 de 14/12/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Llimiana (Lérida), publicado en BOP nº 240, de 14/12/2020

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE L’ESTARTIT (Gerona), publicado en BOP nº 237, de 10/12/2020

Convocatoria de 11 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Reus (Tarragona), publicado en BOE nº 319 07/12/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sant Antoni De Vilamajor (Barcelona), publicado en DOGC nº 8290 de 09/12/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sant Hipolit De Voltrega (Barcelona), publicado en DOGC nº 8290 de 09/12/2020. Bases: BOP de 30/11/2020

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Ripollet (Barcelona), publicado en DOGC nº 8290 de 09/12/2020

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sant Celoni (Barcelona), publicado en DOGC nº 8290 de 09/12/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Calders (Barcelona), publicado en BOP de 9/12/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sant Antoni De Vilamajor (Barcelona), publicado en BOP de 9/12/2020

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Ripollet (Barcelona), publicado en BOP de 9/12/2020

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sant Celoni (Barcelona), publicado en BOP de 7/12/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Camprodon (Gerona), publicado en BOP nº 233 del 3/12/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Figueres (Gerona), publicado en BOP nº 233 del 3/12/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Folgueroles (Barcelona), publicado en BOP 4/12/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Castello D'empuries (Gerona), publicado en DOGC nº 8286 de 03/12/2020

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Cellera De Ter, La (Gerona), publicado en DOGC nº 8286 de 03/12/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Diputación Provincial de Barcelona (Barcelona), publicado en BOP 3/12/2020

Oferta de 5 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Barcelona (Barcelona), publicado en DOCG nº 8285 de 2/12/2020

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Angles (Gerona), publicado en DOGC 8285 de 2/12/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Berga (Barcelona), publicado en BOP de 2/12/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Caldes De Montbui (Barcelona), publicado en DOGC nº 8284 de 01/12/2020

Convocatoria de 11 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Reus (Tarragona), publicado en DOGC nº 8284 de 01/12/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Diputación Provincial de Barcelona (Barcelona), publicado en BOP de 1/12/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Caldes De Montbui (Barcelona), publicado en BOP de 1/12/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), publicado en BOP de 30/11/2020

Convocatoria de 2 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Consell Comarcal del Vallés Oriental (Barcelona), publicado en BOP de 30/11/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Consell Comarcal del Vallés Oriental (Barcelona), publicado en BOP de 30/11/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Santa Maria De Martorelles (Barcelona), publicado en DOGC nº 8284 de 01/12/2020. Bases: BOP de 30/11/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Alpicat (Lérida), publicado en DOGC nº 8282 de 27/11/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Santa Coloma De Cervello (Barcelona), publicado en DOCG nº 8282 27/11/2020

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Entidad Municipal descentralizada Jesús (Tarragona), publicado en DOGC nº 8282 de 27/11/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Fonollosa (Barcelona), publicado en BOP de 26/11/2020

Oferta de 2 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Prats De Lluçanes (Barcelona), publicado en DOGC nº 8281 de 26/11/2020

Convocatoria de 5 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Bigues (Barcelona), publicado en BOP de 24/11/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Begues (Barcelona), publicado en DOGC nº 8280 DE 25/11/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Palafolls (Barcelona), publicado en DOGC nº 8280 de 25/11/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Palafolls (Barcelona), publicado en DOGC nº 8280 de 25/11/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Maçanet De La Selva (Gerona), publicado en BOP nº 227 de 25/11/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Riudarenes (Gerona), publicado en BOP nº 227 de 25/11/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sant Fruitos De Bages (Barcelona), publicado en BOP de 25/11/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Subirats (Barcelona), publicado en BOP de 25/11/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sant Gregori (Municipio) (Gerona), publicado en DOGC nº 8279 de 24/11/2020

Convocatoria de 2 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sant Gregori (Municipio) (Gerona), publicado en DOGC nº 8279 de 24/11/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Pobla De Segur, La (Lérida), publicado en DOGC nº 8278 de 23/11/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Brull, El (Barcelona), publicado en BOP de 23/11/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sant Joan De Les Abadesses (Gerona), publicado en BOP nº 224 de 20/11/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Cervello (Barcelona), publicado en BOP de 23/11/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Roquetes (Tarragona), publicado en DOGC nº 8283 de 30/11/2020. Bases: BOP de 23/11/2020

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Santa Maria De Martorelles (Barcelona), publicado en BOP de 23/11/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Olost (Barcelona), publicado en BOP 23/11/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Montgat (Barcelona), publicado en BOP 19/11/2020

Oferta de 18 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sant Boi De Llobregat (Barcelona), publicado en DOGC nº 8273 de 17/11/2020

Oferta de 372 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Generalitat de Cataluña, publicado en DOGC nº 8269 de 12/11/2020

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Torrebesses (Lérida), publicado en BOP nº 215, de 06/11/2020

Oferta de 2 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sant Just Desvern (Barcelona), publicado en DOGC nº 8264 de 05/11/2020

Oferta de 2 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sant Just Desvern (Barcelona), publicado en BOPB de 5/11/2020

Oferta de 5 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Montgat (Barcelona), publicado en BOPB de 5/11/2020

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Alpicat (Lérida), publicado en BOP nº 212, de 03/11/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Consell Comarcal Bergueda (Barcelona), publicado en BOP de 30/10/2020

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Calldetenes (Barcelona), publicado en BOP de 28/10/2020

Oferta de 2 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Consell Comarcal del Pla de L´Estany (Gerona), publicado en DOGC nº 8258 de 29/10/2020

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Ametlla del Valles, L' (Barcelona), publicado en DOGC nº 8256 de 27/10/2020

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Llinars del Valles (Barcelona), publicado en DOGC nº 8256 de 27/10/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Bolvir (Gerona), publicado en BOP nº 244, de 21/12/2020

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Aiguafreda (Barcelona), publicado en BOP de 15/10/2020

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Pobla De Segur, La (Lérida), publicado en DOGC nº 8248 de 16/10/2020

Oferta de 10 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sant Andreu De La Barca (Barcelona), publicado en DOGC nº 8248 de 16/10/2020

Oferta de 7 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sant Andreu De La Barca (Barcelona), publicado en DOGC nº 8248 de 16/10/2020

Oferta de 5 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Parets Del Valles (Barcelona), publicado en BOP de 09/10/2020

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Vic (Barcelona), publicado en BOP de 07/10/2020

Oferta de 4 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Santa Maria De Palautordera (Barcelona), publicado en DOGC nº 8242 de 07/10/2020

Oferta de 2 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Santa Maria De Palautordera (Barcelona), publicado en DOGC nº 8242 de 07/10/2020

Oferta de 6 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Polinya (Barcelona), publicado en DOGC nº 8240 de 05/10/2020

Oferta de 3 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sant Pere De Riudebitlles (Barcelona), publicado en DOGC nº 8239 de 02/10/2020

Oferta de 2 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sant Pere De Riudebitlles (Barcelona), publicado en DOGC nº 8239 de 02/10/2020

Oferta de 9 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sant Vicenç De Montalt (Barcelona), publicado en DOGC nº 8235 de 28/09/2020

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sant Hipolit De Voltrega (Barcelona), publicado en BOP de 04/09/2020

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Masies De Roda, Les (Barcelona), publicado en BOP de 03/09/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en GRUPO C2, publicado en DOGC nº 8219 de 07//09/2020. Bases: BOP de 11/08/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en GRUPO C2, publicado en Página web

Oferta de 3 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Vila-Seca (Tarragona), publicado en DOGC nº 8215 de 01/09/2020

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Vila-Seca (Tarragona), publicado en DOGC nº 8215 de 01/09/2020

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Consell Comarcal del Pla de L´Estany (Gerona), publicado en DOGC nº 8215 de 01/09/2020

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Calonge (Gerona), publicado en DOGC nº 8214 de 31/08/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en GRUPO C2, publicado en BOP de 31/08/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en GRUPO C2, publicado en DOGC nº 8219 de 07/09/2020. Bases: BOP de 31/08/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en GRUPO C2, publicado en BOP nº 166, de 27/08/2020

Convocatoria de 10 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en GRUPO C2, publicado en BOP nº 163, de 24/08/2020

Oferta de 7 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Bigues (Barcelona), publicado en DOGC nº 8201 de 14/08/2020

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Pobla De Claramunt, La (Barcelona), publicado en BOPB de 12/08/2020

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Rubio (Barcelona), publicado en BOP de 11/08/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en GRUPO C2, publicado en BOP de 11/08/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en GRUPO C1, publicado en DOGC nº 8198 de 11/08/2020. Bases: BOP de 05/08/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en GRUPO C2, publicado en DOGC nº 8198 de 11/08/2020. Bases: BOP de 05/08/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en GRUPO C2, publicado en DOGC nº 8189 de 11/08/2020

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Vilanova Del Valles (Barcelona), publicado en BOP de 07/08/2020

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Vilanova Del Valles (Barcelona), publicado en BOP de 07/08/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en GRUPO C2, publicado en DOGC nº 8197 de 10/08/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en GRUPO C2, publicado en BOP de 06/08/2020

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Consell Comarcal de la Ribera D´Ebre (Tarragona), publicado en DOGC nº 8196 de 06/08/2020

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Consell Comarcal de la Ribera D´Ebre (Tarragona), publicado en DOGC nº 8195 de 06/08/2020

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Tarrega (Lérida), publicado en BOP nº 151 de 06/08/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en GRUPO C1, publicado en DOGC nº 8195 de 06/08/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en GRUPO C2, publicado en DOGC nº 8195 de 06/08/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en GRUPO C1, publicado en BOP nº 151 de 06/08/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en GRUPO C2, publicado en BOP de 06/8/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en GRUPO C2, publicado en BOP de 03/08/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en GRUPO C2, publicado en DOGC nº 8192 de 03/08/2020

Convocatoria de 3 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en GRUPO C2, publicado en BOP de 31/07/2020. Bases: DOGC nº 8190 de 31/07/2020

Oferta de 3 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sant Vicenç Dels Horts (Barcelona), publicado en DOGC nº 8190 de 31/07/2020

Oferta de 4 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sant Vicenç Dels Horts (Barcelona), publicado en DOGC nº 8190 de 31/07/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en GRUPO C2, publicado en DOGC nº 8190 de 31/07/2020. Bases: BOP de 24/07/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en GRUPO C2, publicado en BOP de 31/07/2020. Bases: DOGC nº 8190 de 31/07/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en GRUPO C1, publicado en BOP de 29/07/2020

Convocatoria de 6 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en GRUPO C1, publicado en DOGC nº 8188 de 29/07/2020. Bases: BOP de 15/06/2020

Oferta de 11 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Montcada I Reixac (Barcelona), publicado en DOGC nº 8187 de 28/07/2020

Oferta de 2 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Montcada I Reixac (Barcelona), publicado en DOGC nº 8187 de 28/07/2020

Oferta de 14 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Barbera Del Valles (Barcelona), publicado en BOP de 27/07/2020

Oferta de 5 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Barbera Del Valles (Barcelona), publicado en BOP de 28/07/2020

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Consell Comarcal del Pallars Jussà, (Lérida), publicado en BOP nº 143 de 27/07/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en GRUPO C2, publicado en DOGC nº 8186 de 27/07/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en GRUPO C1, publicado en DOGC nº 8186 de 27/07/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en GRUPO C2, publicado en DOGC nº 8186 de 27/07/2020

Convocatoria de 8 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en GRUPO C2, publicado en DOGC nº 8185 de 24/07/2020

Convocatoria de 8 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en GRUPO C2, publicado en DOGC nº 8183 de 22/07/2020. Bases: BOP de 17/07/2020

Convocatoria de 1 plaza de Administratius de Catalunya en Orrius (Barcelona), publicado en , DOGC nº 8390 de 20/04/2021BOP de 14/07/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en GRUPO C2, publicado en BOE nº 196 de 18/07/2020. Bases: BOP de 09/07/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en GRUPO C1, publicado en BOE nº 197 de 20/07/2020. Bases: DOGC nº 8174 de 10/07/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en GRUPO C1, publicado en BOE nº 197 de 20/07/2020. Bases: Página web

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en GRUPO C1, publicado en BOP de 16/07/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en GRUPO C2, publicado en BOP de 16/07/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en GRUPO C2, publicado en BOP de 15/07/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en GRUPO C2, publicado en DOGC nº 8178 de 16/07/2020. Bases: BOP de 06/07/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en GRUPO C1, publicado en DOGC nº 8178 de 16/07/2020

Convocatoria de 5 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en GRUPO C2, publicado en DOGC nº 8177 de 15/07/2020

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Manlleu (Barcelona), publicado en DOGC nº 8175 de 13/07/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en GRUPO C1, publicado en BOP de 10/07/2020

Convocatoria de 3 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en GRUPO C2, publicado en DOGC nº 8175 de 13/07/2020. Bases: BOP de 03/07/2020

Oferta de 8 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Salou (Tarragona), publicado en DOGC nº 8174 de 10/07/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en GRUPO C1, publicado en BOP nº 132 de 10/07/2020

Convocatoria de 24 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en GRUPO C2, publicado en DOGC nº 8172 de 08/07/2020. Bases: BOP de 14/04/2020

Convocatoria de 24 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en GRUPO C2, publicado en DOGC nº 8172 de 08/07/2020. Bases: BOP de 14/04/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en GRUPO C2, publicado en BOP de 08/07/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en GRUPO C2, publicado en BOP de 08/07/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en GRUPO C1, publicado en DOGC nº 8171 de 07/07/2020. Bases: BOP de 04/06/2020

Oferta de 4 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Almacelles (Lérida), publicado en DOGC nº 8167 de 02/07/2020

Convocatoria de 11 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en GRUPO C2, publicado en DOGC nº 8167 de 02/07/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en GRUPO C2, publicado en DOGC nº 8167 de 02/07/2020. Bases: BOP de 23/06/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en GRUPO C1, publicado en BOP de 01/07/2020

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Campdevanol (Gerona), publicado en BOP de 26/06/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en GRUPO C2, publicado en DOGC nº 8162 de 25/06/2020

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola (Barcelona), publicado en DOGC nº 8160 de 23/06/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en GRUPO C2, publicado en BOE nº 173 de 22/06/2020

Convocatoria de 2 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en GRUPO C1, publicado en BOE nº 173 de 22/06/2020. Bases: BOP de 15/06/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en GRUPO C1, publicado en DOGC nº 8159 de 22/06/2020. Bases: BOP de 12/06/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en GRUPO C1, publicado en BOP de 22/06/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en GRUPO C2, publicado en DOGC nº 8157 de 18/06/2020

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Prats De Lluçanes (Barcelona), publicado en BOP de 15/06/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Tremp (Lérida), publicado en BOE nº 163 de 10/06/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Fundación Rafael Masó (Gerona), publicado en BOP de 10/06/2020

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Castellar Del Valles (Barcelona), publicado en DOGC nº 8147 de 04/06/2020

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Castellar Del Valles (Barcelona), publicado en DOGC nº 8147 de 04/06/2020

Oferta de 2 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Malgrat De Mar (Barcelona), publicado en DOGC nº 8147 de 04/06/2020

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Malgrat De Mar (Barcelona), publicado en DOGC nº 8147 de 04/06/2020

Oferta de 5 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sant Adria De Besos (Barcelona), publicado en DOGC nº 8147 de 04/06/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Martorelles (Barcelona), publicado en DOGC nº 8146 de 03/06/2020. Bases: BOP de 19/05/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Caldes De Montbui (Barcelona), publicado en DOGC nº 8145 de 02/06/2020. Bases: BOP de 02/04/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Puig-Reig (Barcelona), publicado en DOGC nº 8146 de 02/06/2020. Bases: BOP de 19/05/2020

Oferta de 2 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Molins De Rei (Barcelona), publicado en BOP de 26/05/2020

Oferta de 2 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Taradell (Barcelona), publicado en BOP 26/05/2020

Convocatoria de 3 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sant Andreu De Llavaneres (Barcelona), publicado en BOP de 27/05/2020

Oferta de 4 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Morell, El (Tarragona), publicado en DOGC nº 8140 de 25/05/2020

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sant Esteve De Palautordera (Barcelona), publicado en BOP nº 20/05/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Llagostera (Gerona), publicado en BOP de 18/05/2020

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Forallac (Gerona), publicado en DOGC nº 8133 de 14/05/2020

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Torrelles De Llobregat (Barcelona), publicado en DOGC nº 8133 de 14/05/2020

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sant Joan De Les Abadesses (Gerona), publicado en DOGC nº 8132 de 13/05/2020

Oferta de 3 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Palafrugell (Gerona), publicado en BOP nº 92 de 13/05/2020

Oferta de 2 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Teia (Barcelona), publicado en DOGC nº 8131 de 12/05/2020

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Puig-Reig (Barcelona), publicado en DOGC nº 8123 de 29/04/2020

Oferta de 3 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sant Fruitos De Bages (Barcelona), publicado en DOGC nº 9123 de 29/04/2020

Oferta de 2 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Red local Municipios Gerundenses (Gerona), publicado en DOGC nº 8123 de 29/04/2020

Oferta de 2 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Vilanova Del Cami (Barcelona), publicado en BOP de 27/04/2020

Oferta de 6 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Vilanova Del Cami (Barcelona), publicado en BOP de 27/04/2020

Oferta de 9 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sant Carles De La Rapita (Tarragona), publicado en DOGC nº 81199 de 23/04/2020

Oferta de 2 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Xarxa Local de Municipis de la Diputación de Girona (XALOC) (Gerona), publicado en BOP de 21/04/020

Oferta de 3 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Masnou, El (Barcelona), publicado en DOGC nº 8107 de 09/04/2020

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Vimbodi (Tarragona), publicado en DOGC nº 8103 de 03/04/2020

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Port De La Selva, El (Gerona), publicado en BOP nº 62 de 27/03/2020

Convocatoria de 2 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Palafrugell (Gerona), publicado en DOGC nº 8094 de 24/03/2020. Bases: BOP de 23/03/2020 y BOP de 13/03/2020

Oferta de 2 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Banyoles (Gerona), publicado en BOP nº 57 de 20/03/2020

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sant Pere De Ribes (Barcelona), publicado en DOGC nº 8090 de 20/03/2020

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Asco (Tarragona), publicado en DOGC nº 8089 de 19/03/2020

Oferta de 5 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Olot (Gerona), publicado en DOGC nº 8086 de 16/03/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sarria De Ter (Gerona), publicado en DOGC nº 8086 de 16/03/2020. Bases: BOP nº 43 de 02/03/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Calaf (Barcelona), publicado en DOGC nº 8083 de 12/03/2020. Bases: BOP de 12/03/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Consell Comarcal del Vallés Oriental (Barcelona), publicado en BOE nº 62 de 11/03/2020. Bases: BOP de 11/12/2019

Oferta de 2 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Vilanova I La Geltru (Barcelona), publicado en DOGC nº 8082 de 11/03/2020

Oferta de 21 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Vilanova I La Geltru (Barcelona), publicado en DOGC nº 8082 de 11/03/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Llagostera (Gerona), publicado en DOGC nº 8081 de 10/03/2020. Bases: BOP nº 36 de 21/02/2020

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Roses (Gerona), publicado en DOGC nº 8081 de 10/03/2020

Oferta de 10 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Alpicat (Lérida), publicado en BOP nº 48 de 10/03/2020

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Cabanelles (Gerona), publicado en BOP de 10/03/2020

Convocatoria de 9 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Constanti (Tarragona), publicado en DOGC nº 8080 de 09/03/2020. Bases: BOP de 02/03/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Berga (Barcelona), publicado en BOP de 09/03/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Martorelles (Barcelona), publicado en BOP de 09/03/2020

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sant Marti De Centelles (Barcelona), publicado en BOP de 09/03/2020

Oferta de 10 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Constanti (Tarragona), publicado en DOGC nº 8079 de 06/03/2020

Convocatoria de 5 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Olesa De Montserrat (Barcelona), publicado en BOP de 02/03/2020

Oferta de 160 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Institut Català de la Salut, publicado en DOGC nº 8076 de 03/03/2020

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Pals (Gerona), publicado en DOGC nº 8076 de 03/03/2020

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Pobla De Mafumet, La (Tarragona), publicado en DOGC nº 8076 de 03/03/2020

Oferta de 8 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Pobla De Mafumet, La (Tarragona), publicado en DOGC nº 8076 de 03/03/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sant Antoni De Vilamajor (Barcelona), publicado en BOP de 02/03/2020

Oferta de 3 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Odena (Barcelona), publicado en DOGC nº 8074 de 28/02/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Hostalric (Gerona), publicado en BOP de 27/02/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Hostalric (Gerona), publicado en BOP de 27/02/2020

Convocatoria de 6 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Vic (Barcelona), publicado en DOGC nº 8072 de 26/02/2020. Bases: BOP de 21/02/2020

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Verges (Gerona), publicado en DOGC nº 8069 de 21/02/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Forallac (Gerona), publicado en DOGC nº 8069 de 21/02/2020. Bases: BOP de 14/02/2020

Oferta de 2 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Lliça De Vall (Barcelona), publicado en DOGC nº 8068 de 20/02/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Cabrils (Barcelona), publicado en BOP de 18/02/2020 y DOGC nº 8059 de 07/02/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Peralada (Gerona), publicado en DOGC nº 8065 de 17/02/2020. Bases: BOP nº 26 de 07/02/2020

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Begur (Gerona), publicado en BOP nº 32 de 17/02/2020

Oferta de 2 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Vic (Barcelona), publicado en DOGC nº 8064 de 14/02/2020

Oferta de 2 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Vic (Barcelona), publicado en DOGC nº 8064 de 14/02/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Entidad Municipal Descentralizada de Valldoreix (Barcelona), publicado en DOGC nº 8062 de 12/02/2020

Oferta de 2 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Lloret De Mar (Gerona), publicado en DOGC nº 8060 de 10/02/2020

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Santa Eulalia De Riuprimer (Barcelona), publicado en DOGC nº 8060 de 10/02/2020

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Almatret (Lérida), publicado en DOGC nº 8059 de 07/02/2020

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Almatret (Lérida), publicado en DOGC nº 8059 de 07/02/2020

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Tarragona (Tarragona), publicado en DOGC nº 8058 de 06/02/2020

Oferta de 38 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Tarragona (Tarragona), publicado en DOGC nº 8058 de 06/02/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Verdu (Lérida), publicado en BOP nº 25 de 06/02/2020

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Amposta (Tarragona), publicado en DOGC nº 8055 de 03/02/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Arenys De Mar (Barcelona), publicado en DOGC nº 8054 de 31/01/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Manresa (Barcelona), publicado en DOGC nº 8052 de 29/01/2020

Oferta de 4 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Prat De Llobregat, El (Barcelona), publicado en DOGC nº 8051 de 28/01/2020

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Verdu (Lérida), publicado en BOP nº 17 de 27/01/2020

Convocatoria de 11 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Terrassa (Barcelona), publicado en DOGC nº 8049 de 24/01/2020. Bases; BOP de 31/07/2019 y BOP de 15/01/2020

Convocatoria de 2 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Naut Aran (Lérida), publicado en DOGC nº 8057 de 05/02/2020. Bases: BOP nº 16 de 24/01/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Serinya (Gerona), publicado en DOGC nº 8048 de 23/01/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sant Just Desvern (Barcelona), publicado en BOP de 22/01/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Vilanova De Meia (Lérida), publicado en DOGC nº 8047 de 22/01/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sant Vicenç Dels Horts (Barcelona), publicado en DOGC nº 8047 de 22/01/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Consell Comarcal del Vallés Oriental (Barcelona), publicado en BOP de 20/01/2020

Convocatoria de 5 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Polinya (Barcelona), publicado en BOE nº 332 de 22/12/2020 y BOP de 2/12/2020

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Roquetes (Tarragona), publicado en DOGC nº 8045 de 20/01/2020

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Roquetes (Tarragona), publicado en DOGC nº 8045 de 20/01/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Santa Eulalia De Riuprimer (Barcelona), publicado en DOGC nº 8045 de 20/01/2020. Bases: BOP de 14/01/2020

Convocatoria de 3 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Montgat (Barcelona), publicado en BOE nº 23 de 27/01/2021, BOP de 30/12/2020

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sant Vicenç Dels Horts (Barcelona), publicado en DOGC nº 8044 de 17/01/2020

Oferta de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Entidad Municipal Descentralizada de Valldoreix (Barcelona), publicado en DOGC nº 8044 de 17/01/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Consell Comarcal L´Alt Penedés (Barcelona), publicado en DOGC nº 8043 de 16/01/2020. Bases: BOP de 21/11/2019

Oferta de 70 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Barcelona (Barcelona), publicado en DOGC nº 8042 de 15/01/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Tremp (Lérida), publicado en BOP nº 8 de 14/01/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Sant Boi De Lluçanes (Barcelona), publicado en BOP de 13/01/2020

Oferta de 4 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Esparreguera (Barcelona), publicado en BOP de 10/01/2020

Oferta de 8 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Palleja (Barcelona), publicado en DOGC nº 8039 de 10/01/2020

Oferta de 2 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Torroella De Montgri (Gerona), publicado en BOP nº 6 de 10/01/2020

Oferta de 4 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Torredembarra (Tarragona), publicado en DOGC nº 8038 de 09/01/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Consorci de Bienestar social de la Garrotxa (Gerona), publicado en DOGC nº 8036 de 07/01/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Consell Comarcal L´Alt Penedés (Barcelona), publicado en BOP de 07/01/2020

Oferta de 4 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Badalona (Barcelona), publicado en BOP de 07/01/2020

Oferta de 7 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Parc Sanitari Pere Virgili (Barcelona), publicado en DOGC nº 8034 de 02/01/2020

Convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Mont-Ras (Gerona), publicado en DOGC nº 8034 de 02/01/2020. Bases: BOP nº 238 de 13/12/2019

Convocatoria de 2 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Pineda De Mar (Barcelona), publicado en DOGC nº 8034 de 02/01/2020. Bases: BOP de 30/12/2019 y BOP de 09/12/2019

Oferta de 2 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Viladecans (Barcelona), publicado en DOGC nº 8034 de 02/01/2020

Oferta de 2 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Viladecans (Barcelona), publicado en DOGC nº 8034 de 02/01/2020

Oferta de 6 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Garriga, La (Barcelona), publicado en DOGC nº 8035 de 03/01/2020

©2022 Serfuncionario.net - Política de privacidad - Aviso legal


¡Hola! Utilizamos cookies propias y de terceros para analizar el uso de esta web. Al continuar navegando aceptas nuestra política de cookies. Aceptar | Más información